Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Просторова самоорганізація в твердому тілі в умовах впливу магнітного поля та електрохімічних перетв - О.Ю. Горобець
Досліджено проблему комбінованого впливу магнітних полів і електрохімічних перетворень на структуру та фізичні властивості твердих тіл за умов просторової самоорганізації. Розвинуто теоретичну модель, яка встановлює взаємозалежність розподілу швидкостей електроліту з розподілом електричного потенціалу та густини струму у твердотільному провідному циліндрі за умов одночасного впливу магнітного поля і електрохімічних перетворень. За цих умов шляхом спостереження вихрової структури електроліту виявлено утворення саморганізованих просторово квазіперіодичних розподілів електричного поля та густини струму у провідному твердому тілі та встановлено їх характеристики. Експериментально виявлено та досліджено утворення самоорганізованої квазіперіодичної мікромасштабної структури феромагнітних зразків за їх корозії у розчині азотної кислоти у магнітному полі. Нові точні 3D розв'язки рівнянь Ландау - Ліфшиця описують нескінченну кількість різних станів намагніченості циліндричного феромагнетика за фіксованих межових умов. Виявлені нові процеси самоорганізації у твердому тілі можуть бути використані для виготовлення феромагнітних матриць градієнтних магнітних фільтрів, а також для інтенсифікації процесу біосорбції іонів важких металів.

Адаптивні зміни активності гідролаз органів травлення курей за дії аліментарних чинників - Ю.Я. Пасічна
Досліджено проблему комбінованого впливу магнітних полів і електрохімічних перетворень на структуру та фізичні властивості твердих тіл за умов просторової самоорганізації. Розвинуто теоретичну модель, яка встановлює взаємозалежність розподілу швидкостей електроліту з розподілом електричного потенціалу та густини струму у твердотільному провідному циліндрі за умов одночасного впливу магнітного поля і електрохімічних перетворень. За цих умов шляхом спостереження вихрової структури електроліту виявлено утворення саморганізованих просторово квазіперіодичних розподілів електричного поля та густини струму у провідному твердому тілі та встановлено їх характеристики. Експериментально виявлено та досліджено утворення самоорганізованої квазіперіодичної мікромасштабної структури феромагнітних зразків за їх корозії у розчині азотної кислоти у магнітному полі. Нові точні 3D розв'язки рівнянь Ландау - Ліфшиця описують нескінченну кількість різних станів намагніченості циліндричного феромагнетика за фіксованих межових умов. Виявлені нові процеси самоорганізації у твердому тілі можуть бути використані для виготовлення феромагнітних матриць градієнтних магнітних фільтрів, а також для інтенсифікації процесу біосорбції іонів важких металів.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Симфонізм як феномен духовної культури О.П. Гужва 105.5 КБ
Синергетична інтерпретація сучасної інформаційної парадигми (методологічний аспект) Є.С. Голуб 30.1 КБ
Синергетичний аналіз еволюції біологічних систем І.В. Єременко 27.7 КБ
Синергетичний вимір самореалізації особистості в умовах трансформації суспільства Г.О. Нестеренко 30.9 КБ
Синергетичний дискурс становлення сучасного підприємництва: український контекст О.В. Скачко 56.4 КБ
Синергетичні засади моделювання освітніх систем А.В. Євтодюк 31.9 КБ
Синкретичний характер становлення традиції дзен-буддизму В.В. Гладких 34.2 КБ
