Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Електронна і магнітна структура монокристалічних ферит-гранатових плівок з порушеним шаром - Б.І. Яворський


Вплив параметрів ходових частин та форми профілю поверхні катання коліс на динамічні показники ванта - О.Г. Рейдемейстер
Смотрите www.csp-optom.ru цсп цена тарасовка.
Дисертації, автореферати » Соціологічні науки

Соціологічні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Особливості впливу ЗМК на трудову адаптацію: концептуалізація моделі соціологічного дослідження А.А. Согорін 35.2 КБ
Особливості життєвих орієнтацій ліквідаторів аварії на ЧАЕС Т.М. Кузьменко 30.2 КБ
Особливості конструювання культурного капіталу сучасного українського студентства О.С. Голіков 70.2 КБ
Особливості освітніх мотивацій студентської молоді в умовах трансформації українського суспільства А.В. Яковенко 35.0 КБ
Особливості розвитку приватної вищої освіти в Україні: соціологічний аналіз М.П. Очкасова 26.3 КБ
Особливості соціальних проблем воєнної організації українського суспільства А.А. Солнишкіна 33.5 КБ
Особливості трансформації соціального контролю в сучасному українському суспільстві Н.Л. Бойко 23.4 КБ
Особливості формування особистості майбутнього спеціаліста в умовах інституціоналізації приватної ос О.М. Дікова-Фаворська 21.1 КБ
Парадигмальна специфіка етнометодологічного напряму соціології І.М. Чернова 27.8 КБ
Патерналістські установки і практики громадян України в умовах посткомуністичних трансформацій В.І. Сусак 32.1 КБ
Підприємництво як предмет соціопсихологічного дослідження (діяльнісно-поведінковий аспект) Ю.Ф. Пачковський 52.5 КБ
Підприємницька активність за умов суспільної трансформації (на прикладі малого бізнесу) А.С. Лоза 36.0 КБ
Поведінка споживача в умовах становлення та розвитку рекламного простору (соціологічний аналіз) О.І. Щерба 32.5 КБ
Політична комунікація як об'єкт соціологічного дослідження Д.О. Шидловський 32.9 КБ
Політична модернізація суспільства: український вектор розвитку О.В. Лісеєнко 84.0 КБ
Політична реклама як засіб розвитку комунікативного дискурсу Г.Б. Гранадзер 29.7 КБ
Політичний режим як об'єкт соціологічного дослідження О.О. Боровський 27.7 КБ
Політичні орієнтації пострадянського студентства: динаміка та факторна обумовленість В.І. Руженцева 34.7 КБ
Постмодерністське теоретизування в сучасній соціології Е.Я. Ільюшина 32.4 КБ
Приватна вища школа як соціальний інститут: особливості становлення та розвитку в Україні О.Л. Сидоренко 52.2 КБ
Причини та мотиви протестної поведінки працівників промислових підприємств Донецької області Оксана Володимирівна Панькова 30.6 КБ
Проблеми професійної підготовки та перепідготовки кадрів в умовах формування сучасного ринку праці ( Н.Л. Максимова 21.9 КБ
Регіональні особливості історичних ідентичностей та їх вплив на формування сучасних політичних орієн В.В. Середа 27.0 КБ
Реклама як засіб формування сучасного способу життя міського населення України Н.С. Удріс 36.0 КБ
Релаксація як соціально-технологічна функція сучасної культури О.І. Орлова 31.9 КБ
Релігійний чинник соціально-економічної поведінки за умов глобалізаційних викликів О.В. Грабовець 31.9 КБ
Репрезентація соціальної реальності у текстах масової комунікації М.М. Субота 62.8 КБ
Репродуктивні практики в контексті молодіжної повсякденності: фактори актуалізації Д.М. Дікова-Фаворська 35.9 КБ
Розвиток інноваційної активності студентства в умовах оновлення вищої школи України М.Л. Яковенко 31.5 КБ
Розвиток соціальної політики по відношенню до жінок Ірану Аваз Заде Камбіз 26.3 КБ
Роль освіти у формуванні соціального статусу жінок О.О. Давидюк 37.9 КБ
Роль соціального інституту релігії в процесах демократизації: на прикладі США О.В. Богданова 29.9 КБ
Сакралізація повсякденності в суспільстві, що трансформується Т.О. Серга 34.0 КБ
