Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філософські науки - Страница 3, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Матриці Гріна рівнянь і систем еліптичного типу для дослідження статичного деформування складених ті - С.А. Левчук
Побудовано матриці типу Гріна для одержання аналітичних розв'язків задач математичної фізики про статичне деформування складених пластинчатих і оболонкових тіл з використанням методів відокремлення змінних шляхом тригонометричних розкладів, потенціальних представлень, а такод методу крайових і складених задач. Для розрахунку вісесиметричного деформування круглих і кільцевих пластин дискретно-змінної у радіальному напрямку товщини (складених пластин) побудовано відповідні задачам матриці типу Гріна. Досліджено напружено-деформований стан деяких класів складених конічних і циліндричних оболонкових об'єктів. За допомогою побудованих відповідних матриць типу Гріна розв'язано задачу про пружне деформування складеного тіла з двох пластин, з'єднаних під прямим кутом.

Забезпечення міцності та зносостійкості циліндричних зубчастих передач редукторів загального признач - О.Е. Васильєва
Побудовано матриці типу Гріна для одержання аналітичних розв'язків задач математичної фізики про статичне деформування складених пластинчатих і оболонкових тіл з використанням методів відокремлення змінних шляхом тригонометричних розкладів, потенціальних представлень, а такод методу крайових і складених задач. Для розрахунку вісесиметричного деформування круглих і кільцевих пластин дискретно-змінної у радіальному напрямку товщини (складених пластин) побудовано відповідні задачам матриці типу Гріна. Досліджено напружено-деформований стан деяких класів складених конічних і циліндричних оболонкових об'єктів. За допомогою побудованих відповідних матриць типу Гріна розв'язано задачу про пружне деформування складеного тіла з двох пластин, з'єднаних під прямим кутом.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Естетичні ідеї в гештальт-психології Рудольфа Арнхейма М.Л. Скальська 44.8 КБ
Естетичні механізми формування моральнісної свідомості Г.Ю. Галгаш 31.9 КБ
Естетичні позиції в культуротворчості Пантелеймона Куліша Вікторія Іванівна Пуліна 38.5 КБ
Естетосфера сучасного дизайну А.А. Пригорницька 29.9 КБ
Етика бізнесу: соціально-філософський аспект Г. Алоні 31.2 КБ
Етикет як аксіологічний вимір культури поведінки і спілкування О.П. Проценко 56.8 КБ
Етико-антропологічні ідеї Українського ренесансного гуманізму (кінець XVI - перша третина XVII ст.) М.В. Дойчик 31.6 КБ
Етико-гуманістична концепція Івана Франка П.В. Пушик 31.4 КБ
Етико-сотеріологічна концепція еросу в православній релігійно-філософській традиції О.М. Шаталович 69.9 КБ
Етико-філософський аналіз благодійності Н.О. Савранська 39.5 КБ
Етичний вимір концепції ноосфери В.В. Надурак 30.2 КБ
Етичний ідеал у творчості Т.Г.Шевченка Т.О. Дроздова 39.9 КБ
Етичний релятивізм у філософії постмодернізму О.Б. Радченко 28.8 КБ
Етичні аспекти діалогічних концепцій культури О.А. Назаренко 25.9 КБ
Етичні засади політико-правової теорії Богдана Кістяківського А.Є. Фінько 30.3 КБ
Етичні кодекси в контексті соціокультурної динаміки А.Л. Чумак 28.9 КБ
Етичні та естетичні погляди У.С.Моема у контексті масової культури О.М. Вержанська 35.1 КБ
Етноконфесійний модус творчості Івана Вишенського та його відображення у вітчизняній полемічній проб О.І. Ющишин 42.0 КБ
Етнокультурне у свідомості поліетнічного соціуму (на матеріалах Придунав'я) О.М. Чебан 29.9 КБ
Етнокультурні цивілізації в контексті саморозгортання загальноцивілізаційного процесу: філософсько-і С.П. Харченко 37.8 КБ
Етнологія релігії: традиція вітчизняного релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем с Л.О. Филипович 60.0 КБ
Етнонаціональний вимір безпеки сучасного українського суспільства О.О. Пучков 34.8 КБ
Етнонаціональний чинник становлення громадянського суспільства (соціально-філософський аспект) Т.І. Бойко 33.8 КБ
Європейська реформація та український євангельський протестантизм: ідентичність віросповідних засад, М.М. Черенков 47.5 КБ
Єдиний освітній простір як інтегративна система: соціально-філософський аспект Н.М. Рибка 33.3 КБ
Єдність гносеологічного та соціально-практичного в контексті гуманістичного відношення людини до при Т.О. Гайналь 32.3 КБ
