Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Дослідження ефективності прямотечійних циклонів - Р.І. Гаврилів
Виявлено вплив технологічних (фіктивної швидкості, запиленості, дисперсного складу пилу) і конструктивних параметрів (довжини зони розділення, висоти центральної труби, величини зазору для відведення осадженого пилу) на ступінь очищення та гідравлічний опір циклона з коаксіальною вставкою. Уперше одержано рівняння для розрахунку розмірів частинок, що вловлюються на 50 % з урахуванням впливу радіального стоку. Установлено оптимальні геометричні співвідношення конструктивних елементів циклона з коаксіальною вставкою, що забезпечують найбільшу ефективність за невеликих енерговитрат. З'ясовано вплив на ефективність циклона зменшення статичного тиску в зоні відведення осадженого пилу. Уперше обгрунтовано зменшення гідравлічного опору циклона за умов відведення очищеного повітря через два канали.

Зниження енергоспоживання в апаратах з абсорбційно-дифузійними холодильними машинами шляхом організа - Д.С. Тюхай
Виявлено вплив технологічних (фіктивної швидкості, запиленості, дисперсного складу пилу) і конструктивних параметрів (довжини зони розділення, висоти центральної труби, величини зазору для відведення осадженого пилу) на ступінь очищення та гідравлічний опір циклона з коаксіальною вставкою. Уперше одержано рівняння для розрахунку розмірів частинок, що вловлюються на 50 % з урахуванням впливу радіального стоку. Установлено оптимальні геометричні співвідношення конструктивних елементів циклона з коаксіальною вставкою, що забезпечують найбільшу ефективність за невеликих енерговитрат. З'ясовано вплив на ефективність циклона зменшення статичного тиску в зоні відведення осадженого пилу. Уперше обгрунтовано зменшення гідравлічного опору циклона за умов відведення очищеного повітря через два канали.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 36, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Оптоелектронні системи відображення даних на основі дискретно-аналогових інформаційних моделей О.В. Бушма 451.2 КБ
Оптоелектронні частотно-динамічні нейронні елементи С.А. Василецький 34.6 КБ
Організаційна модель та методи управління ризиками проектно-орієнтованого підприємства О.Є. Агеєв 394.7 КБ
Організаційне управління якістю в проектах щодо надання транспортних послуг Д.О. Ігнатенко 58.3 КБ
Організаційні основи інтеграції будівельних організацій у фінансово-будівельні групи Г.В. Лагутін 44.7 КБ
Організаційні основи реінжинірингу підприємств водопостачання і водовідведення В.В. Хомяков 38.0 КБ
Організаційні основи формування рівня і структури механізації будівельних організацій О.А. Тугай 41.7 КБ
Організаційні підходи до скорочення непродуктивних витрат в будівництві Ю.В. Ісаєнко 277.6 КБ
Організаційні структури корпоративних холдингових груп у житловому будівництві в сучасних умовах Ю.Е. Тимофєєв 32.9 КБ
Організаційні, інформаційно-аналітичні та діагностичні засоби управління в галузі будівельних матері А.В. Безух 29.5 КБ
Організаційно-технічне забезпечення об'єктів будівництва засобами механізації Є.О. Снітко 91.0 КБ
Організаційно-технічні засади ефективного функціонування кадастру нерухомості в Україні Л.Л. Перович 18.3 КБ
Організаційно-технологічна та управлінська надійність функціональної системи будівельної організації В.Р. Млодецький 88.0 КБ
Організаційно-технологічне моделювання будівництва на основі нечіткої логіки Самаха Бассам Фарес 228.2 КБ
Організаційно-технологічне обгрунтування підвищення ефективності управління парком будівельних машин С.А. Шевцова 61.5 КБ
Організаційно-технологічні основи вдосконалення планування реалізації об'єктів будівництва В.Г. Одинський 44.1 КБ
