Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Формування структури поверхневих шарів нелегованих сталей при лазерному легуванні диборидом титану - Т.А. Дмитренко
Досліджено процеси структуроутворення в поверхневих шарах нелегованих сталей під час лазерного легування диборидом титану залежно від режимів обробки та структурно-фазового стану матеріалу основи. Запропоновано механізм кристалізації ванни розплаву під час лазерного легування диборидом титану за умов надшвидкого нагрівання та охолодження, встановлено зв'язок між характером новоутворених фаз та вмістом вуглецю в базовому матеріалі. Досліджено процеси формування концентраційного поля зхалежно від технологічних параметрів лазерної обробки. Досліжено вплив легуючих елементів на тип новосформованої структури та фізико-механічні властивості зон лазерного легування. Результати моделювання розподілу температурного поля в області дії лазерного променя рекомендовано застосовувати для прогнозування умов, необхідних для формування певної структури поверхневого легованого шару, а також для розробки технологій зміцнення поверхневих шарів лазерним легуванням.

Формування і властивості наповнених напіввзаємопроникних полімерних сіток на основі поліепокситриази - О.А. Слінченко
Досліджено процеси структуроутворення в поверхневих шарах нелегованих сталей під час лазерного легування диборидом титану залежно від режимів обробки та структурно-фазового стану матеріалу основи. Запропоновано механізм кристалізації ванни розплаву під час лазерного легування диборидом титану за умов надшвидкого нагрівання та охолодження, встановлено зв'язок між характером новоутворених фаз та вмістом вуглецю в базовому матеріалі. Досліджено процеси формування концентраційного поля зхалежно від технологічних параметрів лазерної обробки. Досліжено вплив легуючих елементів на тип новосформованої структури та фізико-механічні властивості зон лазерного легування. Результати моделювання розподілу температурного поля в області дії лазерного променя рекомендовано застосовувати для прогнозування умов, необхідних для формування певної структури поверхневого легованого шару, а також для розробки технологій зміцнення поверхневих шарів лазерним легуванням.
Дисертації, автореферати » Біологічні науки

Біологічні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Антимікробна дія та перспективи застосування в медицині нових четвертинних фосфонієвих сполук А.В. Малішевська 62.0 КБ
Антимікробні, біологічні властивості препаратів, що містять чотирьохвалентний азот, хінолоній і мент П.М. Липко 642.3 КБ
Антиноцицептивна дія низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання надвисокої частоти Е.Р. Джелдубаєва 38.6 КБ
Антиоксидантна активність у різних тканинах щурів після тривалого впливу іонізуючої радіації та комп М.О. Григорова 62.7 КБ
Антиоксидантна система мікроорганізмів рубця великої рогатої худоби і роль мінеральних елементів у ї А.В. Волторністий 90.7 КБ
Антиоксидантна система та метаболічний профіль крові корів залежно від фізіологічного стану та вміст І.З. Гложик 215.7 КБ
Антиоксидантна та антиканцерогенна активність кластерних сполук ренію І.В. Пірожкова-Паталах 33.6 КБ
Антиоксидантний захист у щурів за інтоксикації тетрахлорметаном та дії біомаси каротиновмісних дріжж Мар'яна Іванівна Колісник 56.4 КБ
Антиоксидантний статус печінки перепела за умов впливу нітратів та додаванні в комбікорм зерна амара О.М. Чубар 34.3 КБ
Антиоксидантний статус та вуглеводний обмін у відлучених поросят за дії різного рівня цинку в раціон О.М. Сеньків 249.0 КБ
Антиоксидантний статус у курей, ембріонів та одноденних курчат за різного складу раціону І.В. Карпа 48.6 КБ
Антитіла молока і сироватки крові людини: характеристика каталітичної активності та вплив на ріст і Ю.Я. Кіт 104.5 КБ
Антифосфоліпідні антитіла та їхня регуляція системою ідіотип - антиідіотип Б.В. Донськой 33.9 КБ
