Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Хімічні науки - Страница 6, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

ЯМР спектроскопія неоднорідного феромагнітного стану манганітів - А.С. Мазур
Відзначено, що збільшення зовнішнього високого гідростатичного тиску сильно зменшує величину питомого опору феромагнітної провідної фази та слабо збільшує об'єм цієї фази.

Проблеми дозиметрії внутрішнього опромінення людини трансурановими радіонуклідами - О.О. Бондаренко
Відзначено, що збільшення зовнішнього високого гідростатичного тиску сильно зменшує величину питомого опору феромагнітної провідної фази та слабо збільшує об'єм цієї фази.
Дисертації, автореферати » Хімічні науки

Хімічні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Різнолігандні та багатоядерні комплексні сполуки Co (III) з етаноламінами: синтез, структура та ката В.А. Потаскалов 35.5 КБ
Різнорідна асоціація іонів барвників у водних розчинах С.А. Шаповалов 137.4 КБ
Різнорідна асоціація іонів ціанінових барвників у водних розчинах Я.О. Свіщова 73.4 КБ
Ріст та структура неорганічних полімерних плівок на основі вуглецю та селену І.В. Сельська 36.9 КБ
Розклад озону закріпленими на кремнеземах гексаметилентетраміном, оксиальдимінами та їх комплексами А.С. Труба 177.3 КБ
Розробка методів синтезу рацемічних та оптично активних фторовмісних beta-амінокіслот Н.О. Фокіна 113.7 КБ
Роль індиферентних поверхнево-активних речовин у формуванні структури і властивостей сітчастих поліе Л.А. Марковська 32.5 КБ
Роль природи поверхні дисперсних частинок у процесах змочування та структуроутворення Степан Васильович Паховчишин 56.7 КБ
Роль фосфоліпази С в механізмах дії абсцизової кислоти в клітинах рослин О.М. Яковенко 70.6 КБ
С-Фосфорильовані похідні 2-фурил-, 2-тієніл- і 2-(N-метилпіроліл) карбальдегідів А.О. Аніщенко 129.9 КБ
С-Фосфорилювання N-алкіл(-арил)піролів Т.Є. Теріковська 15.6 КБ
С-фосфорилювання діариламінів та їх гетероаналогів С.Д. Коптєва 108.4 КБ
Самопоширююча взаємодія супероксида і пероксида натрію з сульфатами деяких s-, p-, d- металів О.М. Гороховський 57.7 КБ
Саморозповсюджуюча взаємодія пероксидних сполук натрію з солями кадмію, цинку і купруму (І) Ю.В. Мнускіна 76.6 КБ
Селективність та механізми електрофільних і оксилювальних реакцій алкілбензолів В.Л. Лобачов 108.6 КБ
Синтез 2-гетероарил- та 2-спіропохідних 1,4-бензотіазин-3-ону на основі реакцій 2-хлоро-3-оксо-3,4-д Наталія Анатоліївна Штиль 29.0 КБ
Синтез анельованих гетероциклічних сполук похідних 4-гідразинохіназоліну та їх біологічна активність О.В. Карпенко 34.7 КБ
Синтез арилперфтороалкілсульфідів, арилперфтороалкілсульфонів та їх реакції з нуклеофільними агентам В.М. Бойко 61.5 КБ
Синтез високотемпературних надпровідних сполук та стабілізація їх властивостей Ю.О. Галаган 30.2 КБ
Синтез властивостей кеталей 5-заміщених аценафтенхінонів С.Е. Самбурський 20.0 КБ
Синтез властивості гетерополіядерних платиновмісних фталоціанінових комплексів Al, Co, Zn В.М. Мицик 43.0 КБ
Синтез властивості похідних бензо[b]пірану та бенз-1,3-оксазину, що анельовані частково гідрованими В.М. Черненко 29.0 КБ