Єдність істини, добра і краси у філософії В.С.Соловйова О.В. Бичков'як 27.6 КБ
Життєва компетентність особистості: концептуальні засади та соціальні виміри М.Д. Степаненко 35.8 КБ
Життєвий світ людини в контексті соціально-філософського дослідження Л.В. Губернюк 25.4 КБ
Життєвий світ людини та переживання нею стану самотності як предмет філософського аналізу Н.Г. Каралаш 20.4 КБ
Життя як цілісність: соціально-філософський аналіз Г.В. Воловик 33.6 КБ
Жіноче начало в культурних реаліях ХХ століття І.В. Тарасенко 26.5 КБ
Жіночий фактор в аксіологічному вимірі української духовної культури XIX - початку XX ст. К.В. Откович 30.5 КБ
Загальноіндоєвропейські міфологічно-релігійні архетипи та їх вияв в українській духовній традиції А.Б. Поцелуйко 28.3 КБ
Загальноцивілізаційні засади соціального управління Оксана Борисівна Гаєвська 58.5 КБ
Загальноцивілізаційні засади соціального управління Оксана Борисівна Гаєвська 979.4 КБ
Засади дружинної етики в культурі Київської Русі О.Б. Киричок 29.7 КБ
Засадничі принципи "наукової естетики" Томаса Манро А.В. Шелякіна 35.5 КБ
Західна парадигма війни і миру останньої чверті XX ст. С.М. Романюк 34.2 КБ
Західна парадигма освіти на початку XXI століття (соціально-філософський аналіз) О.О. Савченко 54.7 КБ
Західна парадигма формування особистості військового професіонала (соціально-філософський аналіз) О.Л. Гончаренко 46.2 КБ
Західноєвропейський нігілізм: джерела, сутність, перспективи Н.М. Ємельянова 1.7 КБ
Збереження гомеостазису суспільства в умовах системних трансформацій: силовий аспект (теоретико-мето О.Ю. Панфілов 78.0 КБ
Здійснення влади в умовах трансформаційних процесів сучасної України О.К. Шевченко 28.9 КБ
Зміни в етнокультурі населення передмістя Києва в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. О.Ю. Осипчук 38.3 КБ
Знання та технології в історичних просторах культури С.А. Рижкова 58.3 КБ
Знання як форма зв'язку свідомості і буття В.Л. Петрушенко 53.5 КБ
Ідеї громадянського гуманізму в українській духовній культурі (XVI - XVII ст.) М.І. Бобак 30.8 КБ
Ідеї німецького романтизму в українській духовній культурі М.І. Паласюк 31.5 КБ
Ідеї християнського гуманізму в українській релігійній філософії першої половини XX століття О.І. Ліщинська-Милян 31.8 КБ
Ідейні засади православного оновлення та практична діяльність Всеукраїнської православної автокефаль С.І. Жилюк 56.9 КБ
Ідентифікація суб'єкта в історичній культурології Г.Г. Фесенко 23.7 КБ
Ідентичність модерну: соціальний вимір та християнські витоки В.С. Левицький 36.5 КБ
Ідентичність особистості: етико-філософський аналіз В.Е. Верлока 33.5 КБ
Ідеологічні детермінанти людської життєдіяльності: соціально-філософський аналіз М.В. Ліпін 33.7 КБ
Ідеологія в еволюціонуючому соціумі О.І. Заздравнова 57.9 КБ
Ідея вдосконалення людини в європейській культурно-історичній традиції: парадигми розвитку С.А. Лозниця 38.1 КБ
Ідея виховання та її теоретичне обгрунтування в античній філософії О.Р. Рабінович 31.8 КБ
Ідея всеєдності у східнохристиянській духовній культурі (на прикладі історії української і російсько С.О. Переход 32.9 КБ
Ідея інтертекстуальності в філософії культури Л.П. Комісар 33.8 КБ
Ідея сакрального центру в культурі Київської Русі: ХІ ст. - перша третина ХІІІ ст. (до характеристик Ю.Ю. Завгородній 34.3 КБ
Ідея смисложиттєвих цінностей в філософсько-релігійній думці російської еміграції (на матеріалах час О.О. Романовський 36.8 КБ
Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка М.М. Якоб 30.4 КБ
Ідея соціальної справедливості в українській філософії другої половини ХІХ початку ХХ століть Алла Олександрівна Макарова 35.9 КБ
Ідея справедливості як інструмент соціальної політики: соціально- філософський аналіз Олена Германівна Коломієць 33.3 КБ
Ідея справедливості як основа концепції соціальної держави за доби глобалізації Г.С. Соловей 27.8 КБ
Ідея сталого розвитку в контексті екологічних проблем (соціально-культурний та праксеологічний аспек Н.М. Лакуша 34.3 КБ
Іконоборські ідеї в духовному житті Київської Русі та Московської держави: релігієзнавчий аспект Т.О. Котлярова 33.4 КБ
Іконографічний символ в духовно-естетичній спадщині П.Флоренського Л.Б. Мартиненко 27.1 КБ
Іконопис і словесність у культурі України XVI - XVIII століть: естетичний аспект Л.В. Квасюк 21.9 КБ
Імператив і модуси сучасної наукової раціональності В.О. Товарниченко 29.0 КБ
