Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філософські науки - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Розповсюдження надширокосмугових радіосигналів у навколоземному просторі - О.В. Лазоренко
Розглянуто особливості розповсюдження надширокосмугових (НШС) сигналів у плазмових середовищах, зокрема, в іоносфері, магнітосфері Землі та міжпланетному середовищі. Запропоновано прості й адекватні моделі НШС сигналів і завади у каналі дистанційного радіозондування. Показано, що основним ефектом при розповсюдженні таких сигналів є їх дисперсійні спотворення, які виникають через наявність у середовищі дисперсій фазової швидкості, поглинання та розсіяння випадковими неоднорідностями концентрації електронів. Дані ефекти оцінено для різних областей навколоземного космічного простору. Рівняння дистанційного радіозондування узагальнено на випадок застосування НШС сигналів. Розраховано оптимальні параметри радіотехнічних систем дистанційного зондування навколоземного космічного простору та планет сонячної системи, в яких пропонується використовувати НШС сигнали.

Гетерофазні реакції координаційних сполук міді (I),(II), нікелю (II) з парами води, амоніаку, диетил - Н.А. Бурлаєнко
Розглянуто особливості розповсюдження надширокосмугових (НШС) сигналів у плазмових середовищах, зокрема, в іоносфері, магнітосфері Землі та міжпланетному середовищі. Запропоновано прості й адекватні моделі НШС сигналів і завади у каналі дистанційного радіозондування. Показано, що основним ефектом при розповсюдженні таких сигналів є їх дисперсійні спотворення, які виникають через наявність у середовищі дисперсій фазової швидкості, поглинання та розсіяння випадковими неоднорідностями концентрації електронів. Дані ефекти оцінено для різних областей навколоземного космічного простору. Рівняння дистанційного радіозондування узагальнено на випадок застосування НШС сигналів. Розраховано оптимальні параметри радіотехнічних систем дистанційного зондування навколоземного космічного простору та планет сонячної системи, в яких пропонується використовувати НШС сигнали.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма М.Л. Скальська 44.8 КБ
Естетичні механізми формування моральнісної свідомості Г.Ю. Галгаш 31.9 КБ
Естетичні позиції в культуротворчості Пантелеймона Куліша Вікторія Іванівна Пуліна 38.5 КБ
Естетосфера сучасного дизайну А.А. Пригорницька 29.9 КБ
Етика бізнесу: соціально-філософський аспект Г. Алоні 31.2 КБ
Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування О.П. Проценко 56.8 КБ
Етико-антропологічні ідеї Українського ренесансного гуманізму (кінець XVI - перша третина XVII ст.) М.В. Дойчик 31.6 КБ
Етико-гуманістична концепція Івана Франка П.В. Пушик 31.4 КБ
Етико-сотеріологічна концепція еросу в православній релігійно-філософській традиції О.М. Шаталович 69.9 КБ
Етико-філософський аналіз благодійності Н.О. Савранська 39.5 КБ
Етичний вимір концепції ноосфери В.В. Надурак 30.2 КБ
Етичний ідеал у творчості Т.Г.Шевченка Т.О. Дроздова 39.9 КБ
Етичний релятивізм у філософії постмодернізму О.Б. Радченко 28.8 КБ
Етичні аспекти діалогічних концепцій культури О.А. Назаренко 25.9 КБ
Етичні засади політико-правової теорії Богдана Кістяківського А.Є. Фінько 30.3 КБ
Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки А.Л. Чумак 28.9 КБ
Етичні та естетичні погляди У.С.Моема у контексті масової культури О.М. Вержанська 35.1 КБ
Етноконфесійний модус творчості Івана Вишенського та його відображення у вітчизняній полемічній проб О.І. Ющишин 42.0 КБ
Етнокультурне у свідомості поліетнічного соціуму (на матеріалах Придунав'я) О.М. Чебан 29.9 КБ
Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-і С.П. Харченко 37.8 КБ
Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем с Л.О. Филипович 60.0 КБ
Етнонаціональний вимір безпеки сучасного українського суспільства О.О. Пучков 34.8 КБ
Етнонаціональний чинник становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аспект) Т.І. Бойко 33.8 КБ
Європейська реформація та український євангельський протестантизм: ідентичність віросповідних засад, М.М. Черенков 47.5 КБ
Єдиний освітній простір як інтегративна система: соціально-філософський аспект Н.М. Рибка 33.3 КБ
