Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Біологічні науки - Страница 8, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичне та комп'ютерне моделювання фотохімічних процесів та визначення їх кінетичних параметрів - О.В. Клименко
Висвітлено питання математичного моделювання гомогенних хімічних процесів, що протікають у розчинах за умов постійної температури, із застосуванням чисельних методів розв'язання задач Коші для звичайних диференціальних рівнянь та методів ідентифікації параметрів гомогенних фотохімічних процесів. Описано узагальнену математичну модель гомогенного хімічного процесу, яка являє собою задачу Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. Запропоновано критерій щодо апріорного визначення жорсткості задачі Коші, виходячи з початкових даних. Вперше запропоновано підхід для визначення необхідної межі локальної похибки чисельного методу розв'язання задачі Коші, що гарантує збереження фізичного змісту чисельним розв'язком та дозволяє уникнути розбіжності методу. Даний підхід обгрунтовано доведенням відповідних теорем. Досліджено спосіб ідентифікації параметрів за декількома наборами експериментальних даних, що відповідають одному й тому ж фотохімічному процесу. Отримано нові наукові результати та розроблено програмний засіб "KinFitSim", що дозволяє моделювати гомогенні фотохімічні процеси та ідентифікувати їх параметри за експериментальними даними, доведено можливість їх використання під час розв'язання ряду складних фізико-хімічних та біохімічних задач, пов'язаних з гомогенними хімічними процесами.

Автоматизація процесу спалювання газового палива в котлоагрегатах ТЕЦ промислових підприємств - В.І. Романенко
Висвітлено питання математичного моделювання гомогенних хімічних процесів, що протікають у розчинах за умов постійної температури, із застосуванням чисельних методів розв'язання задач Коші для звичайних диференціальних рівнянь та методів ідентифікації параметрів гомогенних фотохімічних процесів. Описано узагальнену математичну модель гомогенного хімічного процесу, яка являє собою задачу Коші для системи звичайних диференціальних рівнянь першого порядку. Запропоновано критерій щодо апріорного визначення жорсткості задачі Коші, виходячи з початкових даних. Вперше запропоновано підхід для визначення необхідної межі локальної похибки чисельного методу розв'язання задачі Коші, що гарантує збереження фізичного змісту чисельним розв'язком та дозволяє уникнути розбіжності методу. Даний підхід обгрунтовано доведенням відповідних теорем. Досліджено спосіб ідентифікації параметрів за декількома наборами експериментальних даних, що відповідають одному й тому ж фотохімічному процесу. Отримано нові наукові результати та розроблено програмний засіб "KinFitSim", що дозволяє моделювати гомогенні фотохімічні процеси та ідентифікувати їх параметри за експериментальними даними, доведено можливість їх використання під час розв'язання ряду складних фізико-хімічних та біохімічних задач, пов'язаних з гомогенними хімічними процесами.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Еколого-біологічна оцінка едафотопів техногенних ландшафтів степової зони України (на прикладі Нікоп І.Х. Узбек 62.6 КБ
Еколого-біологічна роль лектинів при формуванні біотичних взаємозв'язків в агроценозах Лісостепу Укр Г.Д. Поспєлова 137.4 КБ
