Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Контактні задачі трибомеханіки для циліндричних тіл в передачах обертального руху - С.М. Комбель
Розроблено ефективний метод побудови і наближеного числового розв'язку систем сингулярних інтегральних рівнянь з ядрами Гільберта і логарифмічними ядрами в задачах трибомеханіки про контактну взаємодію ізотропних і ортотропних пластин, послаблених криволінійними отворами, та абсолютно жорстких дисків під час їх спряження з нульовим зазором або натягом. Побудовано уточнену математичну модель шліцьового з'єднання, на основі якої сформульовано нові контактні задачі для пластин з частково підсиленими круговими контурами, а також розвинуто числово-аналітичні алгоритми розв'язування задач про взаємодію пружних пластинок і дисків шляхом пружних криволінійних брусів (тонких пружних ліній), які перенесено на шліцьові з'єднання з зубами змінного поперечного перерізу.

Прояви надструктури в оптичних властивостях кристалів тетраметиламін- тетрахлорметалатів - Олена Іванівна Фіцич
Розроблено ефективний метод побудови і наближеного числового розв'язку систем сингулярних інтегральних рівнянь з ядрами Гільберта і логарифмічними ядрами в задачах трибомеханіки про контактну взаємодію ізотропних і ортотропних пластин, послаблених криволінійними отворами, та абсолютно жорстких дисків під час їх спряження з нульовим зазором або натягом. Побудовано уточнену математичну модель шліцьового з'єднання, на основі якої сформульовано нові контактні задачі для пластин з частково підсиленими круговими контурами, а також розвинуто числово-аналітичні алгоритми розв'язування задач про взаємодію пружних пластинок і дисків шляхом пружних криволінійних брусів (тонких пружних ліній), які перенесено на шліцьові з'єднання з зубами змінного поперечного перерізу.
Дисертації, автореферати » Політичні науки

Політичні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Політичний вимір системи безпеки євроатлантичного простору і нових незалежних держав С.Г. Федуняк 56.8 КБ
Політичний ідеал: проблеми еволюції та втілення в умовах сучасного суспільного розвитку В.О. Корнієнко 56.3 КБ
Політичний ідеал: світовий досвід і сучасна Україна Григорій Петрович Дашутін 65.6 КБ
Політичний інтерес як спосіб раціоналізації суспільних відносин О.Я. Коляса 27.7 КБ
Політичний маркетинг в сучасній Україні Е.В. Золотухін 30.3 КБ
Політичний міф як фактор розвитку сучасної політичної свідомості Д.Ю. Арабаджиєв 32.1 КБ
Політичний тероризм: інформаційні методи боротьби В.О. Коршунов 47.9 КБ
Політичні аспекти зарубіжних концепцій інформаційного суспільства О.О. Маруховський 45.2 КБ
Політичні аспекти національно-визвольної боротьби слов'янських народів Османської імперії 50 - 70 рр А.В. Стецюк 30.6 КБ
Політичні аспекти правового регулювання міжнародних відносин Т.П. Лаврук 41.7 КБ
Політичні аспекти становлення громадянського суспільства в Україні Л.О. Новоскольцева 53.5 КБ
Політичні детермінанти зближення України з Європейським Союзом В.М. Вакулич 27.1 КБ
Політичні детермінанти інноваційного розвитку України в умовах глобалізації: ідеологічний та соціоку М.А. Дмитренко 63.8 КБ
Політичні доктрини лівих партій України в сучасній період Є.В. Перегуда 26.2 КБ
Політичні еліти в системі управління посткомуністичним суспільством (структурно-функціональний аналі Н.А. Латигіна 29.2 КБ
Політичні ідеї Михайла Драгоманова А.М. Круглашов 58.2 КБ
Політичні ідеї Сергія Єфремова в контексті його суспільно-політичної діяльності Н.Р. Бойко 34.7 КБ
Політичні ідеї у літописах доби гетьманщини Михайло Михайлович Газізов 40.4 КБ
Політичні імперативи євроінтеграційного курсу України Оксана Миколаївна Шеретюк 58.7 КБ
Політичні імперативи інформаційного суспільства в контексті євроінтеграційних процесів (на прикладі Євгенія Олександрівна Калашнюк 31.2 КБ
Політичні інститути й економіка: взаємодія та взаємозалежність І.М. Стулова 26.4 КБ
Політичні інтереси: об'єктивно-суб'єктивна детермінація і механізми реалізації Л.М. Радченко 38.4 КБ
Політичні коаліції в умовах плюралістичної демократії Я.М. Балановський 60.4 КБ
Політичні конфлікти: зміст та маркетинговий аналіз С.П. Шубін 28.4 КБ
Політичні механізми регулювання владних відносин в умовах трансформації українського суспільства: іс О.М. Іщенко 30.8 КБ
Політичні партії в умовах парламентаризму Б.М. Гагалюк 36.5 КБ
Політичні партії як суб'єкти державної влади: компаративістський аналіз С.О. Топалова 47.8 КБ
