Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вільні коливання циліндричної оболонки з приєднаними абсолютно твердими та пружними тілами - Ю.В. Троценко
Розроблено математичну модель динамічної взаємодії кругової циліндричної оболонки з приєднаним до одного і її торців абсолютно твердого тіла, що має дві взаємно перпендикулярні площини симетрії, та запропоновано наближений метод побудови розв'язків відповідних спектральних задач з параметром у рівняннях і межових умовах, які описують вільні поздовжні та поперечні коливання даної системи. У припущенні, що поперечні перерізи оболонки лишаються плоскими та перпендикулярними до її осі, сформульовано спрощену постановку задачі, яка дозволяє знайти її точні розв'язки. Наведено детальний аналіз частот і форм власних коливань, а також встановлено межі застосування спрощеної моделі системи. Запропоновано варіаційний метод побудови наближених розв'язків задач про вільні осесиметричні та неосесиметричні коливання циліндричної оболонки, до торців якої жорстко приєднані дві пружні балки. На базі методу початкових параметрів Коші наведено розв'язок даної задачі у спрощеній її постановці, коли циліндрична вставка замінена еквівалентною балкою з постійними пружно-масовими характеристиками. У межах строгої та спрощеної постановок задач проведено дослідження поведінки частот і форм власних поздовжніх і поперечних коливань пружної системи залежно від товщини, довжини та місця розташування оболонки у системі. Показано, що для ряду випадків врахування оболонкових ефектів циліндричної вставки призводить до істотної різниці у частотах і формах коливань у порівнянні зі спрощеною постановкою задачі.

Маси та орбіти метеорних тіл за телевізійними спостереженнями - Ю.Г. Тарануха
Розроблено математичну модель динамічної взаємодії кругової циліндричної оболонки з приєднаним до одного і її торців абсолютно твердого тіла, що має дві взаємно перпендикулярні площини симетрії, та запропоновано наближений метод побудови розв'язків відповідних спектральних задач з параметром у рівняннях і межових умовах, які описують вільні поздовжні та поперечні коливання даної системи. У припущенні, що поперечні перерізи оболонки лишаються плоскими та перпендикулярними до її осі, сформульовано спрощену постановку задачі, яка дозволяє знайти її точні розв'язки. Наведено детальний аналіз частот і форм власних коливань, а також встановлено межі застосування спрощеної моделі системи. Запропоновано варіаційний метод побудови наближених розв'язків задач про вільні осесиметричні та неосесиметричні коливання циліндричної оболонки, до торців якої жорстко приєднані дві пружні балки. На базі методу початкових параметрів Коші наведено розв'язок даної задачі у спрощеній її постановці, коли циліндрична вставка замінена еквівалентною балкою з постійними пружно-масовими характеристиками. У межах строгої та спрощеної постановок задач проведено дослідження поведінки частот і форм власних поздовжніх і поперечних коливань пружної системи залежно від товщини, довжини та місця розташування оболонки у системі. Показано, що для ряду випадків врахування оболонкових ефектів циліндричної вставки призводить до істотної різниці у частотах і формах коливань у порівнянні зі спрощеною постановкою задачі.
