Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Багатоточкові задачі для лінійних диференціальних та псевдодиференціальних рівнянь із частинними пох - М.М. Симотюк
Установлено умови коректної розв'язності n-точкової задачі з двома кратними вузлами інтерполяції для лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами та псевдодиференціальних рівнянь з змінними за t коефіцієнтами. Доведено, що ці умови виконуються для довільного наперед заданого рівняння і майже всіх (стосовно міри Леберга) значень вузлів інтерполяції. Для випадку багатьох змінних для диференціальних рівнянь з частинними похідними зі сталими коефіцієнтами, які мають певні діофантові властивості, установлено однозначну розв'язність багатоточкової задачі з кратними вузлами інтерполяції для майже всіх (стосовно міри Леберга) векторів, компонентами яких є вузли інтерполяції. Визначено умови коректної розв'язності багатоточкової задачі з простими вузлами інтерполяції для лінійних систем рівнянь зі сталими коефіцієнтами довільного порядку та довільного розміру. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, що виникають під час побудови розв'язку задачі.

Розробка методів обгрунтування гіпотез теорії алгебраїчних кривих та геометрії чисел - М.М. Глазунов
Установлено умови коректної розв'язності n-точкової задачі з двома кратними вузлами інтерполяції для лінійних диференціальних рівнянь зі сталими коефіцієнтами та псевдодиференціальних рівнянь з змінними за t коефіцієнтами. Доведено, що ці умови виконуються для довільного наперед заданого рівняння і майже всіх (стосовно міри Леберга) значень вузлів інтерполяції. Для випадку багатьох змінних для диференціальних рівнянь з частинними похідними зі сталими коефіцієнтами, які мають певні діофантові властивості, установлено однозначну розв'язність багатоточкової задачі з кратними вузлами інтерполяції для майже всіх (стосовно міри Леберга) векторів, компонентами яких є вузли інтерполяції. Визначено умови коректної розв'язності багатоточкової задачі з простими вузлами інтерполяції для лінійних систем рівнянь зі сталими коефіцієнтами довільного порядку та довільного розміру. Доведено метричні теореми про оцінки знизу малих знаменників, що виникають під час побудови розв'язку задачі.
Дисертації, автореферати » Сiльськогосподарськi науки

Сiльськогосподарськi науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вітровали на північно-східному макросхилі Українських Карпат І.Ф. Калуцький 34.2 КБ
Внутрішньовидова мінливість Cercospora Beticola Sacc. Та вдосконалення методів оцінки стійкості цукр Андрій Анатолійович Сюмка 39.7 КБ
Внутрішньовидова мінливість Fraxinus excelsior L. у географічних культурах та природних лісах Лівобе Тетяна Леонідівна Кузнєцова 121.9 КБ
Внутрішньовидова мінливість сосни звичайної в географічних культурах за цитологічними показниками Л.О. Дешко 25.5 КБ
Внутрішньовидова мінливість та успадкування ознак плюсових дерев сосни звичайної у Харківській облас Л.І. Терещенко 38.2 КБ
Водоохоронно-захисна роль гірських лісів Українських Карпат, її антропогенні зміни та шляхи оптиміза В.С. Олійник 88.8 КБ
Вплив агроекологічних факторів і сортових особливостей на урожайність, якість зерна та насіння м'яко О.О. Жужа 35.7 КБ
Вплив агроекологічних факторів на врожайність і якість зерна озимої м'якої пшениці в центральній час М.І. Кулик 41.8 КБ
Вплив агроекологічних факторів на урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої в лівобережній Лі О.В. Бараболя 62.2 КБ
Вплив агромеліоративних заходів на відновлення властивостей та родючості нафтозабрудненого чорнозему Є.В. Панасенко 39.6 КБ
Вплив агротехнічних прийомів на урожайність зерна і насіння нових гібридів кукурудзи в умовах зрошен В.Г. Найдьонов 46.1 КБ
Вплив агротехнічних прийомів на урожайність і якість насіння соняшнику в умовах північно-східного Лі М.П. Бондаренко 83.6 КБ
Вплив агротехнічних факторів на врожай та якість коренеплодів цукрових буряків С.О. Костік 29.6 КБ
Вплив антиоксидантних препаратів на обмін речовин, перетравність кормів та продуктивність качок О.І. Сухаренко 35.2 КБ
