Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 9, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Високоточні обчислювальні алгоритми та система автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в баг - І.О. Баран
Побудовано та досліджено нові математичні моделі (для одно- та двовимірного випадків) стаціонарних процесів дифузії та фільтрації рідини в анізотропних областях складної конфігурації, які містять довільно орієнтовані в просторі тонкі включення/тріщини. Запропоновано нові класичні еквівалентні узагальнені задачі, які визначені на класах розривних функцій, в основних ортогональних системах координат (декартовій, циліндричній, полярній), доведено теореми існування та єдиності узагальнених розв'язків отриманих задач. Розроблено високоточні обчислювальні алгоритми методу скінчених елементів (МСЕ) для числового розв'язування змішаних крайових задач з умовами спряження неідеального контакту та створено на їх основі ефективну діалогову систему автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах. Одержано оцінки похибок наближених розв'язків. Побудовано нову варіаційну задачу з єдиним узагальненим розв'язком про формування температурного поля у вузлі тертя. На основі об'єктно-орієнтованого програмування та розроблених високоточних обчилювальних алгоритмів МСЕ створено та програмно реалізовано автоматизовану систему DIFUS діалогового моделювання задач з умовами спряження. За допомогою системи DIFUS розв'язано модельні приклади та практичні задачі.

Вдосконалення систем передачі інформації по проводових каналах зв'язку на базі xDSL технологій - О.І. Цопа
Побудовано та досліджено нові математичні моделі (для одно- та двовимірного випадків) стаціонарних процесів дифузії та фільтрації рідини в анізотропних областях складної конфігурації, які містять довільно орієнтовані в просторі тонкі включення/тріщини. Запропоновано нові класичні еквівалентні узагальнені задачі, які визначені на класах розривних функцій, в основних ортогональних системах координат (декартовій, циліндричній, полярній), доведено теореми існування та єдиності узагальнених розв'язків отриманих задач. Розроблено високоточні обчислювальні алгоритми методу скінчених елементів (МСЕ) для числового розв'язування змішаних крайових задач з умовами спряження неідеального контакту та створено на їх основі ефективну діалогову систему автоматизованого розрахунку дифузійних процесів в багатокомпонентних середовищах. Одержано оцінки похибок наближених розв'язків. Побудовано нову варіаційну задачу з єдиним узагальненим розв'язком про формування температурного поля у вузлі тертя. На основі об'єктно-орієнтованого програмування та розроблених високоточних обчилювальних алгоритмів МСЕ створено та програмно реалізовано автоматизовану систему DIFUS діалогового моделювання задач з умовами спряження. За допомогою системи DIFUS розв'язано модельні приклади та практичні задачі.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Закономірності перебігу процесів перекисного окислення ліпідів і системи антиоксидантного захисту ор О.В. Коломоєць 34.9 КБ
Закономірності розвитку інтерфазної загибелі лімфоцитів селезінки щурів за участі Сa2+-за О.П. Матишевська 41.5 КБ
Закономірності самоорганізації та регуляції кровообігу людини Є.А. Настенко 69.6 КБ
Закономірності формоутворення при гібридизації гексаплоїдних форм тритикале з м'якою пшеницею К.Ю. Суворова 32.1 КБ
Залежність окремих фізіологічних процесів і продуктивності сільськогосподарських культур від дії мет С.О. Приплавко 86.7 КБ
Залежність продукційно-енергетичних показників біосистем від рівня забруднення середовища важкими ме О.А. Ігнатюк 92.1 КБ
Заплавна рослинність басейну верхів'я Західного Бугу: еколого-ценотична структура, динамічні тенденц О.Т. Кузярін 45.4 КБ
Заплавне грунтотворення Полісся та Лісостепу України (еволюція, біогеохімія, окультурювання) М.О. Горін 99.7 КБ
Засоби хімічного захисту культурбіогеоценозів як екологічний фактор (дія, оптимізація, стійкість, пр Ю.Л. Полєва 59.3 КБ
