Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структура та властивості плівок Co - P, отриманих при імпульсних діях - О.М. Гулівець
Досліджено вплив величини та швидкості зміни катодної перенапруги на формування аморфної або мірокристалічної структури в плівках Co - P за умов імпульсного електроосадження. Встановлено, що плівки, одержані за даної технології, зі зростанням вмісту фосфору аморфізуються за меншої концентрації фосфору, ніж плівки, одержані з використанням постійного струму та мають унікальні фізико-хімічні властивості. спільного аналізу радіальної функції розподілу (РФР) атомів і моделювання профілів дифракційних піків структурних чинників. Згідно з моделлю, атоми кобальту групуються в області впорядкованого розташування атомів (ОВРА) у вигляді тетраедрів, зазори між якими заповнені атомами фосфору. Встановлено, що атоми фосфору, змінюючи ближній порядок в аморфному сплаві, не впливають на структуру ОВРА, яка близька до структури -Co. У разі апозидованої РФР атомів досліджено структуру атомного розташування в аморфних плівках Co - P. Виявлено, що зміна концентрації фосфору від 8 до 16 ат. призводить до збільшення від 39 до 95 % імовірності формування в структурі ближнього порядку сплавів Co-P ОВРА зі структурою, близькою до ГЦК, імовірність формування ОВРА зі структурою ГЩУ зменшується від 59 до 3 %. Визначено, що у разі відпалу сплаву Co84P16 до температури 653 К імовірність формування ОВРА зі структурою, близькою до ГЦК, зменшується від 95 до 50 %, а з ГЩУ - збільшується від 3 % до 48 %. Запропоновано спосіб одержання багатошарових плівок Co - P з послідовно розташованими магнітожорсткими та магнітом'якими шарами. Це дає змогу одержувати з одного електроліту багатошарових плівок Co - P з заданими структурою та фізико-хімічними властивостями.

Мікромодифіковані диоксидносвинцеві електроди - О.Б. Веліченко
Досліджено вплив величини та швидкості зміни катодної перенапруги на формування аморфної або мірокристалічної структури в плівках Co - P за умов імпульсного електроосадження. Встановлено, що плівки, одержані за даної технології, зі зростанням вмісту фосфору аморфізуються за меншої концентрації фосфору, ніж плівки, одержані з використанням постійного струму та мають унікальні фізико-хімічні властивості. спільного аналізу радіальної функції розподілу (РФР) атомів і моделювання профілів дифракційних піків структурних чинників. Згідно з моделлю, атоми кобальту групуються в області впорядкованого розташування атомів (ОВРА) у вигляді тетраедрів, зазори між якими заповнені атомами фосфору. Встановлено, що атоми фосфору, змінюючи ближній порядок в аморфному сплаві, не впливають на структуру ОВРА, яка близька до структури -Co. У разі апозидованої РФР атомів досліджено структуру атомного розташування в аморфних плівках Co - P. Виявлено, що зміна концентрації фосфору від 8 до 16 ат. призводить до збільшення від 39 до 95 % імовірності формування в структурі ближнього порядку сплавів Co-P ОВРА зі структурою, близькою до ГЦК, імовірність формування ОВРА зі структурою ГЩУ зменшується від 59 до 3 %. Визначено, що у разі відпалу сплаву Co84P16 до температури 653 К імовірність формування ОВРА зі структурою, близькою до ГЦК, зменшується від 95 до 50 %, а з ГЩУ - збільшується від 3 % до 48 %. Запропоновано спосіб одержання багатошарових плівок Co - P з послідовно розташованими магнітожорсткими та магнітом'якими шарами. Це дає змогу одержувати з одного електроліту багатошарових плівок Co - P з заданими структурою та фізико-хімічними властивостями.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Історіософські ідеї доби Київської Русі (на матеріалах книжної культури) В.М. Бабенко 36.7 КБ
