Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження неоднорідностей морської поверхні методами багаточастотного дистанційного радіолокаційно - О.Я. Матвєєв
Обгрунтовано фізичні принципи, розроблено та експериментально перевірено дистанційні багаточастотні радіолокаційні методи вивчення неоднорідностей морської поверхні, спричинених розлиттям поверхнево-активних речовин (ПАР), неоднорідностей, що виникають у акваторіях потужних морських течій. Доведено переваги багаточастотного радіолокаційного зондування для оцінки параметрів плівок ПАР на морській поверхні, моніторингу найбільш динамічних примежевих зон морських течій та визначення меж течії. Сформульовано вимоги до параметрів багаточастотних радіолокаційних систем для досліджень неоднорідностей морської поверхні, які реалізовані під час створення авіаційного комплексу "МАРС". Розроблено та експериментально перевірено за допомогою комплексу "МАРС" методики багаточастотних радіолокаційних досліджень вказаних неоднорідностей.

Міцність і стійкість позацентрово стиснутих залізобетонних стрижнів в умовах небагаторазово повторни - С.Х. Карапетян
Обгрунтовано фізичні принципи, розроблено та експериментально перевірено дистанційні багаточастотні радіолокаційні методи вивчення неоднорідностей морської поверхні, спричинених розлиттям поверхнево-активних речовин (ПАР), неоднорідностей, що виникають у акваторіях потужних морських течій. Доведено переваги багаточастотного радіолокаційного зондування для оцінки параметрів плівок ПАР на морській поверхні, моніторингу найбільш динамічних примежевих зон морських течій та визначення меж течії. Сформульовано вимоги до параметрів багаточастотних радіолокаційних систем для досліджень неоднорідностей морської поверхні, які реалізовані під час створення авіаційного комплексу "МАРС". Розроблено та експериментально перевірено за допомогою комплексу "МАРС" методики багаточастотних радіолокаційних досліджень вказаних неоднорідностей.Купить диплом в Астрахани на сайте http://help-diplom.com.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Історіософські ідеї доби Київської Русі (на матеріалах книжної культури) В.М. Бабенко 36.7 КБ
Історія як предмет соціально-філософської рефлексії (український дискурс на рубежі століть) А.І. Мельник 69.3 КБ
Кантове поняття віри розуму в контексті німецького просвітництва М.А. Мінаков 20.3 КБ
Категоріальні засади естетичного аналізу історико-художнього процесу Л.Б. Мізіна 50.2 КБ
Категорія "стиль життя" та її соціокультурна експлікація А.В. Коваль 33.2 КБ
Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського Середньовіччя Н.М. Бойченко 33.7 КБ
Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього західноєвропейського Середньовіччя О.Я. Муха 33.9 КБ
Католицький філософський антропологізм. Історико-філософський аналіз Б.І. Бичко 146.0 КБ
Київська академічна філософія ХІХ - початку ХХ ст. і становлення історико-філософської науки в Украї М.Л. Ткачук 51.1 КБ
Київська духовно-академічна філософія: аналіз логіко-гносеологічних тенденцій Н.Г. Мозгова 63.5 КБ
Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878 - 1920) К.А. Кобченко 31.8 КБ
Кирилівська церква-релігійний та церковно-політичний осередок середньовічного Києва І.Є. Марголіна 19.4 КБ
Кирило-Мефодіївська традиція в українській духовній культурі (ІХ - перша половина ХІХ ст.) Г.І. Гучко 23.2 КБ
Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби Д.Є. Прокопов 57.6 КБ
Класичний і некласичний підходи у соціально-філософському дослідженні економічної сфери суспільства О.В. Романенко 26.2 КБ
Когнітивні засади конституювання соціальної реальності М.М. Кузьмін 31.7 КБ
Коеволюція соціально-культурного стану суспільства і католицької церкви у В'єтнамі Нгуен Нгуен Хонг 23.6 КБ
Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу Н.С. Жиртуєва 121.5 КБ
Комунікативна легітимація освіти в контексті глобалізації А.В. Сакун 34.5 КБ
Комунікативна методологія як основа розробки неконфронтаційних моделей етнополітики Р.А. Сирінський 31.4 КБ
Комунікативна природа смислу І.І. Матюшина 27.7 КБ
Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності модерну І.А. Яременко 34.6 КБ
