Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філософські науки - Страница 11, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Явища локалізації та міграції носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук - В.М. Заїка
Досліджено явища локалізації та міграції носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук. Методом низькотемпературної термолюмінесценції та фракційного термовисвічування доведено, що пастками для носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук є власні "хвостові" локалізовані стани. Доведено, що їх розподіл має квазінеперервний характер, а функція густини розподілу - гаусову форму. Визначено величину параметра енергетичного розупорядкування для ряду аморфних плівок кремнійорганічних сполук. Виявлено чинники, що впливають на величину параметра енергетичного розупорядкування аморфних плівок кремнійорганічних сполук. Досліджено фотодеградацію аморфних плівок поліметилфенілсилану. Виявлено, що внаслідок опромінення плівок поліметилфенілсілану ультрафіолетовим світлом за кімнатної температури утворюються глибокі пастки для носіїв заряду. Визначено умови, за яких процеси фотодеградації мають повністю оборотний характер.

Вдосконалення автогрейдерів масою 15...16 т комплектацією енергосиловими модулями підвищеної надійно - Андрій Вікторович Воронович
Досліджено явища локалізації та міграції носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук. Методом низькотемпературної термолюмінесценції та фракційного термовисвічування доведено, що пастками для носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук є власні "хвостові" локалізовані стани. Доведено, що їх розподіл має квазінеперервний характер, а функція густини розподілу - гаусову форму. Визначено величину параметра енергетичного розупорядкування для ряду аморфних плівок кремнійорганічних сполук. Виявлено чинники, що впливають на величину параметра енергетичного розупорядкування аморфних плівок кремнійорганічних сполук. Досліджено фотодеградацію аморфних плівок поліметилфенілсилану. Виявлено, що внаслідок опромінення плівок поліметилфенілсілану ультрафіолетовим світлом за кімнатної температури утворюються глибокі пастки для носіїв заряду. Визначено умови, за яких процеси фотодеградації мають повністю оборотний характер.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 11, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Філософсько-світоглядні засади творчості В.Антоновича М.С. Сосновська 17.3 КБ
Філософсько-світоглядні основи трудового навчання та виховання сучасної молоді в системі ринкових тр А.А. Заліський 40.1 КБ
Філософсько-світоглядні підвалини української геополітичної думки М.М. Хилько 26.5 КБ
Філософсько-соціологічний аналіз релігієзнавчої спадщини діячів українського національного відроджен Л.Й. Кондратик 58.4 КБ
Форми документалістського емпіризму в соціальних науках І.В. Кисляковська 35.7 КБ
Формування гендерних стереотипів у західноєвропейській філософії (історико-філософський аналіз) Т.І. Власова 66.1 КБ
Формування громадянськості в умовах соціокультурних трансформацій українського суспільства О.В. Шапаренко 44.0 КБ
Формування демократичних цінностей студентської молоді в трансформаційний період С.В. Кострюков 24.6 КБ
Формування духовних цінностей в сучасній вищій школі засобами гуманітарних наук (соціально-філософсь А.О. Ярошенко 27.8 КБ
Формування духовної культури майбутніх інженерних кадрів Н.О. Тугай 40.7 КБ
Формування екологічної культури студентської молоді в умовах системних трансформацій в сучасній Укра Л.М. Курняк 25.7 КБ
Формування онтологічної та гносеологічної проблематики у досократівській філософії О.В. Паньків 34.6 КБ
Формування особистості: детермінанти, проблеми, перспективи (соціально-філософський аналіз) В.С. Ларцев 51.4 КБ
Формування світоглядних установок особи підліткового віку В.М. Цвіркун 32.0 КБ
Формування світоглядної культури майбутнього вчителя засобами української літератури С.О. Дорогань 29.2 КБ
Формування суспільної свідомості Київської Русі в умовах східних та західних впливів А.Ю. Лустенко 37.2 КБ
Формування та розвиток історичної свідомості студентської молоді в Україні в період суспільних транс В.М. Вашкевич 53.8 КБ
Формування та розвиток особистості сучасного вчителя І.В. Табачек 34.4 КБ
Формування української фіскальної системи в добу Гетьманщини (друга половина XVII - початок XVIII ст В.В. Утвенко 28.2 КБ
Формування фундаментальних цінностей майбутнього педагога засобами зарубіжної літератури І.Б. Слоневська 28.0 КБ
Формування ціннісних орієнтацій молоді в період системної трансформації українського суспільства Л.М. Панченко 31.3 КБ
Фундаментальні принципи і стратегії раціональності модерну О.В. Білокобильський 67.6 КБ