Організаційно-технологічні основи формування енергозбереження на визначальних етапах життєвого циклу В.Т. Шаленний 81.5 КБ
Організаційно-технологічні підходи до скорочення строків реалізації інвестиційних проектів в умовах Ю.І. Отмані Омар 582.8 КБ
Організаційно-технологічні рішення реконструкції 5-ти поверхових житлових будинків з використанням н О.Ю. Щеглова 39.1 КБ
Організація багатоабонентської доставки інформації у мобільних системах та мережах М.Г. Луцький 39.7 КБ
Організація будівельних освітньо-інжинірингових груп Геннадій Володимирович Лагутін 56.8 КБ
Організація використання та оновлення парку будівельних машин на засадах експлуатаційної надійності С.В. Федоренко 186.6 КБ
Організація і управління роботою флоту в формі послідовних рейсів О.І. Лапкін 137.1 КБ
Організація обчислювальної мережі для розподіленого логічного моделювання цифрових систем Ю.В. Попов 69.6 КБ
Організація паралельних процесів у спеціалізованих обчислювальних системах з ортогональним доступом В.В. Душеба 222.2 КБ
Організація процесів обробки зображень (на прикладі штрихових зображень) Мохамед Хашим Мохамед Румі 72.4 КБ
Організація процесів передачі інформації в мобільних комп'ютерних мережах з реконфігурацією топологі Асад Махмуд Асад Аль Насер 45.2 КБ
Організація роботи будівельної фірми з урахуванням впливу зовнішніх чинників і внутрішніх параметрів Мулхим Мургаф 100.0 КБ
Організація роботи флоту компаній, що оперують балкерним тоннажем О.В. Акімова 93.8 КБ
Організація систем захисту інформації на основі методів нечітких множин В.О. Риндюк 73.8 КБ
Організація системи автоматизованого управління процесом буріння на основі багатопараметричної інфор В.М. Карпенко 88.9 КБ
Організація та управління роботою суден в ролкерній транспортно-технологічній системі О.В. Кириллова 268.7 КБ
Організація та управління системою промислового залізничного транспорту на основі принципів логістик В.І. Панкратов 395.2 КБ
Органічні в'яжучі на основі другорядних кубових залишків фенольно-ацетонового виробництва В.Л. Беспалов 46.6 КБ
Органічні кристали для сцинтиляційної техніки С.В. Будаковський 19.7 КБ
Органосилікатні композиції на основі ізоціанатів для захисту та відновлення залізобетонних конструкц Є.М. Петрикова 32.9 КБ
Осадки буронабивних та буроін'єкційних паль при дії вертикальних стискаючих навантажень О.Я. Червинський 1.27 МБ
Основи енергозбереження та ефективності в системах освітлення міст В.Ф. Харченко 542.7 КБ
Основи комп'ютерно-інтегрованого механоскладального виробництва В.А. Пасічник 139.7 КБ
Основи підвищення працездатності різального інструменту шляхом формування зносостійких покриттів дис В.С. Антонюк 78.9 КБ
Основи піролізу природного газу в рідкому високотемпературному теплоносії В.Ю. Тарасов 57.7 КБ
Основи побудови металополімерних конструкцій біотехнічних систем для остеосинтезу О.Г. Шайко-Шайковський 146.9 КБ
Основи побудови цифрових кореляційно-фільтрових аналізаторів спектра електричних випадкових сигналів О.Л. Харченко 47.0 КБ
Основи прикладної теорії інформації для телекомунікацій Л.О. Уривський 102.8 КБ
Основи проектування та синтезу тонкошарових склопокрить з використанням розчинової технології І.С. Дмитрик 31.7 КБ
Основи раціональної експлуатації різального інструменту на важких верстатах Г.П. Клименко 68.8 КБ
Основи створення багатолезового оснащення з міжінструментальними зв'язками для обробки поверхонь обе І.В. Луців 99.2 КБ
Основи створення і використання порошкового магнітно-абразивного інструменту для фінішної обробки фа В.С. Майборода 105.3 КБ
Основи створення пристроїв вводу, розущільнення й адресації потоків інформації для оптичних обчислюв В.В. Данилов 61.6 КБ
