Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Епітаксійні ферогранатові структури для сенсорів магнітного поля - С.Б. Убізський
Розроблено фізичні засоби функціонування перетворювачів магнітного поля на основі епітаксійних плівок ферогранатів (ЕПФГ) з напрямком спонтанної намагніченості, близьким до площини плівки, та способи одержання таких плівок з наперед заданими властивостями, оптимізованими за характеристиками перетворення. Досліджено магнітну анізотропію, доменну структуру та процеси перемагнічування в ЕПФГ із змішаною кубічною та одновісною магнітною анізотропією, доменну структуру та процеси перемагнічування в ЕПФГ зі змішаною кубічною і одновісною магнітною анізотропією. Побудовано математичні моделі первинних перетворювачів (системи магнітооптичної візуалізації, індукційного та магнітооптичного первинних перетворювачів магнітного поля). Наведено вимоги до їх активних середовищ. Висвітлено технологічні способи отримання необхідних ЕПФГ методом рідинно-фазної епітаксії. Здійснено комплексні дослідження магнітних, магнітоанізотропних і магнітооптичних властивостей одержаних ЕПФГ.

Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експери - Л.В. Гузь
Розроблено фізичні засоби функціонування перетворювачів магнітного поля на основі епітаксійних плівок ферогранатів (ЕПФГ) з напрямком спонтанної намагніченості, близьким до площини плівки, та способи одержання таких плівок з наперед заданими властивостями, оптимізованими за характеристиками перетворення. Досліджено магнітну анізотропію, доменну структуру та процеси перемагнічування в ЕПФГ із змішаною кубічною та одновісною магнітною анізотропією, доменну структуру та процеси перемагнічування в ЕПФГ зі змішаною кубічною і одновісною магнітною анізотропією. Побудовано математичні моделі первинних перетворювачів (системи магнітооптичної візуалізації, індукційного та магнітооптичного первинних перетворювачів магнітного поля). Наведено вимоги до їх активних середовищ. Висвітлено технологічні способи отримання необхідних ЕПФГ методом рідинно-фазної епітаксії. Здійснено комплексні дослідження магнітних, магнітоанізотропних і магнітооптичних властивостей одержаних ЕПФГ.
Дисертації, автореферати » Філософські науки

Філософські науки - Страница 10, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Феміністська епістемологія як постнекласичний феномен В.О. Гайденко 31.5 КБ
Феномен "двовір'я" у вітчизняній релігійній культурі С.В. Работкіна 28.7 КБ
Феномен "Я" як динамічний символ: історико-філософський аналіз І.В. Донець 37.7 КБ
Феномен агресії у людському досвіді: соціально-філософський вимір Н.В. Чеботарьова 35.5 КБ
Феномен відчуження в умовах сучасного соціуму О.В. Запорожченко 36.0 КБ
Феномен віртуальної реальності в європейській філософії на межі XX - XXI ст. (історико-філософський Д.Б. Свириденко 30.6 КБ
Феномен влади в культурі Р.В. Зимовець 32.5 КБ
Феномен власності як об'єкт філософського дослідження за ранніми творами К.Маркса Р.В. Михайленко 28.8 КБ
Феномен глобалізації: концептуальні виміри, інституціональні структури та геоісторична динаміка О.В. Крисенко 28.5 КБ
Феномен духовної музики в українській православній традиції І.М. Харитон 50.0 КБ
Феномен екуменізму в сучасному християнстві: філософсько-релігієзнавчий аналіз О.С. Кисельов 34.9 КБ
Феномен есхатології: релігійний та культурно-історичний аспекти Б.Ю. Мазницький 46.9 КБ
Феномен ідентичності у контексті соціально-філософського дискурсу О.В. Попова 43.8 КБ
Феномен континуїтивності нації в українському історико- філософському вимірі Анатолій Олександрович Астаф'єв 28.4 КБ
Феномен культурної ідентичності в контексті сучасної філософської антропології К.М. Шелупахіна 55.4 КБ
Феномен культурної ідентичності: філософсько-методологічний аналіз С.С. Бойчук 35.1 КБ
Феномен людства та його соціально-філософська концептуалізація Т.О. Андрєєва 62.7 КБ
Феномен маніпуляції свідомістю: сутність, структура, механізм у сучасному суспільстві (соціально-філ Петро Миколайович Лісовський 46.5 КБ
Феномен маргінальності у генезисі сітьового суспільства А.Л. Свящук 35.4 КБ
Феномен моди: онтологічний статус і філософсько-антропологічні засади Г.М. Куц 33.9 КБ
Феномен національного у буденній свідомості суспільства, що трансформується Н.А. Імамвердієв 27.6 КБ
