Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Наближення операторами Валле - Пуссена функцій, визначених на дійсній осі - Є.С. Сілін


Аналіз характеристик пружних елементів конструкцій гелікоптера на основі частотних випробувань - Ле Тхе Шон
Дисертації, автореферати » Хімічні науки

Хімічні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
(Тіо)(піридо-4)монометинціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот та білків Д.В. Криворотенко 33.4 КБ
1,1-дигідрополіфтороалкілсульфони в синтезах фторовмісних гетероциклічних сполук Я.В. Николин 18.1 КБ
1-Алкіл(арил)тіо-2-поліфлуороалкілацетилени Р.Я. Мусянович 17.0 КБ
3,4,6-тризаміщені 1,2-дигідрохінолін-2-они і похідні на їх основі: синтез, структура, властивості Л.В. Грищук 73.7 КБ
3,4-Дигідро-4-оксо-2-хіназолілацетонітрили в реакціях гетероциклізації О.В. Хиля 30.2 КБ
3-Гетарил(арил)кумарини та ізокумарини. Синтез і властивості О.В. Шабликіна 41.5 КБ
3-формілхромони в реакціях рециклізації з бінуклеофілами А.С. Пласконь 38.9 КБ
4,4 prime-біпіразоли - нові багатофункціональні тектони у контексті кристалічної інженерії І.Й. Болдог 39.8 КБ
4-Арил-5-ацетил-3,4-дигідропіримідин-(1Н)-2-они та їх похідні: реакційна здатність та методи отриман Максим Олександрович Колосов 1.09 МБ
4-гетерил(арил)-2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепін-2-они. Синтез та реакційна здатність В.І. Божанов 66.5 КБ
4-незаміщені З-ціанопіридин-2(1H)-тіони: синтез реакцією карбонілфункціоналізованих етоксиолефінів з Я.Ю. Якунін 107.4 КБ
N-ацилокси-N-алкоксисечовини та NH-N,N-діалкоксиаміни. Реакції з нуклеофільними О.В. Циганков 67.8 КБ
N-(трифторометилсульфоніл)імінопохідні сірчистої, трифторометансульфінової- і сульфокислот А.В. Бездудний 26.7 КБ
N-ацилокси-N-алкоксигемінальні системи та їх аналоги Василь Георгійович Штамбург 2.35 МБ
N-хлор-N-алкоксиаміди. Реакції з нуклеофільними реагентами Світлана Володимирівна Кравченко 65.6 КБ
Агрегативна стійкість водних індивідуальних та гетеродисперсій нітриду кремнію, оксидів алюмінію та Т.М. Безугла 38.6 КБ
Агрегативна стійкість водних суспензій діоксиду титану Н.Г. Ткаченко 34.5 КБ
Аддукти триброміду бору та їх кислотно-каталітичні властивості у неводних оксигеновмісних розчинника С.П. Придатько 39.3 КБ
Адсорбовані на кремнеземах органічні реагенти у комбінованих спектроскопічних і тест-методах аналізу О.А. Запорожець 47.3 КБ
Адсорбційно закріплені на кремнеземах хелати Купруму та Феруму - твердофазні редокс-реагенти для виз О.А. Крушинська 55.4 КБ
Адсорбційно-каталітичні та фізико-хімічні властивості нанесених Pd та Pd - Ag каталізаторів окисненн А.В. Яцимирський 25.5 КБ
Адсорбція гумусових сполук на сорбентах різної хімічної природи Л.А. Савчина 101.7 КБ
Адсорбція молібдену (VI), вольфраму (VI) та ванадію (V) на поверхні модифікованих силікагелів Тетяна В'ячеславівна Магльована 25.4 КБ
Адсорбція ПАР та динамічний стан молекул води в системі вода - ПАР - твердий сорбент Т.В. Кармазіна 70.7 КБ
Адсорбція сироваткового альбуміну людини сферичними і волокнистими вуглецевими сорбентами Є.Л. Єрецький 30.3 КБ
Адсорбція сумішей полімерів на твердих поверхнях Т.Т. Тодосійчук 58.0 КБ
Адсорбція та інгібіруюча дія піридинів на залізі та сталі Марина Володимирівна Іванова 36.4 КБ
