Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження і розробка технології формування та калібрування великогабаритних листових деталей літак - О.А. Антоненко
Розроблено математичні моделі технологічних процесів електрогідравлічного формування та калібрування великогабаритних листових деталей складної форми на багатоелектродних установках, що дають змогу керувати місцем та енергією розряду вздовж поверхні поля навантаження. За результатами експериментальних досліджень установлено, що за умов, характерних для такого штампування, ступінь сприйняття плоскою перешкодою імпульсного навантаження залежить від механічних властивостей та геометричних параметрів заготовки та змінюється не монотонно. Запропоновано показник, який визначається частотою власних коливань ділянки заготовки, що формується. Цей показник дає змогу умовно розділити процеси формоутворення на малоінерційні та інерційні. Зроблено висновок, що в діапазоні відносної ширини ділянки, яка формується, від 10 до 100, що відповідає умовам формування, технологічні параметри слід визначати на підставі робіт формозмінювання, які є необхідними. Для операцій калібрування зі значенням цього параметру не більше 10-ти технологічні параметри розраховують на підставі значення потрібного тиску. З урахуванням можливості керування місцем і кількістю енергії, що виділяється, одержано аналітичні залежності, які дають змогу визначити технологічні параметри за картами потрібних тисків та режимами робіт деформування. Розроблено технологічні процеси формозмінювання панелей жорсткості літаків та листових панелей інших апаратів.

Метод обробки імпульсних радіолокаційних сигналів з урахуванням їх внутрішньої фазочастотної нестабі - І.І. Чесановський
Розроблено математичні моделі технологічних процесів електрогідравлічного формування та калібрування великогабаритних листових деталей складної форми на багатоелектродних установках, що дають змогу керувати місцем та енергією розряду вздовж поверхні поля навантаження. За результатами експериментальних досліджень установлено, що за умов, характерних для такого штампування, ступінь сприйняття плоскою перешкодою імпульсного навантаження залежить від механічних властивостей та геометричних параметрів заготовки та змінюється не монотонно. Запропоновано показник, який визначається частотою власних коливань ділянки заготовки, що формується. Цей показник дає змогу умовно розділити процеси формоутворення на малоінерційні та інерційні. Зроблено висновок, що в діапазоні відносної ширини ділянки, яка формується, від 10 до 100, що відповідає умовам формування, технологічні параметри слід визначати на підставі робіт формозмінювання, які є необхідними. Для операцій калібрування зі значенням цього параметру не більше 10-ти технологічні параметри розраховують на підставі значення потрібного тиску. З урахуванням можливості керування місцем і кількістю енергії, що виділяється, одержано аналітичні залежності, які дають змогу визначити технологічні параметри за картами потрібних тисків та режимами робіт деформування. Розроблено технологічні процеси формозмінювання панелей жорсткості літаків та листових панелей інших апаратів.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Орест Новицький про сутність предмету філософії та проблему періодизації історико-філософського проц Г.Б. Апанасенко 29.3 КБ
Освіта в контексті ціннісних орієнтацій (соціально-філософський аспект) І.А. Долголенко 27.4 КБ
Освіта в системі факторів професійного самовизначення особистості О.Д. Джура 26.5 КБ