Застосування методу біохемілюмінесценції в токсикологічних дослідженнях О.І. Антюфєєва 687.1 КБ
Застосування мікрокосмних моделей для визначення порушень трофічної структури річок Західного регіон Н.С. Андрусяк 609.8 КБ
Застосування міліметрових і субміліметрових радіохвиль та їх комбінації в дослідженні біологічних об Н.В. Древаль 608.4 КБ
Застосування молекулярно-генетичних маркерів різних класів при визначенні внутрішньо- та міжпородної О.І. Метлицька 47.7 КБ
Застосування озону для підвищення ефективності кріоконсервування еритроцитів людини та дріжджів Sacc Ірина Алімівна Буряк 33.6 КБ
Захворюваність, поширеність та особливості перебігу хронічного гепатиту в осіб, які зазнали впливу м А.А. Гасанов 46.4 КБ
Західний квітковий трипс Frankliniella occidentalis Pergande (Thysanoptera: Thripidae) як структурни Оксана Іванівна Слободенюк 80.1 КБ
Збалансований розвиток агроекосистем на прикладі Чернігівської області І.В. Гриник 81.6 КБ
Збереження біотичного різноманіття України (методологія, теорія, практика) Ярослав Іванович Мовчан 110.7 КБ
Зберігання сперміїв в умовах гіпотермії для використання в програмі екстракорпорального запліднення І.В. Терпяча 26.7 КБ
Збудники інфекцій групи TORCH та їх асоціації при репродуктивних втратах А.П. Боровик 133.4 КБ
Зв'язки між активністю амінергічних нейронів стовбура мозку і ЕЕГ у кішки: модифікації під впливом б О.І. Колотілова 844.9 КБ
Зв'язок інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів у тварин з варіаціями геліогеофізичних факторів П.Є. Григор'єв 29.4 КБ
Зелені жаби фауни України: морфологічна мінливість, каріологія та особливості біології Н.М. Сурядна 116.0 КБ
Земляні блішки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) Південного сходу України (фауна та екологія) М.Є. Сергєєв 95.4 КБ
Зіставлення клінічних та біохімічних фенотипів при синдромі Елерса - Данлоса О.В. Бугайова 43.1 КБ
Зміна больової чутливості щурів під впливом гіпокінетичного стресу Т.В. Заячникова 38.3 КБ
Зміна експресії генів у гліальних пухлинах головного мозку людини Катерина Олександрівна Шостак 33.0 КБ
Зміна кінетики процесу квантового вивільнення медіаторів в хромафінних клітинах щура при різних типа О.М. Починюк 62.9 КБ
Зміна рівня нервовоспецифічних білків під впливом експериментального соматогенного болю та фармакоко Н.В. Козубенко 29.5 КБ
Зміни активності процесів переокиснення ліпідів та стану антиоксидантної системи в еритроцитах і шля О.І. Решетар 111.8 КБ
Зміни АТФазної активності та молекулярні перебудови еритроцитарних мембран при впливі іонізуючого ви Г.В. Зима 24.3 КБ
Зміни біофізичних властивостей кісткової тканини після розвантаження та обмеження надходження кисню О.Г. Чака 134.2 КБ
Зміни експресії гена цитохрому Р450 2Е1 у печінці мишей за дії екзогенних стресових факторів О.В. Максимчук 55.9 КБ
Зміни кальцієвого гомеостазу в нейронах культури гіпокампа щурів при інкубації з [бета]-амілоїдом Тетяна Юріївна Король 48.6 КБ
Зміни кальцієвої сигналізації у нейронах дорзального рогу спинного мозку щурів при діабетичній нейро І.А. Кругликов 26.2 КБ
Зміни ліпідного складу, вмісту продуктів переокиснення компонентів плазматичних мембран кардіоміоцит Н.М. Василинчук 203.7 КБ
Зміни метаболічного профілю крові і окремих ділянок ДНК лімфоцитів великої рогатої худоби при лейкоз Р.А. Голубець 50.6 КБ
Зміни мікроекології кишечнику за дії оксалатів металів та корекція спричинених ними порушень (Експер Л.В. Дячишина 24.7 КБ
Зміни морфофункціональних параметрів еритроцитів периферичної крові при дії фізичних навантажень О.В. Драницин 30.0 КБ
Зміни нейро- та психофізіологічних показників при проведенні серії сеансів біологічного зворотного з О.Г. Трибрат 429.8 КБ
Зміни низькопорогової кальцієвої провідності нейронів латеродорсального ядра таламуса щурів у період А.В. Єрьомін 29.4 КБ
Зміни обміну оксиду азоту в організмі щурів при його гіперпродукції та можливості їхньої корекції (Е С.Г. Шандренко 40.1 КБ
Зміни скорочувальної властивості м'яза і модуляція сегментарних рефлексів при розвитку м'язової втом Л.А. Бугайченко 38.6 КБ
