Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Теорія дисипативного колективного руху в атомних ядрах - Ф.О. Іванюк
Наведено результати теоретичних досліджень колективного руху у важких атомних ядрах. Розроблено модель, яка дозволяє на мікроскопічному рівні розрахувати кінетичні коефіцієнти, що визначають динаміку процесів з великою перебудовою стану ядер. Модель природним чином враховує оболонкові ефекти, сили спарювання, залежність ширини одночастинкових рівнів від енергії збудження та спарювальної взаємодії. Використання кінетичних коефіцієнтів дає змогу проводити реалістичні розрахунки еволюції ядерних систем, розподілів фрагментів поділу за масою та енергією, числа легких частинок, випромінених у процесі поділу.

Фотофізичні властивості інформаційних середовищ на основі полімерних композитів з мероціаніновими ба - Д.О. Меленевський
Наведено результати теоретичних досліджень колективного руху у важких атомних ядрах. Розроблено модель, яка дозволяє на мікроскопічному рівні розрахувати кінетичні коефіцієнти, що визначають динаміку процесів з великою перебудовою стану ядер. Модель природним чином враховує оболонкові ефекти, сили спарювання, залежність ширини одночастинкових рівнів від енергії збудження та спарювальної взаємодії. Використання кінетичних коефіцієнтів дає змогу проводити реалістичні розрахунки еволюції ядерних систем, розподілів фрагментів поділу за масою та енергією, числа легких частинок, випромінених у процесі поділу.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Громадська, культурно-просвітницька і наукова діяльність Володимира Щербини (1850 - 1936) Т.М. Тороповська 32.1 КБ
Громадянська злагода як необхідна умова розвитку сучасного українського суспільства І.О. Кумкін 28.8 КБ
Громадянське суспільство і детермінанти оптимізації його розвитку в Україні В.О. Скворець 26.4 КБ
Громадянське суспільство і особистість: форми взаємодії Ю.А. Рожкова 34.0 КБ
Громадянсько-політична позиція духовенства Правобережної України наприкінці ХVІІІ - середині ХІХ ст. Ю.В. Хитровська 33.4 КБ
Гроші як соціокультурний феномен у вимірах практичної філософії З.Е. Скринник 73.2 КБ
Гуманізація суб'єкт-суб'єктних відносин в економічних структурах технократичного суспільства Л.С. Іванова 45.7 КБ
Гуманістична ідея в філософії стародавності Г.В. Гіоргадзе 30.0 КБ
Гуманістичні засади впровадження інформаційних освітніх технологій (соціально-філософський аспект) В.І. Зуєва 26.5 КБ
Гуманістичні засади розуміння людської природи у філософії Д.Юма та їх сучасні інтерпретації М.С. Кириченко 29.7 КБ
Гуманістичні інваріанти екзистенціалізму: Ж.-П.Сартр та Н.Аббаньяно О.О. Беслюбняк 31.6 КБ
Гуманістичні параметри самореалізації особистості: потреби, інтереси, цінності Н.Ф. Юхименко 31.9 КБ
Гуманітарна освіта: сутність та особливості прояву (соціально-філософський аналіз) П.М. Грицаєнко 45.0 КБ
Гуманітарна політика України в контексті суспільної модернізації (соціально-філософський аналіз) Віталіна Олексіївна Дзоз 40.0 КБ
Дарунок та віддяка у контексті християнської та постмодерністської антропологій К.В. Пашков 43.2 КБ
Девіантне мислення як фактор культурної динаміки Д.В. Гордевський 25.5 КБ
Девіантність особистості в умовах комп'ютеризації суспільства: соціально-філософський аспект І.І. Соловйова 30.0 КБ
Девіантність творчої особистості С.Д. Клюєва 31.4 КБ
Девіантність як предмет соціально-філософського аналізу Л.П. Котляров 37.0 КБ
Демократизація як закономірність модернізації освіти в контексті глобалізації М.Г. Яцейко 51.0 КБ
Демократичні тенденції в українському православному житті 20-х рр. ХХ ст. А.Р. Кукурудза 30.4 КБ
Денаціоналізація системи відносин сім'ї і школи в умовах радянізації освіти в УСРР (20-ті - початок Т.Д. Антонюк 2.3 КБ
Держава і громадянське суспільство: соціокультурні аспекти розвитку Р.А. Черноног 31.5 КБ
Дерманський монастир та міжконфесійна боротьба на Волині в кінці XVI - першій половині XVII століття Н.М. Лопацька 38.2 КБ
Детермінація суспільного розвитку і свободи вибору в історії України В.В. Лісіцин 31.3 КБ
Джихад як складова концептів війни і миру в ісламі Абу Емад Мустафа Алруб 39.4 КБ