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку (світоглядно-методологічний аспект) В.О. Огнев'юк 56.3 КБ
Освіта як системний чинник формування екологічної культури майбутніх вчителів Григорій Григорійович Науменко 45.4 КБ
Освіта як чинник державотворення Г.Є. Стасюк 35.0 КБ
Освіта як чинник соціальних змін (методологічний аспект) А.Л. Прокопенко 32.4 КБ
Освітні тенденції культурної політики в умовах глобалізації В.А. Михайлович 51.2 КБ
Освітня політика в трансформаційному суспільстві: соціально-філософський аналіз В.О. Гальпєріна 27.1 КБ
Осмислення смерті і безсмертя як ціннісних вимірів людського буття (соціально-філософський аналіз) О.В. Мальцева 44.7 КБ
Основні напрямки взаємодії транзитивних соціумів: соціально-філософський аналіз (на прикладі України С.А. Шпатенко 42.7 КБ
Основні тенденції взаємодії української та американської культур (соціально-філософський вимір) В.В. Бушкова 32.3 КБ
Основні тенденції концептуалізації феномену мас в сучасній соціальній філософії В.Л. Якубіна 52.1 КБ
Основоположні принципи філософії історії у творчості Августина Блаженного О.Ю. Поцюрко 36.0 КБ
Особа в розколотій цивілізації: світогляд, проблеми освіти і виховання Н.В. Скотна 85.0 КБ
Особа і суспільство у філософії Пантелеймона Куліша О.М. Тютюнник 49.8 КБ
Особистісно орієнтована освіта (соціально-філософський аналіз) С.І. Подмазін 72.9 КБ
Особистість в умовах інформатизації освіти (соціально-філософський аспект) М.М. Комар 28.9 КБ
Особистість за умов глобалізаційних конфліктів Євгенія Вікторівна Левченюк 27.8 КБ
Особистість і форми її самореалізації Л.А. Никифорова 36.7 КБ
Особистість у концептуальному просторі неортодоксальної християнської філософії Середньовіччя Т.В. Труш 30.8 КБ
Особливості вияву комунікаційної функції релігії у християнських конфесіях М.С. Петрушкевич 34.7 КБ
Особливості дослідження тексту: історико-філософські версії та деконструктивістський підхід Г.М. Стояцька 24.6 КБ
Особливості розвитку Римо-Католицької церкви в сучасній Україні О.П. Ворон 34.5 КБ
Особливості соціалізації індивіда в умовах інформаційного суспільства (соціально-філософський аналіз Ф.П. Власенко 32.6 КБ
Особливості соціокультурної ідентифікації суспільства Н.Ю. Тарасова 30.5 КБ
Особливості та тенденції поширення і розвитку новітніх християнських течій в Україні М.В. Шмігельський 38.5 КБ
Особливості формування ментальних та релігійних структур в іудаїзмі (український контекст) З.В. Швед 37.8 КБ
Особливості формування та трансформації релігійного міфу (релігієзнавчий аспект) О.В. Костюк 32.6 КБ
Особливості формуваня образу новітніх релігій у контексті сучасного розуміння свободи совісті в Укра О.Е. Никитченко 44.1 КБ
Остап Терлецький в ідейній боротьбі в Галичині 70-х років ХІХ століття Є.В. Пронюк 63.7 КБ
Ототожнення та розототожнення суб'єкта у вимірах соціальної філософії Т.О. Чистіліна 41.8 КБ
П.В.Тихомиров як історик філософії І.П. Печеранський 27.7 КБ
Пайдея в контексті античної трагедії (Есхіл, Софокл, Евріпід) О.С. Зоріна 30.0 КБ
Паломництво до святих місць України (на матеріалах Кримського регіону) Н.В. Крюкова 39.5 КБ
Парадигмально-тематичні трансформації екологічних досліджень: методологічний аспект О. М. Задубрівська 27.2 КБ
Партнерська взаємодія у процесі становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аналі С.Б. Жданенко 29.9 КБ
Патерналізм як об'єкт соціально-філософської рефлексії О.П. Масюк 27.4 КБ
Педагогічна антропологія в соціально-філософському контексті Л.К. Задорожна 31.9 КБ
Переміна парадигми інтерпретації історії в українській філософії XIX ст. Н.В. Шакун 29.8 КБ