Зміни функціональної активності деяких залоз внутрішньої секреції внаслідок фізичного навантаження в О.В. Мусієнко 32.1 КБ
Значення генетичних відмінностей в реактивності модельних об'єктів і клітин людини при дії електрома Кам Давід 23.1 КБ
Значення генетичних факторів крові у формуванні імунореактивності організму за умов психоемоційного С.В. Соколенко 74.7 КБ
Значення специфічності генетичного матеріалу для успішної інтрогресії у геном м'якої пшениці (на при А.В. Злацька 39.6 КБ
Значення цитомегаловірусної інфекції у розвитку соматичної патології у віддалений період після аварі Павло Костянтинович Бойченко 109.3 КБ
Зональний розподіл мейобентосу та його найважливішого компонента - вільноіснуючих нематод у Чорному Н.Г. Сергеєва 61.7 КБ
Зооіндикація стану штучних і природних водних екосистем Заходу України О.Я. Думич 39.6 КБ
Зоопланктон Дніпровського водосховища в умовах антропогенного пресу В.О. Яковенко 473.8 КБ
Ідентифікація білків-партнерів туберозно-склерозного комплексу TSC1/2 та характеристика виявлених вз О.М. Маланчук 65.4 КБ
Ідентифікація генотипів соняшника за допомогою ДНК-маркерів А.В. Трояновська 35.8 КБ
Ідентифікація і ефекти алелів генів темпів розвитку пшениці Віктор Іванович Файт 115.1 КБ
Ідентифікація комплексів генів, які змінюють нормальну експресію в астроцитарних гліомах О.М. Гаріфулін 33.1 КБ
Ідентифікація нових генів, що беруть участь у катаболітній регуляції у метилотрофних дріжджів Hansen Олена Георгіївна Стасик 38.8 КБ
Ідентифікація структурних та регуляторних генів біосинтезу рибофлавіну у флавіногенних дріжджів Cand Костянтин Васильович Дмитрук 33.7 КБ
Ідентифікація та біохімічна характеристика Na/Li-протитранспорту в бета-клітинах підшлункової залози А.В. Шкаволяк 43.9 КБ
Ідентифікація та властивості іон-транспортувальних АТР-гідролаз сперматозоїдів чоловіків за умов олі Н.С. Кочешкова 46.8 КБ
Ідентифікація та характеристика нових генів людини з використанням NotI-"зв'язувальних" бібліотек С.М. Кваша 25.2 КБ
Ізоферментний склад пероксидази озимих зернових за умов низькотемпературного стресу А.В. Капустян 96.2 КБ
Ізоформи лактатдегідрогенази та білковий спектр слизової оболонки травного тракту плода корови в онт О.М. Федець 37.9 КБ
Іммобілізація протеолітичних ферментів та білків на полімерних носіях С.С. Декіна 36.2 КБ
Імунна відповідь і зміна показників гомеостазу в різні терміни після радіаційного впливу Л.А. Дроздова 122.1 КБ
Імунний статус плодів і телят з різним антенатальним розвитком О.М. Дацьків 29.0 КБ
Імунний та антиоксидантний статус корів і телят за дії вітамінів А, D3, E, селену та інтерферону Наталія Михайлівна Лешовська 42.6 КБ
Імунобіологічна реактивність і біохімічний профіль крові поросят, хворих на коліентеротоксемію, та з Маркіян Іванович Рацький 500.1 КБ
Імунобіологічний статус у свиней в неонатальний період та вплив на нього риботану, тималіну та левам Н.О. Салига 23.5 КБ
Імуногенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин Р.О. Стоянов 44.4 КБ
Імуногенетичні маркери формування анеуплоїдного потомства О.І. Терпиляк 21.6 КБ
Імуногенетичні фактори реалізації генетично обумовленої патології Д.В. Заставна 53.0 КБ
Імунологічна реактивність організму за різних умов техногенного забруднення середовища важкими метал О.Є. Слюсаренко 89.5 КБ
Імунологічна реактивність у хворих на виразкову хворобу дванадцятипалої кишки під впливом вихрового О.М. Татарчук 28.8 КБ
Імуномодулююча дія фактора переносу за умови радіаційного впливу О.Г. Голева 30.3 КБ
Імуномодулюючі властивості противірусного препарату ізатізон О.І. Болсунова 33.9 КБ
Імуномодуляторні властивості молекулярного комплексу дріжджова РНК - тилорон І.В. Лич 43.8 КБ
Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus aureus WOOD 46 при пухлинному рості В.В. Позур 33.0 КБ
Імунофізіологічний стан організму птиці у різні вікові періоди та при застосуванні імуномодуляторів В.А. Колотницький 1.53 МБ
Імунофізіологічний статус телят за впливу антимікробних препаратів та імуномодуляторів Н.Е. Лісова 230.7 КБ
Імунофізіологічні фактори протипухлинного захисту молочної залози собак В.Ф. Шекель 41.8 КБ
