Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Селективні процеси при квазірівноважній стаціонарній конденсації міді та алюмінію - Г.С. Корнющенко
Вивчено закономірності структуроутворення шарів металів за квазірівноважних стаціонарних умов на прикладі Cu та Al залежно від таких основних технологічних параметрів процесу конденсації, як час, тиск робочого газу та потужність розряду. Досліджено вплив структурної та польової селективностей на структуру та фізичні властивості конденсатів. Проаналізовано фізичні процеси за роботи нагромаджувальних іонно-плазмових систем та їх вплив на структуроутворення. Розроблено математичну модель, яка описує самоорганізацію квазірівноважних умов конденсації. З використанням квазірівноважної конденсації вивчено механізм структуроутворення надпоруватих мікро- та наносистем Al і Cu залежно від впливу польової та структурної селективностей.

Спектроскопія і фотометрія комет: активність, фізичні умови в атмосферах і поверхневому шарі ядер - Л.С. Чубко
Вивчено закономірності структуроутворення шарів металів за квазірівноважних стаціонарних умов на прикладі Cu та Al залежно від таких основних технологічних параметрів процесу конденсації, як час, тиск робочого газу та потужність розряду. Досліджено вплив структурної та польової селективностей на структуру та фізичні властивості конденсатів. Проаналізовано фізичні процеси за роботи нагромаджувальних іонно-плазмових систем та їх вплив на структуроутворення. Розроблено математичну модель, яка описує самоорганізацію квазірівноважних умов конденсації. З використанням квазірівноважної конденсації вивчено механізм структуроутворення надпоруватих мікро- та наносистем Al і Cu залежно від впливу польової та структурної селективностей.
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Буковина у роки Першої світової війни (воєнні дії та їх вплив на населення) В.М. Заполовський 31.3 КБ
Буковина у складі Молдавської держави у 40-х роках XIV-першій третині XVI ст. (воєнно-політичний асп О.В. Балух 36.6 КБ
Буковинська дерев'яна культова архітектура XVII - XIX ст. (до проблеми взаємовпливів народних традиц М.К. Чучко 21.4 КБ
Бунд в суспільно-політичному житті України (кінець ХІХ ст. - 1921 р.) В.І. Гусєв 43.8 КБ
В.Г. Сарбей - дослідник історії України А.І. Король 42.7 КБ
В.Г.Мальований у суспільно-політичному русі України 70 - 80-х років ХІХ ст. О.С. Козирев 32.0 КБ
В.Д.Отамановський (1893 - 1964) - вчений, педагог, організатор науки З.С. Савчук 38.2 КБ
В.І.Веретенников як архівознавець та архівіст Н.П. Павловська 31.6 КБ
Вадим Архипович Дядиченко (1909 - 1973) - історик України М.Б. Близняк 41.6 КБ
Василіанські монастирі Перемишльської єпархії: інституційний розвиток, економічне становище та реліг Ю.О. Стецик 38.3 КБ
Веб-сайт обласної державної адміністрації України як документально-інформаційна система: засади функ Л.О. Чекмарьова 36.3 КБ
Велика Британія та європейська інтеграція (90-ті рр. ХХ ст.) О.А. Неприцький 29.6 КБ
Великобританія та проблема будівництва Суецького каналу В.В. Савенков 46.0 КБ
Вербування і депортація населення України до Німеччини та умови його праці і побуту у неволі (1939 - Т.Д. Лапан 36.1 КБ
Верховна Рада у конституційному процесі в Україні. 1990 - 1996 рр. В.П. Авсєєвич 34.1 КБ
Верховна Рада України у системі владних відносин 1994 - 2002 рр. О.П. Коляструк 41.6 КБ
Весільна обрядовість кримських татар у другій половині ХХ - на початку ХХІ століття О.В. Соболєва 38.3 КБ
Весільний ритуал Центрального Полісся: традиційна структура та реліктові форми (середина ХІХ - ХХ ст І.І. Несен 44.5 КБ
