Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Фізичні закономірності механічної поведінки і властивості композитів з керамічною матрицею при локал - В.А. Котенко
З використанням композитів з керамічною матрицею апробовано нову модель індентування крихких матеріалів і експериментально досліджено структуру області їх контактного руйнування, в якій виділено зони, що характеризуються різною геометрією тріщини і різними механізмами руйнування. У межах нової моделі індентування встановлено зв'язок між величиною контактного тиску (твердістю HM) і характеристиками міцності для композитів з керамічною матрицею та запропоновано оригінальні методики визначення механічних властивостей композитів за локального навантаження (контакту міцності за умов розтягування та стискання). Показано взаємозв'язок між параметрами структурної неоднорідності кераміки та статистичними характеристиками контактної міцності (модулем Вейбулла).

Методи та інструментальні засоби оцінювання стану об'єктів за сигналами з локально зосередженими озн - Л.С. Файнзільберг
З використанням композитів з керамічною матрицею апробовано нову модель індентування крихких матеріалів і експериментально досліджено структуру області їх контактного руйнування, в якій виділено зони, що характеризуються різною геометрією тріщини і різними механізмами руйнування. У межах нової моделі індентування встановлено зв'язок між величиною контактного тиску (твердістю HM) і характеристиками міцності для композитів з керамічною матрицею та запропоновано оригінальні методики визначення механічних властивостей композитів за локального навантаження (контакту міцності за умов розтягування та стискання). Показано взаємозв'язок між параметрами структурної неоднорідності кераміки та статистичними характеристиками контактної міцності (модулем Вейбулла).
Дисертації, автореферати » Історичні науки

Історичні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
"Временник Івана Тимофієва" - пам'ятка російської історіографії XVII століття: атрибуція, текст та і Д.О. Рибаков 52.2 КБ
"Готські" війни та античні держави Північного Надчорномор'я Р.М. Рейда 31.4 КБ
"Документальна спадщина України" в камеральній діяльності бібліографічних та археографічних комісій Ф.В. Стоян 36.9 КБ
"Журнал Министерства государственных имуществ" як джерело з соціально-економічної історії Південної В.М. Філас 40.1 КБ
Автоматизація бібліотек: історико-бібліотекознавчий аспект (II половина XX - початок XXI ст.) О.М. Пашков 35.9 КБ
Автономістсько-федералістські погляди Михайла Грушевського: формування, втілення, трансформація Г.О. Корольов 51.1 КБ
Агітаційно-пропагандистська діяльність органів німецької окупаційної влади серед населення України ( М.В. Михайлюк 46.4 КБ
Аграрна освіта в Україні: історичний аспект (90-ті роки ХХ - початок ХХІ ст.) С.О. Білан 35.5 КБ
Аграрна політика Австро-Угорщини та Німеччини в Україні, 1918 р. Б.В. Малиновський 33.2 КБ
Аграрна політика на Закарпатті (1944 - 1950 рр.) В.В. Міщанин 38.8 КБ
Аграрна політика німецьких окупаційних властей на території військової зони України (1941 - 1943 рр. С.І. Власенко 30.6 КБ
Аграрна політика Німеччини в рейхскомісаріаті "Україна" 1941 - 1944 рр. Н.М. Глушенок 31.7 КБ
Аграрна політика партійно-радянської влади (1944 - 1964 рр., західні землі України) О.М. Малярчук 44.1 КБ
Аграрна політика російського царату на Правобережній Україні у 1793 - 1861 рр.: зміни у землеволодін В.Л. Брославський 41.2 КБ