Дизайн як фактор гармонізації відносин суспільства і особистості: методологічні засади І.С. Рижова 53.0 КБ
Динаміка форм візуальної репрезентації (естетичний аспект) О.А. Пушонкова 28.7 КБ
Динаміка формування ціннісного світу молодіжної культури України Ю.Ю. Сугробова 33.1 КБ
Дитинство і дитячість у філософсько-антропологічному контексті Л.В. Українець 31.3 КБ
Діалектика естетичного та економічного у соціокультурних проявах людської життєтворчості Т.В. Лугуценко 31.2 КБ
Діалектика традицій і новаторства у розвитку міжконфесійних відносин на етапі становлення суверенної Л.О. Волова 31.1 КБ
Діалектичний синтез у дослідженні феномена творчості Сергій Володимирович Красавін 27.3 КБ
Діалог науки та релігії в контексті культурної трансформації публічної сфери С.О. Стебльов 31.4 КБ
Діалог у контексті без/основності О.А. Перепелицина 33.0 КБ
Діалог як метод пошуку істини в українській філософській традиції О.П. Котовська 40.9 КБ
Діалог: логіко-філософський аналіз Н.А. Колотілова 16.3 КБ
Діалог: соціокомунікативні та дискурсивні аспекти О.П. Чорба 93.3 КБ
Ділове спілкування як феномен соціальної дійсності М.Й. Дмитренко 30.4 КБ
Діяльність земських установ Полтавської губернії з розгортання традиційних українських промислів у п Т.І. Малєєва 31.8 КБ
Діяльність молодіжних структур ОУН як складова українського національно-визвольного руху у 1939 - 19 О.С. Іщук 27.6 КБ
Діяльність протестантських конфесій у Радянській Україні в контексті ії державної політики (20 - 30- Р.А. Сітарчук 30.7 КБ
Діяльність Семена Жука у національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний пер І.Б. Скакальська 28.4 КБ
Дмитро Чижевський як історик філософії Андрій Олександрович Погорілий 30.3 КБ
Доля як предмет філософського дискурсу (соціально-філософський аналіз феномена) Є.В. Болотіна 27.6 КБ
Досвід і філософія: еволюція поняття досвіду в західній філософії XIX - XX століть М.А. Мінаков 47.8 КБ
Досвід самодостатності в містицизмі ХХ століття (релігієзнавчий аналіз) М.Г. Мурашкін 123.3 КБ
Досвід самосвідомості людського буття: пізнання часу, свободи і необхідності (філософсько-історичний Сергій Миколайович Ковальов 85.9 КБ
Дослідження сутності живої сили в еволюції людської тілесності (методолого-синергетичний аналіз) А.П. Возний 41.1 КБ
Другий Зимовий похід в контексті української національно-визвольної боротьби 1917 - 1921 років Я.М. Файзулін 38.4 КБ
Духові засади становлення національної самосвідомості (соціально-філософський аналіз) А.П. Дербак 30.5 КБ
Духовна культура України ХVII - першої половини ХVIII століть (історико-філософський аналіз) С.Л. Йосипенко 50.8 КБ
Духовна культура як основа професійної майстерності педагога: проблема формування та розвитку О.М. Перехейда 33.8 КБ
Духовна спадщина Василя Липківського та її роль у розвитку філософсько-етичної думки в Україні у 20 В.Б. Курило 36.4 КБ
Духовна цілісність особистості як атрибут саморозгортання людини І.М. Бондаревич 35.0 КБ
Духовний потенціал збройних сил України: методологія системного вивчення і регулювання В.І. Абрамов 47.1 КБ
Духовний потенціал обороноздатності держави в умовах соціокультурних трансформацій (соціально-філосо В.А. Кротюк 43.3 КБ
Духовні цінності християнського людинознавства XX століття А.І. Яковенко 29.5 КБ
Духовність як чинник самовизначення людини Н.В. Караульна 27.2 КБ
Духовність: сутність, еволюція, форми виявлення в етносі А.П. Алексеєнко 59.1 КБ
Духовно-практична природа ділового спілкування Ірина Михайлівна Ушно 29.9 КБ
Духовно-символічний аспект філософської культури Київської Русі: історико-філософський аналіз О.Г. Гудзенко-Александрук 28.6 КБ
Духовно-ціннісні орієнтації особистості в контексті філософсько-релігійних традицій Е.Б. Проценко 30.4 КБ
Духовные ценности человека в философии и практике буддизма Ду Хон Вей 31.2 КБ
Еволюційна теорія в британо-американській культурній антропології С.В. Кравець 36.3 КБ
Еволюція концепції справедливості у соціально-історичному пізнанні (соціально-філософський аспект) Хумуд Аль Сувейлан 28.8 КБ
Еволюція світоглядно-філософських засад українського образотворчого мистецтва на рубежі XIX - XX ст. Д.М. Скринник-Миська 42.4 КБ
