Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Коефіцієнтні обернені задачі для параболічних рівнянь в областях з вільними межами - Г.А. Снітко
Досліджено обернені задачі для одновимірних параболічних рівнянь, в яких невідомими є один або два молодших коефіцієнти, в областях з вільними межами. Розглянуто одновимірне параболічне рівняння з невідомим залежним від часу коефіцієнтом у разі молодшої похідної, коли умови перевизначення містять інтегральні умови та умову Стефана. Подібні обернені задачі досліджено для одновимірного параболічного рівняння з невідомим залежним від часу коефіцієнтом за невідомої функції. Розглянуто обернені задачі одночасного визначення залежних від часу молодших коефіцієнтів в одновимірному параболічному рівнянні в області, частина або вся межа якої є невідомою. Встановлено умови однозначної розв'язності у класі неперервно диференційовних функцій.

Вилучення багатократних хвиль-завад із сейсмічних записів на основі рядів розсіяння Борна - А.М. Гейхман
Досліджено обернені задачі для одновимірних параболічних рівнянь, в яких невідомими є один або два молодших коефіцієнти, в областях з вільними межами. Розглянуто одновимірне параболічне рівняння з невідомим залежним від часу коефіцієнтом у разі молодшої похідної, коли умови перевизначення містять інтегральні умови та умову Стефана. Подібні обернені задачі досліджено для одновимірного параболічного рівняння з невідомим залежним від часу коефіцієнтом за невідомої функції. Розглянуто обернені задачі одночасного визначення залежних від часу молодших коефіцієнтів в одновимірному параболічному рівнянні в області, частина або вся межа якої є невідомою. Встановлено умови однозначної розв'язності у класі неперервно диференційовних функцій.
Дисертації, автореферати » Хімічні науки

Хімічні науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування та властивості наповнених, градієнтних, йономервмісних взаємопроникних полімерних сіток Л.В. Карабанова 162.4 КБ
Формування та властивості функціональних композитів на основі водорозбавлюваних алкідів С.О. Тригуб 71.6 КБ
Формування шестичленних азагетероциклів в реакціях бета-ароїлакрилових кислот з бінуклеофілами Т.В. Берьозкіна 129.4 КБ
Фосфонієві іліди з азотовмісними групами - перспективні реагенти для гетероциклізацій С.Я. Панчишин 49.2 КБ
Фосфонієві похідні піримідинових основ у синтезі ациклічних аналогів нуклеозидів Д.Б. Шахнін 68.6 КБ
Фосфорилювання 1,3-азолів Є.В. Зарудницький 18.5 КБ
Фосфорилювання похідних 2-амінотіофену галогенідами фосфору (III) С.О. Ковальова 28.1 КБ
Фосфоротропна міграція в синтезі внутрішньо хіральних каліксаренів М.О. Таіров 15.4 КБ
Фотоелектрохімічні процеси на модифікованих GaAs- і InP-електродах І.А. Русецький 65.9 КБ
Фотокаталітичне та каталітичне окислення сіркувмісних іонів киснем за участю нанорозмірних частинок О.Є. Раєвська 172.1 КБ
Фотокаталітичні процеси в системі бутилметакрилат-ізопропанол-наночастинки напівпровідників (CdS, Zn Олександр Леонідович Строюк 35.1 КБ
Фотохімія редокс-перетворень ароматичних кетонів та особливості їх взаємодії з електронодонорними сп В.М. Гранчак 61.5 КБ
Фтороангідриди N-заміщених сульфінімідових кислот О.В. Боровиков 33.7 КБ
Фторовані аналоги мевалонової та мевалдінової кислот І.С. Кондратов 38.3 КБ
Фторовмісні 1,2-дитіол-3-тіони І.М. Фесун 24.3 КБ
Фторовмісні NH-, N-хлоро-піразоли і 1,2,3-триазоли. Синтез та властивості О.С. Каніщев 1.17 МБ
Фторсульфонат літію - компонент апротонних електролітів літієвих джерел струму В.І. Сіренко 56.5 КБ
Фулеренвмісні композити високодисперсних матеріалів на основі сполук силіцію з люмінесцентними власт О.В. Хаврюченко 31.8 КБ
Фулерени, нанотрубки і нанокільця: стереохімія та спосіб кодування (номенклатура). Комплекси фулерен О.В. Михайленко 41.8 КБ
Функціоналізація електронозбагачених гетероциклів ізоціанатами та ізотіоціанатами фосфору Р.В. Смалій 26.4 КБ
Функціоналізація каліксаренів азотовмісними фармакофорними групами Р.В. Родік 26.6 КБ