Синтез гетероароматичних біскарбенів ряду 1,2,4-триазолу і нові шляхи одержання карбенових комплексі А.В. Кисельов 36.1 КБ
Синтез дослідження кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну з вищими естерами (мет) ак Н.Г. Носова 78.8 КБ
Синтез і властивості 4-амінометилпіразолів та їх похідних О.І. Панімарчук 63.2 КБ
Синтез і властивості 4-заміщених 1-аренсульфоніл-2-бутенів та 1-аренсульфоніл-1,3-бутадієнів В.В. Смалиус 122.9 КБ
Синтез і властивості <$Ealpha , omega>-біс-(гідроксиметил) олігодиметилсилоксанів Т.А. Терещенко 186.8 КБ
Синтез і властивості RGD міметиків на основі азотовмісних гетероциклів Ольга Леонтіївна Маловічко 27.0 КБ
Синтез і властивості азолів з { alpha , alpha }-дифлюорометиленовим фрагментом біля атома нітрогену Т.М. Соколенко 24.5 КБ
Синтез і властивості анельованих аналогів природних кумаринів Яна Леонідівна Гаразд 78.4 КБ
Синтез і властивості високотемпературних надпровідних матеріалів з рідкісноземельними металами в різ О.Б. Ничипорук 35.6 КБ
Синтез і властивості електроактивних матеріалів на основі полімерних анізидинів та аміноацетофенонів Н.В. Стратан 61.9 КБ
Синтез і властивості інгібіторів агрегації тромбоцитів А.А. Крисько 24.6 КБ
Синтез і властивості інтеркалатів каолініту з карбамідом і хлоридом амонію В.Г. Каленчук 32.0 КБ
Синтез і властивості модифікованих неофлавонів та 3-феноксихромонів М.М. Гаразд 21.1 КБ
Синтез і властивості нових біоактивних матеріалів пролонгованої дії на основі біодеградабельних полі Р.А. Рожнова 90.3 КБ
Синтез і властивості поверхнево-активних пероксидів і мономерів А.М. Когут 33.5 КБ
Синтез і властивості флюорованої ВТНП кераміки на основі сполуки {YBa2 Cu3 O Р.Т. Марійчук 19.1 КБ
Синтез і властивості функціонально заміщених гемінальних бісфосфонових кислот О.Л. Чуйко 69.8 КБ
Синтез і дослідження нових поліуретанів, створення композицій на їх основі як носіїв лікарських речо Л.М. Мазур 61.7 КБ
Синтез і дослідження олігоарилетеркетонів з реакційноздатними групами та термостійких полімерів на ї С.В. Головань 77.9 КБ
Синтез і дослідження пероксидовмісних гребенеподібних олігоелектролітів та водних лікарських препара К.А. Раєвська 1.81 МБ
Синтез і дослідження поліедральних олігосилсесквіоксан-поліолів та органо- неорганічних композитів н Мар'яна Анатоліївна Гуменна 41.6 КБ
Синтез і дослідження складних оксидних систем на основі діоксиду цирконію та цеолітів як каталізатор Т.В. Миронюк 28.5 КБ
Синтез і кристалічна структура алільних пі-компонентів сульфамату Cu(1) Оксана Петрівна Мельник 32.4 КБ
Синтез і медико-біологічні властивості O-, S- і N-глікозидів N-ацетилглюкозаміну та їх похідних Т.О. Чупахіна 69.3 КБ
Синтез і модифікація глюкозамінідів К.О. Сідорова 24.9 КБ
Синтез і модифікація епоксиуретанових олігомерів як основи високоефективних адгезивів Лариса Миколаївна Ященко 43.1 КБ
Синтез і оптичні властивості спряжених поліаренів у тонкому шарі Д.О. Польовий 39.4 КБ
Синтез і перетворення піразол-4-карбонових кислот та їх аналогів В.О. Чорноус 63.0 КБ
Синтез і перетворення стабільних карбенів і карбеноїдів, що містять амідиновий фрагмент А.В. Кнішевицький 48.1 КБ
Синтез і перетворення функціоналізованих 2,3(3,4)-дигідро-1,3-азин-4(2)-онів та їх конденсованих ана В.А. Сукач 31.7 КБ