Єдність гносеологічного та соціально-практичного в контексті гуманістичного відношення людини до при Т.О. Гайналь 32.3 КБ
Єдність істини, добра і краси у філософії В.С.Соловйова О.В. Бичков'як 27.6 КБ
Життєва компетентність особистості: концептуальні засади та соціальні виміри М.Д. Степаненко 35.8 КБ
Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження Л.В. Губернюк 25.4 КБ
Життєвий світ людини та переживання нею стану самотності як предмет філософського аналізу Н.Г. Каралаш 20.4 КБ
Життя як цілісність: соціально-філософський аналіз Г.В. Воловик 33.6 КБ
Жіноче начало в культурних реаліях ХХ століття І.В. Тарасенко 26.5 КБ
Жіночий фактор в аксіологічному вимірі української духовної культури XIX - початку XX ст. К.В. Откович 30.5 КБ
Загальноіндоєвропейські міфологічно-релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній традиції А.Б. Поцелуйко 28.3 КБ
Загальноцивілізаційні засади соціального управління Оксана Борисівна Гаєвська 58.5 КБ
Загальноцивілізаційні засади соціального управління Оксана Борисівна Гаєвська 979.4 КБ
Засади дружинної етики в культурі Київської Русі О.Б. Киричок 29.7 КБ
Засадничі принципи "наукової естетики" Томаса Манро А.В. Шелякіна 35.5 КБ
Західна парадигма війни і миру останньої чверті XX ст. С.М. Романюк 34.2 КБ
Західна парадигма освіти на початку XXI століття (соціально-філософський аналіз) О.О. Савченко 54.7 КБ
Західна парадигма формування особистості військового професіонала (соціально-філософський аналіз) О.Л. Гончаренко 46.2 КБ
Західноєвропейський нігілізм: джерела, сутність, перспективи Н.М. Ємельянова 1.7 КБ
Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних трансформацій: силовий аспект (теоретико-мето О.Ю. Панфілов 78.0 КБ
Здійснення влади в умовах трансформаційних процесів сучасної України О.К. Шевченко 28.9 КБ
Зміни в етнокультурі населення передмістя Києва в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. О.Ю. Осипчук 38.3 КБ
Знання та технології в історичних просторах культури С.А. Рижкова 58.3 КБ
Знання як форма зв'язку свідомості і буття В.Л. Петрушенко 53.5 КБ
Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі (XVI - XVII ст.) М.І. Бобак 30.8 КБ
Ідеї німецького романтизму в українській духовній культурі М.І. Паласюк 31.5 КБ
Ідеї християнського гуманізму в українській релігійній філософії першої половини XX століття О.І. Ліщинська-Милян 31.8 КБ
Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефаль С.І. Жилюк 56.9 КБ
Ідентифікація суб'єкта в історичній культурології Г.Г. Фесенко 23.7 КБ
Ідентичність модерну: соціальний вимір та християнські витоки В.С. Левицький 36.5 КБ
Ідентичність особистості: етико-філософський аналіз В.Е. Верлока 33.5 КБ
Ідеологічні детермінанти людської життєдіяльності: соціально-філософський аналіз М.В. Ліпін 33.7 КБ
Ідеологія в еволюціонуючому соціумі О.І. Заздравнова 57.9 КБ
Ідея вдосконалення людини в європейській культурно-історичній традиції: парадигми розвитку С.А. Лозниця 38.1 КБ
Ідея виховання та її теоретичне обгрунтування в античній філософії О.Р. Рабінович 31.8 КБ
Ідея всеєдності у східнохристиянській духовній культурі (на прикладі історії української і російсько С.О. Переход 32.9 КБ
Ідея інтертекстуальності в філософії культури Л.П. Комісар 33.8 КБ
Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХІ ст. - перша третина ХІІІ ст. (до характеристик Ю.Ю. Завгородній 34.3 КБ
Ідея смисложиттєвих цінностей в філософсько-релігійній думці російської еміграції (на матеріалах час О.О. Романовський 36.8 КБ
Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка М.М. Якоб 30.4 КБ
Ідея соціальної справедливості в українській філософії другої половини ХІХ початку ХХ століть Алла Олександрівна Макарова 35.9 КБ
Ідея справедливості як інструмент соціальної політики: соціально- філософський аналіз Олена Германівна Коломієць 33.3 КБ
Ідея справедливості як основа концепції соціальної держави за доби глобалізації Г.С. Соловей 27.8 КБ
Ідея сталого розвитку в контексті екологічних проблем (соціально-культурний та праксеологічний аспек Н.М. Лакуша 34.3 КБ
Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської держави: релігієзнавчий аспект Т.О. Котлярова 33.4 КБ
Іконографічний символ в духовно-естетичній спадщині П.Флоренського Л.Б. Мартиненко 27.1 КБ
