Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Агроекологічне обгрунтування виробництва льонопродукції в умовах радіоактивного забруднення - І.Ю. Деребон
Наведено радіологічну оцінку дефляції грунтових відмін, за яких вирощується льон-довгунець у зоні радіоактивного забруднення. Розраховано річні втрати грунтів від вітрової ерозії цієї частини зони Полісся. Доведено, що вилежування льоносоломи на штучному покриві, створеному завдяки сумісному посіву льону-довгунця та трав родини Poaceae зменшує вміст радіоцезію у льонотресті на 28 - 50 %. Застосування розглянутих способів оптимізації росяного мочіння дозволяє зменшити масу грунтових домішок, що завозилися з льонотрестою на переробне підприємство. Це зумовило покращання санітарно-гігієнічних умов праці персоналу за конкретних виробничих умов Ємільчинського льонозаводу. Досліджено динаміку кількісного та якісного складу мікрофлори за різних рівнів радіологічного забруднення грунтів. Доведено, що сумісний посів льону-довгунця та злакових трав забезпечує прирости врожаю льоноволокна та покращує його якість.

Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки Dracocephalum moldavika L. в умовах Нижнього Прид - Сергій Вікторович Овечко
Наведено радіологічну оцінку дефляції грунтових відмін, за яких вирощується льон-довгунець у зоні радіоактивного забруднення. Розраховано річні втрати грунтів від вітрової ерозії цієї частини зони Полісся. Доведено, що вилежування льоносоломи на штучному покриві, створеному завдяки сумісному посіву льону-довгунця та трав родини Poaceae зменшує вміст радіоцезію у льонотресті на 28 - 50 %. Застосування розглянутих способів оптимізації росяного мочіння дозволяє зменшити масу грунтових домішок, що завозилися з льонотрестою на переробне підприємство. Це зумовило покращання санітарно-гігієнічних умов праці персоналу за конкретних виробничих умов Ємільчинського льонозаводу. Досліджено динаміку кількісного та якісного складу мікрофлори за різних рівнів радіологічного забруднення грунтів. Доведено, що сумісний посів льону-довгунця та злакових трав забезпечує прирости врожаю льоноволокна та покращує його якість.настольные ракетки, описание характеристики фото.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Проблема сенсу життя у філософії Фридріха Вільгельма Ніцше Л.Г. Павлишин 41.9 КБ
Проблема синтезу в контексті видової специфіки мистецтв (на матеріалі міжвидової інтерпретації "Лісо Світлана Миколаївна Холодинська 36.0 КБ
Проблема співвідношення тілесності та соціальності в людині і суспільстві Н.С. Медвєдєва 27.8 КБ
Проблема страждання в філософсько-етичній спадщині А.Шопенгауера і С.К'єркегора: компаративний аналі Т.М. Ярошенко 28.4 КБ
Проблема суб'єкта і розвитку "Я" в творчості Ф.Ніцше Д.Д. Ледницький 36.9 КБ
Проблема суб'єкта історичного процесу в українській філософії кінця XIX - першої чверті XX століть Р.О. Пятківський 32.3 КБ
Проблема типології у філософії культури М.О. Кравчик 37.4 КБ
Проблеми історії філософії у філософській спадщині О.О.Козлова Н.В. Ярмоліцька 35.8 КБ
Проблеми національної психології у контексті теорії всеєдності В.С.Соловйова Н.П. Литовченко 33.7 КБ
Проблеми освіти в контексті соціально-філософського аналізу М.С. Конох 50.9 КБ
Проблеми соціальної філософії у творчості Жака Марітена О.С. Маліновська 33.4 КБ
