Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Культурологія - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Вплив ізоморфних заміщень на електронну будову та властивості апатитоподібних сполук на основі лужно - Н.А. Курган
Досліджено питання електронної будови та властивостей ізоморфно-модифікованих в аніонній і катіонній підгратках апатитів кальцію та нанодисперсних апатитоподібних структур. З використанням різних спектральних методів і квантовомеханічних розрахунків проведено систематичне дослідження електронної будови зазначеного ряду апатитоподібних сполук. В ізоморфнозаміщених за ізовалентною схемою у катіонній і аніонній підгратках апатитоподідних сполуках описано зміни у закономірностях формування електронно-енергетичної структури та характеру міжатомних хімічних зв'язків. Установлено зміни у структурі валентних смуг і зарядових станів атомів залежно від типу та ступеня допіювання 3d-металами, магнієм, стронцієм і ванадієвими тетраедрами. Результати дослідження сприяють розвитку спектральноспрямованого синтезу матеріалів з заданими властивостями.

Початкові та періодичні задачі для функціонально-диференціальних рівнянь - А.М. Ронто
Досліджено питання електронної будови та властивостей ізоморфно-модифікованих в аніонній і катіонній підгратках апатитів кальцію та нанодисперсних апатитоподібних структур. З використанням різних спектральних методів і квантовомеханічних розрахунків проведено систематичне дослідження електронної будови зазначеного ряду апатитоподібних сполук. В ізоморфнозаміщених за ізовалентною схемою у катіонній і аніонній підгратках апатитоподідних сполуках описано зміни у закономірностях формування електронно-енергетичної структури та характеру міжатомних хімічних зв'язків. Установлено зміни у структурі валентних смуг і зарядових станів атомів залежно від типу та ступеня допіювання 3d-металами, магнієм, стронцієм і ванадієвими тетраедрами. Результати дослідження сприяють розвитку спектральноспрямованого синтезу матеріалів з заданими властивостями.
Дисертації, автореферати » Культурологія

Культурологія - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Видова та типологічна трансформація сучасних святково-обрядових заходів (на матеріалі Придніпровсько Світлана Іванівна Чуйко 35.8 КБ
Витоки і шляхи формування художніх колекцій Луганщини (кін. ХІХ - ХХ ст.) Л.М. Борщенко 39.1 КБ
Візуальне мистецтво кінця ХХ - початку XXI ст. З.І. Алфьорова 63.4 КБ
Віртуальні виміри моди XX ст. О.М. Шандренко 38.1 КБ
Гуманізм як феномен італійської культури: традиції та сучасний стан Ю.С. Сабадаш 66.8 КБ
Дворянська сільська садиба Лівобережної України ХІХ ст.: типологія та еволюція культурних форм М.М. Будзар 45.3 КБ
Детермінанти художнього образу в контексті театральної культури О.В. Наконечна 25.0 КБ
Диригентське оркестрове виконавство в контексті української культури XVIII - XX ст. Ю.І. Лошков 57.4 КБ
Дискурс реалізму в українській театральній культурі кінця XIX - початку XX століття М.О. Гринишина 99.5 КБ
Дитяча хорова культура в контексті українського півчого мистецтва XVII - XVIII ст. О.І. Стріхар 38.4 КБ
Діяльність диригента-хормейстера як соціокультурний феномен Ю.В. Пучко-Колесник 44.6 КБ
Діяльність київських театральних установ в контексті соціокультурних змін 80 - 90-х років ХХ ст. Я.О. Биструшкін 33.4 КБ
Драматургія циркової вистави в контексті карнавально-сміхової культури Г.В. Курінна 29.7 КБ
Друкована книга XVI - XVIII ст. фактор спадкоємності духовної культури України М.В. Макарова 57.2 КБ
Духовна культура українських січових стрільців в контексті національно- культурного руху Тарас Григорович Кузьменко 40.5 КБ
Еволюція сфери гостинності міста Києва другої половини XIX - початку XX століття в контексті розвитк Г.Г. Вишневська 38.8 КБ
Естетико-художні засади реформаторів західноєвропейського театру межі ХІХ - ХХ століть (Е.Г.Крег, Г. Н.В. Владимирова 59.8 КБ
Жанрово-стильова модифікація вистав західноєвропейського хореографічного театру ХХ ст. О.І. Чепалов 55.7 КБ