Вплив багаторічного застосування систем основного обробітку грунту та гербіцидів на продуктивність к С.О. В'ялий 25.7 КБ
Вплив біологічних чинників на продуктивність сівозмін та родючість дерново-підзолистого супіщаного г О.І. Савчук 36.9 КБ
Вплив біологічно активних речовин на життєстійкість личинок коропа та білого амура при їх заводськом С.В. Рекрут 35.1 КБ
Вплив біотичних факторів і технологічних прийомів на формування різноякісного насіння сої в умовах п С.В. Скоромний 183.1 КБ
Вплив високих рівнів забруднення свинцем та кадмієм чорноземів опідзолених і типових на надходження Л.О. Жеребна 125.4 КБ
Вплив вітамінно-мінерального преміксу на якість спермопродукції бугаїв-плідників Н.О. Корінець 31.9 КБ
Вплив внутріпородного підбору з використанням спорідненого розведення та міжлінійних кросів на молоч М.І. Гиль 29.7 КБ
Вплив генетичних та паратипових факторів на відтворювальну здатність бугаїв-плідників С.В. Кузебний 130.2 КБ
Вплив генотипових та онтогенетичних факторів на репродуктивні якості овець таврійського типу асканій О.В. Іванова 39.2 КБ
Вплив грунтово-кліматичних та агротехнічних умов на формування врожаю кукурудзяних стовпчиків з прий Ірина Миколаївна Соколовська 37.7 КБ
Вплив грунтозахисних технологій на протиерозійну стійкість та родючість чорнозему типового сильнозми С.В. Яценко 47.9 КБ
Вплив добору шовковичного шовкопряда за параметрами екологічної та етологічної структур на його біол К.В. Гайдук 58.6 КБ
Вплив добрив на гумусовий стан і азотний фонд чорнозему опідзоленого та продуктивність сівозміни за Л.О. Шедєй 50.5 КБ
Вплив довготривалого застосування добрив і вапна на агрохімічні властивості ясно-сірого лісового пов М.М. Костюк 120.6 КБ
Вплив екологізації землеробства на родючість грунту та продуктивність ріллі в зерно-трав'яній ланці М.О. Шепеля 35.2 КБ
Вплив екструдату сої на молочну продуктивність корів Н.Л. Гаврик 37.4 КБ
Вплив енергетичного живлення бичків до 6-місячного віку на ефективність виробництва яловичини С.Б. Ковтун 29.8 КБ
Вплив застосування мінеральних добрив на агрохімічні показники лучно-чорноземного грунту та продукти О.Д. Роспутний 38.6 КБ
Вплив заходів обробітку і удобрення на протиерозійну стійкість схилових земель Лісостепу України С.П. Каражбей 25.6 КБ
Вплив заходів основного обробітку грунту, удобрення та вапнування на продуктивність озимого жита в у А.І. Макарук 36.7 КБ
Вплив згодовування міновіту на продуктивність, обмін речовин, якість м'яса та стан внутрішніх органі І.М. Бідяк 29.6 КБ
Вплив зернобобових попередників на продуктивність озимої пшениці в короткоротаційних сівозмінах півд Н.А. Кудря 37.0 КБ
Вплив кормових добавок на продуктивність та якість жиру молодняка свиней І.М. Косенко 24.0 КБ
Вплив лісорослинних умов південно-західного мегасхилу Українських Карпат на властивості деревини бук І.М. Сопушинський 25.9 КБ
Вплив мікроелементів на продуктивність і якість капусти білоголової пізньостиглої та буряка столовог О.В. Куц 95.4 КБ
Вплив мінеральних добрив на урожай і якість зерна ярої твердої пшениці в умовах зрошення півдня Укра Олена Вікторівна Підручна 57.2 КБ
Вплив нетрадиційних органічних добрив на продуктивність озимої пшениці в умовах західного регіону Ук Володимир Васильович Петрунів 36.5 КБ
Вплив нітрату і нітриту на метаболізм у рубці великої рогатої худоби та їх перетворення в дослідах i Світлана Мікаєлівна Мелікян 265.9 КБ
Вплив обробітку грунту, екологічно доцільних норм мінеральних добрив на урожай силосної та зернової А.М. Марущак 22.4 КБ
Вплив основних агротехнічних прийомів на підвищення продуктивності бобово-злакових культурних пасови Л.М. Бугрин 32.4 КБ
Вплив підсівання бобових трав на продуктивність лучних угідь у північному Лісостепу України Г.В. Єфремова 41.4 КБ
Вплив плантажної оранки та удобрення на родючість осушуваних торфово-глейових грунтів і продуктивніс В.О. Сербенюк 47.3 КБ
Вплив поєднання систем обробітку грунту та удобрення на агрономічні показники чорнозему південного К О.В. Ільїн 33.8 КБ