Взаємини запорозького та донського козацтва періоду Нової Січі (1734-1775 рр.): політико-правовий і Володимир Миколайович Полторак 38.6 КБ
Взаємини козацьких спільнот Східної Європи в XVI - середині XVII ст. В.А. Брехуненко 60.6 КБ
Взаємовідносини Золотої Орди і Південно-Західної Русі в XIII ст. Р.В. Бабенко 41.5 КБ
Взаємовідносини Німеччини і країн Вишеградської групи (1991 - 2004 рр.) Ю.С. Горбач 38.5 КБ
Взаємовідносини слов'ян та кочовиків Південно-Східної Європи у 6-7 ст. (культурно-політичний аспект) А.В. Скиба 27.3 КБ
Взаємовідносини церкви і держави на євразійському та північноафриканському просторах (I - XVIII ст.) В.О. Ореховський 62.3 КБ
Взаємостосунки запорізьких і донських козаків кінця XV - початку XVIII ст.: історіографія проблеми К.С. Гіря 44.8 КБ
Вибори до Державних Дум і становлення парламентаризму в Російській імперії у 1906 - 1917 рр. (на мат А.Л. Глушковецький 48.7 КБ
Вивчення історії та етнографії Криму в тюркомовній періодиці кримськотатарської діаспори (1888 - 199 Е.М. Кангієва 41.3 КБ
Вивчення читача в українському бібліотекознавстві (друга половина XIX - початок XXI ст.) Т.В. Новальська 51.4 КБ
Вивчення, забезпечення та розвиток інформаційних потреб бібліотекарів в умовах формування інформацій Лариса Володимирівна Ляшенко 34.8 КБ
Видавнича діяльність Національної академії наук України у 1918 - 1933 рр. С.В. Старовойт 38.3 КБ
Видавнича та бібліотечна діяльність київського товариства "Просвіта" (1906 - 1920 рр.) С.Л. Зворський 23.9 КБ
Видавнича та інформаційно-бібліографічна діяльність просвітницьких осередків Полтавщини (другої поло О.В. Дроздова 30.8 КБ
Видавнича та публіцистична діяльність ОУН і УПА на західноукраїнських землях (40 - 50-і роки ХХ ст.) Ю.О. Романишин 33.5 КБ
Видавнича, благодійницька та громадсько-політична діяльність Євгена Чикаленка (1880-ті рр. - 1929 р. Ю.О. Бойко 30.4 КБ
Видавничо-бібліотечна інфраструктура української еміграції в Чехо-Словаччині між двома світовими вій О.С. Заремба 30.7 КБ
Використання інформаційних ресурсів Національного архівного фонду України: науково-методичні засади, Л.М. Юдіна 33.7 КБ
Використання трудових ресурсів у відбудові важкої промисловості України (1943 - 1950 рр.) М.К. Лобода 38.1 КБ
Виникнення арабо-єврейського конфлікту в Палестині (1897 - 1930 рр.) Г.В. Батенко 30.2 КБ
Виникнення та еволюція української козацької старшини Гетьманщини (1648 - 1782 рр.). Історіографія п Л.А. Фицик 36.7 КБ
Виникнення та суспільно-політичний розвиток Республіки Македонія (1991- 2006 рр.) Оксана Олександрівна Усатенко 47.6 КБ
Виробництво і збут продукції сільського господарства в губерніях Лівобережної України на рубежі ХІХ С.В. Макарець 48.0 КБ
Виробництво ліпленого посуду в племен скіфського часу Дніпровського Лісостепового Лівобережжя А.В. Гейко 36.6 КБ
Виробнича інтелігенція українського села: формування соціальної верстви (середина 40-х - середина 60 О.Ф. Нікілєв 74.4 КБ
Витоки ідеології революційних народників в Україні (60 - 70-ті роки XIX ст.) Г.П. Шабельник 37.0 КБ
Витоки становлення офіційної ідеології принципату Імператора Цезаря Августа А.М. Токарев 41.0 КБ
Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-ті роки ХХ століття М.О. Фролов 26.3 КБ
Вища школа України в умовах лібералізації суспільного життя. 1953 - 1964 рр. О.М. Сергійчук 29.3 КБ
Відбудова машинобудівної індустрії України та її соціальні наслідки (1943 - 1950 рр.) Л.М. Хойнацька 38.7 КБ
Відбудова міського господарства України у 1943 - 1950 рр. B.М. Дудник 41.8 КБ
Відновлення та розвиток системи вищої освіти в Україні (1943 - 1950 рр.) Т.В. Васильчук 35.5 КБ
