Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Нерівноважні розподіли електронів у твердотільній плазмі та їх використання для безпосереднього пере - В.П. Журенко
На підставі методу аналізу енергетичних спектрів емітованих з поверхні електронів вторинної іонно-електронної емісії проведено експериментальне дослідження процесів формування нерівноважних функцій розподілів електронів у твердотільній плазмі за наявності в ній потоків швидких легких іонів. На підставі аналізу одержаних розподілів та вивчення каналів дисипації енергії швидкого іона у плазмі металів встановлено, що втрати енергії іона за рахунок збудження плазмових коливань (плазмонів) значно впливають на сумарні енергетичні втрати та формування нерівноважної функції розподілу електронів, особливо у випадку молекулярних іонів.

Комплексна переробка яблук в консервовані продукти - І.В. Москалюк
На підставі методу аналізу енергетичних спектрів емітованих з поверхні електронів вторинної іонно-електронної емісії проведено експериментальне дослідження процесів формування нерівноважних функцій розподілів електронів у твердотільній плазмі за наявності в ній потоків швидких легких іонів. На підставі аналізу одержаних розподілів та вивчення каналів дисипації енергії швидкого іона у плазмі металів встановлено, що втрати енергії іона за рахунок збудження плазмових коливань (плазмонів) значно впливають на сумарні енергетичні втрати та формування нерівноважної функції розподілу електронів, особливо у випадку молекулярних іонів.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Аудиторська діагностика безперервності діяльності підприємств І.М. Бєлоусова 183.0 КБ
Аудиторська діяльність в аграрному секторі АПК О.Г. Пономаренко 48.5 КБ
Аудиторська оцінка ефективності бухгалтерського контролю (на матеріалі підприємств з виробництва маш А.М. Садекова 28.7 КБ
Аудиторський ризик в АПК Р.Ю. Овчарик 116.2 КБ
Багаторівнева система прийняття інвестиційних рішень як основа управління науково-технічним прогресо Т.А. Васильєва 48.0 КБ
Базисні інститути у трансформаційній економіці В.Д. Якубенко 61.2 КБ
Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських В.О. Ганусич 37.4 КБ
Банки в системі розширеного відтворення ВВП Л.П. Гуляєва 37.2 КБ
Банки на ринку корпоративних цінних паперів в Україні В.С. Шапран 33.7 КБ
Банки у зовнішньоекономічних відносинах України С.В. Лисюк 20.9 КБ
Банки України на ринку цінних паперів В.С. Білошапка 23.1 КБ
Банківська діяльність та її ефективність в умовах ринкової трансформації О.В. Добровольський 33.0 КБ
Банківська діяльність та механізм її регулювання в умовах ринкової трансформації К.В. Петренко 26.0 КБ
Банківська ліквідність: оцінка, регулювання та оптимізація О.О. Оконська 67.2 КБ
Банківська система у механізмі кредитного забезпечення підприємницької діяльності О.Л. Малахова 47.0 КБ
Банківська система України та основні напрями її розвитку О.О. Затварська 28.6 КБ
Банківське інвестиційне кредитування: стан і перспективи розвитку Н.В. Попова 44.3 КБ
Банківське кредитування в системі суспільного відтворення Н.К. Жукова 30.0 КБ
Банківське кредитування інвестиційних проектів Т.В. Майорова 21.1 КБ
Банківське кредитування інноваційного розвитку економіки А.П. Бут 40.2 КБ
Банківське кредитування інноваційного розвитку малого бізнесу Є.В. Ткач 79.7 КБ
Банківське кредитування сільськогосподарських підприємств та його ефективність Л.М. Щукін 48.1 КБ
Банківське кредитування суб'єктів господарювання в умовах ринкової трансформації економіки України В.Б. Ісмаілов 40.3 КБ
Банківське кредитування суб'єктів підприємництва регіону К.А. Срібна 5.8 КБ
Банківське фінансування та регулювання інвестиційної діяльності О.С. Гришина 70.3 КБ
Банківський іпотечний кредит в сучасних умовах України Валерія Юріївна Прокопенко 35.1 КБ
Банківський капітал в умовах ринкової трансформації економіки України У.В. Владичин 62.6 КБ
Банківський капітал: стан та перспективи розвитку в Україні М.Д. Алексеєнко 48.3 КБ
Банківський маркетинг: теорія, методологія, організація Л.Ф. Романенко 40.7 КБ
Банківський нагляд в Україні А.І. Степаненко 36.5 КБ
Банківські механізми кредитування аграрних підприємств О.О. Непочатенко 139.6 КБ