Азамакроциклічні комплекси міді та нікелю з гетероциклічними замісниками і їх взаємодія з молекулами О.І. Приходько 34.1 КБ
Азолієві солі в синтезі похідних азолінів Г.Ф. Раєнко 23.7 КБ
Акваамінодифосфати Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ та Cd2+ Іван Дмитрович Жиляк 50.2 КБ
Аквоамінофосфати кобальту (II), ніколу (II), цинку та купруму (II) Н.М. Прокопчук 111.8 КБ
Активація потрійного С-С зв'язку хлоридними комплексами платини (ІІ) Р.С. Мітченко 40.4 КБ
Активність оксидних Cu - Co - Fe каталізаторів окиснення СО та їх фізико-хімічні характеристики С.В. Гайдай 27.7 КБ
Алкільні і sigma-вінільні похідні ацидокомплексів платини та каталітичні реакції за їх участю С.А. Мітченко 156.5 КБ
Альфа-галогенозаміщені бета-алкоксивініл(поліфторалкіл)кетони в синтезах гетероциклічних фторвмісних Лілія Миколаївна Качарова 24.6 КБ
Аміди каліксаренкарбонових кислот. Синтез та властивості М.А. Клячина 45.0 КБ
Амідофенацилюючі реагенти в синтезах потенційних біорегуляторів 1,3-азольного ряду А.Г. Баля 78.2 КБ
Амінокислотні та пептидні похідні кумаринів С.В. Шилін 84.3 КБ
Аналіз зв'язку структура-властивість на основі молекулярних граткових моделей А.Г. Артеменко 139.4 КБ
Аналітичне використання реакцій нітрогеновмісних фосфоліпідів та полімерних сполук з 12-молібдофосфа О.П. Головей 54.0 КБ
Аналітичне використання реакцій тіосполук з галогенідними комплексами золота (III) О.Ю. Вашкевич 312.9 КБ
Аналітичне концентрування домішок з води і слабкомінералізованих водних розчинів за допомогою низько І.І. Фокіна 350.1 КБ
Аніонні купрум(I) галогенідні пі-комплекси з 2-бутин-1,4-діолом: синтез і кристалічна будова Юрій Іванович Сливка 81.8 КБ
Анодне розчинення і пасивація d-перехідних металів та їх сплавів у водних розчинах електролітів Н.В. Вязовікіна 43.2 КБ
Анодні реакції в розчинах солей хрому (III) Л.В. Борщевич 148.8 КБ
Антигенна структура білків оболонки двох українських штамів М-вірусу картоплі Т.Ю. Ткаченко 92.1 КБ
Антигенні й імунобіологічні властивості дифтерійного токсину та його субодиниць С.І. Романюк 45.4 КБ
Арил(гетерил)ацилоїни. Синтез та властивості А.В. Лапандін 54.7 КБ
Асиметричне відновлення кетофосфонатів В.В. Нестеров 47.5 КБ
Асиметричний синтез гідроксифосфонатів та їх похідних з потенційною біологічною активністю А.О. Колодяжна 75.0 КБ
Ацетилацетонати плюмбуму, кадмію та хрому як стандартні зразки складу для атомно-абсорбційної спектр А.А. Шкумат 62.5 КБ
Ацидоліз епіхлоргідрину насиченими монокарбоновими кислотами в присутності органічних основ В.В. Усачов 235.0 КБ
Барвники на основі бородифторидних комплексів 3-ацети-4-гідроксипіранонів та 3-ацетил-4-гідроксипіри Андрій Олександрович Герасьов 51.2 КБ
Барвники на основі ядер ксантилію з електронодонорними замісниками Є.М. Поронік 30.8 КБ
Баротермальна модифікація і синтез ванадійфосфорної композиції - каталізатора парціального окиснення В.Е. Яременко 64.2 КБ
Безекстракційне спектрофотометричне визначення фосфору та арсену з використанням гетерополікомплексі М.И.А. Аль-Швейят 304.5 КБ
Білковолігновуглеводний комплекс бобових трав О.І. Данилова 90.5 КБ
Біокаталітичні ансамблі на основі протеолітичного фермента, який включено до різноманітних ліотропни О.Г. Пихтєєва 43.9 КБ