Дисертації, автореферати » Економічні науки

Економічні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Автоматизація господарського обліку з використанням баз даних М.І. Козак 103.7 КБ
Аграрне підприємство в трансформаційній економіці України Є.Й. Майовець 79.4 КБ
Аграрні підприємства в трансформаційних умовах державного регулювання АПК М.В. Погуляйко 141.0 КБ
Аграрно-економічні засади раціонального використання ресурсного потенціалу спиртопродуктового підком І.І. Яковець 30.4 КБ
Агротуризм як форма підприємницької діяльності Галина Іванівна Шимечко 54.4 КБ
Адаптаційний механізм інституційних змін господарської системи в умовах ринкової трансформації М.М. Деркач 27.6 КБ
Адаптація аграрних ВНЗ до підготовки спеціалістів сільського господарства у ринкових умовах Г.П. Педченко 94.3 КБ
Адаптація аграрного техніко-технологічного сервісу до ринкових умов (на прикладі Волинської області) Л.В. Семенченко 35.4 КБ
Адаптація економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов ринку С.А. Кравченко 817.2 КБ
Адаптація енергопостачальних компаній до ринкових умов функціонування на засадах маркетингу Н.С. Косар 45.5 КБ
Адаптація зовнішньоекономічної діяльності агропромислового комплексу до умов світового ринку Т.В. Драга 29.3 КБ
Адаптація маркетингової товарної стратегії до нових умов господарювання (на прикладі швейних підприє С.О. Ковальчук 35.2 КБ
Адаптація методів нечіткого моделювання до умов функціонування сільськогосподарських підприємств І.В. Цюпко 66.2 КБ
Адаптація механізму амортизації основного капіталу підприємств до особливостей перехідної економіки Н.М. Ваніна 34.5 КБ
Адаптація підприємств бавовняної галузі до ринкових умов А.В. Бобриньова 96.8 КБ
Адаптація підприємств машинобудування до умов СОТ А.Ю. Геворкян 312.1 КБ
Адаптація промислових підприємств до ринкових умов господарювання М.М. Буднік 23.8 КБ
Адаптація систем управління промисловими підприємствами в умовах трансформаційної економіки А.Д. Криворак 31.8 КБ
Адаптація сільськогосподарських підприємств до ринкового середовища Л.А. Панкратова 41.2 КБ
Адаптивний механізм реалізації стратегії підприємства З.Я. Шацька 37.2 КБ
Адаптивні моделі вибору рекламної кампанії підприємства К.В. Тонєва 41.8 КБ
Адаптивні моделі оцінки та аналізу економічної безпеки регіону Н.Л. Чернова 279.0 КБ
Адміністрування податків в Україні: організація та напрямки розбудови Т.Л. Томнюк 240.0 КБ
Акредитація як механізм інноваційного стимулювання підготовки кадрів для ринкової економіки В.В. Супрун 31.0 КБ
Активи в національних системах бухгалтерського обліку Л.Л. Горецька 32.0 КБ
Активізація бюджетної політики у забезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів (на прикладі О.І. Демків 137.5 КБ
Активізація використання інвестиційного потенціалу регіону П.І. Мірошниченко 176.7 КБ
Активізація діяльності підприємств в умовах ринкових перетворень Т.В. Гаврилова 66.7 КБ
Активізація діяльності підприємств харчової промисловості шляхом удосконалення механізму регулювання І.І. Андрусік 46.2 КБ
Активізація діяльності сільськогосподарських підприємств А.В. Троян 86.9 КБ
Активізація експортного потенціалу України на російському напрямку О.М. Кисельова 74.0 КБ
Активізація і підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації в АПК регіон М.Д. Бабенко 40.2 КБ
Активізація інвестиційного процесу в текстильній промисловості Л.А. Ляхович 273.5 КБ
Активізація інвестиційної діяльності в агропромисловому виробництві на територіях спеціальних економ В.С. Родін 39.2 КБ
Активізація інвестиційної діяльності в перехідній економіці України С.В. Буряк 32.6 КБ
Активізація інвестиційної діяльності підприємств в умовах трансформації економіки І.М. Крейдич 42.3 КБ
Активізація інвестиційної діяльності промислових підприємств в період розвитку економіки Є.Ю. Кузькін 55.7 КБ