Безпека людського розвитку в Україні та шляхи підвищення її рівня Н.В. Стежко 40.0 КБ
Безперервний статистичний контроль якості металургійної продукції І.В. Сирмаміїх 30.1 КБ
Безробіття в трансформаційній економіці: причини, форми, тенденції Тетяна Іванівна Кім 33.9 КБ
Безробіття в умовах трансформації економіки України С.І. Ходакевич 41.3 КБ
Бенчмаркінг у підвищенні конкурентоспроможності молокопереробних підприємств О.М. Прус 41.9 КБ
Бідність як об'єкт соціально-економічної політики Лі Хай Лінь 30.3 КБ
Бізнес-асоціації в умовах інтеграції України в світове господарство Геннадій Дмитрович Чижиков 76.1 КБ
Бізнес-планування в умовах адаптації сільськогосподарських підприємств до ринкової економіки О.Б. Шишова 53.4 КБ
Бізнес-процесна організація надання Інтернет-послуг підприємствами телекомунікацій К.П. Аветісян 44.7 КБ
Борговий портфель держави: управління ризиками та оптимізація структури О.А. Колот 167.8 КБ
Бренд-менеджмент в стратегічному розвитку підприємств С.С. Велещук 61.6 КБ
Бренд-менеджмент торговельних підприємств в умовах маркетингової орієнтації Я.В. Приходченко 41.3 КБ
Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання О.М. Коробко 32.8 КБ
Бухгалтерське відображення інтелектуального капіталу С.Ф. Легенчук 61.6 КБ
Бухгалтерське відображення процесів відтворення біологічних активів в рослинництві Т.О. Бондур 39.5 КБ
Бухгалтерський облік в аспекті стратегічного управління промисловим підприємством А.В. Шайкан 80.0 КБ
Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління В.М. Краєвський 46.7 КБ
Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, інтегрованих з підприємствами інших галу Л.Л. Баєвська 43.8 КБ
Бухгалтерський облік валютних операцій: порядок визнання та методи оцінки І.В. Жиглей 178.3 КБ
Бухгалтерський облік виробничої діяльності в системі бюджетування: теоретико-методичні основи Ю.В. Чибісов 176.5 КБ
Бухгалтерський облік забезпечень майбутніх витрат і платежів: теорія та методика В.С. Терещенко 182.0 КБ
Бухгалтерський облік і аудит затрат виробничої діяльності підприємств вугледобувної промисловості О.І. Шатохіна 443.9 КБ
Бухгалтерський облік і контроль виробничого споживання оборотних активів: організація та методика Г.С. Суков 87.5 КБ
Бухгалтерський облік і контроль грошових коштів та розрахунків на державних підприємствах Міністерст Н.В. Дубенко 38.3 КБ
Бухгалтерський облік і контроль операцій з виконання колективного договору: організація і методика К.В. Шиманська 60.3 КБ
Бухгалтерський облік і контроль процесу виробництва продукції молочної промисловості: організація і Ю.П. Майданевич 32.8 КБ
Бухгалтерський облік і контроль статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю: теор І.Р. Поліщук 249.6 КБ
Бухгалтерський облік і система національних рахунків: напрями гармонізації В.В. Травін 188.6 КБ
Бухгалтерський облік на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу Н.В. Дуганець 57.9 КБ
Бухгалтерський облік основних засобів та їх відтворення (на матеріалах вугільних шахт Донбасу) Л.О. Леонова 104.6 КБ
Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально-орієнтованої економіки: організація та мет О.А. Лаговська 103.0 КБ
Бухгалтерський облік та контроль операцій з придбання підприємств переробної промисловості І.Л. Томашевська 185.8 КБ
Бухгалтерський облік у кредитних спілках: організація і методика М.С. Федорець 76.3 КБ
Бухгалтерський облік у реалізації прав власників в сільському господарстві Н.М. Колос 39.7 КБ
Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку Л.В. Чижевська 576.0 КБ
Бухгалтерський облік, аналіз та контроль операцій з векселями суб'єктів підприємницької діяльності О.Ю. Большакова 28.5 КБ
Бухгалтерські моделі непрямих витрат промислових підприємств Г.О. Бєкрєнєва 47.6 КБ
Бюджет в умовах трансформації економіки України К.В. Павлюк 70.1 КБ
Бюджетна безпека у забезпеченні стратегії соціально-економічного розвитку держави О.Я. Колісник 153.0 КБ
Бюджетна система як інструмент регулювання економічного розвитку І.Я. Чугунов 157.2 КБ
Бюджетне вирівнювання в реалізації регіональної політики держави А.Є. Буряченко 68.5 КБ