Історія як предмет соціально-філософської рефлексії (український дискурс на рубежі століть) А.І. Мельник 69.3 КБ
Кантове поняття віри розуму в контексті німецького просвітництва М.А. Мінаков 20.3 КБ
Категоріальні засади естетичного аналізу історико-художнього процесу Л.Б. Мізіна 50.2 КБ
Категорія "стиль життя" та її соціокультурна експлікація А.В. Коваль 33.2 КБ
Категорія буття у релігійній філософії пізнього західноєвропейського Середньовіччя Н.М. Бойченко 33.7 КБ
Категорія тіла в історико-філософській традиції раннього західноєвропейського Середньовіччя О.Я. Муха 33.9 КБ
Католицький філософський антропологізм. Історико-філософський аналіз Б.І. Бичко 146.0 КБ
Київська академічна філософія ХІХ - початку ХХ ст. і становлення історико-філософської науки в Украї М.Л. Ткачук 51.1 КБ
Київська духовно-академічна філософія: аналіз логіко-гносеологічних тенденцій Н.Г. Мозгова 63.5 КБ
Київські вищі жіночі курси в контексті боротьби за освіту жінок в Україні (1878 - 1920) К.А. Кобченко 31.8 КБ
Кирилівська церква-релігійний та церковно-політичний осередок середньовічного Києва І.Є. Марголіна 19.4 КБ
Кирило-Мефодіївська традиція в українській духовній культурі (ІХ - перша половина ХІХ ст.) Г.І. Гучко 23.2 КБ
Класична новочасна філософія: виміри тлумачення хиби Д.Є. Прокопов 57.6 КБ
Класичний і некласичний підходи у соціально-філософському дослідженні економічної сфери суспільства О.В. Романенко 26.2 КБ
Когнітивні засади конституювання соціальної реальності М.М. Кузьмін 31.7 КБ
Коеволюція соціально-культурного стану суспільства і католицької церкви у В'єтнамі Нгуен Нгуен Хонг 23.6 КБ
Компаративний аналіз містичних традицій Сходу та Заходу Н.С. Жиртуєва 121.5 КБ
Комунікативна легітимація освіти в контексті глобалізації А.В. Сакун 34.5 КБ
Комунікативна методологія як основа розробки неконфронтаційних моделей етнополітики Р.А. Сирінський 31.4 КБ
Комунікативна природа смислу І.І. Матюшина 27.7 КБ
Комунікативне вчення Юргена Хабермаса в проблемному полі незавершеності модерну І.А. Яременко 34.6 КБ
Комунікативний простір релігії в європейській культурі Є.Й. Юнусова 35.2 КБ
Комунікативні засади інтеграційних процесів у сучасному суспільстві С.П. Балінченко 27.4 КБ
Комунікативні механізми легітимації політичних інститутів в умовах глобалізації (соціально-філософсь Л.А. Спинка 37.5 КБ
Комунікативність в системі дистанційного навчання: фактори інтенсифікації Г.Ю. Яценко 42.2 КБ
Комунікаційна природа легітимаційних процесів М.В. Ніколко 30.8 КБ
Конкуренція як принцип суспільного розвитку: соціально-філософський аналіз О.С. Александрова 34.8 КБ
Конструктивістські тенденції в сучасній аналітичній філософії Є.Г. Виноградов 37.1 КБ
Континентальні витоки аналітичної філософії: історико-філософське дослідження О.А. Зубчик 31.9 КБ
Конфесійна та культурно-просвітницька діяльність Української євангельсько-реформованої церкви у Захі Р.П. Соловій 29.7 КБ
Конфесійні трансформації у західних областях України (Галицький регіон) в контексті державно-релігій Я.В. Стоцький 83.2 КБ
Конфесійно-етнічні трансформації в Україні (XIX - перша половина XX ст.) Н.Г. Стоколос 63.8 КБ
Конфлікт і гармонія особистості і суспільства в творчості Ф.М.Достоєвського О.О. Осетрова 26.0 КБ
Конфлікт моральної та естетичної мотивації в генезі творчої особистості В.Д. Жулай 32.6 КБ
Концепт "природа" в сучасному філософському дискурсі Є.О. Лебідь 90.8 КБ
Концепт "хронополітика": соціально-філософський аналіз І.І. Шпітун 64.5 КБ