Просвітницька діяльність інтелігенції на Слобожанщині в кінці XIX - на початку ХХ століття як феноме Н.В. Фрадкіна 30.8 КБ
Процеси суспільних селекцій в шкільництві як предмет філософії освіти Б. Гофрон 55.7 КБ
Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми О.І. Предко 67.8 КБ
Радянська держава і Російська православна церква: історичний досвід відносин на матеріалах Донецької І.Г. Луковенко 39.4 КБ
Раціоналізм та ірраціоналізм української філософії доби бароко Т.М. Литвин 27.4 КБ
Раціональне та ірраціональне в науці й освіті В.Г. Скотний 58.6 КБ
Раціональні виміри естетичної оцінки О.В. Горохова 35.6 КБ
Раціональність у науковому та позанауковому знанні: контекст комплементарності А.І. Теклюк 37.4 КБ
Раціональність як соціокультурний феномен А.І. Абдула 38.9 КБ
Реалізація освітнього потенціалу особистості в інформаційному суспільстві І.Г. Утюж 27.7 КБ
Регулювання якості освіти як філософсько-освітянська проблема В.Г. Вікторов 38.5 КБ
Регулятивний потенціал духовно-етичних цінностей в умовах глобалізації В.О. Заболотна 29.9 КБ
Регулятивно-креативна функція традиції в етнокультурі (на матеріалі досвіду кримськотатарського наро Л.С. Бекірова 39.1 КБ
Регуляція навчально-пізнавальної діяльності: соціально-філософський аналіз О.Ю. Усік 31.5 КБ
Реконструктивна рефлексія в філософії науки В.Л. Чуйко 47.2 КБ
Релігієзнавчий аналіз демонологічних уявлень авраамістичних релігій (до питання становлення) В.В. Кузев 38.1 КБ
Релігієзнавчий аналіз проблеми життя та сметрі в українській думці ХІ - ХV століть А.М. Вальчук 40.3 КБ
Релігієзнавчо-правовий аналіз змісту та реалізації принципу свободи совісті й віросповідання в Украї М.В. Лубська 36.8 КБ
Релігійна громада: сутність та її історичні форми В.І. Теремко 31.0 КБ
Релігійна освіта в Україні як чинник формування суспільної моралі А.О. Кислий 37.7 КБ
Релігійна свідомість в сучасному українському суспільстві як предмет соціально-філософського дослідж О.М. Сідоркіна 30.8 КБ
Релігійна свідомість і релігійні практики населення сучасної України як предмет соціально-філософськ О.Р. Козловський 27.8 КБ
Релігійна свідомість сучасного студентства в контексті світоглядного плюралізму (на матеріалах Украї Н.С. Гаврілова 37.3 КБ
Релігійний фактор міжетнічних відносин на початку XXI століття (соціально-філософський аналіз) В.О. Жолдоков 45.5 КБ
Релігійний фактор у контексті геополітичних трансформацій на Галицько-Волинських землях (друга полов Р.М. Шеретюк 35.3 КБ
Релігійний фанатизм: релігієзнавчо-психологічна сутність та форми прояву С.М. Бурлак 30.4 КБ
Релігійні конфлікти в перехідних європейських суспільствах: природа, динаміка, вплив на релігійно-су А.В. Арістова 56.6 КБ
Релігійні конфлікти в умовах глобалізації Д.Д. Шумунова 32.1 КБ
Релігійні процеси в Україні у 1953 - 1964 роках (на матеріалах західних областей) А.А. Моренчук 44.3 КБ
Релігійність в українському соціумі: детермінанти і характеристика сучасного стану Н.П. Дудар 48.3 КБ
Релігійно-культурологічна концепція К.Г.Юнга С.В. Бичатін 31.7 КБ
Релігійно-моральна оцінка соціальних перетворень у збірці "Віхи" і сучасність В.В. Волошин 35.6 КБ
Релігійно-світоглядні ідеї в давньоруських збірках афоризмів (за матеріалами редакцій "Бджоли") С.І. Ковцуняк 40.4 КБ
Релігійно-філософський світогляд В.Екземплярського В.Л. Грищенко 31.4 КБ