Вплив попередників і добрив на продуктивність пшениці озимої у короткоротаційних сівозмінах Західног М.Г. Фурманець 51.6 КБ
Вплив попередників та системи удобрення на врожай та якість озимої і ярої пшениці в умовах Полісся І.В. Гриник 29.9 КБ
Вплив попередників, способів обробітку грунту та мінеральних добрив на продуктивність скоростиглих г О.О. Каплін 81.9 КБ
Вплив походження живців на плодоношення клонів та ріст саджанців у культурах дуба звичайного в умова М.П. М'ясоїд 29.9 КБ
Вплив походження насіння сосни звичайної і дуба звичайного на ріст потомств у географічних культурах В.П. Самодай 142.7 КБ
Вплив прийомів агротехніки на врожайність та якість зерна пивоварного ячменю в умовах північної підз В.І. Горщар 38.7 КБ
Вплив прийомів технології вирощування на продуктивність сої в умовах Правобережного Лісостепу Україн М.Л. Новохацький 32.4 КБ
Вплив пробіотиків на гетеротрофну мікрофлору та організм риби у прісноводній аквакультурі О.М. Криворучко 83.8 КБ
Вплив раціонального насінництва на урожай і якість картоплі Абу Обайд Адіб 75.0 КБ
Вплив репродукування оздоровленої еліти на продуктивність насіннєвої картоплі В.І. Дубовик 27.3 КБ
Вплив рівнів водозабезпечення, добрив, густоти стояння рослин на врожай та якість соняшнику олеїново С.О. Каплін 71.8 КБ
Вплив рівня забур'яненості на розвиток оїдіума і продуктивність виноградної рослини в умовах Південн Л.О. Баранець 66.7 КБ
Вплив рівня інтенсифікації технологій вирощування польових культур у сівозміні на родючість темно-сі Д.В. Літвінов 33.4 КБ
Вплив різних рівнів і джерел селену на обмін речовин та відтворну здатність ремонтних свинок О.В. Онищенко 106.8 КБ
Вплив різних рівнів селену на ембріогенез курчат, продуктивність та обмін речовин у ремонтного молод Ю.О. Погібельна 143.7 КБ
Вплив різних способів основного обробітку грунту на продуктивність цукрових буряків в Лівобережному С.О. Пилипенко 73.5 КБ
Вплив різних способів основного обробітку грунту на умови росту та продуктивність культур ланки зерн С.О. Садовий 17.8 КБ
Вплив різних способів основного обробітку грунту на фізико-хімічні властивості чорнозему типового та Коміссал Ортенсіо Педро 20.0 КБ
Вплив різних технологій застосування мінеральних добрив на урожай та якість зерна проса на чорноземі Комі Джіджону Аттіла 36.2 КБ
Вплив різних технологічних факторів на відтворювальні якості кнурів-плідників м'ясних порід Г.Л. Лисенко 33.7 КБ
Вплив різних форм фосфорних добрив на родючість сірого лісового грунту та продуктивність короткорота Н.Г. Буслаєва 46.2 КБ
Вплив різноякісності насіння на продуктивність рослин соняшнику в умовах північно-східного Лісостепу А.О. Дмитрівська 70.4 КБ
Вплив системи удобрення і основного обробітку дерново-підзолистого супіщаного грунту на формування в Л.І. Шкарівська 33.1 КБ
Вплив сірки, молібдену і мікробних препаратів на азотне живлення, врожай і якість картоплі на дернов А.М. Широконос 32.6 КБ
Вплив спадкових, паратипових факторів і статевого диморфізму на підвищення відтворювальних якостей с Роман Сергійович Пентилюк 286.0 КБ
Вплив способів основного обробітку грунту на показники його родючості та урожайність вико-вівсяної с Олена Олександрівна Гололобова 44.5 КБ
Вплив способів основного обробітку грунту на продуктивність ріпаку озимого в умовах Передкарпаття Н.М. Лис 36.3 КБ
Вплив способів основного обробітку грунту на урожайність гороху в умовах південно-східного Лісостепу В.Д. Синявін 30.3 КБ
Вплив способів поливу, добрив та загущення рослин на врожай і якість плодів посівних томатів Д.В. Пуценко 35.9 КБ
Вплив способів сівби і густоти стояння рослин на урожайність гібридів соняшника в північній частині О.М. Олексюк 18.1 КБ
Вплив способів створення та режимів вирощування культур сосни на їх ріст і зміну едафічних умов в Із М.С. Кікі 35.0 КБ
Вплив способів утримання м'ясної худоби на ефективність виробництва яловичини в степовій зоні Україн Н.А. Сиромятникова 26.5 КБ
Вплив способу поливу, режимів зрошення, прийомів обробітку грунту на продуктивність арахісу в умовах В.А. Лимар 98.5 КБ