Переоценка цінностей історії: історизм та історицизм О.М. Перепелиця 38.2 КБ
Перетворені форми у виховних практиках сучасного соціуму А.А. Мельниченко 34.9 КБ
Персоналістичний вимір відповідальності в контексті діалогічної етики О.О. Стукало 27.6 КБ
Персональність соматичного буття: філософсько-антропологічний аналіз Л.М. Газнюк 60.5 КБ
Персонізація раціонального знання в парадигмі постнекласичної науки Л.В. Охріменко 31.0 КБ
Перші загальнодержавні культи святих Климента і Миколая та їх відтворення у пам'ятках історії і куль Н.В. Верещагіна 20.0 КБ
Першопринцип та буття в метафізиці (на матеріалі метафізики томізму) А.О. Баумейстер 29.0 КБ
Петро Лодій як представник української академічної філософії І.В. Кравчук 36.1 КБ
Пізнавальні межі філософської віри (філософсько-антропологічний аспект) Л.А. Облова 28.8 КБ
Планетарний дуалізм як світосистемний феномен: філософсько-історичний аналіз М.А. Шепєлєв 29.7 КБ
Плюралізм як напрям розвитку світоглядної свідомості суспільства Д.П. Сепетий 29.7 КБ
Повсякденність у контекстуальних реконструкціях науки Сергій Петрович Петрущенков 16.3 КБ
Подія в трансформаціях візуальності: філософсько-антропологічний вимір Д.В. Петренко 37.0 КБ
Позанаукові знання та їх культуротворчі функції І.В. Чорноморденко 60.7 КБ
Полемічна література як чинник становлення національно-релігійної свідомості українського народу В.М. Логвиненко 23.5 КБ
Поліваріантність економічного мислення в соціокультурних реаліях С.О. Разумовський 95.1 КБ
Політична риторика в діалозі "Схід-Захід": соціально-філософський аналіз Ю.В. Харченко 36.1 КБ
Поняття "досвід" в контексті класичного ідеалу раціональності О.Д. Лаута 44.1 КБ
Поняття "експеримент" в логіці мистецьких подій кінця ХІХ - першої третини ХХ століття О.Б. Бенюк 28.3 КБ
Поняття "соціально-педагогічне" в категоріальному апараті соціального пізнання О.П. Скляров 21.4 КБ
Поняття "суспільство спектаклю" та його концептуальні кореляти О.В. Кулик 29.8 КБ
Поняття гештальту в онтології О.І. Вербіцька 28.6 КБ
Поняття предмета в контексті єдності дедукції категорій та ідей розуму Ю.В. Федорченко 26.7 КБ
Поняття унікального в історико-культурних дослідженнях (методологічний аналіз) А.О. Голошубова 31.0 КБ
Порівняльний аналіз соціальних доктрин ісламу та Римо-католицької церкви М.Т. Кияк 37.8 КБ
Постать лідера в християнській традиції І.М. Ломачинська 68.5 КБ
Постекзистенціалістські тенденції в сучасній зарубіжній філософії та гуманітарних науках (історико- К.Ю. Райда 24.2 КБ
Постмодернізм як транскультурний феномен. Естетичний аналіз Т.К. Гуменюк 76.5 КБ
Постмодерністський дискурс: радикальні спроби оновлення філософії О.П. Варениця 26.3 КБ
Постфрідманівська парадигма космофізики: філософсько-світоглядний аналіз В.І. Журавльов 68.8 КБ
Потенціал метафізики в постпозитивістській філософії науки Р.Г. Рошкулець 31.7 КБ
Потреби та інтереси громадянина України як складова державотворчих процесів сучасного суспільства Н.В. Коноваленко 31.4 КБ
Пояснення і розуміння в сучасній науковій парадигмі Н.В. Карпенко 18.0 КБ
Православ'я в його інституційному розвитку: історіософський аналіз О.Н. Саган 58.4 КБ
Православне сектантство в Україні: суспільно-духовні витоки, особливості трансформації Л.М. Шугаєва 45.8 КБ
Православне чернецтво в Україні як суспільний феномен І.М. Ломачинська 27.4 КБ
Православне чернецтво в Україні: релігієзнавчий аналіз суспільно значущої діяльності в проблемному д В.В. Климов 50.8 КБ
Православний архетип сім'ї у контексті комунікативних відносин Л.А. Усанова 32.8 КБ