Релігія в контексті духовного світу особистості О.С. Васільєва 25.9 КБ
Релігія і армія (соціально-філософський аналіз взаємовідносин) С.С. Семенов 38.5 КБ
Релігія та її місце в політичній системі незалежної України О.М. Кудояр 33.2 КБ
Релігія як суспільно-функціонуючий феномен Л.А. Виговський 53.2 КБ
Релігія як феномен універсуму культури: християнський контекст В.А. Бодак 60.4 КБ
Ренесансний гуманізм в Україні (Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV - початк В.Д. Литвинов 50.0 КБ
Ренесансний світогляд: гуманістична традиція в українському суспільстві XVI-XVII ст. І.М. Д'яченко 37.2 КБ
Репрезентація знань в освітньому просторі (філософський аспект) С.Ф. Клепко 62.1 КБ
Репрезентація ідеї покоління в соціокультурних контекстах В.М. Корабльова 44.6 КБ
Рефлексія метафізики держави І.Канта (історико-філософський аспект) В.В. Дутчак 37.8 КБ
Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі О.В. Ярмола 55.6 КБ
Ризик в умовах соціальної нестабільності (соціально-філософський аналіз) Т.Л. Ріктор 40.3 КБ
Рівні та форми історичного пізнання в контексті постнекласичної науки (філософсько-історичний аспект І.І. Литус 31.0 КБ
Розвиток математичної освіти і науки Буковини та Північної Бесарабії (середина ХІХ - початок ХХІ ст. І.В. Житарюк 139.8 КБ
Розвиток християнської писемної культури в Україні: етно-конфесійна специфіка С.М. Піддубна 32.7 КБ
Розуміння свідомості у містичній традиції ісихазму (паламітського синтезу): феноменолого-релігієзнав О.О. Соколова 39.3 КБ
Роль високих технологій у ціннісно-смисловій трансформації наукового дискурсу Т.М. Карпенко 34.1 КБ
Роль Греко-Католицької Церкви в етнічному розвитку українського та білоруського народів: порівняльни В.В. Бубенщиков 29.5 КБ
Роль еволюційно-синергетичної парадигми в осмисленні соціуму І.О. Снегірьов 28.4 КБ
Роль ідеалізації в сучасній формальній епістемології Т.М. Білоус 31.5 КБ
Роль ідеології в процесі соціальних змін В.В. Колотило 33.4 КБ
Роль інтерпретації в культурі Л.Д. Архипова 32.1 КБ
Роль Львівської та Перемиської єпархій в унійних процесах кінця XVI - початку XVIII століть М.В. Шкрібляк 33.7 КБ
Роль М.О.Максимовича у формуванні українських академічних традицій та українознавчих дисциплін у Киї С.Г. Біленький 27.4 КБ
Роль національного характеру у формуванні української музичної культури XIX століття О.А. Марченко 42.0 КБ
Роль онтології в розумінні політичних явищ (на матеріалах концепції Г.Арендт) В.Ф. Калуга 39.0 КБ
Роль політичної комунікації у формуванні громадянського суспільства Д.А. Товмаш 34.8 КБ
Роль середнього класу у становленні громадянського суспільства Ольга Михайлівна Петрищева 32.2 КБ
Роль соціально-культурної спадкоємності у розвитку особи: історико-філософський аспект О.В. Халецький 21.1 КБ
Роль сучасних професійних громадських організацій України у формуванні спеціалістів (філософсько-осв М.Ф. Димитров 56.5 КБ
Романтична концепція свободи як естетичного феномену та її історична доля Н.В. Волошко 28.6 КБ
Сакральне та профанічне в культурно-філософській символіці Софії Київської Р.В. Демчук 37.8 КБ
Самоактуалізація особистості в культурі постмодерну А.Д. Чаус 28.1 КБ
Самовдосконалення як чинник подолання відчуження: філософсько-антропологічний аналіз І.Л. Ковальчук 141.9 КБ