Еколого-біологічна характеристика осиково-березових кілків Придніпров'я, їх охорона та раціональне в І.М. Лоза 30.4 КБ
Еколого-біологічна, морфологічна і таксономічна характеристика фітобентосу Тилігульського лиману О.О. Ковтун 128.5 КБ
Еколого-біологічне обгрунтування захисту яблуні від основних лускокрилих шкідників в умовах Правобер І.В. Крикунов 21.9 КБ
Еколого-біологічне обгрунтування стійкості лісових біогеоценозів на рекультивованих шахтних відвалах Наталія Олексіївна Полященко 95.7 КБ
Еколого-біологічні властивості грунтового покриву ботанічного саду Дніпропетровського національного А.М. Кабар 107.6 КБ
Еколого-біологічні дослідження деяких представників родини Magnoliaceae в умовах південного с І.В. Григоренко 31.1 КБ
Еколого-біологічні основи інтродукції видів і форм Carpinus L. у Правобережному Лісостепу України та Л.П. Іщук 34.6 КБ
Еколого-біологічні основи інтродукції покритонасінних деревних рослин Атлантично-Північноамериканськ С.Г. Літвіненко 28.8 КБ
Еколого-біологічні основи створення різнофункціональних трав'янистих фітоценозів на південному сході Т.П. Кохан 72.6 КБ
Еколого-біологічні особливості аренних соснових лісів Присамар'я Дніпровського Л.В. Шанда 39.1 КБ
Еколого-біологічні особливості використання хімічного методу захисту картоплі від колорадського жука С.М. Лисицька 85.6 КБ
Еколого-біологічні особливості сосни звичайної (Pinus sylvestris L.) в рівнинній частині України Любов Олександрівна Калафат 55.7 КБ
Еколого-біологічні показники стійкості рослин роду Spiraea L. в техногенних умовах Степового Придніп О.В. Чернікова 41.2 КБ
Еколого-біологічні принципи створення стійких високопродуктивних лучних біогеоценозів в заплавах пів С.В. Дудник 28.3 КБ
Еколого-біологічні характеристики платанів: Platanus orientalis L. і Platanus acerifolia willd. урбо Наталя Вікторівна Капелюш 34.6 КБ
Еколого-біохімічні особливості забруднених важкими металами урбоедафотопів в межах м.Дніпропетровськ Т.В. Філіна 105.6 КБ
Еколого-генетичні аспекти репродукційного здоров'я жінок в умовах забруднення довкілля О.С. Нечай 57.9 КБ
Еколого-генетичні основи збереження природних популяцій видів роду Pinus L. (на прикладі Гірського К Володимир Петрович Коба 244.8 КБ
Еколого-гігієнічна оцінка забруднення грунту і суміжних об'єктів довкілля важкими металами та їх впл О.М. Колодочка 50.4 КБ
Еколого-енергетична диференціація едафотопів у біогеоценозах басейну верхнього Дністра О.Л. Орлов 104.0 КБ
Еколого-лісівничий аналіз наслідків пошкодження ожеледдю та льодоламом лісових насаджень Вінниччини Г.І. Кравчук 63.9 КБ
Еколого-мікроморфологічна оцінка едафотопів лісових екосистем Степового Придніпров'я (стан, охорона, О.К. Балалаєв 74.4 КБ
Еколого-систематична характеристика та біологічна активність мікроскопічних грибів, виділених із заб С.В. Олішевська 37.9 КБ
Еколого-фізіологічна оцінка свинцевого навантаження в системі "грунт - рослина" та прогнозування сту О.В. Скопецька 57.1 КБ
Еколого-фізіологічні аспекти гербіцидної дії на амброзію полинолисту (Ambrosia artemisiifolia L.) в Н.О. Хромих 74.2 КБ
Еколого-фізіологічні основи формування дернових покривів в умовах степової зони України (стійкість, Ю.В. Лихолат 65.5 КБ