Синтез і реакції 1,8-діоксополігідроакридинів Т.І. Калин 1.60 МБ
Синтез і реакції амінохінонів та їх похідних А.І. Глух 29.5 КБ
Синтез і реакції полімер-мінеральних магнітних частинок Fe3O4 та Ni з олігопероксидною оболонкою Володимир Романович Лобаз 101.5 КБ
Синтез і реакції похідних спінацеаміну М.Г. Абрамянц 90.3 КБ
Синтез і реакційна здатність органічних люмінофорів - 3-бензазолілпохідних імінохромену та кумарину З.О. Сизова 33.1 КБ
Синтез і рециклізація з ацилюючими реагентами гідразонів 2-ацилметил-1Н-бензимідазолів О.В. Випірайленко 15.7 КБ
Синтез і спектральні властивості гексагідродициклопентано[b,e]піридинів, їх солей та дигідроп В.Ф. Валюк 39.9 КБ
Синтез і спектральні характеристики заміщених кумаринів та їхніх функціональних похідних Л.О. Кобрин 196.9 КБ
Синтез і стереохімія pi-комплексів Cu(I) з алільними похідними азометинів та тіосемікарбазиду Я.Є. Філінчук 40.5 КБ
Синтез і стереохімія частково гідрованих похідних 2H-індазолу Разак Яя Амаду 35.3 КБ
Синтез і термоліз твердих розчинів гідратованих дифосфатів мангану (II), кобальту (II), цинку Н.В. Ткачова 57.9 КБ
Синтез і фізико-хімічні властивості полімер-ванадійоксидних композитів М.В. Бужанська 412.3 КБ
Синтез і хімічні властивості 6-поліфторалкілвмісних піронів-2 Н.А. Толмачова 68.0 КБ
Синтез і хімічні перетворення конденсованих систем на основі похідних 2-тіохіназолін-4-ону В.В. Орисик 20.7 КБ
Синтез конденсованих гетероциклічних систем шляхом нуклеофільного заміщення у віцинальних дигалогенг Г.Г. Дубініна 25.6 КБ
Синтез конденсованих гетероциклічних сполук на основі продуктів реакції Меєрвейна Р.Л. Мартяк 292.5 КБ
Синтез мономерів та ініціаторів на основі моно- та полісахаридів Л.Б. Вуйцик 292.9 КБ
Синтез нітридів молібдену в азотованих сталях, їх склад та властивості Л.Є. Ісаєва 57.9 КБ
Синтез нових типів фосфоровмісних конденсованих гетероциклічних систем зі зв'язком вуглець - фосфор О.О. Пушечніков 16.9 КБ
Синтез пероксидних похідних хітозану для створення полімерних композиційних матеріалів Соломко 41.5 КБ
Синтез піридин-2-тіолів реакцією нуклеофільного вінільного заміщення, їх будова та властивості Р.П. Ткачов 392.1 КБ
Синтез поліпероксидів з первинно-третинними пероксидними фрагментами для модифікації міжфазних повер І.А. Миськова 40.2 КБ
Синтез поліфторометилвмісних аналогів гама-аміномасляної кислоти О.М. Шайтанова 69.6 КБ
Синтез потенційно біоактивних сполук на основі електрофільних реакцій <$Ebold beta>-аміновініл(трифт Н.В. Лютенко 72.5 КБ
Синтез похідних 1,2-поліметилен-1,3-діазагетероциклів і поліметинових барвників на їх основі Т.І. Широка 29.7 КБ
Синтез прищеплених пероксидних кополімерів 2-трет-бутилперокси-2-метил-5-гексен-3-іну для компатибіл Ю.В. Ройтер 147.6 КБ
Синтез складноокісних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розпла К.В. Теребіленко 84.6 КБ
Синтез та адсорбційна поведінка дисперсних композиційних матеріалів на основі оксидів багатовалентни Т.В. Мальцева 19.2 КБ
Синтез та біологічна активність гідразиновмісних похідних акридину, антрацену та флуорену О.А. Ляхова 50.9 КБ
Синтез та біологічна активність нових 1,4-бензо- і 1,4-нафтохінонів з амінокислотними та гетероциклі Л.Р. Журахівська 38.1 КБ