Феномен необароко в культурно-філософській традиції постмодернізму Н.Б. Адаменко 31.8 КБ
Феномен планетарної свідомості: філософсько-антропологічний аспект Д.Д. Беттельгейзе 38.7 КБ
Феномен пластичного в культурі: естетико-філософський аналіз Т.М. Пригода 29.4 КБ
Феномен пограниччя у соціокультурному вимірі В.М. Кочан 33.0 КБ
Феномен політичного міфу в соціальному просторі сучасності В.С. Безнісько 35.4 КБ
Феномен православного храму в соціокультурному просторі В.В. Проценко 26.7 КБ
Феномен релігії в філософії Г.В.Ф.Гегеля Д.І. Кірюхін 37.8 КБ
Феномен самотності як проблема буття особистості в соціальному середовищі М.М. Мовчан 40.2 КБ
Феномен свідомості в інтеракціях "життєвого світу" людини І.М. Кутняк 33.6 КБ
Феномен свободи в культурній самореалізації особистості В.М. Слюсар 28.2 КБ
Феномен свободи у французькому дискурсі постмодернізму О.М. Лосик 37.9 КБ
Феномен священного: його сутність і світоглядна природа В.В. Токман 28.6 КБ
Феномен слова в духовному житті українського суспільства: соціально-філософський аналіз Т.І. Біленко 72.7 КБ
Феномен соціального відчуження та шляхи його подолання в сучасній Україні Л.Г. Ткаченко 48.2 КБ
Феномен соціального хаосу: філософський аналіз Н.О. Омельченко 27.6 КБ
Феномен соціальної свободи І.М. Мухін 36.7 КБ
Феномен справедливості у контексті соціальної комунікації Л.І. Верецька 35.6 КБ
Феномен страху: соціокультурні репрезентації С.А. Кухарський 37.9 КБ
Феномен суїциду в історії західноєвропейської філософії О.О. Осетрова 54.5 КБ
Феномен тероризму в умовах глобалізаційної динаміки (соціально-філософський аналіз) А.М. Деменко 43.5 КБ
Феномен терроризму в контексті глобалізаційних процесів (соціально-філософський аналіз) Г.В. Завіруха 35.5 КБ
Феномен технократичної свідомості в соціально-філософському вимірі Р.С. Мартинов 42.6 КБ
Феномен тілесності О.Є. Гомілко 109.2 КБ
Феномен трансгресій модерну: соціально-філософський аналіз В.В. Гусаченко 54.7 КБ
Феномен української мови у творчій спадщині А.Ю.Кримського Світлана Михайлівна Петькун 40.3 КБ
Феномен фундаментального і прикладного знання: (Постнекласичне дослідження) Л.Г. Дротянко 59.1 КБ
Феноменологічна онтологія тілесності М.О. Плющева 27.6 КБ
Феноменологічне обгрунтування пізнання психічного І.О. Голуб 25.8 КБ
Феноменологічні імплікації в сучасному соціально-філософському дискурсі: досвід транспарентності О.В. Садоха 46.2 КБ
Феноменологічні концепції Іншого в сучасній філософії О.В. Марчук 31.4 КБ
Філогенетичні закономірності розвитку етнічної ментальності українців Л.Б. Костюк 44.5 КБ
Філософія "героїчної особистості" в художній літературі ХХ століття А.А. Іщук 37.6 КБ
Філософія громадянського суспільства як інтерпретація свободи і соціальності А.Ф. Карась 76.2 КБ
Філософія демократичної державності М.І. Гаврилов 57.5 КБ
Філософія діяльності бібліотечних закладів освіти в період глобалізації та інформаційної революції О.А. Шульга 40.4 КБ
Філософія духовного оновлення І.О. Ільїна О.С. Руденко 33.0 КБ
Філософія екобезпечного поступу людства в епоху глобалізації та інформаційної революції Н.В. Семенюк 38.2 КБ
Філософія економіки: структурно-методологічний аналіз Т.П. Глушко 28.7 КБ
Філософія європейського адогматизму: парадокс віри С.Кіркегора і sola fide Л. Шестова В.М. Петрушов 70.1 КБ
Філософія Іншого у ХХ сторіччі: раса, нація, гендер В.А. Суковата 76.8 КБ
Філософія історії Й.Г.Фіхте В.В. Приходько 28.4 КБ
Філософія історії Михайла Грушевського В.П. Будз 28.9 КБ
Філософія історії Ф.В.Й.Шеллінга Н.М. Бобошко 29.3 КБ
Філософія музики в контексті європейської музичної культури ХІХ-ХХ ст. Анастасія Миколаївна Тормахова 48.2 КБ
Філософія підготовки робітничих кадрів засобами освіти в умовах становлення ринкових відносин М.І. Бахтін 39.2 КБ
Філософія польського романтизму: "ідеальна людина" А. Міцкевича, "конструкт народу" Ю. Словацького І.П. Цимбалій 37.8 КБ
Філософія природи в системі сучасного знання С.О. Волковинський 26.7 КБ
Філософія українського неоромантизму: параметри розуміння людини Оксана Вікторівна Чаплінська 28.0 КБ
Філософська антропологія як методологія синтезу знань про людину О.С. Петриківська 31.2 КБ
Філософська комунікація як чинник структурування культурно-освітнього простору на Слобожанщині у XIX Н.В. Радіонова 66.3 КБ
