Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Тунельні ефекти в аморфних твердих тілах - О.О. Борисенко
Побудовано нову модель для опису аморфізації кристалічних тіл під дією електронного опромінення. Результати, одержувані з використанням цієї моделі, погоджуються з експериментальними даними, які раніше не знаходили теоретичного пояснення. З використанням узагальненого методу випадкового середнього поля до ансамблю тунельних дворівневих систем в аморфних твердих тілах розраховано перенормовану взаємодією щільність станів ансамблю. У даному підході не використовується припущення про слабкість взаємодії. Побудовано модель парамагнітних тунельних систем, що є узагальненням стандартної тунельної моделі на випадок тунельних систем, що мають спін 1/2. Ця модель дає змогу адекватно пояснити вплив магнітного поля на тунельні системи.

Алгоритми самоорганізації в задачах підвищення інформативності геометричних моделей процесів, задани - О.В. Павлов
Побудовано нову модель для опису аморфізації кристалічних тіл під дією електронного опромінення. Результати, одержувані з використанням цієї моделі, погоджуються з експериментальними даними, які раніше не знаходили теоретичного пояснення. З використанням узагальненого методу випадкового середнього поля до ансамблю тунельних дворівневих систем в аморфних твердих тілах розраховано перенормовану взаємодією щільність станів ансамблю. У даному підході не використовується припущення про слабкість взаємодії. Побудовано модель парамагнітних тунельних систем, що є узагальненням стандартної тунельної моделі на випадок тунельних систем, що мають спін 1/2. Ця модель дає змогу адекватно пояснити вплив магнітного поля на тунельні системи.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вдосконалення механізмів соціально-економічних мотивацій підприємницької діяльності О.Д. Витвицька 31.6 КБ
Вдосконалення механізму відтворення основного капіталу промислових підприємств О.В. Кленін 39.7 КБ
Вдосконалення механізму просування промислових товарів на ринку С.С. Олійник 95.4 КБ
Вдосконалення механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності України щодо міжнародних організ А.В. Сбітнєв 38.0 КБ
Вдосконалення механізму стимулювання розвитку промисловості приморських регіонів Ю.В. Кожокар 71.2 КБ
Вдосконалення механізму ціноутворення на підприємствах електроенергетики У.Є. Письменна 43.9 КБ
Вдосконалення операційного менеджменту на підприємствах роздрібної торгівлі Н.В. Микитенко 46.2 КБ
Вдосконалення організації оподаткування в системі державного регулювання розвитку національної еконо В.В. Короленко 76.1 КБ
Вдосконалення організаційно- економічного механізму водозабезпечення сільського господарства регіону О.О. Петрова 16.8 КБ
Вдосконалення організаційно-економічного механізму зниження ресурсоємності продукції металургійних п Ж.В. Піскова 62.3 КБ
Вдосконалення організаційно-економічного механізму функціонування кредитних спілок в Україні О.В. Фарат 43.9 КБ
Вдосконалення оцінки ефективності реальних інвестицій на промислових підприємствах І.В. Макарова 39.4 КБ
Вдосконалення природоохоронної діяльності промислового підприємства І.В. Черниш 45.1 КБ
Вдосконалення реального інвестування в основні виробничі фонди машинобудівного підприємства К.А. Малишенко 127.8 КБ
Вдосконалення ринкового механізму оплати праці О.М. Бондаренко 39.7 КБ
Вдосконалення розвитку і управління банківською діяльністю в регіоні Ю.О. Ткаченко 39.3 КБ
Вдосконалення системи адміністративно-територіального устрою в Україні О.В. Чернюк 35.1 КБ
Вдосконалення системи корпоративного управління (на прикладі підприємств легкої промисловості) Л.С. Селіверстова 37.3 КБ
Вдосконалення системи прогнозування впливу екологічних витрат на макроекономічний розвиток С.В. Глівенко 45.8 КБ
Вдосконалення системи транспортного обслуговування зовнішньоекономічної діяльності підприємств О.Г. Кришко 87.2 КБ
Вдосконалення системи управління витратами будівництва як фактор зниження його собівартості К.М. Рудь 63.6 КБ
Вдосконалення системи фінансового вирівнювання в Україні О.В. Шишко 63.0 КБ
Вдосконалення трансфертного ціноутворення в системі внутрішнього економічного механізму підприємства К.С. Васіна 77.7 КБ
Вдосконалення управління виробничим потенціалом (на прикладі підприємств машинобудування) П.І. Шилепницький 25.0 КБ
Вдосконалення управління кадровим потенціалом інноваційної діяльності промислових підприємств М.О. Кравченко 39.1 КБ
Вдосконалення управління оціночно-консультаційною діяльністю в інноваційній сфері А.І. Войтович 46.1 КБ
Вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком в умовах транзитивної економік М.О. Соколов 187.9 КБ
Вдосконалення управління регіональною системою екологічної безпеки населення Є.С. Лавейкіна 31.4 КБ
Вдосконалення формування собівартості продукції на прикладі машинобудівних підприємств західного рег Н.Я. Рожко 23.7 КБ
Вдосконалення функціонування ринку молока (на прикладі Львівської області) В.Б. Смолінський 44.8 КБ
Вдосконалення функціонування ринку продукції скотарства (на матеріалах Львівської області) О.В. Шолудько 41.1 КБ
Вдосконалення ціноутворення на м'ясо худоби і птиці сільськогосподарських підприємств С.І. Мороз 92.1 КБ
Вексельний обіг в аграрному секторі економіки України М.В. Ніконова 46.4 КБ
Вексельний обіг на фондовому ринку України І.П. Мігус 144.9 КБ
Велике підприємництво в умовах ринкової трансформації економіки України І.З. Саврас 42.7 КБ
Венчурне інвестування інноваційної діяльності Д.О. Тарадайко 33.9 КБ
Венчурне інвестування на машинобудівних підприємствах В.О. Корецька-Гармаш 40.4 КБ
Венчурний капітал у системі економічних відносин ринкової економіки Н.Ю. Пікуліна 34.6 КБ
Взаємовідносини України з міжнародними фінансовими організаціями А.О. Шатковська 53.2 КБ
Взаємодія валютного курсу та інфляції в перехідній економіці України Я. В. Белінська 30.5 КБ
Взаємодія внутрішнього та зовнішнього ринків в умовах глобалізації О.Л. Даниленко 41.8 КБ
Взаємодія національного та іноземного інвестування в нових ринкових економіках в умовах глобалізації В.М. Іванова 167.7 КБ
Взаємодія платіжного балансу і економічного зростання у країнах з транзитивною економікою В.О. Шевчук 73.0 КБ
Взаємодія фінансової та грошової політик у трансформаційній економіці післякризового періоду Є.В. Алімпієв 39.8 КБ
Взаємозв'язок відносин власності і управління в процесі ринкової трансформації державного сектора А.А. Саєнко 36.4 КБ
Взаємозв'язок офіційної та тіньової економіки в умовах ринкової трансформації В.О. Гончарова 26.9 КБ
Взаємозв'язок податково-бюджетних та грошово-кредитних важелів в стратегії економічного зростання Ук А.Я. Новак 29.3 КБ
Вибір і обгрунтування методів управління затратами підприємства Ю.С. Погорелов 46.2 КБ
Вибір напрямків інвестиційної діяльності підприємства на базі багатоваріантного підходу О.В. Єрмошкіна 29.1 КБ
Вибір оптимальної інноваційної стратегії підприємств залізничного транспорту І.В. Воловельська 65.4 КБ
Вибір способу забезпечення соціально-економічної безпеки великих промислових підприємств В.Л. Безбожний 31.6 КБ
Вибір стратегії антикризового управління (на прикладі комерційного банку) Вікторія Яківна Вовк 65.6 КБ
Вибір стратегій для забезпечення конкурентоспроможності підприємств молочної промисловості І.В. Суха 41.3 КБ
Вибір цільового ринку підприємства О.П. Савченко 32.7 КБ
Визначення впливу бюджетування податків на фінансово-економічні результати діяльності коксохімічних Н.В. Михасьова 47.9 КБ
Визначення граничних цін на нові машини та обладнання виробничого призначення Н.І. Алдохіна 38.9 КБ
Визначення економічного потенціалу антрацитових шахт у депресивних регіонах Донбасу М.В. Бойченко 31.7 КБ
Визначення інтеграційних пріоритетів України в контексті використання потенціалу старопромислових ре І.В. Злобін 51.7 КБ
Визначення конкурентоспроможності автотранспортних підприємств та стратегії її підвищення Т.О. Дяченко 32.9 КБ
Визначення обсягу виробництва вуглевидобувних підприємств при стратегічному та тактичному плануванні О.О. Кравцов 42.0 КБ
Визначення рівня і забезпечення економічної безпеки залізниці І.Л. Плєтникова 39.0 КБ
Визначення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства Ю.О. Капітанець 45.9 КБ
Визначення та облік фінансових результатів діяльності аграрних підприємств С.Л. Червінська 38.1 КБ
Виконання місцевих бюджетів України Н.М. Сивульська 34.7 КБ
Використання біржового механізму в комерційній діяльності підприємств О.Е. Кірієнко 33.0 КБ
Використання бюджетних коштів підприємствами агропромислового комплексу України О.С. Щекович 112.2 КБ
Використання в Україні світового досвіду похідних фінансових інструментів Є.А. Шаповалов 29.5 КБ
Використання виробничо-ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки України (питання теорії, ме Михайло Васильович Гладій 31.2 КБ
Використання єврооблігацій як інструменту залучення іноземних інвестицій О.В. Криворучко 66.3 КБ
Використання і охорона земель в Західному регіоні України А.Я. Сохнич 74.6 КБ
Використання інструментів міжнародного маркетингу в економічному співробітництві Ірану і України Фархад Паранд Немат 85.8 КБ
