Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Коливальні характеристики кристалічних структур з комбінованими дефектами - О.В. Котляр
На мікроскопічному рівні проведено послідовний теоретичний аналіз високо- та низькочастотних особливостей коливальних характеристик кристалів, обумовлених комбінованими дефектами. Зокрема, побудовано аналітичну апроксимацію, що з високою точністю описує частоти, інтенсивності, загасання й умови утворення локальних коливань у кристалах з однозв'язною смугою квазісуцільного спектру. На базі цієї апроксимації одержано аналітичні вирази для характеристик локальних коливань комбінованих дефектів, таких як пари, трійки та четвірки домішкових атомів, а також легких домішок, розташованих поблизу гладкої та шорсткуватої поверхні. Розраховано характеристики щілинних (локальних) коливальних рівнів у розчинах PdH (PdD), обумовлених домішками D (H). Проаналізовано процес трансформації дискретних коливальних рівнів, локалізованих на домішкових атомах, у домішкову зону зі зростанням концентрації домішки. Вперше обгрунтовано можливість формування бозонних піків у неупорядкованих твердих розчинах, атоми яких мають тільки трансляційні ступені свободи. Досліджено вплив збуджень, що формують дані піки, на низькотемпературну теплоємність твердих розчинів аргону в криптоні.

Структурна організація й збереження зоомікроценозів водних екосистем Чорногори (Українські Карпати) - Т.І. Микітчак
На мікроскопічному рівні проведено послідовний теоретичний аналіз високо- та низькочастотних особливостей коливальних характеристик кристалів, обумовлених комбінованими дефектами. Зокрема, побудовано аналітичну апроксимацію, що з високою точністю описує частоти, інтенсивності, загасання й умови утворення локальних коливань у кристалах з однозв'язною смугою квазісуцільного спектру. На базі цієї апроксимації одержано аналітичні вирази для характеристик локальних коливань комбінованих дефектів, таких як пари, трійки та четвірки домішкових атомів, а також легких домішок, розташованих поблизу гладкої та шорсткуватої поверхні. Розраховано характеристики щілинних (локальних) коливальних рівнів у розчинах PdH (PdD), обумовлених домішками D (H). Проаналізовано процес трансформації дискретних коливальних рівнів, локалізованих на домішкових атомах, у домішкову зону зі зростанням концентрації домішки. Вперше обгрунтовано можливість формування бозонних піків у неупорядкованих твердих розчинах, атоми яких мають тільки трансляційні ступені свободи. Досліджено вплив збуджень, що формують дані піки, на низькотемпературну теплоємність твердих розчинів аргону в криптоні.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 21, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Функціональні та метаболічні зміни міокарда щурів під впливом адріаміцину С.М. Ковальчук 33.1 КБ
Функціональні характеристики органної культури надниркових залоз при кріоконсервуванні та ксенотранс Г.В. Геращенко 31.6 КБ
Функціонально-морфологічна еволюція претарзуса у перетинчастокрилих Д.В. Гладун 71.3 КБ
Функціонування Na+ ~-~ Ca2+-обмінника мембрани екзокринних секреторних клітин О.А. Ларіна 31.0 КБ
Функціонування антиоксидантних систем у крові риб при інтоксикації йонами міді, цинку, марганцю і св Н.Г. Зіньковська 36.4 КБ
Функціонування інтерферонозалежних систем трансдукції сигналу в лімфоїдних клітинах щурів за умов ді І.В. Михайлик 24.1 КБ