Еколого-фізіологічні основи формування фітопланктону прісноводних екосистем А.В. Ліщук 55.5 КБ
Еколого-фізіологічні особливості азотного обміну декоративних однорічних рослин як індикатора забруд О.Є. Іванченко 166.4 КБ
Еколого-фізіологічні та морфологічні особливості мікроскопічних грибів, виділених з приміщень 4-го б А.К. Павличенко 154.0 КБ
Еколого-фітоценотичні основи інтродукції представників тропічної флори в умовах захищеного грунту Олена Володимирівна Сидоренко 28.0 КБ
Еколого-ценотична та ресурсна характеристика видів роду Thymus L. на території Лівобережного Лісосте Л.А. Глущенко 80.8 КБ
Екосистеми Житомирського Полісся: класифікація, територіальна диференціація, охорона Д.М. Якушенко 29.4 КБ
Екосистемний підхід у веденні лісового господарства Буковинських Карпат і Передкарпаття в аспекті зб В.Д. Солодкий 89.4 КБ
Екотоксикологічна оцінка застосування фосфорних добрив на дерново-підзолистому грунті Полісся Україн Т.В. Юрченко 61.6 КБ
Екотоксикологічна оцінка мінеральних добрив за показниками поведінки миш'яку в агроекосистемах В.І. Бондарь 111.4 КБ
Екотоксикологічна оцінка небезпечності свинцю в компонентах агроекосистеми І.В. Паращенко 37.9 КБ
Екотоксикологічна оцінка небезпечності фтору залежно від грунтово-кліматичних умов та застосування м А.М. Ліщук 33.7 КБ
Екотоксикологічна оцінка пестицидів за впливом на індикаторні групи грунтових організмів О.В. Залоїло 25.9 КБ
Екотоксикологічна оцінка поведінки важких металів у ланці зерно-просапної сівозміни на дерново-підзо Т.С. Кіщак 31.9 КБ
Екотоксикологічне обгрунтування застосування гумінових добрив в умовах Полісся та Лісостепу О.М. Бездрабко 35.0 КБ
Екотоксикологічне обгрунтування застосування пестицидів при вирощуванні зернових колосових в Лісосте О.Д. Чергіна 123.9 КБ
Екотоксикологічне обгрунтування застосування пестицидів при вирощуванні зернових культур за різними Л.Е. Піскунова 119.4 КБ
Екотоксикологічне обгрунтування застосування протруйників "Преміс 25" і "Паноктин тоталь" на зернови Н.Д. Коломієць 35.7 КБ
Екотоксикологічне обгрунтування застосування сучасних пестицидів при вирощуванні ярих зернових культ Г.Д. Матусевич 32.6 КБ
Екотоксикологічне обгрунтування хімічного захисту зернових колосових культур від шкідливих організмі В.М. Гунчак 30.8 КБ
Екотоксична дія пестицидів в агроценозах України як функція фізико-хімічної будови їх молекул Л.С. Крук 36.7 КБ
Екотоксичний вплив важких металів (Cd, Pb, Cu, Zn) на систему "грунт - рослина" в умовах Полісся та Н.О. Козьякова 22.5 КБ
Екситонний транспорт у J-агрегатах з контрольованим ступенем безладу Р.С. Гриньов 1.10 МБ
Експериментальне обгрунтування використання ліпосом та мазевих препаратів з левоміцетином для профіл В.Л. Ткаченко 57.5 КБ
Експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування протипухлинної вакцини з інтер Н.В. Трохименко 55.1 КБ
Експериментальні дані про роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку кальцинозу кровоносних суди В.Ю. Гарбузова 145.8 КБ
Експресія 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази в клітинах злоякісних пухлин: молекулярні Д.О. Мінченко 47.5 КБ
Експресія гена молекулярного шаперону HSP60 в тканині серця при дилятаційній кардіоміопатії Любмила Миколаївна Капустян 56.8 КБ
Експресія генів інтерферону альфа, його рецептора та протеїнкінази Р на ранньому етапі регенерації п М.М. Перепелюк 70.0 КБ