Жіночі танці в українській народній хореографії Ольга Анатоліївна Мерлянова 54.0 КБ
Зображальне у понятійно-категоріальній системі культурології О.П. Кодьєва 60.5 КБ
Інструментальна музика в Україні другої половини ХVІ - середини ХVІІІ ст. і проблеми автентичності у К.А. Чеченя 41.4 КБ
Інформаційний простір: соціокультура сутність, стан та проблеми функціонування в Україні О.В. Буньківська 38.8 КБ
Календарне свято як складова української обрядової культури (на матеріалі Слобожанщини) О.В. Ліманська 35.3 КБ
Кам'яні хрести в Україні. ХVIII - ХХ ст.: Онтологія. Типологія. Символіка. Функція В.В. Малина 98.4 КБ
Керченський лапідарій як суб'єкт культурологічної діяльності Н.Л. Кучеревська 50.0 КБ
Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру В.П. Дячук 36.8 КБ
Концептуалізація етнічної традиції (на матеріалі культури кримських болгар) І.О. Андрющенко 36.1 КБ
Концептуальні основи культурологічної теорії П.М.Біциллі Ю.В. Курамшина 50.1 КБ
Культурні індустрії: соціальна сутність, стан та перспективи розвитку в Україні О.С. Олійник 38.4 КБ
Культурні індустрії: соціальна сутність, стан та перспективи розвитку в Україні О.С. Олійник 40.0 КБ
Культурно-мистецьке середовище як чинник творчої соціалізації особи О.А. Туріна 36.9 КБ
Культурно-мистецькі аспекти генези і розвитку виконавства на харківській бандурі В.Ю. Мішалов 50.1 КБ
Культурно-просвітницька діяльність закладів та організацій культури Придністровського регіону Респуб Микола Вікторович Димченко 42.1 КБ
Культурно-стильова своєрідність образа кримської природи Н.А. Золотухіна 43.4 КБ
Культурологічні аспекти взаємовідносин сучасного театру та глядача: на матеріалі одеських театрів Ю.В. Сагіна 32.3 КБ
Культурологічні аспекти еволюції єврейського театру в Україні Т.С. Овчаренко 38.8 КБ
Культурологічно-релігієзнавчі виміри "вторинної" міфотворчості А.Т. Щедрін 79.3 КБ
Культуротворчий синтез як стилеутворювальний фактор у музичному мистецтві на рубежі XIX - XX століть Н.О. Швець 60.3 КБ
Лялька як символічний двійник людини: соціокультурні виміри О.Г. Ситник 27.1 КБ
Масова музика як атрибут молодіжної культури середини ХХ століття О.А. Устименко-Косоріч 43.5 КБ
Мистецька парадигма Василя Авраменка в контексті розвитку української культури XX ст. Л.П. Косаковська 53.1 КБ
Мистецьке життя ?ременеччини 20-30-х років ХХ століття Олександра Георгіївна Панфілова 37.7 КБ
Міжкультурні комунікації в поліетнічному соціумі (на прикладі діяльності Кримського республіканськог Г.О. Абрашкевічус 39.2 КБ
Міфологема трикстеріади та її транформація в посткласичній культурі: структурно-семіотичний аналіз Р.М. Кулєшов 28.3 КБ
Мода в контексті художніх практик XX ст. М.Т. Мельник 39.3 КБ
Моделювання міграції радіонуклідів у типових схилових та гірських екосистемах України В.П. Петрусенко 160.2 КБ
Музеєзнавчі концепції створення експозицій з історії первісного суспільства Д.В. Кепін 29.1 КБ
Музичні програми регіонального телебачення в інформаційному просторі сучасності (на прикладі програм А.Я. Скорик 32.8 КБ
Музично-церковна освіта Галичини австрійської доби (1772 - 1918) З.О. Валіхновська 36.9 КБ
Нонконформізм в образотворчому мистецтві Одеси як явище культури 60 - 80-х років ХХ століття О.О. Котова 45.4 КБ
Нотні колекції бібліотеки Львівської національної музичної академії ім. М.В.Лисенка у світлі історик І.М. Антонюк 43.5 КБ
Образна еволюція європейської моди в контексті мистецьких стилів кінця XIX - XX століття М.В. Сенько 40.0 КБ
Особливості філософсько-культурологічних поглядів художників українського авангарду О.П. Щокіна 33.9 КБ
Особливості художніх інтерпретацій ігрової парадигми у мистецьких розвідках російських символістів т Р.В. Ткаченко 37.0 КБ
Охорона культурної спадщини в Криму (1887 - 1941 рр.) О.В. Хлівнюк 50.9 КБ
Охорона культурної спадщини України в контексті світових інтеграційних процесів (друга половина XX - Ганна Олександрівна Андрес 56.5 КБ