Функціонування корозійно активного мікробного угруповання грунту за присутності похідних триазолоазе С.В. Приходько 56.5 КБ
Функціонування симбіотичної системи люпин- Bradyrhizobium sp. (Lupinus) залежно від впливу грунтових Віра Петрівна Горбань 48.3 КБ
Фурнкціональні зв'язки КоА-синтази із компонентами сигнальних шляхів клітини О.С. Бреус 77.3 КБ
Характеристика активованих лімфоцитів у експерименті та клініці В.В. Копійка 41.3 КБ
Характеристика антифунгальної активності синтетичних порфіринів М.Ю. Русакова 517.8 КБ
Характеристика білка гліальних проміжних філаментів головного мозку щурів за умов впливу іонів алюмі А.О. Тихомиров 39.4 КБ
Характеристика генетичних та епігенетичних змін генів/локусів 3-ї хромосоми людини в епітеліальних п В.В. Гордіюк 54.4 КБ
Характеристика калієвих іонних струмів плазматичної мембрани гладеньком'язових клітин сім'явивідних Д.О. Кришталь 40.7 КБ
Характеристика морфофункціональних особливостей хромосом та стану біоелектричної активності головног Н.В. Гур'янова 25.6 КБ
Характеристика нових генів 21-ої хромосоми людини та виявлення їхніх гомологів у миші І.Я. Скрипкіна 3.93 МБ
Характеристика потенціалкерованих іонних струмів мембрани міоцитів артерій генетично гіпертензивних М.І. Хархун 28.4 КБ
Характеристика психічної працездатності в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕ Л.Л. Здоренко 42.0 КБ
Характеристика типологічних груп за комплексом показників психо-сомато-вісцеральних функцій людини Р.К. Локтєва 25.6 КБ
Характеристика українських ізоляторів вірусу зеленої крапчастої мозаїки огірка Т.О. Руднєва 46.0 КБ
Характеристики ЕЕГ та реактивності серцево-судинної системи як показники адаптаційних можливостей ор О.П. Піддубна 53.1 КБ
Харківський національний університет як центр зародження та розвитку біохімічної науки в Україні Г.О. Чернишенко 36.7 КБ
Харчові взаємовідносини тюльки та товстолобів Каховського водосховища К.М. Гейна 40.3 КБ
Хемотаксисні властивості Bradyrhizobium japonicum Неля Віталіївна Чуйко 27.3 КБ
Хижі ссавці Північно-Західного Причорномор'я (фауна, динаміка чисельності та морфологія) М.В. Роженко 126.0 КБ
Хімічний склад препаратів каротину вітатону і вітадепсу та їх вплив на ріст і деякі показники обміну Л.О. Прімова 36.7 КБ
Хламідіози у південному регіоні України (мікробіологічні та еколого-епідеміологічні аспекти) З.М. Нехороших 634.7 КБ
Хомінг різних стаз медоносної бджоли (Apis mellifera L.) Юрій Володимирович Луценко 37.2 КБ
Хромосомний поліморфізм окремих видів і порід сільськогосподарських тварин В.В. Дзіцюк 1.49 МБ
Хронічна дія іонізуючої радіації та кадмію на клітини печінки і слизової оболонки тонкого кишечника О.О. Вечеря 23.7 КБ
цАМФ-залежний механізм деполяризації судинного ендотелію В.В. Яроцький 23.3 КБ
Центральні механізми регулювання рефлекторної активності м'язів передпліччя людини в умовах термости О.З. Мельнікова 34.8 КБ
Центромерна нестабільність та поліморфізм хромосом в нормі і при патології людини Г.Р. Акопян 70.8 КБ
Центрохелідні сонцевики (Centrohelea Cavalier-Smith, 1993) Київського та Чернігівського Полісся Л.П. Гапонова 30.5 КБ
Цестоди птахів Українського Полісся О.Б. Гребень 49.1 КБ
Циклофілідні цестоди родини Dilepididae наземних птахів України Р.В. Саламатін 52.4 КБ