Комунікативний простір релігії в європейській культурі Є.Й. Юнусова 35.2 КБ
Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві С.П. Балінченко 27.4 КБ
Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософсь Л.А. Спинка 37.5 КБ
Комунікативність в системі дистанційного навчання: фактори інтенсифікації Г.Ю. Яценко 42.2 КБ
Комунікаційна природа легітимаційних процесів М.В. Ніколко 30.8 КБ
Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз О.С. Александрова 34.8 КБ
Конструктивістські тенденції в сучасній аналітичній філософії Є.Г. Виноградов 37.1 КБ
Континентальні витоки аналітичної філософії: історико-філософське дослідження О.А. Зубчик 31.9 КБ
Конфесійна та культурно-просвітницька діяльність Української євангельсько-реформованої церкви у Захі Р.П. Соловій 29.7 КБ
Конфесійні трансформації у західних областях України (Галицький регіон) в контексті державно-релігій Я.В. Стоцький 83.2 КБ
Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (XIX - перша половина XX ст.) Н.Г. Стоколос 63.8 КБ
Конфлікт і гармонія особистості і суспільства в творчості Ф.М.Достоєвського О.О. Осетрова 26.0 КБ
Конфлікт моральної та естетичної мотивації в генезі творчої особистості В.Д. Жулай 32.6 КБ
Концепт "природа" в сучасному філософському дискурсі Є.О. Лебідь 90.8 КБ
Концепт "хронополітика": соціально-філософський аналіз І.І. Шпітун 64.5 КБ
Концепт зла в сучасній культурі Ю.В. Федоров 44.1 КБ
Концептуальна антиципація екстремальних ситуацій (соціально-філософський та методологічний аспекти) М.В. Чурсов 20.5 КБ
Концептуальні підходи до пізнавальної та комунікативної взаємодії Я та Іншого: методологічний аналіз Р.П. Даниляк 32.8 КБ
Концепції кінця історії і проблема альтернативності історичного процесу О.П. Панафідіна 43.3 КБ
Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) К.В. Кротов 31.9 КБ
Концепція "сродної" праці Г.Сковороди: соціально-філософський аналіз А.М. Мудрик 34.3 КБ
Концепція "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні Ю.Є. Харьковщенко 38.1 КБ
Концепція буття людини в українській філософії першої половини ХХ століття Оксана Іванівна Гук 29.7 КБ
Концепція влади в філософії Б.Спінози Р.Й. Димерець 35.6 КБ
Концепція добра і зла в російській релігійній філософії кінця ХІХ - початку ХХ століття Марія Василівна Мазурик 33.9 КБ
Концепція духовної реальності П.О.Флоренського М.В. Карпенко 29.9 КБ
Концепція ідеології перехідного суспільства в контексті соціокультурного аналізу В.О. Таран 62.5 КБ
Концепція культурницького націоналізму в українській історико-філософській думці О.М. Рудакевич 28.2 КБ
Концепція культурної адаптації в соціально-філософській спадщині Джона Дьюї В.О. Пішванова 35.8 КБ
Концепція людської екзистенції Сьорена К'єркегора О.В. Онищук 34.9 КБ
Концепція мови в онтології Мартіна Гайдеггера (історико-філософський аналіз) О.П. Варшавський 44.9 КБ
Концепція особи в освітньому вченні С. Русової О.Є. Фролова 76.7 КБ
Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) Т.Е. Котченко 32.7 КБ
Концепція романтичної іронії єнської школи в українській духовній культурі Ю.І. Грибкова 31.9 КБ
Концепція самоорганізації макросоціальних структур та її методологічна роль в осмисленні феномену со А.Є. Лебідь 32.0 КБ
Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози Б.Ю. Рудь 33.2 КБ
Концепція української греко-католицької церкви Г.Костельника в контексті історії уніатських церков Н.М. Мадей 27.5 КБ
Кордоцентризм як методологічний принцип цілісного розуміння людини та її місця в суспільстві Н.Л. Більчук 28.1 КБ
Криза системи "людина - природа" в умовах техногенної цивілізації та шляхи її подолання (соціально - О.О. Базалук 27.4 КБ
Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму Ю.В. Павлов 40.4 КБ
Крос-культурна комунікація в освітньому сегменті інформаційного суспільства К.В. Мацик 39.4 КБ
Ксенофобія та досвід її трансформації у сучасних інтеркультурних контекстах О.Б. Фельдман 63.4 КБ
Культура як аксіологічний феномен буття (соціально-філософський аналіз природи та ієрархії культури) В.П. Стасевич 29.6 КБ
Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу С.В. Дрожжина 36.7 КБ