Політичні партії як фактор формування і реалізації зовнішньої політики України І.Г. Ломко 35.1 КБ
Політичні передумови та чинники становлення соціальної держави Н.Ю. Батура 170.5 КБ
Політичні традиції у забезпеченні динамічної рівноваги політичної системи А.Є. Лясота 27.4 КБ
Політичні традиції як чинник сталості й наступності у функціонуванні та розвитку політичної системи В.О. Веденєєв 31.6 КБ
Політичні трансформації в Угорській Республіці на рубежі XX - XXI століть (у контексті демократичних Д.І. Ткач 56.1 КБ
Політичні трансформації у Радянському Союзі в період перебудови (1985 - 1991 рр.) І.В. Овчар 34.9 КБ
Політичні трансформаційні процеси в Болгарії у посткомуністичний період Віра Іванівна Бурдяк 63.0 КБ
Політичні функції громадянського суспільства О.І. Косілова 30.4 КБ
Політичні цінності та їх втілення у процесі демократизації українського суспільства Н.В. Жабінець 32.4 КБ
Політичні цінності: теорія і методологія пізнання та реалізації П.П. Сліпець 41.8 КБ
Політологічний аналіз інтеграційної ролі релігії в умовах модернізації українського суспільства І.І. Ломака 33.5 КБ
Політологічний аналіз медіа реформ у сучасній Україні та Республіці Польща Ю.В. Палагнюк 31.4 КБ
Політологічний аналіз формування та розвитку системи соціального захисту В.В. Дерега 28.4 КБ
Політологічні аспекти державного регулювання общинних відносин на півдні України в другій половині Х О.Н. Євтушенко 29.3 КБ
Політологічні аспекти державної політики і державного управління О.П. Дем'янчук 68.0 КБ
Політологічні аспекти міжцивілізаційних процесів в Центральній Азії І.В. Ткаченко 29.2 КБ
Поляки в етнополітичних процесах на землях України у XX столітті О.Я. Калакура 69.7 КБ
Порівняльний аналіз політичних інститутів Арабської Республіки Єгипет та Королівства Саудівська Арав Х.М. Поліщук 37.2 КБ
Порівняльний аналіз політичних систем країн Західної Європи: інституційний вимір А.С. Романюк 65.8 КБ
Порівняльний аналіз формування української політичної еліти на зламних етапах XX століття (кінець 10 Л.В. Козловська 28.2 КБ
Порівняльний вимір демократизації постколоніальних і постсоціалістичних держав Н.В. Сбітнєва 30.7 КБ
Права людини та громадянина в сучасних демократіях М.В. Давидова 28.9 КБ
Правляча еліта України: сутність, особливості та протиріччя формування і функціонування С.В. Чемекова 28.3 КБ
Правляча політична еліта України: суть та етапи становлення Л.С. Мандзій 21.6 КБ
Правова держава як предмет політології: історія, теорія, методологія дослідження І.О. Воронов 49.4 КБ
Православ'я в контексті сучасних соціально-політичних процесів в Україні (90-ті роки) Сергій Анатолійович Смирнов 18.3 КБ
Православно-церковний чинник у політичних процесах доби Гетьманщини К.І. Салій 33.2 КБ
Представницькі інститути влади в Україні: історичні традиції та сучасний розвиток О.Ю. Мороз 34.1 КБ
Принцип альтернативності та його вплив на розвиток теорії і практики модернізації політичних систем О.В. Іванілов 44.8 КБ
Принцип спадкоємності в розвитку демократичних політичних систем: аналіз теоретико-методологічних пі Яна Миколаївна Курган 54.3 КБ
Принципи моделювання громадянського суспільства як системи соціально-політичних відносин М.З. Буник 31.6 КБ
Природа, характер та динаміка співробітництва України з інститутами ОБСЄ В.А. Волошин 38.8 КБ
Проблема європейської регіональної стабільності в контексті розширення НАТО (90-ті роки) В.Ю. Константинов 19.7 КБ
Проблема забезпечення загальноарабської безпеки в 1990-і роки та роль Ліги арабських держав Нізар Джаззан 20.1 КБ
Проблема забезпечення прав національних меншин у міждержавних відносинах України і Російської Федера О.І. Стадніченко 22.8 КБ
Проблема санкцій у зовнішній політиці США (1990 - 2000 рр.) С.О. Романенко 19.5 КБ
Проблема стратегічного партнерства в зовнішньополітичній діяльності України А.С. Пивоваров 32.6 КБ
Проблеми екологічної політики України в контексті глобального розвитку О.А. Васюта 71.0 КБ
Проблеми євроатлантичних відносин у парадигмальному полі американського неоконсерватизму О.Б. Кандюк 32.5 КБ
Програми партнерства НАТО наприкінці XX - початку XXI ст. О. Томашевич 21.6 КБ
Просторово-часові виміри політики: принципи реалізації О.М. Сорба 30.4 КБ
Процес демократизації "третьої хвилі" та особливості його розвитку у посткомуністичних країнах О.М. Рудік 29.0 КБ
Процес формування іміджу України в медійному просторі сучасної Румунії М.В. Петров 32.5 КБ