Православний військовий храм: соціально-філософський аналіз становлення і функціонування Олена Федорівна Варнашова 34.0 КБ
Православні інституції та духовенство як суб'єкти формування церковнопарафіяльного діловодства Волин Ю.С. Кондратюк 31.2 КБ
Прагматика політичного тексту О.Г. Волков 28.0 КБ
Прийняття управлінських рішень в інформаційному суспільстві (соціально-філософський аналіз) С.О. Руденко 38.0 КБ
Принцип природовідповідності як утвердження пріоритету духовно-моральної складової у вихованні особи Галина Іллівна Гальченко 35.2 КБ
Принципи дзен-буддизму у філософії Доуена А.Ю. Стрелкова 36.0 КБ
Принципи дидактики як об'єкт історико-філософської рефлексії В.В. Кузьменко 30.6 КБ
Природа національного міфу: історико-філософський контекст В.О. Артюх 30.6 КБ
Природа та гносеологічні функції особистісного неявного знання Г.Г. Старікова 23.9 КБ
Природничо-наукові аспекти цивілізаційних досліджень (методологічний та філософсько-історичний аналі Н.В. Мірошкіна 24.3 КБ
Проблема "еnergeiа" у філософському вченні Григогія Палами Віктор Васильвич Жуковський 37.9 КБ
Проблема взаємозв'язку душі і тіла у філософії Нового часу В.В. П'ятун 39.1 КБ
Проблема відчуження в соціальній філософії Франкфуртської школи (спроба осмислення в контексті глоба О.Г. Льовкіна 30.2 КБ
Проблема волі у філософській культурі України IX - XVIII ст. І.З. Майданюк 34.0 КБ
Проблема гармонії віри та розуму в житті людини у філософсько-антропологічних поглядах Е.Жильсона А.В. Клічук 26.6 КБ
Проблема гендерної рівності у західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз) О.П. Власова 36.8 КБ
Проблема гендеру у філософському дискурсі другої половини ХХ ст. Н.П. Гапон 53.1 КБ
Проблема духовності в етико-релігійному вченні Лева Силенка Т.В. Хміль 30.4 КБ
Проблема душевної гармонії особистості в умовах духовної кризи суспільства О.Г. Курбатов 33.2 КБ
Проблема загроз інтересам безпеки України (соціально-філософський аналіз) А.П. Смелянцев 33.3 КБ
Проблема ідеалу в українській дохристиянській міфології В.П. Литовченко 33.2 КБ
Проблема ідеалу у філософській спадщині Івана Франка У.В. Хамар 28.7 КБ
Проблема індивідуалізму (історико-філософський аналіз) О.М. Корх 59.1 КБ
Проблема комунікативного виміру буття людини у німецькій філософії XX століття Г.Т. Гнатищак 27.2 КБ
Проблема людини в творах Кирила Туровського в контексті антропологічних ідей східної патристики О.Я. Вдовина 30.9 КБ
Проблема людини у філософській культурі Київської Русі Т.В. Целік 39.3 КБ
Проблема людської активності в філософських вченнях Сходу та Заходу А.М. Ребенко 27.5 КБ
Проблема маргінальних форм в європейській культурній сенсориці С.М. Корчова-Тюріна 34.2 КБ
Проблема моральнісного розвитку людини в епоху Середніх віків (у контексті західноєвропейської культ Л.В. Северин 23.4 КБ
Проблема національного ідеалу в українській філософській думці першої половини XX століття О.З. Кендус 37.1 КБ
Проблема національної свідомості у білоруській філософській культурі кінця ХІХ - початку ХХ ст. (на В.В. Булгаков 32.4 КБ
Проблема оновлення українського суспільства у філософії Лазаря Барановича Л.С. Чорна 29.2 КБ
Проблема онтологічного статусу універсалій у філософії Середньовіччя Г.В. Бокал 27.8 КБ
Проблема самотності: гендерний контекст Л.Ю. Левченко 36.6 КБ
Проблема свідомості у контексті взаємодоповняльності релігійного та наукового дискурсів А.М. Кадикало 29.7 КБ
Проблема свободи і еволюція західної правосвідомості (християнський контекст) П.О. Ніколов 20.9 КБ
Проблема сенсу життя людини в українській філософії ХІ - першої половини ХVІІ ст. І.В. Жеребило 25.4 КБ