Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Магнетопружні ефекти в двовимірних квантових феромагнетиках - Д.В. Спірін
Досліджено вплив магнетопружної взаємодії на стабілізацію дальнього магнітного порядку. Вивчено фазові та динамічні характеристики двовимірних квантових феромагнетиків за наявності біквадратичної та магнітодипольної взаємодій, одноіонної анізотропії. Висвітлено двовимірні феромагнетні системи з обліком магнітопружної, магнітодипольної, біквадратичної взаємодій та одноіонної анізотропії типу "легка площина". Отримано спектри квазічастинок. Проведено оцінки флуктуацій магнітного моменту. Визначено можливість стабілізації дальнього магнітного порядку. Оцінено температуру Кюрі для різних систем. Досліджено властивості двовимірної ХV моделі з урахуванням магнітопружної взаємодії. Запропоновано нову модель для пояснення переорієнтаційних фазових переходів за температурою в тонких плівках, пов'язану з урахуванням двовимірної магнітопружної взаємодії. Вперше вивчено фазовий перехід, завдяки якому під час низьких температур відбулось розм'якшення поздовжньо-поляризованої квазіфононної моди.

Закономірності розвитку інтерфазної загибелі лімфоцитів селезінки щурів за участі Сa2+-за - О.П. Матишевська
Досліджено вплив магнетопружної взаємодії на стабілізацію дальнього магнітного порядку. Вивчено фазові та динамічні характеристики двовимірних квантових феромагнетиків за наявності біквадратичної та магнітодипольної взаємодій, одноіонної анізотропії. Висвітлено двовимірні феромагнетні системи з обліком магнітопружної, магнітодипольної, біквадратичної взаємодій та одноіонної анізотропії типу "легка площина". Отримано спектри квазічастинок. Проведено оцінки флуктуацій магнітного моменту. Визначено можливість стабілізації дальнього магнітного порядку. Оцінено температуру Кюрі для різних систем. Досліджено властивості двовимірної ХV моделі з урахуванням магнітопружної взаємодії. Запропоновано нову модель для пояснення переорієнтаційних фазових переходів за температурою в тонких плівках, пов'язану з урахуванням двовимірної магнітопружної взаємодії. Вперше вивчено фазовий перехід, завдяки якому під час низьких температур відбулось розм'якшення поздовжньо-поляризованої квазіфононної моди.Тур в Рованиеми и еще.
На http://www.pkadastr.ru помощь юриста воронеж.
Дисертації, автореферати » Технічні науки

Технічні науки - Страница 15, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Ідентифікація форми рухомих об'єктів на основі сигнально та спектрально-структурних моделей С.В. Лавріненко 76.5 КБ
Ієрархічна декомпозиція в задачах оперативного управління інженерними мережними системами Леонід Ісаакович Лєві 62.3 КБ
Імітаційне моделювання корозії бетону в агресивних середовищах об'єктів рудопідготовчого виробництва О.В. Макаренко 103.9 КБ
Імітаційне моделювання та оптимізація процесу багатоступеневої кристалізації цукрози О.А. Єщенко 147.1 КБ
Імітаційне моделювання ушкоджень та відмов складних технічних систем з регулярною структурою С.М. Красножон 60.4 КБ
Імовірнісна оцінка термічної та динамічної стійкості елементів електропостачальних систем до струмів М.Ю. Голованьов 314.4 КБ
Імовірнісний аналіз роботи стиснутих трубобетонних елементів О.П. Воскобійник 80.2 КБ
Імовірнісний розрахунок сталевих конструкцій на сумісну дію випадкових навантажень В.О. Северин 36.4 КБ
Імовірнісний розрахунок стиснутих елементів будівельних конструкцій А.М. Пащенко 63.2 КБ
Імовірнісні методи проектування пристроїв колективного рятування на суднах Т.А. Фаріонова 79.3 КБ
Імовірнісні характеристики навантажувальних режимів роботи вітроелектричних установок з асинхронними П.П. Пекур 95.3 КБ
Імпульсна автоматична компенсація радіальних пружних переміщень тонкостінних циліндричних деталей пр О.В. Голубєв 63.1 КБ
Імпульсні системи стабілізації постійної напруги з нечіткими регуляторами С.А. Іванець 34.8 КБ