Аграрна політика українських національних урядів (1917-1921 рр.) Н.А. Ковальова 23.2 КБ
Аграрна політика Української Держави П.Скоропадського Г.В. Терела 28.4 КБ
Аграрна політика урядів А. Денікіна та П. Врангеля (1919 - 1920рр.) С.В. Корновенко 68.1 КБ
Аграрна реформа в Україні (1991 - 2001 роки) С.М. Живора 26.9 КБ
Аграрна реформа П.А.Столипіна та ії здійснення в Україні (1906 - 1914 рр.) Л.Р. Ігнатова 27.4 КБ
Аграрне питання Наддніпрянської України в українській громадсько-політичній думці у 1890-ті - 1917 р В.А. Дубінський 67.3 КБ
Аграрні відносини в українському селі у 20 - 30 роках XX століття Л.С. Скотнікова 19.6 КБ
Аграрні відносини у Криму (1918 - 1926 рр.) С.В. Бородін 27.1 КБ
Аграрні перетворення в областях Українських Карпат (друга половина 60-х рр. XX - початок XXI ст.) Н.М. Жулканич 93.7 КБ
Агрокультура українців Буковини (друга половина XIX - початок ХХ ст.) І.Д. Воротняк 28.6 КБ
Адміністративна та культурно-просвітницька діяльність А.Я.Фабра на Півдні України (30-ті - перша пол О.М. Бобкова 38.1 КБ
Адміністративний, господарський та етноконфесійний розвиток Нового Самбора у XV - XVIII ст. Л.В. Смуток 31.5 КБ
Адміністративно-командне керівництво важкою промисловістю Донбасу у 1938 - червні 1941 років В.М. Касперович 29.6 КБ
Адміністративно-територіальний устрій Південної України (1775 - 1822 рр.) І.В. Савченко 42.6 КБ
Адміністративно-територіальні зміни в УРСР: плани, втілення, наслідки (друга половина 40-х - 60-ті р О.В. Андрощук 40.0 КБ
Адміністрація візантійського Херсона (кінець IV - XI ст.) М.І. Храпунов 35.3 КБ
Академік В.М.Ремесло (1907-1983) - вчений та організатор сільськогосподарської дослідної справи в Ук О.О. Черниш 39.9 КБ
Академік І.І. Лукінов (1927 - 2004) - вчений, громадський діяч, організатор аграрно-економічної наук Л.С. Боденчук 46.2 КБ
Академік М.Ф.Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець XIX - перша Л.В. Дідух 35.2 КБ
Академік Олекса Петрович Новицький як історик культури, організатор пам'яткоохоронного та музейного О.І. Бонь 34.2 КБ
Акти та документи Галицько-Волинського князівства XIII - першої половини XIV століть. Дослідження. Т О.А. Купчинський 78.9 КБ
Актуалізація селянських та козацьких архетипів у світоглядних уявленнях українців Степового Побужжя Л.В. Якиминська 35.4 КБ
Алани-аси у складі середньовічних етнополітичних об'єднань Євразійського степу О.Б. Бубенок 62.3 КБ
Алано-болгарське населення Північно-Західної Хазарії в етносоціальному та геополітичному просторі пі О.О. Тортіка 60.1 КБ
Американо-радянське ракетно-ядерне протистояння в 1945-1962 рр. О.М. Салтан 51.0 КБ
Американський окупаційний режим в Німеччині у 1945 - 1946 рр. Г.Г. Грінченко 31.9 КБ
Американсько-єгипетські відносини в контексті близькосхідної політики США (1952 - 1991 рр.) І.В. Зубаренко 34.0 КБ
Анархізм та повстанський рух в Центральній та Південно-Східній Україні в період національно-демократ О.С. Бабічева 43.9 КБ
Анархістський рух в Україні (1917 - 1921 рр.) М.А. Боровик 33.0 КБ
Англо-німецькі відносини на рубежі XIX - XX століть: проблеми колоніального поділу Африки Л.Ю. Питльована 35.1 КБ
Англо-російське суперництво в Персії: нафтовий фактор, 1901 - 1917 Д.В. Ласкавий 34.2 КБ
Антибільшовицький рух селян в правобережній частині УСРР у 1920 - 1924 роках Д.П. Красносілецький 38.7 КБ
Антибільшовицькі виступи у Криму і боротьба з ними (кінець 1920 - 1925рр.) А.В. Ішин 37.3 КБ
Антитоталітарні рухи в Чехословаччині (1969 - 1989 рр.) А.В. Слесаренко 37.0 КБ