Система конкретного ідеал-реалізму в контексті російського релігійно-філософського ренесансу С.В. Янковський 34.8 КБ
Система освіти як засіб модернізації української культури І.О. Бушман 28.9 КБ
Система соціально-моральної регуляції у збройних силах України: соціально-філософський аналіз В.В. Горлинський 27.5 КБ
Системна цілісність суспільства як фактор його прогресивного розвитку І.Ю. Чайка 28.5 КБ
Системні прояви когнітивності в еволюції науки О.М. Рубанець 62.5 КБ
Системно-параметричний аналіз позанаукового знання Антон Станіславович Кравчик 31.5 КБ
Сільська інтелегенція Наддніпрянської України другої половини ХІХ- початку ХХ ст.: соціально-психоло Сергій Олександрович Шамара 42.4 КБ
Сімейний побут в етносоціальному дискурсі С.С. Лазюк 33.8 КБ
Сімейно-шлюбні відносини в ісламі: релігієзнавчий аспект Т.Н. Шамсутдинова-Лебедюк 50.4 КБ
Скептицизм в британській філософії Нового часу О.О. Панич 54.6 КБ
Скіфський сакральний центр Екзампай в контексті культурної спадщини України В.І. Петрук 42.7 КБ
Смисл та вираз як проблема філософії, логіки та методології науки Н.Ю. Муравенко 48.9 КБ
Сміхова культура України в контексті сучасних трансформаційних процесів Л.О. Панкова 37.3 КБ
Софійність київського християнства як релігійно-філософський і етнонаціональний феномен Євген Анатолійович Харьковщенко 53.1 КБ
Соціалізація особистості в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства Ю.Д. Парунова 29.8 КБ
Соціалізація особистості як громадянина України: соціально-філософський аналіз О.С. Поліщук 36.7 КБ
Соціальна адаптація людини в умовах глобального суспільства С.В. Сидоренко 32.5 КБ
Соціальна адаптація нових релігійних течій (філософський аналіз) С.В. Качурова 31.9 КБ
Соціальна адаптація особистості в умовах пострадянського суспільства О.М. Бондаренко 30.3 КБ
Соціальна адаптація православ'я: філософський аналіз Н.В. Іщук 28.7 КБ
Соціальна девіантність у молодіжному середовищі: передумови, різновиди та регулятиви В.О. Довгополюк 36.5 КБ
Соціальна держава: теоретичні імплікації та історичні версії Я.І. Пасько 61.1 КБ
Соціальна детермінація естетичної свідомості В.І. Манжура 28.2 КБ
Соціальна детермінація наукової інновації О.А. Кузьмічова 34.4 КБ
Соціальна диференціація суспільства в умовах його трансформації: соціально-філософський аспект О.Д. Бєлоброва 35.9 КБ
Соціальна історія науки: методологічні засади О.О. Потіщук 45.2 КБ
Соціальна міфологія у контексті суспільних трансформацій О.В. Андрієнко 31.2 КБ
Соціальна міфологія як соціокультурний феномен (філософський аналіз) Ю.В. Даниленко 28.9 КБ
Соціальна організація цивілізованого суспільства (філософський аспект) В.В. Кухар 16.8 КБ
Соціальна організація як чинник розвитку української духовної культури XVI - XVII ст. Н.К. Петрук 52.3 КБ
Соціальна природа жанру в контексті історичної динаміки мистецтва І.К. Покулита 32.3 КБ
Соціальна робота як фактор формування громадянського суспільства О.В. Горпинич 26.3 КБ
Соціальна цінність модусу здоров'я В.М. Копа 37.5 КБ
Соціальне знання в інформаційно-комунікативному просторі сучасного суспільства С.Є. Чмихун 34.9 КБ
Соціальне управління і особистісне самоврядування: проблеми взаємодії (філософсько-методологічний ан С.О. Завєтний 54.7 КБ
Соціальне християнське вчення в контексті релігійного модерну О.Р. Титаренко 32.2 КБ
Соціальний капітал: сутність, генеза, сучасні форми О.О. Убейволк 33.3 КБ