Інваріантні геометричні моделі ідентифікації та аналізу проекційних зображень В.М. Корчинський 119.5 КБ
Інваріантні частотні ємнісні перетворювачі рівня для систем контролю і керування літальних апаратів В.О. Книш 63.5 КБ
Інверсний контекстно-асоціативний метод та програмні засоби автоматизованої орфокорекції природномов Т.М. Заболотня 76.4 КБ
Інгібування кислотної корозії металів эNэ-ацилметилпіридинієвими солями Тетяна Миколаївна Пилипенко 66.7 КБ
Інгібування корозії дюралюмінієвих сплавів безхроматними пігментами та їх синергічними композиціями М.Б. Тимусь 1.03 МБ
Індукційне зваркопаяння тонкостінних трубчастих конструкцій проміжної та кінцевої трубчастої арматур О.С. Прокоф'єв 48.5 КБ
Індукційні реостати з покращеними масогабаритними показниками для асинхронних двигунів з фазним рото О.В. Качура 48.0 КБ
Індукційні установки для електромагнітної обробки металів і сплавів (розробка, дослідження, впровадж Ю.М. Гориславець 198.8 КБ
Інженерія зносостійкої поверхні сплавів алюмінію при їх електроіскровому легуванні матеріалами на ос Дмитро Віталійович Юречко 33.1 КБ
Інженерно-геодезичний моніторинг деформаційних процесів на екологонебезпечних територіях та інженерн В.Я. Чорнокінь 62.0 КБ
Інструментальне забезпечення оцінки земель (на прикладі забруднених територій Лісостепової зони Харк Л.М. Казаченко 52.2 КБ
Інструментальні засоби автоматизації передпроектного аналізу та ранніх етапів проектування М.В. Сорочан 107.9 КБ
Інструментальні засоби для дослідження та застосування методів моделювання за статистичними даними С.М. Єфіменко 97.3 КБ
Інструментальні засоби обробки зображень гістологічних зрізів на основі еволюційних моделей Т.В. Мартиненко 80.0 КБ
Інструментарій проектування комп'ютерних систем на основі діалогових алгебро-граматичних моделей пре В.А. Хохлов 73.2 КБ
Інструменти управління реалізацією інноваційних проектів в умовах діючого підприємства В.М. Молоканова 100.5 КБ
Інтегральний метод параметричного синтезу соленоїдальних джерел магнітних полів О.К. Павлов 30.9 КБ
Інтеграційний механізм ефективної комунікації в проектах О.М. Медведєва 968.5 КБ
Інтеграція дизайну і маркетингу в сучасній проектній культурі О.В. Соболєв 40.3 КБ
Інтегрована система управління процесами першої стадії збагачення залізної руди з мінімальними втрат А.І. Купін 47.3 КБ
Інтегроване проектування високоресурсних розтягнутих панелей крила транспортного літака А.М. Гуменний 283.2 КБ
Інтегроване розподільне керування нелінійною динамічною системою С.В. Павлова 111.0 КБ
Інтегровані автоматизовані системи керування товстолистовими прокатними станами (розвиток теорії, мо Г.Г. Грабовський 75.3 КБ
Інтегровані системи розрахунку та оптимізації техніко-економічних показників підприємств цукрової пр О.В. Криворучко 61.9 КБ
Інтегруючий гіроскопічний гравіметр авіаційної гравіметричної системи О.О. Добржанський 87.3 КБ
Інтелектуалізація систем диспетчерського управління територіально-розподіленими електроенергетичними О.Ф. Буткевич 82.3 КБ
Інтелектуальна інформаційна система оцінки ефективності підприємств цукрової промисловості Т.О. Прокопенко 114.6 КБ
Інтелектуальна інформаційна технологія діагностики технічного стану будівель О.О. Терентьєв 229.1 КБ
Інтелектуальна система динамічного зважування автомобілів для автоматизації управління запасами на с О.К. Дідик 61.3 КБ
Інтелектуальна система менеджменту й інтеграції різнорідної інформації на основі стандартизованих мо О.Ю. Шевченко 72.0 КБ
Інтелектуальна система планування тактики руху автономного робота в квазістаціонарному середовищі О.С. Звенігородський 41.4 КБ
Інтелектуальне формування індивідульної траєкторії навчання студента П.С. Носов 88.3 КБ
Інтелектуальні методи синтезу семантичних моделей програм О.Л. Лещинська 86.8 КБ
Інтелектуальні методи та засоби візуалізації позаштатних ситуацій в складних системах А.Л. Єрохін 254.1 КБ