Процеси становлення та розвитку інституту політичної опозиції в Україні В.І. Веренько 44.5 КБ
Реалізація принципу поділу функцій влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз Р.С. Мартинюк 34.6 КБ
Регіон Близького та Середнього Сходу в зовнішній політиці України Р.К. Петюр 39.5 КБ
Регіоналізм як чинник політичного процесу у сучасному українському суспільстві Г.В. Макаров 28.5 КБ
Регіональна політика України: відносини "центр - регіони" як фактор забезпечення територіальної цілі О.В. Кукарцев 43.7 КБ
Регіональна політика як чинник суспільної стабільності: європейський досвід і Україна А.В. Береза 31.6 КБ
Регіональне лідерство та його вплив на розвиток політичної конкуренції В.А. Біленко 39.2 КБ
Регіональне телебачення України в контексті політичних трансформацій суспільства О.В. Головчук 29.1 КБ
Регіональний вимір сучасного політичного розвитку України Тетяна Михайлівна Татаренко 60.9 КБ
Регіональний конфлікт на Близькому Сході у глобальному контексті Є.В. Магда 37.1 КБ
Регіональний фактор у політичному процесі України Т.В. Кучеренко 31.8 КБ
Регіональні земляцькі організації як чинник формування громадянської культури в Україні М.П. Бурмака 51.7 КБ
Регіональні особливості застосування виборчих технологій в Україні (на прикладі Чернівецької та Зака М.М. Гуйтор 34.1 КБ
Регіональні особливості розвитку етнополітичних процесів в Україні І.Т. Зварич 99.3 КБ
Регіональні пріоритети євроінтеграційної політики України Д.Р. Шпак 31.2 КБ
Релігія в етнонаціональному розвитку України (політологічний аналіз) О.В. Шуба 33.3 КБ
Ренесанс бернштейніанства в сучасній соціал-демократії (причини, сутність, еволюція) В.М. Федорченко 31.2 КБ
Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні М.А. Бучин 28.3 КБ
Референдуми в перехідних демократіях (на прикладі України, Білорусі та Росії) І.А. Хаврук 34.2 КБ
Розвиток Інтернету як комунікативного засобу та його вплив на діяльність суб'єктів політичного проце О.В. Маліс 34.5 КБ
Розробка та впровадження політичних рішень у демократичному суспільстві О.Л. Шаян 28.0 КБ
Роль Верховної Ради України у вирішенні етнополітичних проблем Криму С.О. Штепа 41.2 КБ
Роль громадянського суспільства у легітимації політичної влади в Україні Петро Григорович Манжола 38.7 КБ
Роль засобів масової інформації в конструюванні політичної реальності Д.В. Яковлев 26.5 КБ
Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства А.Г. Костирєв 29.4 КБ
Роль засобів масової інформації у процесі політичної соціалізації студіюючої молоді (на прикладі міс В.П. Зінчук 33.6 КБ
Роль засобів масової комунікації у процесі глобалізації О.В. Ваганова 24.2 КБ
Роль ЗМК у конструюванні політичного поля Ю.С. Краснокутська 33.3 КБ
Роль інституту адвокатури в реалізації правозахисної функції громадянського суспільства А.В. Козьміних 34.5 КБ
Роль лаїцизму у процесі модернізації традиційних суспільств ісламського Сходу П.А. Варбанець 28.3 КБ
Роль НАТО у формуванні сучасної системи міжнародної безпеки О.С. Полторацький 31.0 КБ
Роль ООН у боротьбі проти міжнародного тероризму М.Я. Гуцман 39.0 КБ
Роль опозиційного жіночого лідера в політичному житті України: політологічний аналіз Ю.В. Мислюк 67.3 КБ
Роль політичних і громадських інститутів у формуванні культури міжетнічного спілкування в Україні на Л.А. Ляпіна 34.4 КБ
Роль Ради Європи у зміцненні демократії у країнах Центрально-Східної Європи О.І. В'юницька 31.0 КБ
Роль релігійного фактора в політичному житті України М.С. Горяча 33.4 КБ
Роль феномену моди у процесах формування політичного дискурсу: політико- інституційний вимір Наталія Миколаївна Волвенко 52.4 КБ
Рольова участь паблік рилейшнз у процесах політичної глобалізації Є.Б. Тихомирова 54.9 КБ
Романтизм як спосіб осмислення держави та нації у політико-правових концепціях мислителів Німеччини Л.В. Яблонська 29.6 КБ
Російський чинник у парламентських виборах в Україні (1994 - 2007 рр.) Т.Ю. Семенюк 32.4 КБ
Світовий досвід місцевого самоврядування та перспективи його інституціонально-системного втілення в О.О. Яцунська 34.9 КБ
Свобода як чинник функціонування демократичної політичної системи В.А. Гапоненко 35.6 КБ
Сепаратизм як соціально-політичне явище В.А. Горенкин 28.2 КБ
Середній клас як соціальна основа формування політики центризму В.В. Грицанюк 38.5 КБ
Символічна політика як система політичних технологій В.Ю. Полянська 36.4 КБ