Соціальний контроль як чинник розвитку суспільства: соціально-філософський аналіз С.І. Спільник 26.4 КБ
Соціальний конфлікт у побуті Г.А. Мітрошенко 28.2 КБ
Соціальний прогрес в контексті китайської філософії Сюй Цюаньяо 36.3 КБ
Соціальний статус особистості: структура, детермінанти розвитку та форми прояву О.В. Харченко 30.4 КБ
Соціальний суб'єкт: особливості його зміни в історичному процесі С.С. Александрова 1.7 КБ
Соціальний час українського етносу: аксіологічний аспект О.В. Матвієнко 32.4 КБ
Соціальний час: моделі суб'єктивного сприйняття В.В. Бондаренко-Брінь 41.0 КБ
Соціальні механізми формування цінностей молоді в перехідний період: соціально-філософський аналіз Л.П. Морозова 65.3 КБ
Соціальні та парадигмально-когнітивні детермінанти розвитку сучасної освіти М.І. Романенко 49.4 КБ
Соціальність філософії мови Мартіна Гайдеууера І.А. Пантелєєва 32.5 КБ
Соціально- філософський аналіз концепцій кризи культури Е.Дюркгейма та П.Сорокіна Марина Вадимівна Колінько 33.8 КБ
Соціально- філософський аналіз моделей формування особистості як суб'єкта культури І.В. Агієнко 19.3 КБ
Соціально-гуманістичні ідеали української молоді в трансформаційному суспільстві (соціально-філософс Дмитро Олегович Квятковський 45.1 КБ
Соціально-етичне вчення християнства: тенденції розвитку, конфесійні особливості В.Ф. Сергійко 38.1 КБ
Соціально-освітні чинники формування духовності особистості в сучасному українському суспільстві А.І. Корецька 30.7 КБ
Соціально-побутове в ціннісних орієнтаціях особистості О.Б. Петінова 30.0 КБ
Соціально-політичні і соціокультурні імплікації пізнього протестантизму в процесі трансформації укра О.А. Спис 39.8 КБ
Соціально-світоглядні засади становлення військової дисципліни у Збройних Силах України С.В. Соколов 31.7 КБ
Соціально-субстанційна природа людини в умовах техногенного суспільства: філософсько-культурологічни Н.В. Лазарович 36.4 КБ
Соціально-філософська концептуалізація реклами Л.А. Васильєва 35.5 КБ
Соціально-філософська парадигма власності як мотиваційної основи життєдіяльності особистості у постр Є.О. Борисенко 37.5 КБ
Соціально-філософське дослідження трансісторичності міфологічного освоєння світу О.П. Полисаєв 59.6 КБ
Соціально-філософське осмислення картини світу київського книжника XI ст. (на матеріалі спадщини мит П.В. Северилова 37.9 КБ
Соціально-філософський аналіз детермінант формування екологічної свідомості О.М. Романова 37.1 КБ
Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філо Ю.В. Романенко 21.9 КБ
Соціально-філософський аналіз концепцій кризи культури Е.Дюркгейма та П.Сорокіна М.В. Колінько 33.8 КБ
Соціально-філософський аналіз процесу формування та функціонування етноментальності Р.О. Додонов 32.7 КБ
Соціально-філософський аналіз становлення військового колективу Б.І. Приймак 43.2 КБ
Соціально-філософський аналіз становлення громади та громадянського суспільства як чинників духовног Ю.А. Бойко 32.2 КБ
Соціально-філософський аналіз тенденцій розвитку тріади "людина - суспільство - освіта" на початку X К.В. Корсак 82.3 КБ
Соціально-філософський аналіз феномена влади О.В. Краснокутський 29.9 КБ
Соціально-філософський аналіз ціннісних орієнтацій учнівської молоді України І.В. Дьяконов 96.8 КБ
Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні Л.В. Ярошенко 37.0 КБ
Соціально-філософський зміст бердяєвської концепції подолання відчуження людини від суспільства О.Ю. Білянська 36.0 КБ
Соціально-філософський зміст правосвідомості В.В. Войтов 28.7 КБ
