Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Теоретичне моделювання фазових переходів у низькорозмірних магнетиках та плівках складних рідин - Т.О. Кузнецова
Для квазідвовимірних магнетиків і плівок мікроемульсій, термодинаміка яких адекватно описується моделлю Ізінга з конкуруючими взаємодіями, одержано теоретичні оцінки щодо температурної залежності внутрішньої енергії та теплоємності за різних значень параметрів цієї моделі та показано, що модель має два типи фазових переходів другого роду. Проведено аналітичне та числове дослідження енергетичного спектру анізотропної спінової гратки, яка складається з L спін-1/2 XY ланцюжків, пов'язаних внаслідок взаємодії ізінговського типу. Установлено, що для моделі Хаббарда з безмежним відштовхуванням на анізотропній трикутній гратці типу смуги з одним електроном на елементарну комірку гратки, збільшення взаємодії між сегментами викликає перехід зі стану з мінімальним значенням повного спіну до стану з максимальним його значенням.

Геодинаміка Чорноморського регіону на альпійському етапі - І.В. Попадюк
Для квазідвовимірних магнетиків і плівок мікроемульсій, термодинаміка яких адекватно описується моделлю Ізінга з конкуруючими взаємодіями, одержано теоретичні оцінки щодо температурної залежності внутрішньої енергії та теплоємності за різних значень параметрів цієї моделі та показано, що модель має два типи фазових переходів другого роду. Проведено аналітичне та числове дослідження енергетичного спектру анізотропної спінової гратки, яка складається з L спін-1/2 XY ланцюжків, пов'язаних внаслідок взаємодії ізінговського типу. Установлено, що для моделі Хаббарда з безмежним відштовхуванням на анізотропній трикутній гратці типу смуги з одним електроном на елементарну комірку гратки, збільшення взаємодії між сегментами викликає перехід зі стану з мінімальним значенням повного спіну до стану з максимальним його значенням.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Становлення та розвиток інформаційної цивілізації Г.В. Камаралі 32.1 КБ
Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних нау О.Р. Нагірняк 36.6 КБ
Становлення української державності в інтерпретації нелінійної концепції соціального пізнання Д.М. Григор'єв 44.7 КБ
Становлення феномену технічної раціональності в епоху Нового часу як об'єкт філософської рефлексії С.С. Бескаравайний 29.9 КБ
Становлення філософської теорії цінностей (історико-філософський аналіз) М.М. Підлісний 25.5 КБ
Створення та діяльність природних заповідників в Україні (1920-1930-ті рр.) Л.О. Чорна 32.8 КБ
Стилі життя молоді як соціальне явище в умовах сучасного українського буття Т.В. Приходько 26.0 КБ
Стилістична парадигма філософствування як естетична проблема О.Д. Яценко 34.8 КБ
Стратегема сталого розвитку суспільства (соціально-філософський аналіз) О.В. Горбань 31.2 КБ
Стратегія життя особистості як фактор розвитку суспільства І.О. Кудінов 26.5 КБ
Страх смерті як екзистенційна проблема. Морально-етичні аспекти А.Ю. Морозов 36.6 КБ
Страх як соціально-філософський феномен (генеза та функції) О.С. Туренко 38.5 КБ
Структуралістська методологія та її роль в соціально-гуманітарних дослідженнях О.В. Кузенко 26.2 КБ
Структурно-функціональний аналіз міфологічно-релігійних уявлень і вірувань українців та їх інкорпора Т.А. Коберська 32.6 КБ
Студентське самоуправління у контексті демократизації вищої освіти України О.О. Невмержицька 38.7 КБ
Суб'єкт в освітньому просторі: соціально-філософський аналіз О.В. Плахотнік 37.0 КБ
Суспільна раціоналізація і право у процесі модернізації Н.А. Бусова 59.1 КБ
Суспільний досвід: структура, проблеми сприйняття та соціальні наслідки О.М. Кожем'якіна 29.3 КБ
Суспільно-політичні погляди Петра Івановича Ліницького Р.О. Слюсарчук 24.7 КБ
Сутність теологічного і філософського просвітництва: від Гегеля до Фейєрбаха (соціальний аспект) З.О. Борисова 33.3 КБ
Сутність, смисли та особливості дуалізму в античному гностицизмі Н.А. Радченко 34.5 КБ
Суфійська модель моральнісного самовдосконалення (історико-етичний аспект) Ю.В. Коваленко 28.0 КБ
Сучасна американська філософія освіти та виховання: еволюційні тенденції та інтерпретаційні можливос І.О. Радіонова 48.0 КБ
Сучасна соціальна комунікативна культура (філософсько-методологічний аналіз) С.О. Сарновська 22.4 КБ