Концепт зла в сучасній культурі Ю.В. Федоров 44.1 КБ
Концептуальна антиципація екстремальних ситуацій (соціально-філософський та методологічний аспекти) М.В. Чурсов 20.5 КБ
Концептуальні підходи до пізнавальної та комунікативної взаємодії Я та Іншого: методологічний аналіз Р.П. Даниляк 32.8 КБ
Концепції кінця історії і проблема альтернативності історичного процесу О.П. Панафідіна 43.3 КБ
Концепції смислу історії в сучасній християнській філософії (порівняльний аналіз) К.В. Кротов 31.9 КБ
Концепція "сродної" праці Г.Сковороди: соціально-філософський аналіз А.М. Мудрик 34.3 КБ
Концепція "християнської республіки" в контексті державотворчих і конфесійних процесів в Україні Ю.Є. Харьковщенко 38.1 КБ
Концепція буття людини в українській філософії першої половини ХХ століття Оксана Іванівна Гук 29.7 КБ
Концепція влади в філософії Б.Спінози Р.Й. Димерець 35.6 КБ
Концепція добра і зла в російській релігійній філософії кінця ХІХ - початку ХХ століття Марія Василівна Мазурик 33.9 КБ
Концепція духовної реальності П.О.Флоренського М.В. Карпенко 29.9 КБ
Концепція ідеології перехідного суспільства в контексті соціокультурного аналізу В.О. Таран 62.5 КБ
Концепція культурницького націоналізму в українській історико-філософській думці О.М. Рудакевич 28.2 КБ
Концепція культурної адаптації в соціально-філософській спадщині Джона Дьюї В.О. Пішванова 35.8 КБ
Концепція людської екзистенції Сьорена К'єркегора О.В. Онищук 34.9 КБ
Концепція мови в онтології Мартіна Гайдеггера (історико-філософський аналіз) О.П. Варшавський 44.9 КБ
Концепція особи в освітньому вченні С. Русової О.Є. Фролова 76.7 КБ
Концепція осьового часу Карла Ясперса у контексті сучасності (соціально-філософський аспект) Т.Е. Котченко 32.7 КБ
Концепція романтичної іронії єнської школи в українській духовній культурі Ю.І. Грибкова 31.9 КБ
Концепція самоорганізації макросоціальних структур та її методологічна роль в осмисленні феномену со А.Є. Лебідь 32.0 КБ
Концепція свободи філософування Бенедикта Спінози Б.Ю. Рудь 33.2 КБ
Концепція української греко-католицької церкви Г.Костельника в контексті історії уніатських церков Н.М. Мадей 27.5 КБ
Кордоцентризм як методологічний принцип цілісного розуміння людини та її місця в суспільстві Н.Л. Більчук 28.1 КБ
Криза системи "людина - природа" в умовах техногенної цивілізації та шляхи її подолання (соціально - О.О. Базалук 27.4 КБ
Критика принципу історизму в контексті філософії постмодернізму Ю.В. Павлов 40.4 КБ
Крос-культурна комунікація в освітньому сегменті інформаційного суспільства К.В. Мацик 39.4 КБ
Ксенофобія та досвід її трансформації у сучасних інтеркультурних контекстах О.Б. Фельдман 63.4 КБ
Культура як аксіологічний феномен буття (соціально-філософський аналіз природи та ієрархії культури) В.П. Стасевич 29.6 КБ
Культурна політика як проблема сучасного соціокультурного процесу С.В. Дрожжина 36.7 КБ
Культурні стереотипи в українській народній казці Н.Б. Годзь 34.6 КБ
Культурно-естетична домінанта національного світогляду та її ідеологічна значущість Н.М. Кочура 40.2 КБ
Культурно-історична обумовленість феномену власності О.В. Храброва 35.5 КБ
Культурно-онтологічні основи "надії" (історико-філософський аналіз) Т.В. Борисова 36.3 КБ
Культурно-філософський постмодерн Ф.Джеймісона: неомарксистський проект Т.М. Заваженко 30.7 КБ
Культурно-цивілізаційна ідентифікація українського народу Б.Б. Глотов 57.0 КБ
Легітимація соціальних інститутів: соціально-філософський аналіз М.Г. Тур 59.0 КБ
Лемки в XX столітті: життя на етнічних землях та в нових геополітичних умовах В.М. Наконечний 34.2 КБ