Експресія ізоформ адаптерного білка RUK/CIN85 в пухлинах людини Г.Ю. Шуваєва 207.2 КБ
Експресія мРНК ванілоїдних рецепторів в культурі нейронів гіпокампа Ю.І. Дребот 95.1 КБ
Електрична активність головного мозку приглухуватих дітей молодшого шкільного віку О.О. Тарасова 33.0 КБ
Електрична активність та постсинаптичні струми нейронів культури гіпокампу А.О. Москалюк 42.6 КБ
Електроенцефалографічні особливості когнітивної діяльності за умов ліво- та праворукості І.П. Кузнєцов 30.6 КБ
Електрофізіологічна оцінка функціонального стану слухового аналізатора Л.А. Карамзіна 25.7 КБ
Електрофізіологічний аналіз розвитку уваги у дітей за допомогою біологічного зворотного зв'язку по е М.В. Луцюк 36.6 КБ
Електрофізіологічні показники нейронів виноградного равлика і поведінка щурів при дії деяких N-уроно М.Ю. Раваєва 34.1 КБ
Елементи балансу каротиноїдів, [альфа]-токоферолу і деяких металів у системі "зависла речовина - мід Наталія Валеріївна Поспелова 75.6 КБ
Ембріологія видів триби Potentilleae (Rosaceae) Х.Л. Крч 31.0 КБ
Ембріологія деяких видів Rosoideae та Maloideae (Rosaceae) у флорі Українських Карпат Ярослава Степанівна Гасинець 38.5 КБ
Ембріологія та особливості природного відновлення Adonis vernalis L. i Paeonia tenuifolia L. в Криму Наталя Володимирівна Марко 48.8 КБ
Ендогенний протеоліз гістонів та вміст малонового диальдегіду в хроматині клітинних ядер печінки та О.В. Григор'єва 23.0 КБ
Ендогенні механізми формування стійкості рослин до дії свинцю за участю аскорбат-глутатіонової систе Н.М. Воробець 292.7 КБ
Ендокринні хвороби як чинник ризику виникнення вродженої патології новонароджених та репродуктивних О.В. Горіна 40.0 КБ
Енергетика ізометричного скорочення скелетного м'яза білих щурів за експериментального гіпотиреозу і Тетяна Валентинівна Москалець 44.0 КБ
Енергетика м'язового скорочення і холодовий термогенез у білих щурів при різному тиреоїдному статусі М.Є. Резник 25.0 КБ
Енергетика скорочення скелетного м'яза білих щурів за різного тиреоїдного статусу Н.В. Пічуріна 319.0 КБ
Енергетичний стан і стійкість сортів озимої пшениці до посухи Микола Федорович Михальський 25.0 КБ
Енергетичний стан печінки при гіпотермічному зберіганні та нормотермічній реперфузії О.Ю. Сомов 31.8 КБ
Енергетичний та прооксидантно-антиоксидантний стан печінки щурів після гіпотермічного зберігання та О.М. Ткачова 35.6 КБ
Енергетичні характеристики хемілюмінесценції сироватки крові І.Я. Олійник 173.5 КБ
Енергії водневих зв'язків, що стабілізують конформацію гідратованих колагенових структур О.П. Борискіна 48.4 КБ
Ентеровіруси в патології плода та новонароджених О.І. Євтушенко 53.4 КБ
Ентомокомплекси як індикатори стану та різноманіття екосистем Південного берега Криму Т.С. Рибка 56.4 КБ
Епідеміологічне і молекулярно-генетичне дослідження раку страховоду в Китаї Ю. Цао 100.5 КБ
Епідеміологія вірусів зернових культур в агроценозах України Г.О. Снігур 36.4 КБ
Епідеміологія вірусу шарки сливи (Plum pox virus) в Закарпатському регіоні Леся Сергіївна Юсько 75.0 КБ
Епізоотологія дикроцеліозу жуйних тварин в Північно-східній частині України, заходи боротьби та проф Л.М. Коваленко 32.3 КБ
Епізоотологія метастронгільозної інвазії в Поліській і Лісостеповій зонах України, удосконалення схе А.А. Антіпов 29.3 КБ