Антропічна трансформація видового складу флори осушених територій у зв'язку з процесами її синантроп В.О. Володимирець 39.0 КБ
Антропогенна динаміка угруповань павуків (Arachnida, Aranei) ясенево- дубових лісів Верхньодністровс Анна Яромирівна Гірна 57.3 КБ
Антропогенна сукцесія рослинності відвалів вугільних шахт Донбасу С.П. Жуков 26.0 КБ
Антропогенна трансформація біогеоценозів Кривбасу (біоіндикація, відновлення, управління) О.М. Сметана 36.8 КБ
Антропогенна трансформація орнітокомплексів Сколівських Бескидів А.-Т.В. Башта 26.1 КБ
Антропогенна трансформація трав'яної рослинності долини р. Самари в межах Західного Донбасу О.В. Безроднова 27.5 КБ
Антропогенні грунти Розточчя - Опілля та їх спроможність щодо екологічних функцій О.Б. Вовк 103.4 КБ
Антропогенно-генетична обумовленість формування фосфатного режиму буроземів Карпатської гірської про Т.І. Цвик 63.1 КБ
Апоптоз мононуклеарів периферичної крові при атопічній бронхіальній астмі Т.В. Мамонтова 28.1 КБ
Апоптоз, імунофенотип та функціональна активність елементів гемопоезу у хворих на мієлодиспластичний Ірина Миколаївна Ільєнко 205.8 КБ
Асоціація змін транскрипційної активності генів із виникненням і прогресією гліальних пухлин головно В.В. Дмитренко 72.4 КБ
Асоційовані з фенотипом HLA продукція інтерлейкіну-2 та експресія рецепторів до інтерлейкіну-2 у хво Т.В. Порошина 44.7 КБ
Аспідогастреї (Plathelminthes, Aspidogastrea) - паразити перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionida О.В. Павлюченко 89.6 КБ
Аутекологічні аспекти впливу техногенного середовища на вищі рослини Вікторія Анатоліївна Зеленська 42.0 КБ
Аутекологічні особливості жовтоногого мартина (Larus cachinnans Pallas, 1811) у зв'язку з розселення Наталія Сергіївна Атамась 110.9 КБ
Аутекологічні особливості поглинання флуоридів рослинами лучних біотопів Чернівецької області О.О. Перепелиця 132.4 КБ
Аутекологічні особливості репродуктивного зусилля орхідних гірського Криму Є.М. Кучер 72.5 КБ
Аутоімунні реакції клітинного типу до нейроантигенів у постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС з цереб В.І. Хоменко 45.9 КБ
Аутсорсинг логістичних бізнес-функцій машинобудівного підприємства І.Є. Матвій 89.3 КБ
Афінно-хроматографічний аналіз шаперонінів у нормі та під впливом іонів кадмію Н.Ю. Марченко 36.4 КБ
Бабки (Insecta, Odonata) південного заходу України: біорізноманітність, екологія та охорона О.С. Дятлова 93.5 КБ
Багатокомпонентні взаємодії ароматичних біологічно активних речовин і ДНК у водному розчині В.П. Євстігнєєв 115.3 КБ
Багаторічна димаміка та прогноз шкодочинності грушевої плодожерки у Східному Лісостепу України А.П. Лук'янченко 69.0 КБ
Багаторічні зміни угруповання мезозоопланктону Севастопольської бухти О.Д. Губанова 65.6 КБ
Бактеріоциногенні і пробіотичні властивості лактобацил М.І. Дімова 144.3 КБ
Бделоідні коловертки (Rotifera, Bdelloidea) України (систематика, фауна, екологія) Н.С. Яковенко 42.5 КБ
Бджоли роду Osmia (Hymenoptera, Megachilidae), особливості їх біології, екології та промислового роз В.М. Гукало 24.1 КБ
Безхвості амфібії як зооіндикатори забруднення важкими металами природних та штучних екосистем степо Олена Миколаївна Рузіна 34.6 КБ
Берегова ластівка на півдні України: територіальні зв'язки, демографія, колоніальність Р.М. Черничко 31.5 КБ
Білки казеїнового комплексу коров'ячого молока та продукти їх протеолізу за дії ферментів молочнокис В.Г. Юкало 58.6 КБ
Біоакумуляція іонів металів клітинами зелених водоростей та одержання біомаси, багатої на мікроелеме А.В. Голтвянський 33.4 КБ
Біогеохімічний підхід у вивченні обростання і завданнях конструювання штучних рифів Ю.Ю. Юрченко 37.2 КБ
Біогеоценологічна характеристика галофітних дібров Степового Придніпро'я, іх охорона, поновлення і р Ю.Г. Гамуля 32.5 КБ
Біогеоценотичні властивості вільхових лісових екосистем південного сходу України (відновлення, управ О.О. Дідур 45.3 КБ
Біогеоценотичні зв'язки рукокрилих (Mammalia, Chiroptera) в умовах півдня центрального Лісостепу А.С. Влащенко 45.6 КБ
