Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Електролюмінесцентні властивості випромінювачів на основі капсульованого люмінофору ZnS:Cu - К.О. Попович
Вивчено електролюмінесцентні властивості електролюмінесцентних випромінювачів на основі капсульованого порошку сульфіду цинку, легованого міддю. Із використанням методів псевдопотенціалу та лінійної комбінації атомних орбіталей проведено теоретичні розрахунки енергетичних параметрів електролюмінесцентних випромінювачів, зокрема: ширини забороненої зони, порогу фотоемісії, діелектричної проникності, енергії релаксації, повної енергії зв'язку та пружних сталих, енергетичні положення електронних станів у забороненій зоні.

Методи і моделі створення природно-мовного інтерфейсу експертної системи медичної діагностики - А.Х. Омар
Вивчено електролюмінесцентні властивості електролюмінесцентних випромінювачів на основі капсульованого порошку сульфіду цинку, легованого міддю. Із використанням методів псевдопотенціалу та лінійної комбінації атомних орбіталей проведено теоретичні розрахунки енергетичних параметрів електролюмінесцентних випромінювачів, зокрема: ширини забороненої зони, порогу фотоемісії, діелектричної проникності, енергії релаксації, повної енергії зв'язку та пружних сталих, енергетичні положення електронних станів у забороненій зоні.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 16, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Інформаційна технологія візуалізації функцій двох змінних В.В. Мухін 38.3 КБ
Інформаційна технологія для підтримки прийняття рішень в задачах гідрогеохімічного моніторингу Тетяна Георгіївна Ємел'яненко 72.3 КБ
Інформаційна технологія для управління фізико-хімічними процесами в енергетиці, що використовують яв О.Б. Булгаков 52.0 КБ
Інформаційна технологія забезпечення надійності алгоритмічних процесів в умовах невизначеності С.Д. Штовба 97.6 КБ
Інформаційна технологія ієрархічних систем створення книжково-журнальних видань з селективною підбір Г.Г. Петріашвілі 92.4 КБ
Інформаційна технологія інтервального прогнозування часових послідовностей на основі нечітких множин О.В. Чеборака 44.8 КБ
Інформаційна технологія класифікації клінічних діагнозів на основі семантико-синтаксичної моделі О.А. Литвинов 77.7 КБ
Інформаційна технологія контролю та управління діяльністю біооб'єктів у підводному середовищі Ю.А. Попадюха 59.4 КБ
Інформаційна технологія моделювання інтермережі в задачах проектування АСУ підприємства О.П. Шварц 82.8 КБ
Інформаційна технологія моделювання модифікованих дискретних елементів Н.О. Козуб 81.5 КБ
Інформаційна технологія моніторингу організації учбового процесу вищого навчального закладу Л. Е. Сєркова 56.0 КБ
Інформаційна технологія моніторингу якості загальноосвітніх навчальних закладів О.О. Білик 334.3 КБ
Інформаційна технологія обробки неоднорідних медичних даних для підтримки прийняття рішень під час д О.М. Мацуга 169.4 КБ
Інформаційна технологія обробки та аналізу характеристик мовленнєвої інформації Г.В. Зірнєєва 78.3 КБ
Інформаційна технологія оптимізації підсистем збору даних АСУТП в умовах комбінованої невизначеності О.Д. Никитенко 96.4 КБ
Інформаційна технологія оцінки і прогнозування станів електромеханічних пристроїв з використанням шт Б. Тваруг 86.7 КБ
Інформаційна технологія передпроектного дослідження та проектування функціональної організації компл Г.О. Пезенцалі 56.9 КБ
Інформаційна технологія підвищення продуктивності автоматизованої системи методами реструктуризації С.Л. Зіноватна 278.1 КБ
Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень в системі моніторигу при діагностиці захворювань Т.М. Хачапурідзе 394.6 КБ