Інтелектуальні моделі системи підтримки прийняття рішень при автоматизованому управлінні процесом гі Н.В. Глухова 49.6 КБ
Інтелектуальні системи підтримки прийняття рішень в управлінні виробництвом у нечітких умовах Г. Сетлак 108.5 КБ
Інтенсификація синтезу та дослідження властивостей високотемпературної надпровідної кераміки Bi(Pb)- Ірина Олександрівна Юрченко 142.9 КБ
Інтенсифікація агломераційного процесу шляхом управління газопроникністю шару, що спікається С.В. Крівенко 33.0 КБ
Інтенсифікація витягування порожнистих тонкостінних виробів з використанням профільованих заготовок М.В. Орлюк 64.8 КБ
Інтенсифікація екстрагування цільових компонентів з твердої фази вакуумуванням системи Л.О. Венгер 38.3 КБ
Інтенсифікація електролітичного методу переробки відходів титану та його сплавів В.В. Павлов 155.7 КБ
Інтенсифікація електролітичного методу переробки відходів титану та його сплавів В.В. Павлов 402.9 КБ
Інтенсифікація масообміну в бензольних скруберах з регулярними насадочними елементами І.О. Лаврова 49.2 КБ
Інтенсифікація масопереносу при виробництві кріпких напоїв В.Г. Терзієв 91.0 КБ
Інтенсифікація обробки зерна в абразивно-дисковій лущильній машині шляхом поєднання процесів пневмос О.О. Бакуменко 56.2 КБ
Інтенсифікація очистки виробничих стічних вод на компактних установках Дар'я Олександрівна Голубова 56.6 КБ
Інтенсифікація процесів взаємодії обертових потоків в енергозберігаючих технологіях теплоенергетики О.М. Зайцев 82.6 КБ
Інтенсифікація процесів газодинаміки й масообміну в доменній плавці В.О. Петренко 61.1 КБ
Інтенсифікація процесів знезараження води з використанням гідродинамічних кавітаційних пристроїв О.Р. Гащин 47.7 КБ
Інтенсифікація процесів колорирування бавовняних тканин прямими і кубовими барвниками О.О. Семенченко 121.2 КБ
Інтенсифікація процесів одержання карбідів, нітридів і композиційних матеріалів на їх основі В.С. Поліщук 57.6 КБ
Інтенсифікація процесів опорядження текстильних матеріалів у магнітному полі Н.С. Данилевич 48.0 КБ
Інтенсифікація процесів очищення дифузійного соку цукрового виробництва із застосуванням кавітації А.М. Матиящук 133.8 КБ
Інтенсифікація процесів сушіння рослинних пектиновмісних матеріалів Р.О. Шапар 47.1 КБ
Інтенсифікація процесів тепло- і масообміну холодильного обладнання блоку вторинної конденсації виро Ю.А. Бабіченко 155.3 КБ
Інтенсифікація процесів тепловологообміну при розпилювальному сушінні деяких видів бактеріальних пре О.О. Переяславцева 140.9 КБ
Інтенсифікація процесів шліфування інструментальних матеріалів кругами із синтетичних алмазів і кубі А.О. Шепелєв 45.3 КБ
Інтенсифікація процесу газифікації малометаморфізованого вугілля України з використанням металургійн В.М. Орлова 118.5 КБ
Інтенсифікація процесу екстрагування сахарози із бурякової стружки шляхом електромембранної підготов Т.М. Захарченко 37.6 КБ
Інтенсифікація процесу колорирування поліефірних текстильних матеріалів дисперсними барвниками А.Я. Ганзюк 151.9 КБ
Інтенсифікація процесу періодичного екстрагування за допомогою низькочастотних механічних коливань п Н.В. Попова 146.5 КБ
Інтенсифікація процесу подрібнення у трубних млинах з активаційними бронефутераціями В.М. Матієга 54.5 КБ
Інтенсифікація процесу сушіння фруктово-ягідної сировини в завислому шарі Н.В. Бахмутян 34.6 КБ
Інтенсифікація процесу фільтрування води на швидких фільтрах із застосуванням активованих розчинів ф Г.І. Благодарна 33.2 КБ
Інтенсифікація роботи водоочисних споруд із зернистим завантаженням шляхом визначення раціональних з О.І. Горобченко 85.8 КБ
Інтенсифікація роботи міських очисних споруд каналізації шляхом покращання їх гідравлічного режиму Я.М. Черненко 28.0 КБ
Інтенсифікація роботи очисних споруд каналізації прикріпленими мікроорганізмами Л.М. Приходько 43.1 КБ