Охорона та використання пам'яток історії та культури в Автономній Республіці Крим (1991 - 2006 рр.) О.Ю. Манаєв 56.3 КБ
Парадигма культури у філософській спадщині О.І.Реріх та М.К.Реріха В.Г. Соколов 33.1 КБ
Перформанс у просторі культури: архаїчні прототипи та сучасні репрезентації В.С. Романюк 31.8 КБ
Постмодерністські тенденції у сучасному українському мистецтві Т.В. Боднарчук 35.3 КБ
Радянські просвітницькі технології 50 - 70-х рр. ХХ ст. в контексті українських культурних традицій Я.О. Лисенко 69.1 КБ
Реклама як транскультурний феномен Р.П. Сапенько 65.6 КБ
Рецепція звичаєвого права в сучасній українській культурі Тетяна Василівна Поляшенко 37.8 КБ
Розвиток художніх жанрів на сучасному українському телебаченні А.В. Оборська 33.4 КБ
Рок-музика як соціокультурне явище В.М. Откидач 79.8 КБ
Сакральне мистецтво домініканського ордену на землях України (XVII - XIX ст.) Н.О. Урсу 68.3 КБ
Свобода як універсалія у сфері культури В.І. Бойко 38.8 КБ
Секуляризація православної духовної хорової музики в російській та українській культурі XVII - XXI с В.Г. Бойко 35.2 КБ
Синтез мистецтв у предметному середовищі стилю модерн С.В. Оборська 67.0 КБ
Соціокультурна ідентичність в умовах европейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних Т.С. Колосок 66.5 КБ
Становлення і розвиток державної системи охорони культурної спадщини у Донбасі (1945 - 1991 рр.) О.В. Принь 44.5 КБ
Становлення і розвиток професійних форм музичного життя Вінничини як складової культури Подільського Т.В. Бурдейна-Публіка 53.3 КБ
Становлення інституцій побутової культури в контексті постмодерних культурних практик Е.І. Полушина-Брояко 54.0 КБ
Сучасна хореографія як феномен художньої культури ХХ століття Д.І. Шариков 36.5 КБ
Сучасне весілля в контексті української обрядової культури Валерій Борисович Матушенко 70.7 КБ
Танець "модерн" у художній культурі XX ст. М.М. Погребняк 37.7 КБ
Творча особистість в умовах масової культури Ю.А. Рева 34.2 КБ
Творча спілка як культуроутворюючий чинник міського середовища (на матеріалі діяльності Товариства п Л.В. Крупеніна 36.5 КБ
Театралізований тематичний концерт як синтетичний жанр сценічних мистецтв М.М. Мельник 37.7 КБ
Театральна критика Одеси в контексті міської видовищної культури (друга половина ХІХ - друге десятир А.А. Білик 42.8 КБ
Театри малих форм у контексті культурного розвитку Одеси у першій чверті ХХ століття С.А. Думасенко 33.2 КБ
Театри малих форм у культурному контексті Харкова першої третини ХХ століття О.І. Галонська 28.2 КБ
Тенденції сучасного музично-виконавського мистецтва Львова в аспекті академічного камерно-ансамблево О.С. Грабовська 45.8 КБ
Теоретичні основи культурного туризму В.В. Кулік 30.9 КБ
Українська барокова ікона в художніх колекціях Дніпропетровщини: типологія та своєрідність В.М. Піщанська 52.2 КБ
Українська історіософія як феномен культурної пам'яті К.В. Кислюк 70.7 КБ
Українська музикознавча наука як підсистема духовної культури: генезис та етапи становлення Олена Миколаївна Немкович 72.2 КБ
Українське скрипкове мистецтво 60 - 80-х рр. XX ст.: тенденції розвитку З.Г. Ядловська 47.2 КБ
Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифікації національної держави А.П. Римар 76.4 КБ
Українські народні флористичні композиції (квітчання): історія, функції, типологія, художні особливо М.Л. Федущак 34.2 КБ
Фортепіанні парафрази М.І.Глінки: стильові процеси в контексті міжнаціональних взаємодій І.А. Тимченко-Бихун 59.3 КБ
Функціонування монологу в українській культурі ХХ ст. (в театрі та на естраді) Т.І. Уварова 28.4 КБ
Хорове мистецтво Хмельниччини в контексті історичного процесу (друга половина XIX - початок XXI ст.) Р.С. Римар 35.9 КБ
Художній образ в українському народно-сценічному танці О.С. Бойко 37.5 КБ
Художньо-літературні об'єднання в Україні як соціокультурний феномен Г.О. Романенко 35.7 КБ
Художньо-освітній простір як культуротворчий чинник розвитку українського суспільства у ХХ ст. Л.О. Троєльнікова 76.0 КБ
Художня культура Галицько-Волинської Русі Р.Д. Михайлова 70.7 КБ