Основи створення пристроїв п'єзоактивної механіки для систем керування двигунами внутрішнього згорян В.В. Нікольський 80.0 КБ
Основи теорії автоматичної корекції систематичних похибок вимірювання фізичних величин при нестабіль В.Т. Кондратов 60.7 КБ
Основи теорії виявлення слідів цифрової обробки фонограм Олег Володимирович Рибальський 91.2 КБ
Основи теорії і функціонального проектування засобів вимірювання часу запізнювання сигналів, нечутли О.Г. Гуцало 142.3 КБ
Основи теорії моделювання, аналізу і прогнозу в автоматизованих системах управління ритмічними проце М.В. Приймак 69.8 КБ
Основи теорії проектування торцевих фасонних фрез О.М. Герасимчук 83.4 КБ
Основи теорії ресурсозберігаючих технологічних процесів формування і формозакріплення деталей одягу С.М. Березненко 49.0 КБ
Основи теорії розрахунку та конструювання рідинонаповнених валів М.Л. Рябчиков 75.1 КБ
Основи теорії розрахунку та проектування гідравлічних опорних вузлів верстатного устаткування В.Д. Ковальов 139.9 КБ
Основи теорії та методології багатопараметричного проектування складів бетону О.Л. Дворкін 73.7 КБ
Основи технології бензинової фракції та етилену аерозольним нанокаталізом С.О. Кудрявцев 37.8 КБ
Основи технології одержання гранульних метакрилатних (ко)полімерів та їх сорбційно-десорбційні власт Н.Б. Семенюк 124.0 КБ
Основи технології одержання дієстерів на основі спиртів С2-С5 Наталія Ярославівна Качмар-Кос 80.6 КБ
Основи технології одержання кротонової та регенерації оцтової кислот О.Є. Федевич 22.1 КБ
Основи технології підводного бетонування при ремонті штучних транспортних споруд О.М. Пшінько 71.6 КБ
Основи технології сумісної окиснювальної переробки олефінів фракції C4 С.В. Майкова 49.7 КБ
Основи удосконалювання енерговикористання в спеціальних енергетичних системах універсальних наливних О.В. Щедролосєв 117.1 КБ
Основні закономірності впливу теплофізичних умов кристалізації металу під час електронно-променевої Г.В. Жук 65.5 КБ
Основні закономірності горіння та газифікації високозольного вугілля в різних модифікаціях киплячого О.Ю. Майстренко 75.9 КБ
Основні закономірності розподілу напружень у масиві гірських порід при підземному видобутку вугілля С.М. Федотов 80.4 КБ
Особливості взаємодії водонасичених основ, що мають властивості повзучості, з будинками і спорудами А.В. Шаповал 62.6 КБ
Особливості взаємодії паль, заглиблених вдавлюванням, з грунтом основи І.А. Карпюк 81.3 КБ
Особливості використання незбагачених каолінів у виробництві санітарних керамічних виробів О.О. Палієнко 41.7 КБ
Особливості впливу підземних гірничих робіт на геометричні параметри автомобільних доріг І.В. Шилін 38.5 КБ
Особливості газодинаміки та ефективність прямоточних краплевловлювачів компресорних станцій О.М. Калашников 37.9 КБ
Особливості дегазації металу при позапічній обробці для отримання якісної безперервної заготовки І.В. Голуб 41.3 КБ
Особливості деяких сполук з нестабільною граткою для пристроїв електронної техніки А.Д. Шевченко 76.4 КБ
Особливості динаміки коректованих гірокомпасів на базі ДНГ Сергій Вікторович Іванов 76.6 КБ
Особливості динамічного ущільнення грунтових сумішей з використанням відходів гірничого виробництва І.А. Єрмакова 67.2 КБ
Особливості електронно-променевої гарнісажної плавки сплаву Zr-1 Nb і розробка технології виготовлен А.С. Гладков 43.5 КБ
Особливості зміцнення низьковуглецевих сталей, мікролегованих ніобієм і ванадієм Д.В. Лаухін 37.8 КБ
Особливості інтенсифікації припливу вуглеводнів в процесі освоєння газоконденсатного низькопористого І.М. Шевченко 59.7 КБ
Особливості масопереносу та фазоутворення в зоні взаємодії різнорідних металів при зварюванні тиском О.М. Берднікова 38.5 КБ