Активізація інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості України Л.О. Волощук 68.8 КБ
Активізація інноваційного розвитку промисловості на засадах лізингу Т.А. Черемисова 37.7 КБ
Активізація інноваційної діяльності підприємств на основі використання інформаційних технологій Ю.В. Колесник 32.0 КБ
Активізація інноваційної діяльності промислових підприємств (на прикладі машинобудівних підприємств О.М. Собко 31.6 КБ
Активізація маркетингової діяльності машинобудівного підприємства А.О. Співак 25.2 КБ
Активізація підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств Криму О.Г. Єрмоленко 527.0 КБ
Активізація та регулювання формування інвестиційних ресурсів в Україні Р.О. Новікова 34.3 КБ
Активізація транскордонного співробітництва регіонів Л.В. Корольчук 56.0 КБ
Активізування інвестиційної діяльності підприємств О.Й. Вівчар 76.7 КБ
Актуалізація компетенцій у системі упрвління конкурентоспроможною економікою регіонів Олена Адольфівна Подсолонко 93.6 КБ
Акціонерна власність в умовах ринкової трансформації економіки України С.І. Кудин 31.8 КБ
Акціонерний капітал в умовах ринкової трансформації економіки України І.О. Ревак 31.7 КБ
Акціонерний капітал підприємств: формування і управління (за матеріалами бурякоцукрового підкомплекс О.О. Єранкін 94.0 КБ
Акціонерний капітал у інтегрованих корпоративних структурах України Т.О. Пасечник 145.6 КБ
Акціонування державних підприємств як напрямок формування ринкових відносин в перехідній економіці В.В. Морозюк 23.6 КБ
Акціонування підприємства кондитерської промисловості із залученням закордонного інвестора і забезпе О.М. Водотика 12.3 КБ
Акціонування, інвестування і забезпечення соціально- економічної стабільності підприємства в умовах Олександр Павлович Макаренко 15.8 КБ
Амортизаційна політика та оновлення основних фондів на промислових підприємствах В.Й. Бакай 54.4 КБ
Амортизаційна політика та основні напрямки підвищення її ефективності в Україні Н.О. Дугієнко 35.4 КБ
Амортизація основних засобів у системі бухгалтерського обліку С.М. Євтушенко 41.7 КБ
Аналіз активів неприбуткових фінансових установ: методика та організація О.І. Мєшко 717.5 КБ
Аналіз банківської діяльності: теорія і практика Л.О. Примостка 62.9 КБ
Аналіз бухгалтерського балансу та прогнозування діяльності підприємства (на матеріалах хлібокомбінат В.П. Бондар 24.7 КБ
Аналіз виробництва кормів в умовах формування ринкових відносин І.А. Цвігун 32.6 КБ
Аналіз виробництва яловичини в умовах розвитку її ринку Олена Леонідівна Польова 31.0 КБ
Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу будівельно-монтажних організацій (на матеріа З.Б. Штефан 35.0 КБ
Аналіз ефективності використання ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості Т.А. Талах 46.5 КБ
Аналіз ефективності інвестицій в реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств Б.Г. Сенів 39.0 КБ
Аналіз ефективності інвестиційних проектів на промислових підприємствах О.В. Липчанська 48.1 КБ
Аналіз ефективності кредитних операцій банку Ю.К. Семениченко 44.0 КБ
Аналіз і контроль оборотних активів торговельних підприємств Г.І. Никонович 35.5 КБ
Аналіз і контроль формування та використання фінансових ресурсів холдингових компаній (на прикладі т О.А. Романенко 32.9 КБ
Аналіз і оцінка інвестиційної діяльності підприємств (на прикладі електронної промисловості України) Л.С. Вовк 58.1 КБ
Аналіз мультивалютного портфеля цінних паперів комерційного банку К.І. Швабій 36.8 КБ
Аналіз оборотних активів підприємства (на прикладі підприємств гірничої промисловості Кривбасу) О.В. Коновалова 56.0 КБ
Аналіз продуктивності праці в будівництві і резерви її підвищення в умовах ринкових відносин (на мат С.М. Скочиляс 30.1 КБ