Філософська модель саморозгортання соціального світу: гносеологічний аналіз Ю.В. Бех 37.7 КБ
Філософська освіта в полі культури: філософсько-антропологічний аналіз О.В. Романенко 30.8 КБ
Філософське осмислення трансформації держави (історико-філософський аналіз) С.В. Ставченко 30.7 КБ
Філософський аналіз морально-світоглядних мотивацій насильства і терору В.В. Остроухов 47.9 КБ
Філософський аналіз наукового передбачення у військовій сфері С.О. Гудков 28.9 КБ
Філософський дискурс технократизму в освітніх концепціях ХХІ ст. І.В. Малик 46.9 КБ
Філософські аспекти модернізму в контексті українського соціокультурного дискурсу О.В. Максимович 27.1 КБ
Філософські дискурси маргінальних хронотопів А.Ю. Кузнецов 52.1 КБ
Філософські засади професійної орієнтації особистості в загальноосвітній школі в системі ринкових тр Г.Ф. Москалик 39.9 КБ
Філософські засади сучасних європейських освітніх концепцій А. Гофрон 51.8 КБ
Філософські інтенції картини світу у творчості К. Богаєвського та М. Волошина (у контексті закономір В.Г. Шевчук 35.2 КБ
Філософські інтенції творчості Г.І.Челпанова Світлана Анатоліївна Чайка 38.4 КБ
Філософські інтенції у лінгвістичних вченнях Ф. де Соссюра та Р.Якобсона Ірина Віталіївна Глухоман 34.4 КБ
Філософські погляди Гавриїла Костельника І.Л. Мірчук 30.9 КБ
Філософські погляди М.В.Гоголя в контексті українського романтизму А.Г. Супрун 32.9 КБ
Філософські рефлексії виховання: парадигмальні зміни у контексті соціальних практик В.В. Корженко 57.7 КБ
Філософські та релігійні аспекти проблеми діалогу: компаративний аналіз творчості Мартіна Бубера та Л.Д. Владиченко 31.5 КБ
Філософські та соціально-політичні погляди "громадівців" (історико-філософський аспект) Л.Б. Трубенко 24.8 КБ
Філософсько-антропологічна концептуалізація історичного буття: досвід феноменології Анатолій Миколайович Землянський 40.1 КБ
Філософсько-антропологічне осмислення мови сміху Г.О. Коробка 43.8 КБ
Філософсько-антропологічний аналіз "нерозумного" Т.В. Лютий 73.3 КБ
Філософсько-антропологічний зміст феномену "повсякденність" в горизонті життєвого світу М.М. Галушко 36.8 КБ
Філософсько-антропологічні інтенції творчості М.В.Гоголя Н.В. Радіонова 29.6 КБ
Філософсько-етичні засади екологічної освіти Т.М. Чорноштан 36.7 КБ
Філософсько-історичне переосмислення європейського гуманізму М.М. Черенков 30.6 КБ
Філософсько-культурологічні засновки осмислення феномену людського буття діячами українського відрод Г.В. Вдовиченко 29.9 КБ
Філософсько-методологічний аналіз передумов, засад та принципів біоетики С.В. Пустовіт 146.2 КБ
Філософсько-методологічний аналіз процесу зміни парадигм у сучасній медицині та охороні здоров'я В.Л. Кулініченко 59.4 КБ
Філософсько-методологічний аналіз процесу трансформації сучасного екологічного світогляду О.М. Молотова 37.5 КБ
Філософсько-методологічний потенціал соціосинергетики С.М. Цимбал 41.6 КБ
Філософсько-методологічні аспекти сучасної української медичної семіотики Ю.П. Ющенко 61.1 КБ
Філософсько-методологічні засади ущільнення інформації в історичній освіті В.І. Мудрак 30.9 КБ
Філософсько-методологічні основи гуманістичної психології К.Роджерса С.С. Світашев 30.9 КБ
Філософсько-методологічні передумови перекладознавства І.А. Янушевич 30.6 КБ
Філософсько-освітні виміри самосвідомості І.А. Муратова 31.1 КБ
Філософсько-освітні погляди С.Русової (соціально-філософський аналіз) О.М. Пеньковець 29.8 КБ
Філософсько-педагогічна думка України в контексті світової: цивілізаційна взаємодія А.В. Найчук 29.1 КБ
Філософсько-педагогічна концепція П.Д.Юркевича С.Л. Кузьміна 32.9 КБ
Філософсько-правова концепція метафізичного вчення Вол. Соловйова М.О. Резникова 58.8 КБ
Філософсько-релігієзнавче осмислення космологічних уявлень представників східної патристики Л.М. Литвиненко 34.2 КБ
Філософсько-релігієзнавчий аналіз драматургічної та епістолярної спадщини Лесі Українки Г.Ю. Смирнова 30.3 КБ
Філософсько-релігієзнавчий аналіз еволюції уявлень про надприродне в конфесійних виявах релігії Т.В. Гаврилюк 34.5 КБ
Філософсько-релігійні вияви містицизму в мистецтві (рос. думка к. XIX - поч. XX ст.) І.Л. Лещенко 46.2 КБ
Філософсько-світоглядні засади соціально-політичної концепції Б.Кістяківського Н.В. Жукова 34.4 КБ