Особливості механічної обробки акустооптичних монокристалів парателуриту та тетраборату літію Л.А. Проц 46.3 КБ
Особливості одержання, структура та властивості заевтектоїдності сталі з кулястим графітом Д.С. Козак 25.0 КБ
Особливості отримання ультрадисперсної структури в системі WC - Co(Ni) з високим вмістом металевої ф О.І. Толочин 76.5 КБ
Особливості отримання, структура, склад та властивості розпилених порошків сплавів Ni - Mn для синте С.К. Аврамчук 26.8 КБ
Особливості проектування трубоукладних суден з корпусом понтонного типу і з S-подібним способом укла Г.В. Лєкарев 74.9 КБ
Особливості просторової роботи висячого покриття, що утворюється системою жорстких ниток І.М. Руднєва 67.4 КБ
Особливості процесів структуроутворення і розробка параметрів зміцнення сталі 10Г2ФБ О.В. Бекетов 31.3 КБ
Особливості процесів тепломасопереносу в полідисперсних пористих середовищах І.І. Абаржі 93.8 КБ
Особливості роботи арсенід-галієвих польових транзисторів Шоткі у напружених режимах С.О. Зуєв 77.8 КБ
Особливості роботи залізничної колії на перехідних ділянках примикання до мостів Геннадій Миколайович Талавіра 53.4 КБ
Особливості роботи мікропаль у пробитих свердловинах, виготовлених за допомогою пневмопробійників О.М. Харчук 29.1 КБ
Особливості роботи П-подібних залізобетонних рам при короткочасних малоциклових навантаженнях Н.І. Ільчук 73.4 КБ
Особливості роботи стиснуто-зігнутих залізобетонних елементів при одноразових і повторних малоциклов О.О. Заречанський 203.3 КБ
Особливості робочого процесу відцентрових насосів з середньорозмірним робочим колесом плаваючого тип А.А. Руденко 30.3 КБ
Особливості робочого процесу проміжного ступеня відцентрового насоса А.В. Неня 1.09 МБ
Особливості розвитку крена прямокутних фундаментів на водонасиченій основі для шару кінцевої товщини Пилип Володимирович Бабіч 44.2 КБ
Особливості розвитку радянської упаковки 1930-х років. Утилітарні та художні аспекти Н.Ф. Сбітнєва 32.8 КБ
Особливості спільної роботи пальових фундаментів та будівель в умовах просадних грунтів великої товщ М.А. Маркова 26.6 КБ
Особливості становлення та перспективи розвитку дизайну в Україні П.М. Татіївський 32.8 КБ
Особливості статичного розрахунку будівель та споруд, розташованих на схилах Г.Е. Гуслиста 66.1 КБ
Особливості структури та деякі фізико-механічні властивості холоднодеформованих середньомідистих чав Д.А. Гусачук 11.4 КБ
Особливості структури, фазовий склад доевтектичних силумінів з підвищеними механічними властивостями Т.А. Аюпова 52.3 КБ
Особливості структури, фазові перетворення легованого кремнію і модифікованих заевтектичних силуміні О.А. Носко 29.7 КБ
Особливості структуроутворення і властивості пінобетону неавтоклавного твердіння Д.А. Орлов 27.5 КБ
Особливості структуроутворення й властивостей швидкорізальної сталі та підвищення ефективності техно П.О. Шпак 49.3 КБ
Особливості структуроутворення та оцінка технологічної пластичності з використанням акустичної емісі О.А. Коленкова 69.8 КБ
Особливості структуроутворення та розробка способів підвищення механічних властивостей та зносостійк Г.В. Кравченко 40.4 КБ
Особливості структуроутворення та шляхи підвищення властивостей бар'єрних шарів на корозійнотривких Г.В. Лазько 71.5 КБ
Особливості структуроутворення тонких електрохімічних олов'яних покриттів на консервній жерсті Є.В. Колесник 30.3 КБ
Особливості структуроутворення швидкорізальних сталей з підвищеними властивостями, одержаних з викор О.М. Сидорчук 55.7 КБ
Особливості тепломасообміну в технологічних емульсіях Р.О. Клімов 335.5 КБ
Особливості технології отримання залізорудного концентрату з низькою масовою часткою кремнезему Є.М. Кравцов 39.6 КБ
Особливості точіння покриттів з аморфно-кристалічною структурою Ю.О. Мельнійчук 87.8 КБ