Біоекологічні властивості роду Nuphar Smith в умовах природи та культури Микола Якович Дідух 34.2 КБ
Біоекологічні особливості видів родини Cupressaceae Bartleg і використання їх в озелененні степового В.Є. Севаст'янов 60.2 КБ
Біоекологічні особливості видів роду сосна (Pinus L.) в урбанізованому середовищі Правобережного Ліс Н.В. Драган 91.0 КБ
Біоекологічні особливості північноамериканських видів глоду (Crataegus L.) у зв'язку з їх використан В.Л. Рубіс 34.3 КБ
Біоекологічні особливості розподілу важких металів в урбосистемах промислового Дніпродзержинська Т.К. Клименко 68.3 КБ
Біоекологічні особливості та культура рододендронів в умовах Правобережного Лісостепу України Л.В. Вегера 29.1 КБ
Біоекологічні особливості ялиці білої (Abies alba Mill.) в лісових біогеоценозах Передкарпаття (гене Тарас Васильович Парпан 32.7 КБ
Біоелектрична активність гіпоталамусу щурів за умов стресу і модулювання синаптичної передачі психоф Тетяна Григорівна Чаус 36.5 КБ
Біоіндикаційна оцінка екологічного стану Бурштинської урбоекосистеми М.М. Миленька 43.0 КБ
Біоіндикаційна оцінка екологічного стану територій гірничопромислових центрів Дніпропетровської обла А.В. Павличенко 54.0 КБ
Біоіндикаційні властивості фітонематодних угруповань наземних екосистем Карпатського регіону М.П. Козловський 60.6 КБ
Біоіндикація стану довкілля на урбанізованій території за допомогою представників роду Populus І.Й. Случик 26.9 КБ
Біоіндикація техногенно трансформованих територій з використанням Drosophila melanogaster Mg. (на пр Уляна Володимирівна Легета 134.2 КБ
Біоінформатичний аналіз молекулярних механізмів диференціації лімфоїдних клітин В.А. Галицький 46.9 КБ
Біоконверсія рослинних відходів агропромислового комплексу та агроекологічна оцінка застосування біо С.М. Гармаш 96.9 КБ
Біологічна дія вітаміну PP та його похідних у нервовій системі щурів Т.М. Кучмеровська 77.5 КБ
Біологічна дія електромагнітного випромінювання надвисокої частоти в умовах блокади опіоїдних рецепт М.М. Махоніна 37.8 КБ
Біологічна дія похідних піридину (препарат "Івін") на ранні стадії онтогенезу риб Ю.М. Худіяш 60.5 КБ
Біологічна роль абсцизової кислоти і етилену та їхній синтез в рослинах за дії стресів Б.О. Курчій 52.7 КБ
Біологічна характеристика популяції судака (Stizostedion lucioperca L.) Каховського водосховища та й Ірина Леонідівна Захарченко 138.2 КБ
Біологічна характеристика та імуносупресивні властивості стафілококів-збудників піодермій Л.М. Волобуєва 17.7 КБ
Біологічна характеристика фагів фітопатогенних бактерій родів Pseudomonas та Xanthomonas, виділених О.М. Андрійчук 28.3 КБ
Біологічне очищення стічних вод різного походження Т.П. Василюк 522.2 КБ
Біологічні властивості бактерій-деструкторів вуглеводнів нафти Т.У. Думанська 87.0 КБ
Біологічні властивості бацил та лактобактерій, перспективних для створення комплексного пробіотика Т.В. Штанько 118.4 КБ
Біологічні властивості біфідобактерій, ізольованих з різних природних джерел Оксана Анатоліївна Полтавська 41.9 КБ
Біологічні властивості вірусів лікарських рослин А.А. Коренєва 131.9 КБ
Біологічні властивості ентерококів як збудників запальних процесів сечовивідних шляхів В.В. Яновська 85.4 КБ
Біологічні властивості міксобактерій природних біоценозів півдня України О.Л. Рахімова 41.4 КБ
Біологічні властивості та індикація вірусу інфекційної анемії коней Н.М. Матвієнко 25.2 КБ
Біологічні властивості та медичне значення ентеробактерій видів Rahnella aquatilis, Pragia fontium, Сергій Іванович Похил 81.4 КБ
Біологічні властивості фосфатмобілізуючих бактерій і їх вплив на формування бобово-ризобіального сим Л.В. Булавенко 73.5 КБ
Біологічні основи збереження раритетних видів рослин ex situ на південному сході України В.В. Птиця 36.0 КБ
Біологічні основи інтродукції видів роду Platanus L. в Правобережному Лісостепу України та перспекти Володимир Миколайович Грабовий 36.1 КБ