Інтенсифікація роботи споруд з очистки міських стічних вод з великим коливанням сезонної продуктивно Ю.І. Штонда 53.8 КБ
Інтенсифікація роботи споруд по очистці води від сірководню О.В. Терновцев 94.9 КБ
Інтенсифікація розробки грунту бульдозерним відвалом удосконаленням параметрів ножової системи В.О. Талалай 53.0 КБ
Інтенсифікація розробки грунту скрепером шляхом удосконалення робочого органу і технології заповненн С.О. Карпушин 24.6 КБ
Інтенсифікація та механізм твердофазного відновлення оксидів заліза в умовах хіміко-каталітичної дії О.М. Гришин 168.7 КБ
Інтенсифікація теплових і гідродинамічних процесів шляхом керування умовами енергомасообміну (на при І.В. Стрелков 61.3 КБ
Інтенсифікація тепломасообмінних процесів у вентиляторних градирнях плівкового типу В.В. Карнаух 131.8 КБ
Інтенсифікація тепломасообміну в контактному конденсаторі з сітчастою насадкою В.І. Шкляр 33.4 КБ
Інтенсифікація тепломасопереносу в макропористих тілах у процесах зволоження та сушіння під дією сил Н.В. Поліщук 331.0 КБ
Інтенсифікація теплообміну в опалювальних конвекторах в умовах термогравітаційної конвекції О.О. Вишегородська 63.7 КБ
Інтенсифікація термообробки неньютонівських харчових рідин в апараті з ротаційним термосифоном І.В. Безбах 26.7 КБ
Інтенсифікація технології виготовлення друкарських форм з фотополімеризаційноздатних матеріалів із в З.М. Сельменська (Гуменюк) 104.9 КБ
Інтенсифікація технологічних процесів виготовлення залізобетонних виробів панельної конструкції у ве В.П. Азутов 28.6 КБ
Інтенсифікація технологічних процесів виробництва спирту активацією гідролітичних ферментів Р.О. Бліщ 110.5 КБ
Інтенсифікація технологічного процесу подріблення зерна на комбікорм у відцентрово-ударному млині Е.П. Левченко 42.0 КБ
Інтенсифікація технологічного процесу подрібнювача - змішувача кормів В.С. Хмельовський 50.7 КБ
Інтервальні методи обчислення допусків при проектуванні електронних апаратів Г.М. Шило 59.0 КБ
Інтервально-кодовий метод для моделювання перетворювачів та управління ними Хассан Яссін Харісі 33.9 КБ
Інтерпретація акустичних даних у задачах моніторингу виробничих шумів О.Є. Асланов 95.6 КБ
Інтерпретація текстової інформації на основі нечітких концептуальних моделей А.І. Парамонов 246.8 КБ
Інфологічне моделювання процесу технічного обслуговання повітряних суден з урахуванням особливостей Табет Алі М.Г. 174.6 КБ
Інформатизація процесів удосконалення телекомунікаційних каналів автоматизованих систем переробки ін Н.В. Корніловська 100.3 КБ
Інформатизація процесів управління в виробничо-фінансовій діяльності підприємств Т.В. Лук'яненко 62.8 КБ
Інформаційна мережа з об'єднаними оптичними інтерфейс-каналами В.І. Маліновський 89.1 КБ
Інформаційна модель оцінки маси об'єкта при обмеженому часі зважування Є.В. Шендрик 61.9 КБ
Інформаційна підтримка прийняття рішень для медико-генетичної консультації В.С. Димов 92.3 КБ
Інформаційна підтримка прийняття рішень при управлінні корпоративним підприємством Марина Вікторівна Сидорук 87.5 КБ
Інформаційна підтримка управління надходженням позабюджетних коштів вузу О.О. Піщухіна 112.6 КБ
Інформаційна система для прогнозування нафтогазоносних покладів В.І. Шекета 55.1 КБ
Інформаційна система оперативного управління організаційно-технічними об'єктами гірничорудних кар'єр В.В. Кудінов 58.7 КБ
Інформаційна технологія автоматизації випробувань систем електрозабезпечення космічних апаратів П.О. Лучшев 327.6 КБ
Інформаційна технологія автоматизованого навчання та контролю знань в управлінні учбовим процесом Є.Ю. Катаєва 62.1 КБ
Інформаційна технологія автоматизованої переробки текстової інформації при створенні електронних сло О.В. Касілов 63.3 КБ
Інформаційна технологія багатоверсійного представлення та керування базами даних інформаційних систе Б.Ф. Трофимов 1.34 МБ
Інформаційна технологія видобування знань для прогнозування часових рядів на прикладі завантаженості С.В. Хмільовий 81.6 КБ