Культурні стереотипи в українській народній казці Н.Б. Годзь 34.6 КБ
Культурно-естетична домінанта національного світогляду та її ідеологічна значущість Н.М. Кочура 40.2 КБ
Культурно-історична обумовленість феномену власності О.В. Храброва 35.5 КБ
Культурно-онтологічні основи "надії" (історико-філософський аналіз) Т.В. Борисова 36.3 КБ
Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект Т.М. Заваженко 30.7 КБ
Культурно-цивілізаційна ідентифікація українського народу Б.Б. Глотов 57.0 КБ
Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз М.Г. Тур 59.0 КБ
Лемки в XX столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах В.М. Наконечний 34.2 КБ
Лінгвістичний поворот в філософії та його вплив на філософію науки К.В. Пряженцева 25.2 КБ
Лінійна та культурно-цивілізаційна парадигми в обгрунтуванні сценаріїв майбутнього (соціально-філосо М.В. Костенко 28.8 КБ
Логіка в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття: напрями розвитку М.П. Плахтій 33.8 КБ
Логіка і методологія науки в творчості В.І.Вернадського О.О. Андреєв 32.6 КБ
Логіка і теологія: проблема взаємозв'язку О.В. Коханенко 31.8 КБ
Логіка і теорія аргументації: формальний і неформальний підходи А.Ю. Гончаров 29.5 КБ
Логіка і філософія: парадигми розвитку (історико-філософський аналіз) І.О. Демірська 28.4 КБ
Логіка та раціональність: аналітика взаємозв'язку Л.М. Шенгерій 96.0 КБ
Логіко-аналітичне дослідження концепції Г.Х.фон Врігта Л.М. Шенгерій 28.1 КБ
Логіко-системні аспекти проблеми вимірювання В.В. Готинян 29.7 КБ
Логіко-філософський аналіз еристичного дискурсу Т.Г. Скворцова 29.1 КБ
Логіко-філософський аналіз поняття "дія" Л.Г. Комаха 32.6 КБ
Логіко-філософські принципи прагматики мови (аналіз концепції "мовних ігор" Л.Вітгенштейна) М.В. Гончаренко 31.9 КБ
Любов як предмет філософського дискурсу (соціально-філософський аналіз феномена) Л.А. Шигімагіна 33.0 КБ
Любов як соціальна цінність особистості в суспільних відносинах В.І. Жулай 31.9 КБ
Любов як форма екзистенції особистості аН.В. Нікішина 31.6 КБ
Людина в "містичній парадигмі": антропологічна доктрина суфізму О.А. Ярош 24.0 КБ
Людина та її тілесність у різних формах культури: досвід філософської інтеграції В.А. Косяк 73.4 КБ
Людина та людська історія в філософії П.Тейяра де Шардена В.Р. Дуйкін 56.7 КБ
Людина у контексті релігійно-філософської рефлексії І.Гізеля Н.А. Прядко 31.2 КБ
Людина як мета і предмет соціально-філософської рефлексії О.Г. Грецова 33.1 КБ
Людина, що читає: антропологія Володимира Набокова О.І. Лук'яненко 28.7 КБ
Людський вимір у сучасному концепті соціального прогресу (філософсько-історичний аналіз) О.В. Прудникова 28.8 КБ
Мандрівництво у східнослов'янській культурі О.М. Варипаєв 23.1 КБ
Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби О. А. Коваль 27.2 КБ
Маніпуляція "людиною маси": філософсько-культурологічний аналіз О.В. Місніченко 41.2 КБ
Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу А.О. Маслов 28.5 КБ
Маргінальність в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства Л.І. Кемалова 29.2 КБ
Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу Б.В. Братаніч 50.6 КБ
Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз Ю.В. Омельченко 30.0 КБ
Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття А.І. Данилюк 22.3 КБ
Менеджмент як соціокультурне явище: соціально-філософський аналіз І.Г. Шавкун 53.8 КБ
Ментальність і формування політичної культури нації (соціально-філософський аналіз) Е.М. Макаренко 17.7 КБ
Месіанські ідеї монотеїстичних релігій О.Т. Шелудченко 27.8 КБ
Метажанр як феномен культури: містерія - літургія - опера - "Містерія" В.О. Черненко 28.1 КБ
Метатекст літератури як соціально-філософський спосіб осягнення буття В.С. Козакова 110.1 КБ
Метатеорія поглядів Г. Сковороди: філософсько-освітній аспект Н.В. Іванова 44.2 КБ
Метатеорія свідомості: аксіологічний аспект І.І. Смаль 31.5 КБ
Метафізика Eросу в творчості Б.Вишеславцева та філософія російського релігійного ренесансу кінця XIX О.М. Луценко 32.1 КБ
Метафізика всеєдності в російській релігійній філософії С.А. Снігур 31.2 КБ
Метафізика поетичного мислення Античності (досвід історико-філософської реконструкції) С.В. Шевцов 64.1 КБ