Аналіз розвитку банківського кредитування аграрних підприємств Н.С. Кручок 55.7 КБ
Аналіз розвитку податкових відносин А.М. Шиш 35.0 КБ
Аналіз стратегій діяльності торговельних підприємств Р.П. Підлипна 53.5 КБ
Аналіз та аудит реальних інвестицій (на прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської І.Ю. Чумакова 32.5 КБ
Аналіз та моделювання динаміки фондового ринку України В.В. Соловйова 54.6 КБ
Аналіз та моделювання інфляційних процесів в економіці України В.Д. Дербенцев 99.3 КБ
Аналіз та оцінка ресурсів комерційного банку для активізації підприємництва Н.Р. Венгренович 35.3 КБ
Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ (на прикладі державних медичних установ Т.В. Чередніченко 36.6 КБ
Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його поліпшення в умовах ринкових відносин (на прикла О.Ю. Ніпіаліді 28.0 КБ
Аналіз формування капіталу підприємства О.В. Ярощук 68.3 КБ
Аналіз формування та виконання виробничої програми в умовах ринкових відносин (на прикладі швейних п Е.Т. Карапетян 43.6 КБ
Аналітичне забезпечення оцінки стійкості машинобудівного підприємства Л.В. Максимова 54.1 КБ
Аналітичне забезпечення раціоналізації грошових потоків підприємств (на прикладі меблевого виробницт В. Р. Шевчук 30.7 КБ
Аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю цукру М.Д. Ганаба 60.6 КБ
Аналітичне забезпечення управлінських рішень Т.М. Ліхтер 40.5 КБ
Аналітичні процедури, моделювання та прийняття рішень в аудиті (на прикладі підприємств пивоварної п О.М. Бунда 37.8 КБ
Антидемпінгове регулювання в системі зовнішньоекономічних зв'язків України С.Л. Нетудихата 37.2 КБ
Антикризова складова управління машинобудівним підприємством О.П. Єлець 70.7 КБ
Антикризове регулювання ефективного функціонування ринку зерна України О.М. Синьоокий 52.0 КБ
Антикризове управління машинобудівним підприємством Г.В. Тельнова 45.9 КБ
Антикризове управління машинобудівними підприємствами в ринкових умовах О.О. Шапурова 124.5 КБ
Антикризове управління організаціями соціальної сфери в умовах транзитної економіки (на прикладі тур М.О. Риндач 43.2 КБ
Антикризове управління підприємствами в країнах з перехідною економікою Н.М. Літвін 39.8 КБ
Антикризове управління підприємством О.Ю. Проскура 73.7 КБ
Антикризове управління промисловим підприємством в умовах перехідної економіки України К.І. Залогіна 124.7 КБ
Антикризове управління сільськогосподарськими виробничими кооперативами О.М. Остапенко 96.4 КБ
Антикризове управління торговельним підприємством Л.О. Лігоненко 54.3 КБ
Антикризове управління у аграрній сфері С.М. Іванюта 68.9 КБ
Антикризове управління фінансами підприємств О.О. Терещенко 73.3 КБ
Антикризове фінансове управління підприємством Ю.В. Прохорова 60.4 КБ
Антикризовий менеджмент в умовах ринкової трансформації економіки В.С. Король 67.2 КБ
Антикризовий моніторинг підприємств дорожньої галузі Н.М. Соколова 32.7 КБ
Антимонопольне регулювання регіональних товарних ринків Р.О. Романів 32.8 КБ
Антимонопольний контроль за концентрацією господарських структур на рівні регіону О.В. Грицай 60.5 КБ
Антициклічне регулювання за умов глобалізації В.І. Сацик 35.0 КБ
Арабо-африканські країни у світовій системі господарювання: інтеграційні спрямування та перспективні М.Х. Хуссейн 43.2 КБ
Асиметрія глобального розвитку: соціально-економічний вимір Я.М. Столярчук 94.9 КБ
Асоційовані форми аграрного бізнесу (ринкова трансформація і проблеми регулювання) Р.А. Слав'юк 77.9 КБ
Аудит агропромислових підприємств: методологія та організація Д.В. Єременко 39.0 КБ
Аудит бухгалтерського балансу: теорія і методика Д.С. Сушко 223.8 КБ
Аудит звітності про фінансові результати: організація та методика Т.М. Ковбич 98.2 КБ
Аудит фінансових результатів сільськогосподарських підприємств М.І. Гордієнко 21.2 КБ