Еволюція теорії конфлікту в сучасній західній соціальній філософії І.Д. Денисенко 65.6 КБ
Еволюція філософських поглядів В.Лесевича Б.К. Матюшко 28.8 КБ
Езотерика: філософсько-релігієзнавчі аспекти В.Л. Хромець 31.9 КБ
Екзистенціали людського буття С.В. Копилова 110.1 КБ
Екзистенціальна психологія як феномен постекзистенціалістського мислення Г.Д. Омелаєнко 32.5 КБ
Екзистенціальний вибір і любов як аксіологічні функції особистості Т.В. Кононенко 19.8 КБ
Екзистенціальний потенціал постнекласичної науки (соціально-філософський аналіз) А.В. Зуєв 32.9 КБ
Екзистенціальні ідеї Володимира Винниченка у контексті європейської соціальної філософії О.В. Петрів 27.3 КБ
Екзистенціально-філософський аналіз феномену життя в західноєвропейській філософії кінця XIX - першо О.О. Базалук 62.3 КБ
Екзистенційний вимір духовності людини у творчості Григорія Сковороди О.П. Шикула 32.2 КБ
Екзистенційний персоналізм Миколи Бердяєва Є.В. Козлов 34.3 КБ
Екзистенційні виміри риторики М.П. Препотенська 36.2 КБ
Екзистенційні мотиви в творчій спадщині В.Винниченка Г.П. Бежнар 32.9 КБ
Екзистенційно-антропологічний поворот у філософії В.Шинкарука О.О. Фаріон 39.6 КБ
Екзистенційно-герменевтична інтерпретація античної метафізики у творчості М.Гайдеггера і Г.-Г.Гадаме Ю.О. Лобода 34.4 КБ
Екологічна діяльність як складова соціокультурного процесу І.І. Ліпич 36.9 КБ
Екологічна криза як чинник трансформації соціоприродної системи (соціально-філософський аналіз) М.М. Гончаренко 34.0 КБ
Екологічна культура українського етносу: ментальні джерела та техногенні перспективи Ю.С. Тагліна 32.2 КБ
Екологічна культура як системотворчий чинник екологічної безпеки Л.І. Юрченко 71.4 КБ
Екологічна парадигма у формуванні світоглядно-моральних цінностей студентів Геннадій Васильович Ярчук 36.0 КБ
Екологічна свідомість як умова становлення екологічного суспільства О.М. Варго 34.2 КБ
Екологічне знання в сучасному освітньому дискурсі І.В. Книш 28.8 КБ
Екологічне знання та його вплив на формування стилю мислення в сучасній науці А.В. Матвійчук 32.1 КБ
Екологічні параметри свободи особистості А.С. Філатов 35.3 КБ
Економічна етика в сучасних процесах раціоналізації господарства І.І. Маслікова 29.5 КБ
Економічні знання у дискурсі становлення глобалізованого світу: соціально-філософський аналіз Е.М. Герасимова 66.7 КБ
Екстремалізм як соціокультурний феномен С.Е. Шведовський 32.6 КБ
Екстремальність і форми її прояву у сучасному суспільстві Н.В. Чудіна 20.7 КБ
Еліта як духовно-інтелектуальний феномен (соціально - філософський аналіз) К.К. Баранцева 33.7 КБ
Еристична проблематика в історії філософії: компаративістський аналіз В.Ю. Крикун 30.7 КБ
Естетизм в ритуальних системах буддизму махаяни: зміст та функції Ірина Валеріївна Овчаренко 35.5 КБ
Естетика І.Канта: продуктивна уява і принцип доцільності О.Г. Смігунова 26.8 КБ
Естетика міфу в сучасному образотворчому мистецтві України О.А. Вячеславова 31.2 КБ
Естетика музичного постмодернізму (на матеріалі творчості К.Штокгаузена та М.Кагеля) С.Ю. Балакірова 34.9 КБ
Естетика українського іконопису XIV - XV ст. Я.С. Мороз 33.3 КБ
Естетико-культурологічний аспект маніпуляції свідомістю Т.М. Тепенчак 45.1 КБ
Естетико-психологічний потенціал ідентифікації О.Л. Шульган 24.0 КБ
Естетична доцільність як феномен імперативності (на аналізі економічної діяльності) М.А. Журба 48.8 КБ
Естетична концепція Миколи Зерова в контексті культуротворчого процесу в Україні І.К. Сацик 41.7 КБ
Естетична природа постмодерністського "німого кіно" Я.Д. Пруденко 62.5 КБ
Естетична свідомість студентської молоді в сучасній Україні в контексті глобалізаційно-інформаційног Наталія Григорівна Богданова 28.0 КБ
Естетичне виховання і гуманізація особи В.А. Бітаєв 60.1 КБ
Естетичне як соціокультурний феномен (філософсько-історичний аналіз) Т.І. Андрущенко 58.0 КБ
Естетичне як тип духовності О.П. Наконечна 49.9 КБ
Естетичний досвід як онтологічна проблема О.Ю. Павлова 84.4 КБ
Естетичні виміри філософсько-антропологічних вчень ХХ століття Д.М. Скальська 57.7 КБ
Естетичні засади "Живої Етики" Миколи Реріха Ю.С. Сабадаш 17.0 КБ
Естетичні засади національно-культурних традицій Н.М. Баранова 30.1 КБ