Інформаційна технологія планування та моніторингу обсягів навчальної роботи у вищих навчальних закла С.В. Білощицька 80.2 КБ
Інформаційна технологія побудови автоматизованої системи управління навчальним процесом М.С. Антоник 192.0 КБ
Інформаційна технологія подання та опрацювання знань на основі нечіткої логіки в експертних системах Єлизавета Геннадіївна Гнатчук 181.8 КБ
Інформаційна технологія прийняття рішень в задачах АСУ на базі кількісної інтегральної оцінки складн В.А. Крісілов 94.1 КБ
Інформаційна технологія природномовного контролю знань Л.М. Бадьоріна 150.7 КБ
Інформаційна технологія прискорення синтезу нейронних мереж для вирішення задач прогнозування при пр Д.М. Олешко 137.5 КБ
Інформаційна технологія прогнозування ризику в інформаційно-управляючих системах Є.Г. Федоров 65.4 КБ
Інформаційна технологія проектування систем обробки даних спостережень якості води А.Р. Ящолт 68.3 КБ
Інформаційна технологія проектування та контролю реклами в мережі Internet на основі її семантичного О.Ю. Коростіль 50.4 КБ
Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової Т.Ю. Олєйнікова 173.4 КБ
Інформаційна технологія символьно-числового аналізу виробничо-економічних процесів для підтримки при М.М. Федоренко 79.5 КБ
Інформаційна технологія структурно-параметричної ідентифікації систем ГТД на основі адаптивних багат А.О. Олійник 1.15 МБ
Інформаційна технологія та інструментальні засоби побудови корпоративних комп'ютерних мереж АСУ в ди С.А. Нестеренко 101.2 КБ
Інформаційна технологія та методи аналізу сумішей сигналів на основі лінійних за параметрами моделей О.Г. Ревунова 39.3 КБ
Інформаційна технологія та система підтримки прийняття рішень з відбору кадрів для робіт підвищеної Н.В. Кузнецова 845.4 КБ
Інформаційна технологія формування протиризикових розкладів робіт при будівництві складних енергетич О.Б. Данченко 73.7 КБ
Інформаційне забезпечення для моделювання та керування транспортними потоками у великих містах М.А. Григоров 3.31 МБ
Інформаційне забезпечення систем неруйнівного контролю виробів з композиційних матеріалів Юлія Володимирівна Вітрук 83.3 КБ
Інформаційне моделювання та управління проектами плазово-технологічної підготовки виробництва у судн Ю.К. Яглицький 38.4 КБ
Інформаційне та математичне забезпечення САПР гідравлічних мікроелектромеханічних систем П.Ю. Денисюк 75.7 КБ
Інформаційний показник ефективності функціонування лабораторних комп'ютерних систем на прикладі нефе О.А. Козіна 62.3 КБ
Інформаційні засоби підвищення ефективності керування у біотехнічній гемодіалізній системі С.Т. Поліщук 153.6 КБ
Інформаційні моделі та технології в управлінні транспортуванням газу Д.С. Пелешенко 276.6 КБ
Інформаційні нейромережеві технології оперативного обліку електроенергії в енергопостачальних компан О.В. Андрощук 45.6 КБ
Інформаційні та математичні моделі корпоративної автоматизованої системи управління регіонального аг Т.В. Січко 55.0 КБ
Інформаційні технології аналізу і прогнозування нестаціонарних процесів Є.О. Демківський 119.4 КБ
Інформаційні технології аналізу та синтезу мікроелектромеханічних систем В.М. Теслюк 205.0 КБ
Інформаційні технології багатокритеріального експертного оцінювання альтернатив у соціальних система І.Н. Вдовиченко 980.3 КБ
Інформаційні технології інтелектуальної підтримки прийняття рішень для оперативно-чергових служб Віра Юріївна Тітова 64.1 КБ
Інформаційні технології комплексного організаційно-технологічного моделювання проектно-орієнтованих І.М. Перевертун 61.5 КБ
Інформаційні технології обробки зображень на основі двопараметричної трикутної норми та нечіткої лог О.Р. Берегуляк 163.9 КБ