Біологічна активність S-заміщених похідних 2-метил-4-меркапто-8- метоксихіноліну В.І. Генчева 39.8 КБ
Біологічна активність нових 4-тіопохідних хіноліну М.П. Завгородній 110.8 КБ
Біологічно активні похідні хіноліну та акридину з азото- та сірковмісними функціональними групами О.А. Бражко 66.6 КБ
Біс(перфтороалкілсульфоніліміно)похідні сірки Г.Г. Постернак 41.5 КБ
Біядерні комплекси 3d-металів з піразолатними лігандами у моделюванні гідролітичних металоферментів Л.В. Пенкова 58.3 КБ
Блок-сополімери на основі вінілових мономерів та олігомерних ініціаторів (синтез, структура і власти Н.А. Бусько 119.0 КБ
Борати елементів II - III груп: синтез - електронна будова - спектрально- люмінісцентні властивості В.П. Доценко 47.0 КБ
Будова і розвиток реакційної зони у процесах синтезу надпровідникових купратів І.В. Мнускіна 35.0 КБ
Будова і фотоніка органічних люмінофорів з аномально великим стоксовим зсувом флуоресценції А.О. Дорошенко 54.2 КБ
Будова розплавів багатокомпонентних оксидних систем В.Е. Сокольський 67.9 КБ
В'язкість та динаміка міжчастинкових взаємодій у розчинах 1-1 і 2-1 електролітів в апротонних розчин М.О. Горобець 67.5 КБ
Взаємодія CdTe, CdxHg1-xTe, GaAs та InAs з водними розчинами H2O2- мінеральна кислота-розчинник Едуард Михайлович Лукіянчук 35.1 КБ
Взаємодія InAs, InSb та GaAs з бромвиділяючими травильними композиціями Н.В. Кусяк 27.4 КБ
Взаємодія N-заміщених 1,4-бензохінонімінів з арилсульфінатами натрію та роданідом калію Д.А. Романьков 30.2 КБ
Взаємодія арилсульфенілхлоридів з S-алкеніл- та S-алкінілзаміщеними ди-, три-, тетраазотвмісними гет А.І. Васькевич 30.5 КБ
Взаємодія біядерних кластерів ренію(III), що містять зв'язок метал-метал підвищеної кратності, з віл С.Ю. Третяк 31.2 КБ
Взаємодія бромопохідних камфори з нуклеофільними реагентами М.В. Горічко 103.7 КБ
Взаємодія інтеркальованого в графіт літій флуориду з електроноакцепторними реагентами А.А. Євтух 29.0 КБ
Взаємодія компонентів в системах Er-{Mn,Fe,Co,Ni}-In (фазові рівноваги, кристалічна структура та вла М.В. Дзевенко 38.2 КБ
Взаємодія компонентів в системах Sr-{Ni, Cu}-In та споріднених (ізотермічні перерізи діаграм стану, Ігор Романович Муць 72.1 КБ
Взаємодія компонентів в системах {Ti,V,Zr} - Mn - {Sn,Sb},кристалічна структура, магнітні та електри А.В. Ткачук 33.6 КБ
Взаємодія компонентів у потрійних системах {Ti, Zr, Hf}-Ag-{Al, Ga} Ю.В. Вербовицький 42.1 КБ
Взаємодія компонентів у системах Tb - {Fe, Ni, Cu}-{Zn, Mg} та споріднених до них (фазові рівноваги, П.Г. Солоха 51.8 КБ
Взаємодія компонентів у системах U - {Co, Ni, Cu} - In та споріднених до них В.В. Глухий 47.1 КБ
Взаємодія крос-спряжених дієнамінів циклічних кетонів з електрофільними реагентами М.В. Лисенко 26.5 КБ
Взаємодія лантаноїдних зсуваючих реагентів з біфункціональними флавоноїдами О.О. Ткачук 28.4 КБ
Взаємодія літію з Ti, V та Sn, Pb, Sb i Bi О.А. Азарська 61.4 КБ
Взаємодія магнію, алюмінію, титану та їх оксидів з гідроксидно-хлоридними розплавами І.М. Скриптун 25.3 КБ
Взаємодія метилендифосфінів з акрилонітрилом та вінілметилкетоном, С=C-подвійний зв'язок яких активо В.Н. Андрушко 28.5 КБ