Індивідуальні особливості пов'заних з подією ЕЕГ-потенціалів людини І.М. Конарева 134.6 КБ
Індивідуальні психофізіологічні відмінності та їх значення при професійному відборі кандидатів на ві В.М. Панченко 26.0 КБ
Індивідуально-типологічні особливості мікроциркуляції крові у дівчат-студенток з різним соматотипом Т.І. Станішевська 115.8 КБ
Індивідуально-типологічні особливості реагування людини на дію запахів ефірних олій лимону і лаванди В.І. Кравченко 31.6 КБ
Індикаційно-діагностична оцінка поверхневого забруднення суходольних біогеоценозів (на прикладі Запо Д.Д. Ганжа 51.9 КБ
Індукований морфогенез і клональне мікророзмноження перспективних сортів м'яти І.О. Бугара 34.9 КБ
Індуктивно-резонансний перенос енергії в мембранних системах Є.О. Доманов 27.5 КБ
Індукція і прояв радіоадаптивної відповіді клітин інбредних та гетерозисних рослин Helianthus annuus Олена Юріївна Баєва 46.2 КБ
Індукція каталітичної активності плазміногену моноклональним антитілом IV - 1C О.Ю. Сломінський 34.6 КБ
Індукція синтетичними регуляторами росту органогенезу in vitro і на ранніх етапах онтогенезу В.А. Циганкова 70.4 КБ
Індукція та прояв радіоадаптивної відповіді у поколіннях рослин з різним генотипом Т.А. Долгова 30.3 КБ
Інсектицидні кристалічні білки нових штамів Bacillus thuringiensis та гени, що їх кодують І.А. Ісакова 16.7 КБ
Інтенсивність обміну речовин і продуктивність великої рогатої худоби за корекції протеїнового та мін Є.М. Колтун 33.3 КБ
Інтенсивність окиснювальних процесів та активність компонентів системи детоксикації в мікросомній фр О.В. Кеца 23.9 КБ
Інтенсивність оксидативного стресу та склад вільних амінокислот крові при гальмуванні росту карцином О.Д. Скорик 56.9 КБ
Інтенсивність перебігу фізіологічних процесів і продуктивність бугайців за впливу метіонатів і лізин В.В. Сенечин 44.4 КБ
Інтенсифікація біотехнології вермікультивування і шляхи оптимізації використання черв'ячної біомаси В.М. Харчишин 41.4 КБ
Інтенсифікація сорбції іонів міді та хрому дріжджами Saccharomyces cerevisiae в магнітному полі Ірина Юріївна Гойко 41.2 КБ
Інтерферон-індукована система <$Ebold {2 prime , 5 prime }>-олігоаденілату в лімфоїдних клітинах щур К.В. Прокопова 29.7 КБ
Інтерфероногенна та антивірусна дія молекулярних комплексів одноланцюгова РНК-тилорон Н.М. Жолобак 36.0 КБ
Інтерфероногенні властивості ротавірусів та стан системи інтерферону у новонароджених дітей при рота О.В. Ковалюк 98.0 КБ
Інтродукційне випробування видів роду Crataegus L. на південному сході України Людмила Олексіївна Меженська 50.9 КБ
Інтродукційний потенціал Pinus Pallasiana D.Don і Pinus Sylvestris L. у техногенно забруднених терит С.А. Бичков 27.1 КБ
Інтродукція в Лісостеп України видів квітниково-декоративних рослин родини Scrophulariaceae Juss Валентина Мар'янівна Прокопчук 42.8 КБ
Інтродукція видів роду Echinacea Moench на південний схід України Т.О. Журавель 120.1 КБ
Інтродукція видів роду Actinidia Lindl. в Лісостепу України (ріст, розвиток, особливості, розмноженн Н.В. Скрипченко 103.2 КБ
Інтродукція представників родини Myrtaceae Juss. у захищений грунт в Україні Т.М. Ткаченко 23.6 КБ
Інтродукція тропічних та субтропічних рослин в умовах захищеного грунту Криворіжжя та їх використанн Л.І. Бойко 32.2 КБ
Інтродукція тропічних та субтропічних рослин в умовах захищеного грунту Криворіжжя та їх використанн Л.І. Бойко 101.5 КБ
Інтродукція унабі (Zizyphus jujuba Mill.) в Лісостепу України (біоекологічні особливості, розмноженн В.В. Красовський 44.6 КБ
Інтродукція штамів мікроорганізмів з комплексом корисних властивостей в ризосферу овочевих рослин Т.Ю. Пархоменко 92.7 КБ
Інфрадіанна ритміка стрес-реалізуючих систем і показників неспецифічної резистентності нейтрофілів п О.Ю. Шишко 26.4 КБ
Інфрадіанна ритміка фізіологічних процесів у щурів із низькою руховою активністю у відкритому полі п В.О. Мінко 1.34 МБ
Інфузорії планктону прибережної зони та лиманів північно-західної частини Чорного моря О.В. Курілов 50.9 КБ
Іон-гідратне оточення і структурні особливості опроміненої ДНК О.В. Хорунжа 44.3 КБ