Лінгвістичний поворот в філософії та його вплив на філософію науки К.В. Пряженцева 25.2 КБ
Лінійна та культурно-цивілізаційна парадигми в обгрунтуванні сценаріїв майбутнього (соціально-філосо М.В. Костенко 28.8 КБ
Логіка в Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття: напрями розвитку М.П. Плахтій 33.8 КБ
Логіка і методологія науки в творчості В.І.Вернадського О.О. Андреєв 32.6 КБ
Логіка і теологія: проблема взаємозв'язку О.В. Коханенко 31.8 КБ
Логіка і теорія аргументації: формальний і неформальний підходи А.Ю. Гончаров 29.5 КБ
Логіка і філософія: парадигми розвитку (історико-філософський аналіз) І.О. Демірська 28.4 КБ
Логіка та раціональність: аналітика взаємозв'язку Л.М. Шенгерій 96.0 КБ
Логіко-аналітичне дослідження концепції Г.Х.фон Врігта Л.М. Шенгерій 28.1 КБ
Логіко-системні аспекти проблеми вимірювання В.В. Готинян 29.7 КБ
Логіко-філософський аналіз еристичного дискурсу Т.Г. Скворцова 29.1 КБ
Логіко-філософський аналіз поняття "дія" Л.Г. Комаха 32.6 КБ
Логіко-філософські принципи прагматики мови (аналіз концепції "мовних ігор" Л.Вітгенштейна) М.В. Гончаренко 31.9 КБ
Любов як предмет філософського дискурсу (соціально-філософський аналіз феномена) Л.А. Шигімагіна 33.0 КБ
Любов як соціальна цінність особистості в суспільних відносинах В.І. Жулай 31.9 КБ
Любов як форма екзистенції особистості аН.В. Нікішина 31.6 КБ
Людина в "містичній парадигмі": антропологічна доктрина суфізму О.А. Ярош 24.0 КБ
Людина та її тілесність у різних формах культури: досвід філософської інтеграції В.А. Косяк 73.4 КБ
Людина та людська історія в філософії П.Тейяра де Шардена В.Р. Дуйкін 56.7 КБ
Людина у контексті релігійно-філософської рефлексії І.Гізеля Н.А. Прядко 31.2 КБ
Людина як мета і предмет соціально-філософської рефлексії О.Г. Грецова 33.1 КБ
Людина, що читає: антропологія Володимира Набокова О.І. Лук'яненко 28.7 КБ
Людський вимір у сучасному концепті соціального прогресу (філософсько-історичний аналіз) О.В. Прудникова 28.8 КБ
Мандрівництво у східнослов'янській культурі О.М. Варипаєв 23.1 КБ
Маніпулювання релігійною свідомістю: сутність і засоби О. А. Коваль 27.2 КБ
Маніпуляція "людиною маси": філософсько-культурологічний аналіз О.В. Місніченко 41.2 КБ
Маргінальна особистість як предмет соціально-філософського аналізу А.О. Маслов 28.5 КБ
Маргінальність в умовах трансформаційних процесів сучасного суспільства Л.І. Кемалова 29.2 КБ
Маркетинг в освіті як предмет філософського аналізу Б.В. Братаніч 50.6 КБ
Маси і натовпи: соціально-філософський аналіз Ю.В. Омельченко 30.0 КБ
Масова культура в контексті демократичних перетворень XX століття А.І. Данилюк 22.3 КБ
Менеджмент як соціокультурне явище: соціально-філософський аналіз І.Г. Шавкун 53.8 КБ
Ментальність і формування політичної культури нації (соціально-філософський аналіз) Е.М. Макаренко 17.7 КБ
Месіанські ідеї монотеїстичних релігій О.Т. Шелудченко 27.8 КБ
Метажанр як феномен культури: містерія - літургія - опера - "Містерія" В.О. Черненко 28.1 КБ
Метатекст літератури як соціально-філософський спосіб осягнення буття В.С. Козакова 110.1 КБ
Метатеорія поглядів Г. Сковороди: філософсько-освітній аспект Н.В. Іванова 44.2 КБ
Метатеорія свідомості: аксіологічний аспект І.І. Смаль 31.5 КБ
Метафізика Eросу в творчості Б.Вишеславцева та філософія російського релігійного ренесансу кінця XIX О.М. Луценко 32.1 КБ
Метафізика всеєдності в російській релігійній філософії С.А. Снігур 31.2 КБ
Метафізика поетичного мислення Античності (досвід історико-філософської реконструкції) С.В. Шевцов 64.1 КБ