Функціонування моральних цінностей християнства в культурі Київської Русі (методологічно-релігієзнав Світлана Арсеніївна Снігур 24.9 КБ
Функціонування української греко-католицької церкви в контексті державно-церковних відносин О.О. Волинець 41.9 КБ
Харизматична особистість та спільнота: морально-етичний аспект взаємодії І.Г. Сидоренко 31.2 КБ
Хасидизм як вияв реформаційних процесів в іудаїзмі на території Російської імперії в середині XVIII О.А. Рибак 41.8 КБ
Хасидський рух Хабад у процесі адаптації до суспільно-політичних і соціокультурних реалій українсько В.І. Андросова 33.3 КБ
Християнство в історії духовної культури українського народу: на матеріалах наукової спадщини І.Огіє Оксана Ігорівна Панько 30.9 КБ
Християнство як фактор формування духовної культури Київської Русі Н.В. Наумова 18.0 КБ
Християнська антропологія Іоаникія Галятовського: філософсько- релігієзнавчий аналіз І.Г. Соломаха 45.2 КБ
Християнська етика в контексті традиційної моральнісної культури О.Є. Цимбал 31.3 КБ
Християнська наративна традиція: філософсько-релігієзнавчий аналіз І.В. Богачевська 66.0 КБ
Християнський харизматизм як релігійне явище В.В. Титаренко 39.3 КБ
Християнські конфесії та партії християнського спрямування в суспільному житті незалежної України С.В. Филипчук 31.7 КБ
Християнсько-антропологічні мотиви у творчості М.В.Гоголя Н.В. Вандишева 23.0 КБ
Христологічна доктрина: філософсько-релігієзнавчий контекст О.Г. Афоніна 37.9 КБ
Художнє виховання як чинник формування чуттєвої культури студентської молоді І.І. Загарницька 41.0 КБ
Художнє мислення в контексті естетичної теорії О.П. Поліщук 80.2 КБ
Художній образ як категорія соціальної філософії О.В. Ратушна 31.6 КБ
Художній символ в буденній свідомості О.В. Тімохов 27.3 КБ
Художній твір у контексті пізнання: соціально-філософський аналіз (на прикладі творчості І.Франка та Ж.В. Янко 33.2 КБ
Художній час як проблема онтології мистецтва Л.В. Колесникова 29.4 КБ
Художність театральних форм: естетико-мистецтвознавчий аспект Л.М. Дубчак 28.1 КБ
Художньо-естетичні засади українського авангардного мистецтва першої третини XX століття Н.М. Канішина 23.1 КБ
Художньо-образна система Григорія Сковороди В.В. Левченко 57.2 КБ
Художня творчість у контексті гуманітарного знання О.І. Оніщенко 61.8 КБ
Церковно-громадська і політична діяльність Степана Скрипника у 1930 - 1944 рр. А.І. Смирнов 41.3 КБ
Цивілізаційний статус особистості: глобальні проблеми і перспективи розвитку (соціально-філософський 26.7 КБ
Цілісність живого в контексті сучасного природознавства (онтологічні основи) В.М. Чудомєх 35.7 КБ
Ціннісна динаміка масової культури Н.Є. Доній 30.7 КБ
Ціннісна природа релігії (аксіологічний аналіз християнства) Г.В. Пирог 28.6 КБ
Ціннісна природа усвідомленого саморозвитку особистості: соціально-філософський аналіз Е.А. Коваленко 29.9 КБ
Ціннісний зміст і принципи структурування молодіжного руху в процесі демократичних перетворень в Укр Ю.З. Криворучко 35.6 КБ
Ціннісні орієнтації військовослужбовців Збройних Сил України (соціально-філософський аналіз) В.М. Мартинюк 29.3 КБ
Ціннісні орієнтації особистості в детермінації девіантної поведінки молоді Бакума 34.1 КБ
Ціннісні орієнтації сучасного біологічного дослідження (постнекласичний етап) О.Є. Перова 29.0 КБ
Ціннісно-адаптаційний потенціал мистецтва постмодерну в аспекті некласичної естетики Г.С. Мєднікова 72.7 КБ
Ціннісно-нормативна легітимація політичної системи О.М. Гребіневич 31.2 КБ
Ціннісно-символічна картина соціальної дійсності у філософії П.Д.Юркевича О.Б. Левченкова 33.0 КБ
Ціннісно-смислова детермінація управління навчальним закладом Л.М. Семененко 36.5 КБ
Цінність як духовно-практичний феномен С.Д. П'янзін 28.5 КБ
Цінність як предмет соціально-філософського аналізу (методологічний і лінгвосемантичний аспекти) Ірина Геннадіївна Стрелецькая 41.5 КБ
Час як феномен людської життєдіяльності Т.В. Журавльова 34.7 КБ
Час як філософська та релігієзнавча проблема (за матеріалами творчості М.Еліаде) І.А. Моссоковська 38.3 КБ
Часова логіка: семантика тривалості Я.О. Кохан 42.7 КБ
Честь у життєвому світі людини: філософсько-антропологічний аналіз К.А. Дяченко 35.5 КБ
Чинники соціального формування особистості в умовах розбудови інформаційного суспільства (соціально- О.Г. Кривоконь 31.7 КБ
Чинники стабілізації сучасного суспільства (соціально-філософський аналіз) О.А. Дунець 33.3 КБ
Чумацтво як українське соціокультурне явище С.В. Проскурова 28.6 КБ
Шкільництво українського зарубіжжя: традиції та сучасний досвід Л.В. Божук 34.9 КБ
Язичницькі уявлення східних слов'ян про потойбічний світ (IХ - ХIII ст.) М.М. Козлов 30.1 КБ
Якість вищої освіти як предмет філософського аналізу М.В. Кісіль 31.4 КБ