Іконопис і словесність у культурі України XVI - XVIII століть: естетичний аспект Л.В. Квасюк 21.9 КБ
Імператив і модуси сучасної наукової раціональності В.О. Товарниченко 29.0 КБ
Імперативи людської життєдіяльності у техногенній цивілізації Ю.В. Кам'янська 38.0 КБ
Імпресіональні модуси людської присутності. Філософсько-культурологічне осмислення Я.І. Артеменко 35.3 КБ
Інваріанти аксіосфери маргінального (на прикладі пенітенціарних установ) І.В. Гордієнко-Митрофанова 22.8 КБ
Індивідуалізм як складова розвитку демократії З.В. Шевченко 33.4 КБ
Інноваційний потенціал соціального розвитку (філософський аналіз) Ольга Іванівна Сандига 27.6 КБ
Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності Костянтин Леонідович Карнаухов 32.2 КБ
Інтеграційно-дезінтеграційні процеси в сучасних соціально-економічних системах (філософський аспект) Роман Михайлович Богачев 45.6 КБ
Інтеграція вітчизняного культурно-історичного досвіду в сучасну українську державотворчу концепцію ( П.А. Кравченко 62.7 КБ
Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного І.В. Пиголенко 36.2 КБ
Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаратив О.Л. Воронюк 32.8 КБ
Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект Н.А. Жукова 24.7 КБ
Інтерпретація як методологічна проблема гносеології Т.О. Берестецька 31.0 КБ
Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) С.В. Бондар 24.5 КБ
Інтерсуб'єктивний характер історичного знання в контексті модернізації історичної освіти С.О. Ганаба 46.0 КБ
Інтерсуб'єктивність і соціальність С.І. Щербак 33.5 КБ
Інтерсуб'єктивність: естетико-психологічний аналіз О.О. Алексієнко 22.4 КБ
Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики М. В. Онопрієнко 29.0 КБ
Інформаційна безпека як соціокультурний феномен (соціально-філософський аналіз) В.Ю. Триняк 43.9 КБ
Інформаційна цивілізація: проблема віртуальної реальності в суспільному розвитку Е.Ф. Смерічевський 35.0 КБ
Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) В.О. Даніл'ян 31.0 КБ
Інформаційне суспільство: соціально-правова парадигма суспільного розвитку Д.В. Дюжев 30.0 КБ
Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз) В.М. Скалацький 36.2 КБ
Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті А.І. Олійник 32.4 КБ
Інфраструктура соціальної роботи: філософсько-методологічний аналіз В.Б. Халамендик 52.4 КБ
Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз С.М. Гейко 33.6 КБ
Ірраціональне в науковому і позанауковому знанні Т.М. Дишкант 32.4 КБ
Ірраціональне в теоретичному знанні: антропологічно-ціннісні параметри та гуманітарно-методологічні О.Є. Бродецький 29.6 КБ
Ірраціональне пізнання в філософській думці України Н.Л. Морська 32.2 КБ
Ісіхазм в духовній культурі середньовічної України та Росії Н.С. Жиртуєва 170.4 КБ
Іслам у Східній Україні: його сутність та історичні трансформації К.О. Зуєв 38.2 КБ
Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації В.В. Мельник 33.9 КБ
Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспіль В.П. Культенко 27.1 КБ
Історико-філософська рекострукція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля О.Ф. Гуджен 27.4 КБ
Історико-філософська спадщина Петра Кудрявцева Л.А. Пастушенко 31.2 КБ
Історико-філософський аналіз поняття свавілля М.В. Видриган 30.7 КБ
Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея (методологічний аспект) І.В. Ляшенко 26.2 КБ
Історико-філософські ідеї українського романтизму (П.Куліш, М.Костомаров) А.В. Сініцина 24.6 КБ
Історична пам'ять у системі духовного світу особистості сучасного українського соціуму (соціально-фі В.О. Жадько 51.9 КБ
Історична ритміка: філософсько-методологічний аспект М.Є. Шильман 35.7 КБ
Історична свідомість української молоді: проблеми формування в трансформаційному суспільстві (соціал Д.Г. Кравченко 27.9 КБ
Історичний час як детермінанта творчого процесу С.В. Курбатов 39.0 КБ
Історіософія І.Лисяка-Рудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні С.В. Бондар 32.4 КБ
Історіософія релігії Івана Огієнка (митрополита Іларіона) К.К. Недзельський 33.6 КБ
Історіософський аналіз уявлень про надприродне у віруваннях слов'янського населення давньої України Н.Ю. Фатюшина 18.8 КБ