Відносини між греко-католицькою та римо-католицькою церквами на українсько-польському порубіжжі (193 І.І. Поїздник 38.7 КБ
Відносини радянської держави та православної церкви в Криму в кінці 40-х - на початку 60-х років ХХ Ж.В. Канталінська 31.0 КБ
Відродження освіти та культури кримських татар на етапі становлення незалежності України (1991 - 200 О.В. Латишева 30.4 КБ
Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст. О.М. Назарчук 28.7 КБ
Візантиністика в Київській Духовній Академії в 1819-1919 рр. О.В. Файда 36.5 КБ
Візантиністика в Київському університеті Св. Володимира (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) В.Ю. Чеканов 34.7 КБ
Візантійсько-балканські впливи на розвиток інтролігаторства в монастирях та церквах Київської метроп С.В. Зінченко 34.1 КБ
Візантія і кочівники Північного Причорномор'я X - XI ст.: історіографія проблеми М.М. Мельник 36.2 КБ
Візантологічні студії в Українській Академії наук (1919 - середина 1930-х рр.) А.М. Чередниченко 35.3 КБ
Візія національно-визвольної війни українського народу (1648 - 1657 рр.) у спогадах та щоденниках шл С.В. Дарчик 43.8 КБ
Війна Української Народної Республіки зі Збройними Силами Півдня Росії (осінь 1919 р.) М.А. Ковальчук 28.6 КБ
Військо Запорозьке Низове і київські чоловічі монастирі в XVII - XVIII ст.: еволюція взаємовідносин О.С. Кузьмук 34.0 КБ
Військова реформа в Російській Федерації: соціальний та політичний аспекти (1990 - 1997 рр.) М.П. Сухушин 34.7 КБ
Військова служба запорозького козацтва періоду Нової Січі в російсько-турецьких війнах Г.Г. Шпитальов 24.8 КБ
Військова справа в слобідських козацьких полках у другій половині XVII - першій половині XVIII ст. Д.В. Журавльов 40.7 КБ
Військове співробітництво України з НАТО в 90-х роках XX - на початку XXI ст. (історико-аналітичний Н.Г. Стевенс 51.0 КБ
Військовий костюм в Гетьманщині: історико-уніформологічне дослідження Є.В. Славутич 45.5 КБ
Військові обивателі Слобідської України: інтеграція до імперського суспільства (1765 - 1798 рр.) В.В. Склокін 62.5 КБ
Військові поселення на Правобережній Україні (1836 - 1866) Б.В. Луговий 39.2 КБ
Військові традиції українських козаків у кінці XIX - на початку ХХ ст. та їх відродження в новітню д В.В. Задунайський 74.6 КБ
Військово-інженерне забезпечення оборонної політики Візантії у Північному Причорномор'ї (кінець IV - О.В. Вус 33.0 КБ
Військово-політична діяльність Директорії УНР (1918 - 1920 рр.) М.В. Яцюк 38.1 КБ
Військово-політична діяльність П. Сагайдачного та Б. Хмельницького: порівняльний аналіз О.В. Фірсов 38.4 КБ
Військово-політична діяльність українського козацтва в контексті міжнародних відносин (1561 - 1595) С.А. Лепявко 51.7 КБ
Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством ( М.М. Волощук 29.2 КБ
Військово-технічне співробітництво Червоної армії та рейхсверу (1922 - 1933 рр.) О.Т. Шевченко 44.6 КБ
Віктор Олександрович Романовський - історик та архівіст І.М. Мага 33.8 КБ
Віче в Давній Русі у другій половині XI-XIII ст. Т.Л. Вілкул 30.1 КБ
Влада і православна церква в Україні (1917 - 1930 рр.) В.І. Силантьєв 85.2 КБ
Владні структури Англії доби ранніх Стюартів в британській історіографії другої половини XX ст. Н.І. Шевченко 23.2 КБ
Внесок А.О.Скальковського (1808 - 1898) у дослідження історії Південної України Л.В. Новікова 35.8 КБ
Внесок академіка Л.В. Погорілого (1934 - 2003) в розвиток випробувань сільськогосподарської техніки Н.С. Таргоня 47.7 КБ
Внесок греків в економічний розвиток Північного Приазов'я (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) С.В. Новікова 38.0 КБ