Сучасний екологізм: теоретичні засади та практичні імплікації Т.В. Гардашук 57.2 КБ
Сучасний лібералізм: соціально-філософський аналіз В.П. Заблоцький 59.5 КБ
Сучасний спорт в екзистенціальному та соціально-комунікативному вимірах С.В. Могільова 33.1 КБ
Сучасні імідж-технології у вимірах естетичного аналізу Н.В. Барна 47.9 КБ
Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз І.Г. Кудря 34.3 КБ
Сучасні політичні трансформації як предмет філософської рефлексії Н.М. Дєвочкіна 32.7 КБ
Сучасні тенденції розвитку та управління освітою Д.І. Дзвінчук 64.5 КБ
Сучасні християнські богословські інтерпретації досягнень науково-технічного прогресу Т.А. Борозенець 27.7 КБ
Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878 - 1964 рр.) Е.В. Бистрицька 195.2 КБ
Східнохристиянська ціннісно-смислова парадигма консервативного мислення в українському бароковому ди П.М. Ямчук 107.7 КБ
Таємнознавство в полі культури: генезис, репрезантації, функції Н.В. Гриньова 74.5 КБ
Танатологічні аспекти розвитку сучасного суспільства (соціально-філософський аналіз) С.А. Величко 27.7 КБ
Твір мистецтва як символічна реальність О.О. Щербань 40.1 КБ
Творення еко-майбутнього в контексті глобалізації: проблеми керування та перспективи розвитку А.В. Толстоухов 56.9 КБ
Творчий потенціал людини як предмет соціально-філософської рефлексії О.К. Чаплигін 60.3 КБ
Творчий потенціал особистості і його реалізація в умовах трансформації суспільства І.Л. Шпачинський 38.0 КБ
Творчість Ольги Кобилянської: калокагативне світовідчуття К.С. Семенюк 32.2 КБ
Творчість та інноваційність у контексті науки доби глобалізації І.С. Курок 37.8 КБ
Творчість як об'єкт естетичного аналізу в теоретичній спадщині Івана Франка І.В. Вернудіна 28.5 КБ
Творчість як філософсько-антропологічна проблема В.С. Соловйов 39.3 КБ
Тенденція до єдності природничого та соціогуманітарного знання за доби постнекласичної науки М.І. Кругляк 28.7 КБ
Теорії ненасилля як предмет філософської рефлексії в контексті сучасних цивілізаційних викликів В.С. Дудченко 38.2 КБ
Теорії суспільного договору в сучасній аналітичній філософії Н.С. Кудрявцева 36.6 КБ
Теорія аналогії буття у філософії Томи Аквінського В.В. Котусенко 41.3 КБ
Теорія культурно-історичних типів М.Я.Данилевського як об'єкт історико-філософського аналізу О.В. Халапсіс 31.6 КБ
Теорія прийняття рішень при розв'язанні екологічних проблем (філософсько-методологічні аспекти) В.Л. Деркач 25.6 КБ
Теорія ритуалів переходу А.Ван Геннепа: її зміст та верифікація на прикладі обрядів життєвого циклу Олександр Сергійович Пасічник 39.5 КБ
Тибетська традиція Карма Каг'ю у європейській ментальності: соціально-філософський аналіз І.І. Капріцин 31.2 КБ
Тілесна дія як предмет онтології О.М. Кравченко 28.1 КБ
Тілесна самоідентифікація людини в умовах культурних трансформацій Ю.А. Семенова 1.00 МБ
Тілесність і символ у духовних практиках А.О. Осипов 71.9 КБ
Толерантність в процесі становлення молоді в умовах полікультурного середовища О.А. Грива 60.9 КБ
Топологія душевного простору особистості І.В. Усанов 35.3 КБ
Топологія маски: філософсько-антропологічний аналіз С.І. Сєроштан 39.0 КБ
Тоталітарна культуротворчість: філософсько-естетичний аналіз (на прикладі архітектури) С.Г. Іванов 24.9 КБ
Тотальність та історичність буття (на матеріалах філософії неомарксизму) В.В. Зінченко 40.9 КБ
Традиційний європейський етос в добу Модерну (Філософсько-етичний аналіз) М.М. Рогожа 28.4 КБ
Традиція та новація в українській філософії кінця XVIII - початку ХХ століття А.С. Стешенко 32.6 КБ
Традиція як фактор саморозвитку суспільства О.С. Шейко 32.2 КБ
Трансперсональна метафізика німецької середньовічної містики Ю.О. Шабанова 64.3 КБ
Транссуб'єктний аспект внутрішньої реальності (філософський аналіз) М.М. Голуб 27.8 КБ
Трансформації есхатологічного пізнавального підходу в освітньо-культурній сфері Н.С. Савчук 39.5 КБ
Трансформації культури в історичному процесі М.О. Шкепу 64.6 КБ
Трансформації образності в мистецтві ХХ століття Н.О. Левченко 22.4 КБ
Трансформаційні процеси в житті християнських конфесій на Волині періоду її перебування у складі Рос Б.Є. Бойко 122.7 КБ
Трансформація візантійського іконографічного канону в мистецтві некласичної естетики В.М. Черепанин 28.6 КБ