Самоврядувальний механізм здійснення регіональної соціальної політики за умов трансформації українсь М.А. Яценко 26.4 КБ
Самозайнятість як тип економічної поведінки Г.І. Кудринська 41.8 КБ
Самоосвіта як інтегруюча детермінанта самореалізації молодих фахівців у професійній діяльності І.В. Грабовець 33.6 КБ
Сексуальна експлуатація неповнолітніх як соціальне явище: тенденції і шляхи профілактики О.В. Швед 39.9 КБ
Секуляризація як об'єкт соціологічної рефлексії Ф.Ф. Шандор 29.2 КБ
Середні класи як предмет соціологічного дослідження та суб'єкт соціальної дії Т.М. Чернецька 22.2 КБ
Символічна презентація статусно-рольових трансформацій Т.О. Огаренко 32.7 КБ
Символічні системи і конституювання соціального смислу В.Ф. Бурлачук 49.2 КБ
Синтез структури і агентності в європейській соціологічній теорії: критичний аналіз А.Д. Осипчук 34.2 КБ
Система безперервної освіти як чинник соціалізації особистості Н.О. Шанідзе 30.1 КБ
Система соціального партнерства як регулятор соціально-трудових відносин в умовах трансформації укра І.М. Дубровський 28.5 КБ
Соціалізація неповнолітніх у соціально неблагополучних сім'ях Г.А. Махмадамінова 29.7 КБ
Соціальна адаптація й інтеграція турків-месхетинців в українському суспільстві М.А. Гоманюк 36.0 КБ
Соціальна адаптація особистості в суспільстві перехідного типу: зміна ціннісних приіоритетів А.В. Камбур 37.8 КБ
Соціальна детермінованість еміграційного процесу з України в кінці ХХ - на початку ХХІ ст. С.В. Цилюрик 26.0 КБ
Соціальна експертиза програм взаємодії міліції і населення Андрій Миколайович Черноусов 38.7 КБ
Соціальна захищеність підлітків в умовах трансформації сучасного українського суспільства Л.А. Пірог 28.4 КБ
Соціальна зрілість груп сучасного українського суспільства в умовах трансформації Т.М. Дублікаш 29.9 КБ
Соціальна зумовленість і механізми впровадження освітніх реформ Л.Ф. Камінська 33.4 КБ
Соціальна мімікрія як адаптивний спосіб життєдіяльності А.С. Лобанова 50.3 КБ
Соціальна пам'ять як соціокультурний феномен О.О. Фостачук 36.3 КБ
Соціальна реабілітація соціально-депривованих категорій населення: соціологічний підхід Т.Є. Мосійчук 37.7 КБ
Соціальна робота в органах внутрішніх справ: соціологічний аналіз О.А. Гузьман 33.0 КБ
Соціальне здоров'я молоді в умовах сучасного українського суспільства В.Б. Мягких 42.7 КБ
Соціальне знання в структурі комунікації М.Ю. Наумова 21.7 КБ
Соціальне регулювання конфліктів військової організації в умовах сучасного українського суспільства А.М. Ячний 32.1 КБ
Соціальне сирітство як соціокультурний феномен О.О. Коваленко 27.8 КБ
Соціальний захист в органах внутрішніх справ України (соціологічний аспект аналізу) І.В. Пахар 35.9 КБ
Соціальний захист населення: проблеми та тенденції розвитку В.А. Макаренко 37.3 КБ
Соціальний механізм адаптації молоді до ринкових умов (регіональний аспект) С.А. Щудло 26.8 КБ
Соціальний механізм відтворення наукової еліти в умовах сучасної України В.В. Омельченко 34.1 КБ
Соціальний прагматизм бізнес-комунікацій О.В. Менделєва 52.6 КБ
Соціальний простір бідності в старопромисловому регіоні (на прикладі Донбасу) Л.І. Лебідь 31.2 КБ
Соціальний статус навчальних закладів приватної форми власності в Україні О.М. Шиян 25.8 КБ
Соціальний характер: поняття, структура та особливості національного прояву В.А. Бойко 29.2 КБ
Соціальні аспекти екологічної політики України Л.М. Амджадін 30.9 КБ
Соціальні аспекти комунікації в мережі Інтернет: феноменологічний аналіз Сергій Михайлович Коноплицький 32.6 КБ
Соціальні детермінанти кібервіртуального простору А.О. Петренко-Лисак 45.3 КБ
Соціальні детермінанти підліткової агресії: соціологічний аналіз О.В. Волянська 34.8 КБ
Соціальні детермінанти споживацької поведінки в сучасному суспільстві М.В. Мастинець 36.4 КБ