Антитурецький дискурс в політичній думці Речі Посполитої середини ХVI - середини ХVII ст. В.М. Пилипенко 48.1 КБ
Антифашистський рух опору в Південній Україні (1941 - 1944 рр.) М.А. Слободянюк 39.4 КБ
Антропологічний склад українського народу: етногенетичний аспект С.П. Сегеда 57.2 КБ
Арабські біографічні словники як джерела з історії ісламу та арабо-мусульманської культури на Східно З.А. Саідов 41.2 КБ
Археографічна діяльність архівних установ України (1946 - 1991) Ю.А. Прилепішева 34.9 КБ
Археографічна діяльність та джерелознавчі студії І.П.Крип'якевича І.М. Заболотна 30.2 КБ
Археологічна наука у Львові у XIX - на початку ХХ століття Н.М. Булик 35.1 КБ
Археологічна наука у Харківському університеті (1805 - 1920 рр.) В.В. Скирда 18.1 КБ
Археологічне зібрання Чернігівського державного музею (1896 - 1948 рр.) О.Є. Черненко 32.5 КБ
Археологічні культури пізнього енеоліту - ранньої бронзи Дніпро-Донського межиріччя (за матеріалами Л.А. Спіцина 27.6 КБ
Архіви українських часописів кінця XIX - початку XX ст. в Інституті рукопису Національної бібліотеки І.В. Клименко 32.3 КБ
Архівна наука і освіта в Україні 1917-го - 1930-х років І.Б. Матяш 63.0 КБ
Архівна служба МВС України: історія, інформаційні ресурси, сучасні методи їх репрезентації Н.В. Платонова 51.3 КБ
Архівна спадщина кооператора, державного і громадського діяча М.В. Левитського (1859 - 1939): історі В.Б. Вовченко 25.6 КБ
Архівна спадщина музичного товариства імені М.Д.Леонтовича О.В. Бугаєва 40.4 КБ
Архівні джерела про українські культурні цінності, вивезені нацистами в роки ІІ світової війни Т.М. Себта 32.2 КБ
Архівні ресурси України в глобальній інформаційній мережі: види, доступ, перспективи А.А. Кисельова 29.3 КБ
Архівні фонди НАН України як джерело з вивчення розвитку української академічної історичної науки (1 О.Ю. Кондратенко 46.5 КБ
Архівні центри в українській еміграції в Європі у 1920-х - 1940-х рр. (створення, функціонування, до М.Г. Палієнко 70.1 КБ
Архівно-слідчі справи як джерело вивчення історії репресій в Україні у 1937 - 1938 рр. Е.П. Петровський 45.7 КБ
Б.М.Чичерін в ліберальному русі Росії (друга половина ХIХ - початок ХХ ст.) О.В. Зінченко 30.1 КБ
Балканська політика Росії 1908 - 1913 рр. Т.О. Ваколюк 32.2 КБ
Берлінська криза 1958 - 1963 рр. і зовнішня політика США Ю.В. Курнишова 35.5 КБ
Бібліографічна секція Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів як осередок досліджен Л.С. Прокопенко 32.9 КБ
Бібліографічна спадщина історико-етнографічних досліджень Криму в кінці ХVІІІ - на початку ХХ століт А.А. Непомнящий 72.8 КБ
Бібліографічні аспекти наукової спадщини М.С.Грушевського І.П. Цибенко 29.0 КБ
Бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр. О.М. Кобєлєв 33.3 КБ
Бібліотека Волинського краєзнавчого музею у Житомирі (1900 - 1932): походження, склад, доля С.М. Міщук 26.7 КБ
Бібліотеки ліцеїв України: становлення та розвиток (XIX - XX ст.) В.П. Мозгова 31.2 КБ
Бібліотечна селекція документів в умовах інформатизації Т.Д. Булах 47.8 КБ
Бібліотечна статистика в Україні: (1992-2005 рр.) Ольга Миколаївна Василенко 36.5 КБ
Бібліотечна, книговидавнича та культурно-просвітницька діяльність М.П.Балліна (1829 - 1904) В.М. Ковальчук 27.1 КБ
Бібліотечні колекції з історії нумізматики ХІХ - початку ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Націонал Г.А. Міщук 27.4 КБ
Бібліотечні колекції та зібрання XIX - XX століття як об'єкт археографічного та джерелознавчого опис Л.В. Лисенко 36.1 КБ