Циркадна динаміка структурних змін гіпоталамо-гіпофізарно-гонадної системи та епіфіза птахів після в Н.В. Нужина 26.3 КБ
Цистеїнові катепсини в умовах променевого ураження та злоякісного росту В.І. Чорна 56.1 КБ
Цитогенетична мінливість у великої рогатої худоби в зв'язку з різними факторами добору Н.А. Кобозєва 19.6 КБ
Цитогенетична оцінка мутагенної небезпеки урбанізованих територій України І.І. Клімкіна 100.9 КБ
Цитогенетична оцінка племінних ресурсів сільськогосподарських тварин А.В. Шельов 61.4 КБ
Цитогенетична та морфологічна характеристика ооцитів корів та свиней при формуванні партеногенетични Лариса Іванівна Остаповець 51.5 КБ
Цитогенетичний аналіз ембріонів ссавців при дії різних факторів кріоконсервування О.Б. Хроменкова 74.4 КБ
Цитогенетичні ефекти як біологічний індикатор дії іонізувальної радіації в низьких дозах у ранні та Н.О. Мазник 77.9 КБ
Цитогенетичні порушення у лінійних мишей та їх зв'язок в віком, сезоном дослідження та хронічним низ Оксана Анатоліївна Ковальова 24.0 КБ
Цитогенетичні та морфологічні дослідження раннього ембріогенезу при одержанні зародків великої рогат С.І. Ковтун 40.1 КБ
Цитокіновий профіль і концентрація С-реактивного білку на різних стадіях канцерогенезу та при запале І.С. Кармазіна 136.3 КБ
Ціанінові барвники як флуоресцентні зонди для детекції фібрилярного альфа- синуклеїну Катерина Дмитрівна Волкова 83.0 КБ
Цукровий буряк (Beta vulgaris L.) в культурі in vitro: регенерація, морфогенез і генет А.Е. Головко 1.19 МБ
Часова організація біоелектричних і метаболічних процесів у ранньому ембріогенезі в'юна та шпорцевої Л.Я. Івашків 30.3 КБ
Частота аберацій хромосом в культурі лімфоцитів периферичної крові хворих на гліоми головного мозку І.В. Болтіна 147.7 КБ
Частота виділення і чутливість збудників мікробактеріозів та опортуністичних інфекцій органів диханн Андрій Володимирович Сибірний 38.3 КБ
Чинники ризику виникнення вроджених вад розвитку судин шкіри у дітей: спадкова компонента та зовнішн Ю.О. Щербак 78.9 КБ
Чинники ризику формування вроджених вад розвитку серед новонароджених (за даними генетичного монітор Т.М. Поканєвич 43.4 КБ
Чинники ризику формування генетично обумовлених репродуктивних розладів Н.В. Позмогова 67.6 КБ
Шапероноподібні властивості компонентів апарату трансляції вищих еукаріотів Т.О. Лукаш 39.1 КБ
Шкідники озимої пшениці та фактори, що обмежують їх чисельність в умовах передгірського Криму Ірина Миколаївна Шармагій 47.1 КБ
Шкодочинність та поширення в Україні основних шкідників гороху і прогноз ймовірних втрат урожаю за д В.М. Пащенко 19.9 КБ
Шляхи адаптації медоносної бджоли Apis mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) до співіснування з клещем Володимир Євгенійович Кірюшин 178.8 КБ
Шляхи впливу гістаміну на шлункову секрецію Г.М. Толстанова 381.1 КБ
Шляхи енергозабезпечення і детоксикації у метилотрофних дріжджів та їх скерована модифікація з метою М.В. Гончар 72.0 КБ
Шляхи підвищення ефективності ентомофагів основних шкідників гороху в Лісостепу України М.М. Лісовий 92.0 КБ
Штам-продуцент антистафілококового антибіотика батуміну і його біосинтетична активність В.В. Клочко 114.6 КБ
Яблуневий квіткоїд та яблунева плодожерка у Східному Лісостепу України (фенологія, шкодочинність, пр А.В. Вассіліс 29.1 КБ
Якість сірих лісових грунтів гемеробних екосистем та її індикація (біогеоценотичний підхід) З.Г. Гамкало 62.7 КБ