Соціально-філософські засади культури постмодернізму С.О. Стасенко 37.0 КБ
Соціально-філософські засади становлення національної суспільної свідомості на підгрунті етнорегіона О.А. Моргун 30.0 КБ
Соціально-філософські концепції української національної еліти З.М. Атаманюк 31.0 КБ
Соціально-філософські основи нігілізму (XIX - XX ст.) Г.Я. Пристінська 35.9 КБ
Соціально-філософські погляди Дмитра Донцова І.В. Козій 31.0 КБ
Соціально-філософські та етико-гуманістичні аспекти проблеми смерті й безсмертя (на матеріалі історі В.В. Козачинська 35.0 КБ
Соціоантропологічний дискурс філософії постмодерну А.В. Андрусів 33.4 КБ
Соціодинаміка свідомості у вимірах особистісного буття А.А. Машталер 28.0 КБ
Соціокультурний діалог в умовах глобалізації і мусульманського "ренесансу" А.А. Атік 31.6 КБ
Соціокультурний статус астрології І.В. Владленова 34.7 КБ
Соціокультурні виміри концепції господарства С.М.Булгакова Зоя Миколаївна Остропольська 34.6 КБ
Соціокультурні орієнтації студентської молоді трансформаційного суспільства: сутність та динаміка. ( А.К. Похресник 27.3 КБ
Соціокультурні процеси в сучасному арабському світі: зміна основних парадигм Альфакі Мохамед Фадель Ахмед 27.7 КБ
Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х - на початку 30-х О.В. Вовк 38.6 КБ
Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості А.С. Іванченко 30.4 КБ
Соціотехнічні аспекти становлення сучасної інформаційної цивілізації С.В. Стайкуца 34.8 КБ
Специфіка відображення православного архетипу у російській метафізичній традиції В.Ю. Дубніченко 38.6 КБ
Специфіка курсів логіки у Києво-Могилянській академії (кінець XVII ст. - перша половина XVIII ст.) М.В. Симчич 31.9 КБ
Специфіка тексту філософського роману ХХ ст. В.А. Герасимчук 72.7 КБ
Специфіка художнього освоєння історії В.Ю. Даренський 25.6 КБ
Співвідношення етнічної та національної ідентичностей Т.С. Бердій 38.5 КБ
Співвідношення моралі і права у філософії І.Канта (історико-філософський аналіз) Т.С. Павлова 32.9 КБ
Співвідношення понять розуму та віри в історіософії П.І.Ліницького Т.В. Черненко 32.5 КБ
Співвідношення природного та людського як проблема давньокитайської філософії (порівняльний аналіз д О.І. Бойченко 28.7 КБ
Співвідношення розуму та віри в українській філософській традиції XI - XIX ст. Л.В. Чупрій 24.1 КБ
Спілкування як сумісна діяльність людей: соціально-філософський аналіз Г.О. Арсентьєва 25.9 КБ
Ставлення російської революційної та ліберальної інтелігенції до українського питання: сприяння наці О.М. Надтока 31.3 КБ
Стан і перспективи розвитку сім'ї в сучасному українському суспільстві (соціально-філософський аналі В.О. Ткачова 43.9 КБ
Становлення етичних аспектів відношення "людина - природа" Т.Т. Андреєва 27.3 КБ
Становлення і розвиток адміністративної субкультури в Україні О.М. Науменко 33.3 КБ
Становлення і розвиток наукових засад українознавства (90-ті рр. XIX - перша третина XX ст.) О.Є. Гомотюк 81.0 КБ
Становлення історіософського світобачення майбутнього педагога Г.С. Гамрецька 32.9 КБ
Становлення методологічних засад філософії освіти як пріоритетної галузі гуманітарного знання Н.М. Сухова 26.5 КБ
Становлення нігілізму в культурно-антропологічному контексті Т.В. Лютий 31.9 КБ
Становлення та диференціація євангельського руху в Україні Ю.Є. Решетніков 27.0 КБ
Становлення та розвиток євангельських християн у Польщі (1918 - 1939 рр.) Л.І. Бородинська 31.6 КБ