Бібліотечно-археографічна діяльність М.І.Петрова (1840 - 1921) С.В. Сохань 33.5 КБ
Бібліотечно-бібліографічна діяльність Івана Кревецького У.П. Яворська 37.2 КБ
Бібліотечно-інформаційна система НАН України: (20-ті роки ХХ ст. - початок ХХІ ст.) Тетяна Леонтіївна Кулаковська 34.5 КБ
Бібліотечно-інформаційне забезпечення користувачів з вадами зору в Україні (ХХ ст.) А.В. Литвин 32.7 КБ
Бібліотечно-інформаційне забезпечення самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів юридичн Н.П. Пасмор 32.7 КБ
Бібліотечно-інформаційні мережі Китаю: сучасний стан та перспективи розвитку Чен Щзещзінь 39.9 КБ
Білий рух в Україні (1917 - 1920 рр.) В.О. Крупина 33.5 КБ
Білоруський воєнний колабораціонізм у період Другої світової війни (1941 - 1945) О.В. Романько 120.9 КБ
Білорусько-російські відносини (1991 - 2000 рр.) Ю.А. Дем'янчук 43.6 КБ
Більшовицька влада та подільське селянство у 1920-х - першій половині 1930-х рр.: причини, технологі В.І. Петренко 31.6 КБ
Біобібліографія і бібліографічна діяльність учених-природознавців УАН - АН УРСР (1918-1941) Олександр Григорович Луговський 27.5 КБ
Біржова торгівля України в період нової економічної політики (1921 - 1929 рр.) Л.В. Гарарук 31.4 КБ
Благодійна діяльність на Волині (1793 - 1917): історичний аспект Г.Л. Махорін 29.9 КБ
Благодійна діяльність Православної Церкви в Харківській єпархії (1799 - 1917 рр.) О.В. Кравченко 39.0 КБ
Благодійність в освітянській галузі Харківської губернії (друга половина ХІХ - початок ХХ століть) В.М. Корнієнко 42.2 КБ
Близькосхідна політика Росії: місія М.М.Муравйова, 1832-1833 рр. Є.С. Волкова 57.2 КБ
Богдан Хмельницький і Запорозька Січ кінця XVI - середини XVII ст. (генезис, еволюція та реформуванн І.С. Стороженко 58.0 КБ
Бойова діяльність армії Української Народної Республіки (листопад 1918 р.- липень 1919 р.) О.Д. Левченко 33.7 КБ
Болгарія в балканській політиці провідних держав антигітлерівської коаліції (1941 - 1945 рр.) С.В. Потрашков 60.7 КБ
Болгарсько-українські релігійно-культурні зв'язки (остання чверть ХIV - перша половина ХVI ст.) І.Є. Шпик 35.9 КБ
Борис Тимощук - дослідник давніх і середньовічних старожитностей Східної Європи О.В. Шманько 40.4 КБ
Боротьба військової юстиції Російської імперії проти суспільно-політичних рухів та кримінальних злоч В.В. Соболєв 43.3 КБ
Боротьба газети "Киевлянин" з українством наприкінці XIX - початку ХХ ст. Ю.М. Половинчак 29.0 КБ
Боротьба з безпритульністю та бездоглядністю в Донбасі (1943 - 1953 рр.) Н.М. Касьянова 44.4 КБ
Боротьба з безробіттям у Харкові в 20-х - на початку 30-х рр. ХХ ст. Л.А. Прилуцька 41.3 КБ
Боротьба підпільників і партизан південно-західної України і Молдавії проти румунського окупаційного Н.В. Дейнека 37.0 КБ
Боротьба прогресивних сил Лівобережної України за українізацію освіти 1900 - на початку 1917 рр. А.Б. Гречка 36.9 КБ
Боротьба тоталітарної системи проти діячів української науки та культури в повоєнний період (1946 - М.В. Мозговський 34.7 КБ
Боснія та Герцеговина в зовнішній політиці Великобританії та Росії у період Східної кризи 1875 - 187 А.В. Гончаренко 32.3 КБ
Боярство Галицько-Волинської держави (XII - XIV ст.) А.М. Петрик 41.0 КБ
Брест-Литовська конференція 1918 р.: діяльність делегації УНР по укладенню мирного договору з держав В.В. Коваль 29.5 КБ
Британська історіографія інтеграційних процесів у Західній Європі у другій половині ХХ ст. М.В. Пічугіна 28.6 КБ
Будівлі салтово-маяцької культури степового Наддінців'я Л.І. Красильнікова 34.3 КБ