Внесок Олександра Домбровського в розвиток української історичної науки в діаспорі Г.Д. Клинова 33.8 КБ
Внесок підприємницьких верств Донбасу у соціально-економічний розвиток регіону С.Г. Закірова 36.8 КБ
Внесок підприємців в освітньо-культурний розвиток України (остання третина ХІХ - початок ХХ ст.) Т.М. Ніколаєва 43.0 КБ
Внесок робітників України у зміцнення воєнно-економічної могутності СРСР в роки Другої світової війн П.М. Чернега 95.0 КБ
Внесок України у зміцнення матеріально-технічної бази СРСР у період оборонних боїв (22 червня - груд О.О. Салата 29.5 КБ
Внесок української діаспори Канади та країн Латинської Америки в розвиток економіки і культури незал Л.В. Дибчук 37.8 КБ
Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури незалежної Україн Н.В. Совінська 31.0 КБ
Внутрішньополітичні дискусії в Англії стосовно зовнішньої політики країни на початку XX століття (19 Ю.М. Блох 34.2 КБ
Внутрішня політика Гетьманату П. Скоропадського (1918 р.): українська історіографія проблеми С.Л. Гнатюк 29.9 КБ
Внутрішня політика української держави у галузі охорони здоров'я та соціального захисту населення (к Л.М. Жванко 34.2 КБ
Внутрішня політика франкістського режиму в Іспанії. 1939 - 1975 рр. Ю.В. Павлишена 41.2 КБ
Воєнні конфлікти в Азії, Африці й Латинській Америці та мілітаризація країн-учасниць (1975 - 1991 рр А.С. Поспєлов 34.7 КБ
Воєнно-політична діяльність ОУН в 1929 - 1939 рр М.Р. Посівнич 42.8 КБ
Волинське дворянське зібрання (1796 - 1917): функції, структура, участь у системі органів влади Л.М. Казначеєва 37.0 КБ
Волинь в період національно-визвольної війни 1648 - 1657 рр. О.Б. Ярошинський 30.9 КБ
Волинь і Галичина в державнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ - перша половина ХІІІ О.Б. Головко 55.7 КБ
Володимир Антонович як історик й основоположник київської історичної школи в українській історіограф О.І. Кіян 66.6 КБ
Володимир Гнатюк і українська етнографічна наука кінця XIX - початку XX століття О.М. Шеремета 28.4 КБ
Володимир Січинський в науковому, громадському і освітянському житті України та української еміграці В.Л. Логвіна 34.8 КБ
Волосне управління в Чернігівській губернії у першій половині ХІХ ст. Л.О. Нестеренко 57.8 КБ
Вплив античності на історичну думку англійського просвітництва О.С. Красюк 48.0 КБ
Вплив карпатоукраїнського фактора на політику європейських країн у період чехословацької кризи (трав О.Я. Богів 34.5 КБ
Вплив митної політики на соціально-економічний розвиток українських губерній у складі Російської імп Олег Вікторович Морозов 29.7 КБ
Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця X Л.Л. Крупа 35.1 КБ
Вплив нацистської окупації на соціальну сферу України (1941 - 1943 рр. За матеріалами Донецької, Луг А.В. Фомін 45.6 КБ
Вплив підприємницької діяльності на соціальне розшарування селянства Донбасу у 20-і рр. ХХ ст. Лідія Борисівна Тарасенко 47.2 КБ
Вплив протестантизму на становлення державності в Німеччині (ХVІІІ - ХХ ст.) О.М. Литвяк 39.6 КБ
Вплив русифікаторської політики на економічне, соціальне і культурне життя України у другій половині Л.І. Синявська 39.9 КБ
Вплив столипінської аграрної реформи на соціально-економічний розвиток Правобережної України (1906 - І.М. Власюк 26.5 КБ
Вплив шляхетських родів Волині на соціально-економічний та культурний розвиток краю в ХІХ ст. В.В. Павлюк 26.6 КБ
Впровадження української мови в систему освіти 1923 - 1932 рр. С.М. Чернявська 34.4 КБ
Впровадження української мови як державної у сферу освіти України в 90-ті роки XX - поч. XXI ст.: іс Світлана Василівна Савойська 36.7 КБ