Функціоналізовані енаміни О.М. Костюк 93.2 КБ
Функціоналізовані енаміни О.М. Костюк 77.8 КБ
Функціоналізовані енаміни в синтезі фосфоровмісних гетероциклів Ю.В. Священко 27.3 КБ
Функціоналізовані фосфонієві іліди в синтезах біоактивних похідних азотистих гетероциклів О.Б. Смолій 52.4 КБ
Функціональні полімери на основі beta-дикетонів і порфіринів І.С. Волошановський 45.9 КБ
Функціональні похідні тіакалікс[4]арену О.В. Касьян 28.9 КБ
Функціонально заміщені 7-алкілселено-1,4-дигідро-1,6-нафтиридини: синтез багатокомпонентною конденса С.В. Роман 90.0 КБ
Халкони, 2-піразоліни та 2,3-дигідро-1Н-1,5-бензодіазепіни, що містять 8-гідроксихіноліновий фрагмен А.Х. Марруго Гонсалес 127.1 КБ
Характеристики реагентів у приповерхневому шарі комплексоутворюючих кремнеземів за даними зондування І.В. Христенко 225.6 КБ
Хемілюмінесцентні реакції нітрату 9-ціано-10-метилакридинію з нуклеофільними реагентами та застосува І.О. Пацай 26.5 КБ
Хіміко-аналітичні властивості адуктів полівінілпіролідону з органічними реагентами М.В. Харун 34.7 КБ
Хіміко-аналітичні властивості асоціатів нітрогенвмісних полікатіонов з органічними реагентами О.В. Терещенко 58.6 КБ
Хіміко-аналітичні властивості асоціатів полісульфонілпиперідинілметиленгідроксиду з азореагентами та Л.П. Жук 29.2 КБ
Хіміко-аналітичні властивості дво- та трикомпонентних систем на основі полівінілпіролідону О.В. Мікуленко 255.4 КБ
Хіміко-аналітичні властивості іонних асоціатів диклофенаку, індометацину, кетопрофену та піроксикаму І.П. Гунько 48.1 КБ
Хіміко-аналітичні властивості композитних плівок на основі оксиду силіцію, поверхнево-активних речов М.В. Дроздова 41.9 КБ
Хімічна взаємодія нелегованого та легованого CdTe з травильними композиціями на основі розчинів сист І.Б. Стратійчук 29.8 КБ
Хімічна модифікація епоксидних смол гідропероксидами в присутності четвертинних солей амонію Л.І. Базиляк 24.4 КБ
Хімічна модифікація олігонуклеотидів і синтез їх кон'югатів Ігор Ярославович Дубей 104.7 КБ
Хімічна модифікація, будова та комплексоутворюючі властивості хітозану та його похідних С.М. Кобилінський 731.0 КБ
Хімічна термодинаміка бор-, силіцій- та нітрогенвмісних органічних пероксидів Володимир Миколайович Дібрівний 92.6 КБ
Хімічне модифікування поліметиленсечовини С.О. Кондратов 37.8 КБ
Хімічне формування та властивості композитів на основі уретановмісних полімерів та похідних целюлози Л.В. Кобріна 81.6 КБ
Хімічні та електрохімічні реакції на міжфазній межі діелектриків (алмазу, кубічного нітриду бору, ні А.І. Габ 271.6 КБ
Хімія 1-хлоро-1,2,4-бензотіадіазинів Н.В. Брюховецька 20.5 КБ
Хімія похідних тіосульфокислот В.І. Лубенець 1.25 МБ
Хімія простих і координаційних сполук джерел і переносників молекулярного кисню В.В. Шаповалов 100.4 КБ
Цеолітвмісна мікросфера як основа каталізатора крекінгу, її фізико-хімічні та коксотворні властивост Р.В. Ліхньовський 33.9 КБ
Циклізації 1-хлоралкілгетерокумуленів з похідними 2(3)-азагетерилоцтових кислот П.С. Лебедь 23.8 КБ
Циклізації продуктів галогенарилювання акролеїну і похідних акрилової кислоти з S,N-нуклеофілами В.С. Матійчук 26.7 КБ
Циклоприєднання та ацилювання хлорангідридами карбонових кислот похідних піримідо[2,1-альфа]ізоіндол А.І. Кисіль 27.5 КБ
Ціанідні комплекси перехідних металів з сполуками, що містять азот і кисень Дарія Іванівна Семенишин 307.4 КБ
Часова і просторова самоорганізація в електрохімічних системах М.М. Тураш 17.3 КБ
Часова та просторова самоорганізація в електрохімічних системах І.В. Берладин 77.8 КБ
Частково гідрогенізовані піразоло- та 1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідини: синтез, хімічні властивості, В.В. Бородіна 86.9 КБ
Шаруваті наноструктури дихалькогенідів молібдену і вольфраму: синтез, структурні та структурно-чутли Н.Б. Кьоніг 59.4 КБ
Щеплені кополімери на основі хімічно комплементарних полівінілового спирту та полікриламіду з різною Н.В. Куцевол 34.9 КБ
[альфа]-функціоналізовані тіоціанати - реагенти для синтезу гетероциклів Юрій Володимирович Остап'юк 99.9 КБ