Бюджетне регулювання виробництва продукції рослинництва Н.М. Фещенко 56.9 КБ
Бюджетне регулювання економічного зростання І.В. Запатріна 80.6 КБ
Бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку територіальних систем О.І. Хорошева 41.7 КБ
Бюджетний дефіцит і його регулювання у перехідній економіці України І.І. Д'яконова 29.0 КБ
Бюджетний механізм формування та використання фінансових ресурсів регіону Л.Р. Джаферова 42.4 КБ
Бюджетний облік у формуванні соціально-орієнтованої економіки України І.О. Кондратюк 61.2 КБ
Бюджетний потенціал фінансової незалежності місцевого самоврядування Андрій Васильович Лучка 121.5 КБ
Бюджетний процес та його оптимізація в Україні Т.В. Жибер 35.6 КБ
Бюджетний устрій держави та особливості його формування в Україні О.С. Дроздовська 39.7 КБ
Бюджетно-монетарне регулювання цін у трансформаційній економіці М.І. Макаренко 49.6 КБ
Бюджетно-податкові важелі формування фінансового потенціалу держави Ірина Іванівна Чуницька 49.0 КБ
Бюджетування в системі управління підприємством О.Г. Мельник 54.0 КБ
Бюджетування в системі фінансового менеджменту аграрних підприємств Р.М. Мамчур 51.7 КБ
Бюджетування в системі фінансового планування банків Ю.Л. Овдій 30.5 КБ
Бюджетування в системі фінансового управління підприємством С.В. Онищенко 54.6 КБ
Бюджетування в торговельних підприємствах та об'єднаннях М.В. Тарасюк 43.5 КБ
Бюджетування в Україні: становлення та перспективи розвитку Терезія Степанівна Бабич 70.7 КБ
Бюджетування грошових коштів у системі управління підприємством Ю.О. Оліфірова 69.6 КБ
Бюджетування як метод управління оборотним капіталом промислового підприємства Ольга Миколаївна Калініна 59.5 КБ
Важелі та стимули формування інвестиційних ресурсів у промисловості О.А. Гурська 20.2 КБ
Важелі управлінських впливів у проведенні фінансово-кредитної політики України В.Є. Власюк 77.4 КБ
Валовий внутрішній продукт України: структура та тенденції відтворення І.О. Тарлопов 29.6 КБ
Валовий дохід торгівлі: джерела формування, напрямки використання та проблеми оптимізації О.С. Каращук 55.9 КБ
Валютний контроль в системі протидії "втечі капіталу" в країнах з перехідною економікою О.В. Ярова 46.5 КБ
Валютний контроль операцій на світовому фінансовому ринку Ю.О. Блащук 31.9 КБ
Валютно-курсова політика країн з перехідною економікою (приклад України) В.Н. Барамія 31.4 КБ
Валютно-курсова політика та механізм її реалізації в Україні О.В. Пасічник 33.9 КБ
Валютно-курсова політика України в системі макроекономічного регулювання А.Г. Барсєгян 30.3 КБ
Валютно-фінансові відносини в західноєвропейському інтеграційному процесі Т.В. Волковинська 1.7 КБ
Вартісна оцінка рівня конкурентоспроможності підприємств машинобудування О.Є. Сомова 104.0 КБ
Вартісна оцінка факторів виробництва та динаміка їх ціни в трансформаційній економіці Т.В. Заплітна 33.6 КБ
Вартісно-орієнтоване управління підприємством (на прикладі підприємств легкої промисловості) І.В. Колос 65.2 КБ
Вартість банку: теорія та управління Ігор Богданович Івасів 77.8 КБ
Вдосконалення валютного регулювання та контролю в Україні О.І. Кабанець 29.1 КБ
Вдосконалення економічних важелів організації використання земель населених пунктів Н.Р. Шпік 36.4 КБ
Вдосконалення економічних взаємовідносин та їх організаційних форм між підприємствами молокопродукти Оксана Орестівна Дадак 46.5 КБ
Вдосконалення економічних відносин при вирощуванні і переробці цукрових буряків Н.О. Лисенко 99.9 КБ
Вдосконалення економічних механізмів експортної орієнтації використання ресурсного потенціалу агропр О.В. Єпішкіна 332.0 КБ
Вдосконалення економічного механізму розвитку фондового ринку в національному господарстві України О.П. Корнійчук 50.0 КБ
Вдосконалення інформаційного забезпечення управлінських рішень на підприємствах машинобудування В.В. Фатюха 38.5 КБ
Вдосконалення концесійного механізму стимулювання інвестиційної діяльності в сфері житлово-комунальн Є.Ю. Гайко 149.1 КБ
Вдосконалення методики ціноутворення в системі внутрішнього економічного механізму підприємств молоч К.О. Бужимська 79.4 КБ
Вдосконалення механізмів розкриття внутрішніх резервів шахт в ринковій трансформації економіки В.В. Ситник 34.7 КБ