Трансформація епістемологічних концепцій у філософії ХХ ст.: тенденції та проблеми П.В. Матвієнко 31.7 КБ
Трансформація есхато-хіліастичних концептів протестантської теології Віталій Іванович Докаш 181.1 КБ
Трансформація західноєвропейської метафізики (онтологічний зріз) В.Б. Окороков 61.7 КБ
Трансформація класичної концепції суб'єкта у філософській герменевтиці І.С. Пухта 35.4 КБ
Трансформація постпозитивістської епістемологічної традиції: основні вектори та сучасні модифікації М.Л. Богданович 26.4 КБ
Трансформація православ'я в глобалізованому світі: пострадянський контекст Арсен Романович Марчишак 159.7 КБ
Трансформація проблеми свободи у структуралізмі: компаративний аналіз філософських вчень К.Леві-Стро Ірина Петрівна Дєдяєва 39.5 КБ
Трансформація релігійно-моральної проблематики в нігілістично орієнтованому екзистенціалізмі А.Є. Залужна 32.3 КБ
Трансформація смисложиттєвих орієнтирів за умов сучасної екологічної ситуації в Україні М.П. Гладкий 30.5 КБ
Трансформація соціального часу та простору в сучасному інформаційному суспільстві Катерина Володимирівна Соколова 41.9 КБ
Трансформація соціальної пам'яті в інформаційному суспільстві Г.Є. Коньшина 25.7 КБ
Трансформація ставлення християнства до науки: релігієзнавчо-філософський аспект М.М. Стадник 70.0 КБ
Трансформація українського суспільства в контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз С.М. Сокол 28.9 КБ
Трансформація феномена українського кальвінізму в системі міжкультурних взаємодій Л.О. Стасюк 37.7 КБ
Трансформація філософської парадигми освіти в контексті Болонських декларацій Г.О. Кільова 34.9 КБ
Трудова поведінка особистості як підприємницька діяльність: соціально-філософський аналіз М.О. Титарчук 30.7 КБ
Туризм як форма соціальної активності людини: соціально-філософський аналіз О.В. Головашенко 28.7 КБ
Туризм як чинник гуманізації відносин між народами Е.В. Слободенюк 32.0 КБ
Українознавчий контекст науково-педагогічної та видавничої діяльності Осипа Бодянського Л.М. Мельник 41.2 КБ
Українознавчі аспекти творчості Павла Рябкова (1848 - 1926) Т.В. Печериця 32.1 КБ
Українознавчо-історична реконструкція етносоціальної системи Гуцульщини Я.І. Зеленчук 32.7 КБ
Українофільство в російській культурі Н.В. Северин 43.7 КБ
Українська діаспора: досвід культуротворення Н.Ю. Кривда 77.9 КБ
Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз О.В. Бондаренко 64.1 КБ
Українська економічна ментальність: соціально-філософський аналіз О.В. Бондаренко 64.8 КБ
Українська ментальність у контексті відродження національної духовності І.Б. Стадник 33.7 КБ
Українська ментальність як феномен етногенетичного та соціокультурного буття народу Н.Є. Яцук 35.5 КБ
Українська наукова інтелігенція в умовах трансформації суспільства І.А. Кадієвська 31.7 КБ
Українська національна ідентичність: компаративний аналіз націоналістичних дискурсів В.М. Горлова 43.2 КБ
Українська філософська антропологія як теоретико-методологічна основа професійної підготовки педагог Т.С. Троїцька 55.7 КБ
Українське провінційне місто як політичне та соціокультурне явище у добу національно-демократичної р Г.Б. Басара 32.7 КБ
Український господарський менталітет: сутність і трансформації В.Ю. Попов 30.4 КБ
Український католицизм: генезис і проблеми ідентичності С.Р. Кияк 52.7 КБ
Український кордоцентризм: історико-філософський аналіз Я.С. Гнатюк 28.2 КБ
Український образ світу в ключових символах поетичної творчості Тараса Шевченка Т.В. Даренська 31.0 КБ
Український рідновірський релігійний рух у діаспорі ХХ ст. Т.Р. Беднарчик 33.1 КБ
Український філософський гуманізм: контамінація раціонального та ірраціонального В.В. Ільїн 54.2 КБ
Універсальні функції соціально-політичного міфу А.В. Ставицький 33.8 КБ
Унікальність культур у контексті ентелехії тотожності та відмінності І.В. Букрєєва 23.7 КБ
Управління політичною партією як соціально-філософська проблема Віктор Володимирович Мейтус 29.6 КБ
Управління як форма зв'язку теоретичних моделей і практичних рішень С.А. Фаренік 56.5 КБ
Утопічна свідомість як атрибутивна характеристика перехідного періоду Т.В. Запорожець 21.2 КБ
Уява як філософсько-антропологічна категорія О.Ю. Павлова 33.6 КБ
Уявлення про людину в Рігведі О.А. Луцишина 32.4 КБ
Факт в постнекласичній науці Юрій Олександрович Мєлков 28.7 КБ