Інформаційні технології паралельної фільтрації імпульсного шуму на супутникових зображеннях Нгуен Тхань Фионг 33.0 КБ
Інформаційні технології підтримки прийняття рішень з автоматизованого управління структурами процесі О.В. Козлова 167.6 КБ
Інформаційні технології підтримки прийняття рішень по керуванню ресурсами в медичних приладово-комп' Ю.В. Сосновський 62.2 КБ
Інформаційні технології підтримки процесів контролю виконання державного бюджету В.Р. Сенченко 99.8 КБ
Інформаційні технології пошуку та зберігання даних про графічні об'єкти на основі їх семантики М.П. Чаплагін 301.9 КБ
Інформаційні технології семантичного захисту інформації в системах документообігу В.І. Сабат 113.9 КБ
Інформаційні технології синтезу автоматизованих систем управління енергоактивними об'єктами М.О. Медиковський 94.8 КБ
Інформаційні технології синтезу робастних нейронечітких моделей стохастичних процесів О.Ю. Митник 47.4 КБ
Інформаційні технології систем захисту даних в електронних засобах масової інформації І.М. Лях 426.0 КБ
Інформаційні технології створення автоматизованих систем управління підрозділами МНС при надзвичайни В.І. Томенко 86.0 КБ
Інформаційні технології та інструментальні засоби адаптивного управління мобільними безпровідними об О.Б. Колесник 194.3 КБ
Інформаційно-аналітична система синтезу та обробки зображень на базі функціонального підходу В.М. Хавалко 64.6 КБ
Інформаційно-вимірювальна система аналізу інтегрованих гемодинамічних мікроциркуляторних показників Ельхатіб Мохамед Ахмед Мухтар Алі 43.8 КБ
Інформаційно-вимірювальна система градуювання термоанемометричних вимірювальних перетворювачів швидк Дмитро Миколайович Кузнецов 72.4 КБ
Інформаційно-вимірювальна система діагностування безконтактних електромеханічних перетворювачів на о О.П. Войтович 60.9 КБ
Інформаційно-вимірювальна система для автоматичного контролю параметрів роторних систем О.М. Васілевський 60.7 КБ
Інформаційно-вимірювальна система для автоматичного розпізнавання голосу В.В. Ковтун 75.7 КБ
Інформаційно-вимірювальна система для визначення товщини шкіри людини О.А. Пастух 71.1 КБ
Інформаційно-вимірювальна система для неінвазійної спектрофотометрії біотканин М.А. Томчук 57.3 КБ
Інформаційно-вимірювальна система для оперативного виявлення отруйних хімічних речовин у повітряному У.Б. Марікуца 67.5 КБ
Інформаційно-вимірювальна система ідентифікації джерел радіовипромінювання для пасивної локації об'є Ю.В. Рябкін 67.2 КБ
Інформаційно-вимірювальна система ідентифікації типорозмірів брикетів при пакетуванні радіоактивних Р.З. Аміров 37.1 КБ
Інформаційно-вимірювальна система контролю безпеки робіт по попередженню аварій І.О. Бабенко 210.2 КБ
Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів життєдіяльності молодняку свиней В.Ю. Ларін 65.4 КБ
Інформаційно-вимірювальна система контролю параметрів тахометричних перетворювачів В.М. Севастьянов 61.0 КБ
Інформаційно-вимірювальна система оцінки параметрів циклічних сигналів на базі кругової медіанної фі В.Ю. Куц 71.4 КБ
Інформаційно-вимірювальний комплекс на базі радіотелескопа УРАН-3 для дослідження слабких акусто-іон О.-М.Л. Івантишин 50.3 КБ
Інформаційно-вимірювальні системи видалення структурних дефектів зображення цифрованих багатошарових О.М. Рейда 44.0 КБ
Інформаційно-вимірювальні системи високочастотної вібродіагностики роторних машин О.Г. Воронцов 84.6 КБ
Інформаційно-вимірювальні системи діагностування аналогових вузлів радіоелектронної апаратури в проц О.М. Роїк 67.8 КБ
Інформаційно-вимірювальні системи теплопостачання житлових будинків В.В. Кабачій 74.5 КБ