Епізоотологія фасціольозу жуйних тварин в Північно-східній частині України, заходи боротьби та профі О.І. Коваленко 28.1 КБ
Епізоотологія, патогенез, етіотропна та імунокорегуюча терапія при фасціольозі і дикроцеліозі жуйних І.С. Дахно 53.9 КБ
Епіфітні лишайники та мохоподібні як індикатори стану атмосферного повітря міста Києва Людмила Володимирівна Димитрова 56.8 КБ
Етіологічна роль Haemophilus influenzae в захворюваннях осіб різного віку О.І. Брич 71.5 КБ
Етіопатогенетичні особливості мікроелементної недостатності у корів з біогеохімічних провінцій Івано Р.Й. Гурський 210.4 КБ
Ефект хронічного прикладання німодипіну на кальцієвий гомеостаз у нейронах дорсального рогу спинного Л.П. Шутов 37.2 КБ
Ефекти, обумовлені введенням у клітини ссавців трансгена аполіпопротеїну А-1 людини Ю.М. Гільчук 55.7 КБ
Ефективність використання різних білкових добавок при одержанні in vitro ембріонів великої ро Г.В. Жернокльов 62.6 КБ
Ефективність обробки насінння цукрових буряків захисно-стимулюючими препаратами проти бурякових бліш Н.В. Пінчук 80.1 КБ
Ефективність переробки інформації в умовах активної діяльності як індикатор резервних можливостей ор В.І. Прокопець 27.3 КБ
Ефективність пробіотиків на тлі аерококів у боротьбі з гнійно- запалювальними захворюваннями Сергій Анатолійович Риженко 24.9 КБ
Ефекторна дія фібриногену/фібрину та їх фрагментів на властивості Glu-плазміногену О.В. Скоморовська-Прокволіт 22.3 КБ
Ефемероїдні геофіти Східної Словаччини М.І. Туленко 74.6 КБ
Жирнокислотний склад ліпідів печінки та скелетних м'язів коропів при додаванні до раціону продуктів М.М. Цап 75.5 КБ
Жирнокислотний склад ліпідів плазми крові і молока при використанні у раціонах корів жирових добавок М.Т. Мартин 89.6 КБ
Жирнокислотний склад ліпідів природних кормів рибоводних ставів та тканин ставових риб О.М. Фріштак 114.5 КБ
Життєвий цикл і паразитарна система нематоди Dicheilonema rheae (Owen, 1843) (Filariata: Dipl О.Г. Вакаренко 28.9 КБ
Життєві форми і онтоморфогенез сукулентних рослин Марина Миколаївна Гайдаржи 105.9 КБ
Життєдіяльність гіллястовусих ракоподібних в умовах впливу біологічно активних речовин М.О. Платонов 48.4 КБ
Життєздатність популяцій трав'яних багаторічників Г.Г. Жиляєв 56.3 КБ
Жуки - стафіліноїди агіртидно-колонідної групи родин (Agyrtidae, Leiodidae, Colonidae) світової фаун Є.Е. Перковський 49.0 КБ
Жуки-златки (Coleoptera, Buprestidae) Західної України Т.П. Яницький 27.5 КБ
Жуки-листоїди (Coleoptera, Chrysomelidae) південного заходу України (фауна, екологія) В'ячеслав Анатолійович Трач 35.2 КБ
Жуки-мертвоїди (Coleoptera, Silphidae) фауны Украины О.В. Пархоменко 90.1 КБ
Забруднення важкими металами дерново-підзолистих грунтів лісоаграрних ландшафтів Полісся Л.Л. Довбиш 29.3 КБ
Загартування рослин короткочасною дією високих температур: особливості передачі сигналу і фізіологіч Ю.В. Карпець 41.5 КБ
Закономірності багаторічної динаміки популяцій та прогноз масових розмножень яблуневої плодожерки у Самер Махмуд Мухамад Хасан 20.3 КБ
Закономірності морфологічних змін аденогіпофіза тварин в умовах дії іонізуючого випромінювання і сол В.І. Каваре 27.3 КБ
Закономірності морфофункціональної організації травної системи птахів різних трофічних спеціалізацій Л.П. Харченко 109.6 КБ