Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Розвиток методів гармонійного аналізу дослідження асимптотичних властивостей мероморфних та субгармо - Я.В. Васильків
Розроблено принципові положення методу рядів Фур'є для повних логарифмів і логарифмічних похідних мероморфних функцій та основи теорії функцій, спряжених до субгармонійних у крузі. З використанням даних теоретичних розробок наведено повний опис асимптотичного поводження аргументів і логарифмічних похідних мороморфних функцій шляхом регулярного зростання у розумінні А.А. Кондратюка в інтегральних метриках. У повному обсязі та в найбільш загальній постановці вирішено відому проблему А. Зігмунда - опису послідовностей нулів добутків Бляшке з обмеженими інтегральними середніми їх логарифмів. Встановлено критерій розв'язності уточненої задачі А.А. Гольдберга про канонічне зображення мероморфних функцій часткою цілих. Побудовано канонічні інтеграли Вейєрштрасса мінімального зростання із заданою борелевою мірою, маса круга якої має мажоранту нескінченного нижнього порядку, обгрунтовано можливості їх застосування для розв'язання узагальненої задачі А.А. Гольдберга про канонічне зображення delta-субгармонійних функцій.

Методики забезпечення захищеності систем дистанційної освіти - О.О. Гайша
Розроблено принципові положення методу рядів Фур'є для повних логарифмів і логарифмічних похідних мероморфних функцій та основи теорії функцій, спряжених до субгармонійних у крузі. З використанням даних теоретичних розробок наведено повний опис асимптотичного поводження аргументів і логарифмічних похідних мороморфних функцій шляхом регулярного зростання у розумінні А.А. Кондратюка в інтегральних метриках. У повному обсязі та в найбільш загальній постановці вирішено відому проблему А. Зігмунда - опису послідовностей нулів добутків Бляшке з обмеженими інтегральними середніми їх логарифмів. Встановлено критерій розв'язності уточненої задачі А.А. Гольдберга про канонічне зображення мероморфних функцій часткою цілих. Побудовано канонічні інтеграли Вейєрштрасса мінімального зростання із заданою борелевою мірою, маса круга якої має мажоранту нескінченного нижнього порядку, обгрунтовано можливості їх застосування для розв'язання узагальненої задачі А.А. Гольдберга про канонічне зображення delta-субгармонійних функцій.настольные ракетки, описание характеристики фото.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Проблема сенсу життя у філософії Фридріха Вільгельма Ніцше Л.Г. Павлишин 41.9 КБ
Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв (на матеріалі міжвидової інтерпретації "Лісо Світлана Миколаївна Холодинська 36.0 КБ
Проблема співвідношення тілесності та соціальності в людині і суспільстві Н.С. Медвєдєва 27.8 КБ
Проблема страждання в філософсько-етичній спадщині А.Шопенгауера і С.К'єркегора: компаративний аналі Т.М. Ярошенко 28.4 КБ
Проблема суб'єкта і розвитку "Я" в творчості Ф.Ніцше Д.Д. Ледницький 36.9 КБ
Проблема суб'єкта історичного процесу в українській філософії кінця XIX - першої чверті XX століть Р.О. Пятківський 32.3 КБ
Проблема типології у філософії культури М.О. Кравчик 37.4 КБ
Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О.Козлова Н.В. Ярмоліцька 35.8 КБ
Проблеми національної психології у контексті теорії всеєдності В.С.Соловйова Н.П. Литовченко 33.7 КБ
Проблеми освіти в контексті соціально-філософського аналізу М.С. Конох 50.9 КБ
Проблеми соціальної філософії у творчості Жака Марітена О.С. Маліновська 33.4 КБ
Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщині в кінці XIX - на початку ХХ століття як феноме Н.В. Фрадкіна 30.8 КБ
Процеси суспільних селекцій в шкільництві як предмет філософії освіти Б. Гофрон 55.7 КБ
Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми О.І. Предко 67.8 КБ
Радянська держава і Російська православна церква: історичний досвід відносин на матеріалах Донецької І.Г. Луковенко 39.4 КБ
Раціоналізм та ірраціоналізм української філософії доби бароко Т.М. Литвин 27.4 КБ
Раціональне та ірраціональне в науці й освіті В.Г. Скотний 58.6 КБ
Раціональні виміри естетичної оцінки О.В. Горохова 35.6 КБ
Раціональність у науковому та позанауковому знанні: контекст комплементарності А.І. Теклюк 37.4 КБ
Раціональність як соціокультурний феномен А.І. Абдула 38.9 КБ
Реалізація освітнього потенціалу особистості в інформаційному суспільстві І.Г. Утюж 27.7 КБ
Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема В.Г. Вікторов 38.5 КБ
Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізації В.О. Заболотна 29.9 КБ
Регулятивно-креативна функція традиції в етнокультурі (на матеріалі досвіду кримськотатарського наро Л.С. Бекірова 39.1 КБ
Регуляція навчально-пізнавальної діяльності: соціально-філософський аналіз О.Ю. Усік 31.5 КБ
Реконструктивна рефлексія в філософії науки В.Л. Чуйко 47.2 КБ
Релігієзнавчий аналіз демонологічних уявлень авраамістичних релігій (до питання становлення) В.В. Кузев 38.1 КБ
Релігієзнавчий аналіз проблеми життя та сметрі в українській думці ХІ - ХV століть А.М. Вальчук 40.3 КБ
Релігієзнавчо-правовий аналіз змісту та реалізації принципу свободи совісті й віросповідання в Украї М.В. Лубська 36.8 КБ
Релігійна громада: сутність та її історичні форми В.І. Теремко 31.0 КБ
Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі А.О. Кислий 37.7 КБ
Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідж О.М. Сідоркіна 30.8 КБ
Релігійна свідомість і релігійні практики населення сучасної України як предмет соціально-філософськ О.Р. Козловський 27.8 КБ
Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах Украї Н.С. Гаврілова 37.3 КБ
Релігійний фактор міжетнічних відносин на початку XXI століття (соціально-філософський аналіз) В.О. Жолдоков 45.5 КБ
Релігійний фактор у контексті геополітичних трансформацій на Галицько-Волинських землях (друга полов Р.М. Шеретюк 35.3 КБ
Релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічна сутність та форми прояву С.М. Бурлак 30.4 КБ
Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-су А.В. Арістова 56.6 КБ
Релігійні конфлікти в умовах глобалізації Д.Д. Шумунова 32.1 КБ
Релігійні процеси в Україні у 1953 - 1964 роках (на матеріалах західних областей) А.А. Моренчук 44.3 КБ
Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану Н.П. Дудар 48.3 КБ
Релігійно-культурологічна концепція К.Г.Юнга С.В. Бичатін 31.7 КБ
Релігійно-моральна оцінка соціальних перетворень у збірці "Віхи" і сучасність В.В. Волошин 35.6 КБ
Релігійно-світоглядні ідеї в давньоруських збірках афоризмів (за матеріалами редакцій "Бджоли") С.І. Ковцуняк 40.4 КБ
Релігійно-філософський світогляд В.Екземплярського В.Л. Грищенко 31.4 КБ
Релігія в контексті духовного світу особистості О.С. Васільєва 25.9 КБ
Релігія і армія (соціально-філософський аналіз взаємовідносин) С.С. Семенов 38.5 КБ
Релігія та її місце в політичній системі незалежної України О.М. Кудояр 33.2 КБ
Релігія як суспільно-функціонуючий феномен Л.А. Виговський 53.2 КБ
Релігія як феномен універсуму культури: християнський контекст В.А. Бодак 60.4 КБ
Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початк В.Д. Литвинов 50.0 КБ
Ренесансний світогляд: гуманістична традиція в українському суспільстві XVI-XVII ст. І.М. Д'яченко 37.2 КБ
Репрезентація знань в освітньому просторі (філософський аспект) С.Ф. Клепко 62.1 КБ
Репрезентація ідеї покоління в соціокультурних контекстах В.М. Корабльова 44.6 КБ
Рефлексія метафізики держави І.Канта (історико-філософський аспект) В.В. Дутчак 37.8 КБ
Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі О.В. Ярмола 55.6 КБ
Ризик в умовах соціальної нестабільності (соціально-філософський аналіз) Т.Л. Ріктор 40.3 КБ
Рівні та форми історичного пізнання в контексті постнекласичної науки (філософсько-історичний аспект І.І. Литус 31.0 КБ
Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Північної Бесарабії (середина ХІХ - початок ХХІ ст. І.В. Житарюк 139.8 КБ
Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка С.М. Піддубна 32.7 КБ
Розуміння свідомості у містичній традиції ісихазму (паламітського синтезу): феноменолого-релігієзнав О.О. Соколова 39.3 КБ
Роль високих технологій у ціннісно-смисловій трансформації наукового дискурсу Т.М. Карпенко 34.1 КБ
Роль Греко-Католицької Церкви в етнічному розвитку українського та білоруського народів: порівняльни В.В. Бубенщиков 29.5 КБ
Роль еволюційно-синергетичної парадигми в осмисленні соціуму І.О. Снегірьов 28.4 КБ
Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології Т.М. Білоус 31.5 КБ
Роль ідеології в процесі соціальних змін В.В. Колотило 33.4 КБ
Роль інтерпретації в культурі Л.Д. Архипова 32.1 КБ
Роль Львівської та Перемиської єпархій в унійних процесах кінця XVI - початку XVIII століть М.В. Шкрібляк 33.7 КБ