Використання інформаційного ресурсу для розвитку підприємств та установ (на прикладі цивільної авіац В.М. Гнаток 44.4 КБ
Використання лізингових технологій для оновлення основного капіталу підприємств (на прикладі залізни С.Є. Ткаченко 34.2 КБ
Використання лізингу для реновації основних засобів сільськогосподарських підприємств Н.А. Карасьова 331.6 КБ
Використання логістичних систем в управлінні підприємством І.М. Карп 58.4 КБ
Використання показників продуктивності праці в управлінні господарською діяльністю підприємства Р.М. Масалаб 99.5 КБ
Використання потенціалу регіонів як чинник підвищення рівня їх пропорційного розвитку О.М. Климахіна 31.8 КБ
Використання результатів дослідження ринку при виборі експортної стратегії промислового підприємства І.М. Майорова 32.9 КБ
Використання соціально-психологічних методів управління в сільськогосподарських підприємствах (на ма Т.В. Овчиннікова 66.5 КБ
Використання стратегічної діагностики в розробці стратегії підприємства Л.Л. Гевлич 43.1 КБ
Використання трудових ресурсів промислового регіону Н.А. Табачкова 231.5 КБ
Використання трудових ресурсів у сільськогосподарських підприємствах О.І. Замора 43.0 КБ
Використання трудового потенціалу в умовах структурної перебудови економіки (на матеріалах міста Ужг С.В. Сембер 39.6 КБ
Вимір і оцінка конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної промисловості О.О. Дубенко 36.8 КБ
Вимір та оцінка інвестиційної привабливості підприємств харчової промисловості Т.В. Дудка 34.7 КБ
Вимірювання ефективності інноваційної діяльності підприємства (на прикладі чорної металургії) В.В. Чайка 63.8 КБ
Випереджаюче економічне зростання: міжнародний та український аспекти М.В. Лизун 34.6 КБ
Виробнича інфраструктура первинної структурної ланки економіки в умовах переходу до ринку І.О. Кондаурова 33.4 КБ
Виробничий маркетинг на підприємствах олійно-жирової галузі України С.В. Присяжнюк 43.7 КБ
Виробничо-економічна система промисловості регіону: розвиток і шляхи підвищення ефективності функціо О.В. Валентієва 31.0 КБ
Виставкова діяльність в АПК О.В. Гуменна 130.2 КБ
Витрати в системі бухгалтерського обліку: теорія, методика, практика (на прикладі підприємств промис О.В. Олійник 38.1 КБ
Витрати та собівартість в регулюванні економічних відносин сільськогосподарських підприємств І.В. Охріменко 76.3 КБ
Витратно-ціновий аналіз в рослинницьких галузях сільськогосподарських підприємств І.В. Охріменко 60.6 КБ
Відкритість економічної системи транзитивного типу як чинник її просторової динаміки в умовах глобал О.О. Логвиненко 37.3 КБ
Відносини акціонерної власності в умовах перехідної економіки (на прикладі промисловості України) В.К. Загарій 31.2 КБ
Відносини державної власності на засоби виробництва у перехідній економіці О.В. Лепіхов 30.1 КБ
Відносини колективної власності в трансформаційній економіці О.П. Кірдан 39.8 КБ
Відносини розподілу в трансформаційних економічних системах І.Й. Малий 58.5 КБ
Відображення в бухгалтерському обліку та аналіз резервів молокопереробних підприємств АПК С.М. Дячек 216.3 КБ
Відтворення акціонерного капіталу в трансформаційній економіці Н.П. Слободяник 38.7 КБ
Відтворення земельних ресурсів аграрного секторe економіки (на прикладі Карпатського макрорегіону) М.В. Щурик 72.4 КБ
Відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки В.Л. Смєсова 44.1 КБ
Відтворення людського потенціалу в умовах трансформації регіональних соціально-економічних систем С.М. Задорожна 49.8 КБ
Відтворення основних засобів аграрних підприємств О.Г. Боброва 44.4 КБ
Відтворення основних засобів аграрних підприємств (на прикладі Сумської області) О.В. Пасько 57.9 КБ
Відтворення основних засобів сільськогосподарських підприємств А.М. Михайлов 44.0 КБ
Відтворення основних засобів та його фінансове забезпечення на підприємствах залізорудної промислово В.С. Котковський 36.4 КБ
Відтворення основних фондів авіапідприємств з використанням лізингу Т.В. Сівашенко 133.4 КБ
Відтворення робочих місць підприємства як чинник продуктивної зайнятості Д.В. Верба 36.8 КБ
Відтворення робочої сили: регіональний аспект (На прикладі Кіровоградської області України) О.Ф. Златопольський 31.3 КБ
Відтворення та ефективність використання трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств І.В. Горковенко 132.8 КБ
Відтворення трудових ресурсів аграрного сектора В.Г. Вдович 27.3 КБ
Відтворення трудового потенціалу аграрного сектора економіки В.М. Попов 42.4 КБ
Відтворення факторів виробництва в аграрному секторі трансформаційної економіки Галина Адамівна Грецька 34.5 КБ