Соціальні зміни як детермінанта дисципліни в органах внутрішніх справ Денис Олександрович Кобзін 30.5 КБ
Соціальні механізми інтелектуальної міграції Я.В. Петрова 46.7 КБ
Соціальні механізми формування стилів життя в контексті феміністичної парадигми К.В. Шалаєва 26.8 КБ
Соціальні наслідки реформування систем освіти КНР та України Ні Вей Юнь 23.7 КБ
Соціальні параметри ризиків Т.О. Коноплицька 27.5 КБ
Соціальні проблеми зайнятості населення в екстремальних умовах О.М. Лисенко 27.2 КБ
Соціальні проблеми реформування земельних відносин в Україні О.С. Гончарук 28.1 КБ
Соціальні технології в управлінні закладами освіти О.Л. Скідін 142.1 КБ
Соціальні умови розвитку неформальних практик підприємництва в гірських районах Закарпаття Н.І. Ігнатоля 32.5 КБ
Соціальні умови формування успішної кар'єри К.С. Алексенцева-Тімченко 42.1 КБ
Соціальні чинники і функції інфраструктури туризму: соціологічний аналіз І.М. Мініч 28.1 КБ
Соціально-адекватний менеджмент: концептуалізація моделі В.В. Бурега 72.5 КБ
Соціально-економічна поведінка населення України в умовах інституційних змін Т.О. Петрушина 48.8 КБ
Соціально-економічне знання як чинник адаптації населення до ринкових умов І.В. Городняк 35.4 КБ
Соціально-етнічний статус росіян в сучасній Україні (на прикладі Південно-Східного регіону) Л.О. Колісник 31.3 КБ
Соціально-політичний маркетинг як один з механізмів раціональної взаємодії органів державного управл О.А. Котуков 31.0 КБ
Соціально-реконструкціоністський підхід у практиках формування професійної культури фахівця у вищій І.І. Мачуліна 37.8 КБ
Соціокультурна гетерогенність новин в національному медіа просторі О.Ф. Піронкова 27.2 КБ
Соціокультурний аналіз споживацької поведінки студентської молоді Г.В. Сорокіна 44.8 КБ
Соціокультурний капітал як ресурс життєдіяльності міста-супутника Л.В. Барзенкова-М'ясникова 39.7 КБ
Соціокультурний контекст становлення та розвитку підприємництва в Україні Н.Г. Комих 33.0 КБ
Соціокультурний потенціал трансформації пострадянського суспільства С.С. Бабенко 41.3 КБ
Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти Д.Є. Швець 26.8 КБ
Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу Б.І. Мотузенко 42.6 КБ
Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації І.А. Чудовська-Кандиба 29.6 КБ
Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків Т.Г. Перепелиця 19.1 КБ
Соціокультурні чинники інституціоналізації українського підприємництва О.А. Рахманов 27.9 КБ
Соціокультурні чинники прийняття політичних рішень (проблеми, структура, моделі) Д.А. Дмитрук 48.3 КБ
Соціокультурні чинники споживання послуг вищої освіти у регіоні Я.В. Зоська 34.6 КБ
Соціокультурні чинники харизматичного процесу Т.В. Черепанова 35.2 КБ
Соціологічна концептуалізація освіти осіб з функціональними обмеженнями здоров'я О.М. Дікова-Фаворська 80.8 КБ
Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних М.В. Судаков 30.2 КБ
Соціологічне забезпечення виборчих кампаній: історія, методика, практика І.П. Шевель 22.7 КБ
Соціологічний аналіз конфліктів у сфері масової комунікації О.В. Кабачна 19.5 КБ
Соціологічні аспекти міжкультурної комунікації в українському вузі К.А. Іванова 34.1 КБ
Соціологічні виміри релігійної свідомості Н.О. Зайцева-Чіпак 41.6 КБ
Соціологічні виміри цінностей економічної культури Т.О. Сидорович 33.1 КБ
Соціологія злочинності І.П. Рущенко 60.6 КБ
Соціологія молоді: процеси концептуалізації в контексті соціокультурних змін Ю.В. Глущенко 35.8 КБ
Соціологія професіоналізму як галузь соціології: онтологічні, епістемологічні, практичні аспекти (на В.Л. Погрібна 64.7 КБ
Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи В.О. Чигрин 61.9 КБ
Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців А.П. Литвин 40.4 КБ