Роль М.О.Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Киї С.Г. Біленький 27.4 КБ
Роль національного характеру у формуванні української музичної культури XIX століття О.А. Марченко 42.0 КБ
Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г.Арендт) В.Ф. Калуга 39.0 КБ
Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства Д.А. Товмаш 34.8 КБ
Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства Ольга Михайлівна Петрищева 32.2 КБ
Роль соціально-культурної спадкоємності у розвитку особи: історико-філософський аспект О.В. Халецький 21.1 КБ
Роль сучасних професійних громадських організацій України у формуванні спеціалістів (філософсько-осв М.Ф. Димитров 56.5 КБ
Романтична концепція свободи як естетичного феномену та її історична доля Н.В. Волошко 28.6 КБ
Сакральне та профанічне в культурно-філософській символіці Софії Київської Р.В. Демчук 37.8 КБ
Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну А.Д. Чаус 28.1 КБ
Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: філософсько-антропологічний аналіз І.Л. Ковальчук 141.9 КБ
Самовизначення Європейської спільноти (в парадигмі соціального конструктивізму) М.О. Кузьменко 28.8 КБ
Самовідтворення української політичної нації: принципи та механізми Г.О. Нестеренко 52.6 КБ
Самоідентифікація студентства як процес самовизначення особистості в сучасному суспільстві О.О. Стояно 30.9 КБ
Самоідентичність у життєдіяльності людини Г.В. Ільїна 43.9 КБ
Самоорганізація історичного процесу (методологічний аналіз) Є.В. Пилипко 28.8 КБ
Самоорганізація онтологічної самості в контексті соціального простору О.В. Чуйкова 54.1 КБ
Самореалізація особистості в освітньому просторі М.Г. Ватковська 35.3 КБ
Самосвідомість як предмет філософського аналізу К.М. Покотило 32.9 КБ
Самотність людини як проблема сучасної європейської філософії Л.Я. Фльорко 32.7 КБ
Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір Б.М. Голота 26.2 КБ
Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий аналіз Л.Г. Вороновська 36.6 КБ
Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів: філософсько-історичний та соціокультурний ас Л.А. Ороховська 36.9 КБ
Світоглядна політика в освітянсько-виховному процесі України 70-х - першої половини 80-х рр. ХХ стол І.С. Пхиденко 34.0 КБ
Світоглядні витоки сучасної есхатологічної свідомості М.В. Фоменко 40.6 КБ
Світоглядні орієнтації особи в умовах трансформації суспільства Л.Д. Кривега 27.9 КБ
Світоглядні орієнтації пострадянської людини (соціально-філософський аналіз) А.І. Бойко 34.0 КБ
Світоглядні основи соціально-філософського дослідження ідеології: проблема критеріїв та пріоритетів З.Ф. Самчук 90.8 КБ
Світоглядні особливості українського національного характеру (філософсько-антропологічний аналіз) А.О. Рубан 33.4 КБ
Світоглядні парадигми космофізики: еволюціонізм проти космоцентризму Т.В. Горбатюк 38.5 КБ
Світоглядно-мотиваційна визначеність правосвідомості: соціально-філософський дискурс Н.Г. Манойло 33.6 КБ
Світоглядно-філософські основи формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки К.М. Пасько 37.6 КБ
Свобода і відповідальність особистості за доби глобалізації В.В. Пітулей 37.6 КБ
Свобода людини та її світоглядне сприйняття: соціально-філософський аналіз У.Б. Рудницька 32.5 КБ
Свобода людини: індивідуальний та соціальний виміри Л.М. Слободянюк 34.6 КБ
Свобода особистості як форма її самореалізації (історико-філософський аспект) Л.А. Подолянко 32.4 КБ
Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз О.П. Ананьєва 46.2 КБ
Своєрідність естетичного в українській культурі XVII - XVIII століть І.А. Бондаревська 50.0 КБ
Святоглядна позиція буддійської традиції в умовах глобалізації Ю.П. Саух 40.4 КБ
Семантика трансцендентного в соціальному бутті людини І.В. Карівець 33.8 КБ
Семантико-екзистенціальна специфіка філософського дискурсу Лесі Українки (історико-філософський анал Ю.Д. Доброносова 25.8 КБ
Семіотичні аспекти дослідження соціальної реальності А.В. Чантурія 36.5 КБ
Семіотичні виміри естетичної реальності Ю.Ю. Полулях 39.0 КБ
Символ у функціонуванні соціального організму Л.М. Богата 24.9 КБ
Символізм у філософській культурі України М.Л. Шумка 37.5 КБ
Символічні структури етнокультурного процесу в Україні Н.Д. Ковальчук 51.1 КБ
Симулятивність та інтертекстуальність у просторовій метафориці Т.С. Мосенцева 38.6 КБ