Інформаційно-випробувальна трибологічна система з стабілізованими контактними напруженнями Р.Є. Костюнік 34.0 КБ
Інформаційно-керуючі системи для локальних електроенергетичних об'єктів на основі сучасних інформаці І.П. Заболотний 1.7 КБ
Інформаційно-пошукова технологія управління процесами аналізу і визначення складу матеріалів К.К. Голдер 100.0 КБ
Інформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних ієрархічних системах в умовах над І.О. Малець 1.09 МБ
Інфраструктури верифікації та убудованого діагностування цифрових систем на кристалах Є.І. Литвинова 73.2 КБ
Ітеративні методи ієрархічної контурної сегментації зображень у просторі гіперболічного вейвлет пере О.Ю. Бабілунга 86.0 КБ
Кабельні первинні термоелектричні перетворювачі з покращеними метрологічними і експлуатаційними хара О.П. Гук 40.4 КБ
Кадастрова багатофакторна оцінка міських земель Ю.П. Губар 55.2 КБ
Капілярно- пористі структури в твердих холодоагентах: умови утворення, теплофізичні властивості, фун А.В. Роженцев 14.8 КБ
Карбідкремнієві вогнетриви на нітридкремнієвій зв'язці Л.К. Савіна 47.3 КБ
Карбонатний бетон на золоцементному в'яжучому, модифікованому лужною алюмоферитною добавкою В.П. Ковальський 89.4 КБ
Каскадні термоелектричні охолоджувачі для об'єктів напівпровідникової оптоелектроніки Д.Б. Безверхов 65.2 КБ
Каталізатори конверсії метанолу в формальдегід із зниженим вмістом срібла Олександр Іванович Русінов 31.2 КБ
Каталітична олігомеризація олефінвмісних фракцій Г.М. Рипка 101.7 КБ
Каталітичне розкладення оксидів азоту в окислювальному середовищі Сю Юнлун 75.0 КБ
Каталітичні процеси в технології нітроген оксидів та нітратної кислоти О.М. Близнюк 170.5 КБ
Категорні моделі і метод поповнення ієрархічних баз знань предметних областей автоматизованих систем Т.М. Неофітна 105.8 КБ
Квазізрівноважені вимірювальні канали для установок симетрування навантажень вузлів електричних мере О.В. Бабенко 60.7 КБ
Квазізрівноважені частотно-варіаційні вимірювальні системи електротехнічних об'єктів М.Й. Бурбело 76.1 КБ
Квазіоптичні інтегральні діаграмоутворюючі схеми багатопроменевих антен діапазону міліметрових хвиль Т.І. Бугрова 1.25 МБ
Квазірезонансні імпульсні перетворювачі для систем точного електроприводу постійного струму А.С. Ревко 78.0 КБ
Квантові магнітометричні вимірювальні перетворювачі постійного струму І.П. Гаранюк 47.5 КБ
Керамзитобетонні дренажні труби підвищеної міцності А.Б. Гасанов 38.5 КБ
Керамзитовий гравій покращеної якості з використанням сапонітової породи І.В. Луцюк 618.5 КБ
Кераміка для захисту від електромагнітного випромінювання Р.В. Кривобок 41.8 КБ
Керамічні наповнювачі на основі системи Al2O3-SiO2-ZrO2 для стоматологічних композиційних матеріалів Ірина Володимирівна Шуба 51.6 КБ
Керамічні суміші в системі Al2O3-ZrO2-SiO2-Al-Si для від Сергій Віталійович Горбатко 45.6 КБ
Керовані п'єзорезонансні пристрої з низькодобротним навантаженням В.В. Мішан 101.7 КБ
Керування вентильними перетворювачами з ідентифікацією параметрів Юлія Сергіївна Петергеря 57.0 КБ
Керування геометричними розмірами штаби на прокатних станах Ю.М. Білобров 36.0 КБ
Керування електроприводом шахтної підйомної установки з урахуванням розподілених параметрів електром А.А. Самойленко 56.4 КБ
Керування нелінійними динамічними об'єктами збагачувальних виробництв на основі гібридних моделей Га О.В. Поркуян 250.7 КБ
Керування нестаціонарними режимами роботи вітроустановок промислових вітроелектричних станцій В.П. Васько 60.2 КБ
Керування однофазним фільтро-компенсуючим пристроєм на основі широтно-імпульсного перетворювача Нгуєн Ли Хай Тунг 68.9 КБ