Вплив способу утримання свиноматок на продуктивні якості свиней різних генотипів А.В. Черненко 49.9 КБ
Вплив строків поливів на продуктивність та якість буряку цукрового на півдні України Ю.А. Сергєєва 24.5 КБ
Вплив строків садіння розсади на продуктивність тютюну різних сортотипів в умовах південної частини А.В. Степась 70.2 КБ
Вплив структури лісостанів на просторово-типологічну організацію населення птахів західного регіону А.І. Гузій 54.5 КБ
Вплив сумісності сорто- підщепних комбінувань на фізіолого- біохімічні процеси та продуктивність гру А.В. Долід 22.3 КБ
Вплив технологічних прийомів на продуктивність гібридів кукурудзи в системі силосного конвеєра в умо В.Г. Липовий 20.1 КБ
Вплив технологічних умов вирощування ремонтних телиць на їх продуктивні показники і адаптаційну здат А.А. Губарєв 47.4 КБ
Вплив технологічного навантаження на структурні рівні організації темно-сірого опідзоленого і лучно- В.М. Панасенко 38.2 КБ
Вплив тривалого використання добрив на відтворення родючості дерново-підзолистого грунту і продуктив І.І. Чернишенко 27.2 КБ
Вплив тривалого використання добрив на родючість сірого лісового грунту і продуктивність зерно-проса О.А. Літвінова 38.2 КБ
Вплив тривалого застосування добрив і вапна на родючість ясно-сірого лісового грунту та продуктивніс Ю.М. Оліфір 42.4 КБ
Вплив тривалого застосування добрив на родючість дерново-слабкопідзолистого глинисто-піщаного грунту В.В. Вишневський 27.4 КБ
Вплив тривалого застосування добрив на формування врожаю озимої пшениці на лучно-чорноземному карбон М.В. Макаренко 35.1 КБ
Вплив тривалого застосування добрив у польовій сівозміні на фосфатний фонд та баланс фосфору чорнозе О.Г. Сухомуд 19.2 КБ
Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Л Л.В. Вишневська 53.7 КБ
Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Л О.Ю. Стасінєвич 38.9 КБ
Вплив тривалого рисосіяння на фізико-хімічні властивості і сольовий режим солонців лучних зони Сухих Г.Є. Тронза 56.6 КБ
Вплив тривалого удобрення на агрохімічні властивості, біологічну активність чорнозему опідзоленого т В.М. Світовий 29.4 КБ
Вплив тривалості вегетаційного періоду на господарсько корисні ознаки сортів і ліній озимої м'якої п Т.П. Нарган 213.0 КБ
Вплив тривалості лучного періоду в кормовій сівозміні на продуктивність багаторічних трав в умовах о І.Г. Мануша 21.9 КБ
Вплив умов вирощування і післязбирального дозрівання на якість насіння і товарного зерна озимої пшен Л.В. Житова 311.1 КБ
Вплив хімічних мутагенів на зміну біологічних і селекційних ознак конопель у потомстві В.М. Рухленко 1.38 МБ
Врожай і якість льоносировини залежно від роздільного та комплексного застосування біолого-хімічних А.М. Шувар 35.2 КБ
Врожай та якість продукції льону-довгунцю залежно від доз і строків застосування вуглеамонійних соле Р.І. Рудик 25.9 КБ
Врожайність і якість цукрових буряків при сівбі інкрустованим насінням О.М. Грищенко 1.09 МБ
Генезис симентальської худоби в Україні. Методи створення української симентальської м'ясної породи Г.Т. Шкурин 45.6 КБ
Генетико-біохімічні та продуктивні особливості худоби північно-східного регіону України Р.І. Чумель 64.8 КБ
Генетична активність фізичних та хімічних мутагенних факторів на озимій пшениці при прямій і комбіно О.І. Орлов 30.9 КБ
Генетична природа ознаки "самофертильність" та її використання в селекції кормових буряків (Beta vul О.В. Золотар 41.6 КБ
Генетична природа ознаки "фасціація стебла" сої та її використання в селекції М.В. Слісарчук 47.0 КБ
Генетичне обгрунтування методів створення сортів і гетерозисних гібридів помідора для тривалого збер Людмила Андріївна Рудас 47.0 КБ
Генетичний аналіз полігенно обумовлених та поліморфних ознак худоби молочних порід М.І. Гиль 399.3 КБ
Генетичний поліморфізм лімфоцитарних антигенів і можливість їх використання в селекції на резистентн А.А. Івашура 24.8 КБ
Генетичний потенціал популяцій сосни звичайної та його використання для підвищення продуктивності лі М.В. Сбитна 42.5 КБ
Генетичні джерела ознак високої продуктивності лядвенцю рогатого і їх використання в селекції сортів О.В. Вишневська 47.1 КБ