Взаємодія монокристалів CdTe та твердих розчинів ZnxCd1-xTe з травильними композиціями HNO3-HBr-розч Г.М. Окрепка 45.7 КБ
Взаємодія монокристалів твердих розчинів ZnxCd1-xTe і CdxHg1-xTe з травильними композиціями H2O2-HBr Іван Іванович Гнатів 32.7 КБ
Взаємодія піридо[2,1-а]ізоіндолу і 2,4-диметилпіримідо[2,1-а]ізоіндолу з малеїнімідами та синтез нов О.А. Похоленко 23.7 КБ
Взаємодія поверхнево-активних речовин з природним вугіллям в процесах його видобутку і переробки І.Б. Пономарьова 31.7 КБ
Взаємодія похідних ізоіндоло[2,1-а]хіназолін-5-ону із дієнофілами В.П. Самойленко 75.7 КБ
Взаємодія празеодиму, самарію, диспрозію і тулію з купрумом та германієм або стибієм Л.О. Федина 64.8 КБ
Взаємодія рідкісноземельних і перехідних металів з фосфором С.І. Чихрій 67.3 КБ
Взаємодія та кристалічна структура сполук в системах HgS(Se,Te) - HgBr2 - HgI2 Ю.В. Мінець 38.4 КБ
Взаємодія фізіологічно-активних речовин з ленгмюрівськими мономолекулярними плівками О.М. Ляхов 49.1 КБ
Взаємодія фторидів рідкісноземельних елементів, цирконію та хрому з металами-відновниками в розтопле Р.М. Савчук 41.8 КБ
Взаємодія циклічних амідразонів, що містять екзоциклічну незаміщену гідразиногрупу, із 1,3-ді(три)ел В.М. Повстяной 264.7 КБ
Взаємодія цинку з рідкісноземельними металами (La, Ce, Sm, Gd, Tb) та кобальтом: фазові рівноваги, к О.Я. Зелінська 38.3 КБ
Вивчення закономірностей кінетики адсорбції поверхнево-активних речовин на рідких межах розділу С.А. Жолоб 99.9 КБ
Виділення тонкодисперсних сорбентів з водних розчинів ультра-флокуляцією та турбулентною мікрофлотац Т.А. Донцова 29.8 КБ
Визначення деяких лікарських препаратів по впливу їх аніонів на сенсибілізовану люмінесценцію європі Д.І. Александрова 82.7 КБ
Визначення концентрації зшивок і розривів макромолекул за кінетикою накопичення гелю у полімері Галина Володимирівна Токарик 73.3 КБ
Визначення перхлоратів у природній воді рентгенофлуоресцентним або візуально-тестовим методом після С.В. Химченко 74.7 КБ
Використання властивостей діетилдитіокарбамінату натрію в амперометричному аналізі катіонних сумішей А.Є. Демид 94.6 КБ
Використання мультикомпонентних та доміно-реакцій для синтезу похідних 2-тіоксо-2,3-дигідро[1,3]тіаз О.О. Пархоменко 167.6 КБ
Вилучення іоногенних поверхнево-активних речовин із водних розчинів методом осаджувальної та сорбцій О.О. Хромишева 75.4 КБ
Високотемпературний електрохімічний синтез боридів перехідних металів з іонних розплавів С.В. Дев'яткін 23.6 КБ
Високотемпературні капілярні процеси в системах металевий розплав - різні модифікації вуглецю та ніт О.Б. Логінова 50.7 КБ
Відгук поверхневого потенціалу клітин крові на ліганди деяких компонентів мембранних сигнальних сист В.М. Гавій 37.2 КБ
Відновлення оксидів d-елементів у середовищі метанолу Оксана Геннадіївна Зеленева 40.9 КБ
Вініл-бета-дикетонати перехідних металів як ініціатори та інгібітори радикальної полімеризації Т.І. Бербат 47.8 КБ
Властивості фуллерена C60 у водних розчинах та його взаємодія з катіонними барвниками В.К. Клочков 83.2 КБ
Властивості хімічно модифікованих високодисперсних кремнеземів з гідрофільно-гідрофобною поверхнею П.О. Кузема 48.7 КБ
Внутрішньомолекулярні циклізації похідних N -алкіліденкарбамінової кислоти А.В. Больбут 22.6 КБ