Біологічні основи інтродукції витких деревних рослин у Правобережному Лісостепу України Н.М. Дойко 85.8 КБ
Біологічні особливості Ganoderma applanatum (Pers.:Wallr.) Pat. та G. lucidum (Curtis: Fr.) P. Karst Тетяна Анатоліївна Круподьорова 54.4 КБ
Біологічні особливості Melilotus officinalis (L.)Pall. при вегетативному розмноженні В.Є. Харченко 15.8 КБ
Біологічні особливості Scilla sibirica Haw. і Tulipa quercetorum Klok. et Zoz (Liliaceae Juss.) в ум Володимир Олександрович Коваленко 74.1 КБ
Біологічні особливості Yucca torreyi Shafer.: розмноження рослин і одержання стероїдних глікозидів i П.А. Карпов 28.3 КБ
Біологічні особливості вегетативного розмноження інтродукованих хвойних на Південному Сході України О.Г. Шпакова 29.8 КБ
Біологічні особливості видів родини Taxodiaceae F.W.Neger у зв'язку з інтродукцією в Лісостеп С.І. Слюсар 105.2 КБ
Біологічні особливості видів родини Hydrangeaceae Dum. у зв'язку з інтродукцією у Правобережному Ліс Т.С. Счепіцька 53.5 КБ
Біологічні особливості видів роду Viburum L. в зв'язку з інтродукцією в Правобережному Лісосте О.О. Демченко 34.1 КБ
Біологічні особливості видів роду Iris L. у зв'язку з інтродукцією в умови Правобережного Лісостепу Тетяна Анатоліївна Швець 78.9 КБ
Біологічні особливості деяких видів тропічних орхідних різної морфоструктури Ж.М. Ярославська 17.1 КБ
Біологічні особливості застосування гербіцидів і регулятора росту рослин на посівах тритикале озимог Р.М. Притуляк 142.2 КБ
Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки Dracocephalum moldavika L. в умовах Нижнього Прид Сергій Вікторович Овечко 462.8 КБ
Біологічні особливості і господарсько-цінні ознаки перспективних ефіроолійних рослин в умовах Херсон Л.В. Свиденко 35.7 КБ
Біологічні особливості і селекція канни садової Т.О. Шолохова 27.8 КБ
Біологічні особливості імуноглобулінів крові та вміст фізіологічного пріону в мозку і селезінці мише М.Р. Козак 57.9 КБ
Біологічні особливості інтродукованих видів роду Sedum L. (Crassulaceae DC.) та перспективи їх викор В.І. Березкіна 45.6 КБ
Біологічні особливості інтродукованих раритетних видів флори Південного Сходу України Тетяна Вікторівна Зубцова 31.8 КБ
Біологічні особливості інтродукованих у Правобережному Степовому Придніпров'ї видів жимолості (Lonic В.Ф. Опанасенко 30.3 КБ
Біологічні особливості представників родини Bromeliaceae Juss. при інтродукції у захищений грунт Бот Тетяна Василівна Коломієць 31.5 КБ
Біологічні особливості представників роду iberis L. в умовах культури Галина Олексіївна Рудік 26.2 КБ
Біологічні особливості репродукції видів роду Juniperus L. в умовах Правобережного Лісостепу України Валентина Олександрівна Пономаренко 87.1 КБ
Біологічні особливості та видове різноманіття річкової іхтіофауни Центрально-Подільського Придністро І.В. Гоч 57.6 КБ
Біологічні особливості та промислове вилучення ляща (Abramis brama Linneus, 1758) Кременчуцького вод Дмитро Сергійович Христенко 153.8 КБ
Біологічні особливості та шкодочинність горохового зерноїда на різних сортах гороху і обгрунтування П.Д. Зубко 35.6 КБ
Біологічні особливості тропічних і субтропічних рослин в умовах інтер'єрів різного типу І.П. Харитонова 113.4 КБ
Біологічні особливості шавлії лікарської (Salvia officinalis L.) у Передгірному Криму С.П. Кутько 102.0 КБ
Біологічні особливості ялівцю червоного (Juniperus oxycedrus L.) в Криму у зв'язку з його охороною Ганна Ігорівна Ругузова 38.3 КБ
Біологічні процеси в рослинах і грунті та продуктивність кукурудзи при застосуванні гербіциду Базис О.І. Заболотний 197.1 КБ
Біологічні та молекулярні особливості ізоляторів вірусу тютюнової мозаїки (Tobamovirus), виділених з Т.П. Шевченко 23.6 КБ
Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва М.О. Шугай 35.7 КБ
Біологічно активні речовини антипаразитарної дії в агроекосистемах В.М. Ісаєнко 82.6 КБ
Біологія представників родини Morchellaceae (Sacc.) Eckbl. в культурі О.Б. Михайлова 601.7 КБ