Імперативи людської життєдіяльності у техногенній цивілізації Ю.В. Кам'янська 38.0 КБ
Імпресіональні модуси людської присутності. Філософсько-культурологічне осмислення Я.І. Артеменко 35.3 КБ
Інваріанти аксіосфери маргінального (на прикладі пенітенціарних установ) І.В. Гордієнко-Митрофанова 22.8 КБ
Індивідуалізм як складова розвитку демократії З.В. Шевченко 33.4 КБ
Інноваційний потенціал соціального розвитку (філософський аналіз) Ольга Іванівна Сандига 27.6 КБ
Інстинкт і мовленнєвий акт в людській життєдіяльності Костянтин Леонідович Карнаухов 32.2 КБ
Інтеграційно-дезінтеграційні процеси в сучасних соціально-економічних системах (філософський аспект) Роман Михайлович Богачев 45.6 КБ
Інтеграція вітчизняного культурно-історичного досвіду в сучасну українську державотворчу концепцію ( П.А. Кравченко 62.7 КБ
Інтернет-технології як засіб формування ціннісних орієнтацій студентства на шляху до інформаційного І.В. Пиголенко 36.2 КБ
Інтерпретація феномена нігілізму у філософських вченнях Макса Штірнера та Фрідріха Ніцше: компаратив О.Л. Воронюк 32.8 КБ
Інтерпретація як компонент музичної творчості: естетичний аспект Н.А. Жукова 24.7 КБ
Інтерпретація як методологічна проблема гносеології Т.О. Берестецька 31.0 КБ
Інтерпретація як реконструкція смислового змісту тексту (філософсько-естетичний аналіз) С.В. Бондар 24.5 КБ
Інтерсуб'єктивний характер історичного знання в контексті модернізації історичної освіти С.О. Ганаба 46.0 КБ
Інтерсуб'єктивність і соціальність С.І. Щербак 33.5 КБ
Інтерсуб'єктивність: естетико-психологічний аналіз О.О. Алексієнко 22.4 КБ
Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики М. В. Онопрієнко 29.0 КБ
Інформаційна безпека як соціокультурний феномен (соціально-філософський аналіз) В.Ю. Триняк 43.9 КБ
Інформаційна цивілізація: проблема віртуальної реальності в суспільному розвитку Е.Ф. Смерічевський 35.0 КБ
Інформаційне суспільство та перспективи його розвитку в Україні (соціально-філософський аналіз) В.О. Даніл'ян 31.0 КБ
Інформаційне суспільство: соціально-правова парадигма суспільного розвитку Д.В. Дюжев 30.0 КБ
Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз) В.М. Скалацький 36.2 КБ
Інформаційні технології як основа і засіб реалізації інноваційних процесів в сучасній освіті А.І. Олійник 32.4 КБ
Інфраструктура соціальної роботи: філософсько-методологічний аналіз В.Б. Халамендик 52.4 КБ
Іронія як культурна універсалія: філософський аналіз С.М. Гейко 33.6 КБ
Ірраціональне в науковому і позанауковому знанні Т.М. Дишкант 32.4 КБ
Ірраціональне в теоретичному знанні: антропологічно-ціннісні параметри та гуманітарно-методологічні О.Є. Бродецький 29.6 КБ
Ірраціональне пізнання в філософській думці України Н.Л. Морська 32.2 КБ
Ісіхазм в духовній культурі середньовічної України та Росії Н.С. Жиртуєва 170.4 КБ
Іслам у Східній Україні: його сутність та історичні трансформації К.О. Зуєв 38.2 КБ
Історико-філософська інтерпретація ідеї трансцендентного: методологічні підходи та експлікації В.В. Мельник 33.9 КБ
Історико-філософська реконструкція концепції природного права в контексті аналізу перехідних суспіль В.П. Культенко 27.1 КБ
Історико-філософська рекострукція герменевтико-семіологічного методу Б.Паскаля О.Ф. Гуджен 27.4 КБ
Історико-філософська спадщина Петра Кудрявцева Л.А. Пастушенко 31.2 КБ
Історико-філософський аналіз поняття свавілля М.В. Видриган 30.7 КБ
Історико-філософський зміст філософсько-герменевтичного вчення В.Дільтея (методологічний аспект) І.В. Ляшенко 26.2 КБ
Історико-філософські ідеї українського романтизму (П.Куліш, М.Костомаров) А.В. Сініцина 24.6 КБ
Історична пам'ять у системі духовного світу особистості сучасного українського соціуму (соціально-фі В.О. Жадько 51.9 КБ
Історична ритміка: філософсько-методологічний аспект М.Є. Шильман 35.7 КБ
Історична свідомість української молоді: проблеми формування в трансформаційному суспільстві (соціал Д.Г. Кравченко 27.9 КБ
Історичний час як детермінанта творчого процесу С.В. Курбатов 39.0 КБ
Історіософія І.Лисяка-Рудницького в контексті націотворчих та державотворчих процесів в Україні С.В. Бондар 32.4 КБ
Історіософія релігії Івана Огієнка (митрополита Іларіона) К.К. Недзельський 33.6 КБ
Історіософський аналіз уявлень про надприродне у віруваннях слов'янського населення давньої України Н.Ю. Фатюшина 18.8 КБ