Самовизначення Європейської спільноти (в парадигмі соціального конструктивізму) М.О. Кузьменко 28.8 КБ
Самовідтворення української політичної нації: принципи та механізми Г.О. Нестеренко 52.6 КБ
Самоідентифікація студентства як процес самовизначення особистості в сучасному суспільстві О.О. Стояно 30.9 КБ
Самоідентичність у життєдіяльності людини Г.В. Ільїна 43.9 КБ
Самоорганізація історичного процесу (методологічний аналіз) Є.В. Пилипко 28.8 КБ
Самоорганізація онтологічної самості в контексті соціального простору О.В. Чуйкова 54.1 КБ
Самореалізація особистості в освітньому просторі М.Г. Ватковська 35.3 КБ
Самосвідомість як предмет філософського аналізу К.М. Покотило 32.9 КБ
Самотність людини як проблема сучасної європейської філософії Л.Я. Фльорко 32.7 КБ
Самотність у життєвому світі особистості: соціокультурний вимір Б.М. Голота 26.2 КБ
Свідомість і мова: філософсько-релігієзнавчий аналіз Л.Г. Вороновська 36.6 КБ
Світова спільнота в контексті глобалізаційних процесів: філософсько-історичний та соціокультурний ас Л.А. Ороховська 36.9 КБ
Світоглядна політика в освітянсько-виховному процесі України 70-х - першої половини 80-х рр. ХХ стол І.С. Пхиденко 34.0 КБ
Світоглядні витоки сучасної есхатологічної свідомості М.В. Фоменко 40.6 КБ
Світоглядні орієнтації особи в умовах трансформації суспільства Л.Д. Кривега 27.9 КБ
Світоглядні орієнтації пострадянської людини (соціально-філософський аналіз) А.І. Бойко 34.0 КБ
Світоглядні основи соціально-філософського дослідження ідеології: проблема критеріїв та пріоритетів З.Ф. Самчук 90.8 КБ
Світоглядні особливості українського національного характеру (філософсько-антропологічний аналіз) А.О. Рубан 33.4 КБ
Світоглядні парадигми космофізики: еволюціонізм проти космоцентризму Т.В. Горбатюк 38.5 КБ
Світоглядно-мотиваційна визначеність правосвідомості: соціально-філософський дискурс Н.Г. Манойло 33.6 КБ
Світоглядно-філософські основи формування педагогічної майстерності в системі професійної підготовки К.М. Пасько 37.6 КБ
Свобода і відповідальність особистості за доби глобалізації В.В. Пітулей 37.6 КБ
Свобода людини та її світоглядне сприйняття: соціально-філософський аналіз У.Б. Рудницька 32.5 КБ
Свобода людини: індивідуальний та соціальний виміри Л.М. Слободянюк 34.6 КБ
Свобода особистості як форма її самореалізації (історико-філософський аспект) Л.А. Подолянко 32.4 КБ
Свобода совісті в процесі демократизації українського суспільства: соціально-філософський аналіз О.П. Ананьєва 46.2 КБ
Своєрідність естетичного в українській культурі XVII - XVIII століть І.А. Бондаревська 50.0 КБ
Святоглядна позиція буддійської традиції в умовах глобалізації Ю.П. Саух 40.4 КБ
Семантика трансцендентного в соціальному бутті людини І.В. Карівець 33.8 КБ
Семантико-екзистенціальна специфіка філософського дискурсу Лесі Українки (історико-філософський анал Ю.Д. Доброносова 25.8 КБ
Семіотичні аспекти дослідження соціальної реальності А.В. Чантурія 36.5 КБ
Семіотичні виміри естетичної реальності Ю.Ю. Полулях 39.0 КБ
Символ у функціонуванні соціального організму Л.М. Богата 24.9 КБ
Символізм у філософській культурі України М.Л. Шумка 37.5 КБ
Символічні структури етнокультурного процесу в Україні Н.Д. Ковальчук 51.1 КБ
Симулятивність та інтертекстуальність у просторовій метафориці Т.С. Мосенцева 38.6 КБ