Синтез та будова поліядерних макробіциклічних трисдіоксиматних комплексів заліза (ІІ) К.Ю. Ткаченко 24.5 КБ
Синтез та властивості N-ацилокси-N-алкоксигемінальних систем Є.О. Клоц 59.4 КБ
Синтез та властивості N-трифторометилсульфонілімінопохідних карбонільних сполук В.М. Петрик 26.7 КБ
Синтез та властивості S,N-гетероциклічних сполук на основі амідів поліфтороалкантіонкарбонових кисло О.В. Рудниченко 25.7 КБ
Синтез та властивості алкілових аклкілфункціоналізованих та нітрогенвмісних гетероциклічних тіосульф С.В. Василюк 763.6 КБ
Синтез та властивості бензотриазоліл- та арилазонафтохінонів А.Л. Романюк 29.8 КБ
Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі талію та рідкісноземельних М.А. Зеленько 29.1 КБ
Синтез та властивості гребенеподібних полімерів на основі децил(мет)акрилатів Т.П. Коваленко 75.7 КБ
Синтез та властивості деяких гетеро- та карбоциклічних похідних тіосульфокислот Н.Є. Стадницька 73.7 КБ
Синтез та властивості йоноактивних похідних нафталіміду Надія Федорівна Федько 53.9 КБ
Синтез та властивості калікс[4]аренів, які містять амінокарбонільні та сульфонільні групи А.В. Яковенко 35.3 КБ
Синтез та властивості комплексів Al, Ga, In з гексаметилдисилазаном Л.І. Цимбал 31.6 КБ
Синтез та властивості реакційноздатних олігомерів на основі мономерів піролізних фракцій нафтопродук Наталія Василівна Гудзенко 56.6 КБ
Синтез та властивості С-бета'-функціоналізованих енамінів Дмитро Олександрович Сібгатулін 40.0 КБ
Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів Т.В. Воробйова 31.7 КБ
Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу А.А. Бабарик 46.9 КБ
Синтез та властивості тіосульфонатів похідних бензимідазолу Ж.Д. Паращин 82.9 КБ
Синтез та властивості фосфатів молібдену та вольфраму В.В. Лісняк 34.8 КБ
Синтез та властивості функціональних алкілових і арилових естерів 1,1- діокситіолан-3- та арилтіосул Д.Б. Баранович 35.3 КБ
Синтез та властивості функціонально заміщених 4-циклогексанспіропіридин-2-тіонів О.Д. Дяченко 707.0 КБ
Синтез та властивості халькогенхлоридних сполук родію І.М. Степаненко 33.6 КБ
Синтез та властивості хінонімінів хінолінового ряду А.В. Білов 192.0 КБ
Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму(II) з ацилдигідразонами бета-дикетонів Катерина Дмитрівна Мельнікова 34.0 КБ
Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилових полімерів В.А. Волошинець 73.5 КБ
Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів та деяких 3d-металів з похідними карбацилфос В.А. Овчинніков 22.9 КБ
Синтез та дослідження координаційних сполук металів з аліфатичними та ароматичними нітронами І.В. Распертова 25.3 КБ
Синтез та дослідження нових сульфокислотних похідних нафтохінону М.О. Платонов 489.8 КБ
Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni) Р.В. Лаврик 29.8 КБ
Синтез та дослідження подвійних фосфатів титану (ІІІ) та ванадію (ІІІ) І.В. Затовський 20.5 КБ
Синтез та дослідження поліуретансечовинних органо-неорганічних гібридів В.Г. Сєров 53.8 КБ
Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу Ангеліна Володимирівна Бійцева 33.3 КБ
Синтез та дослідження фізико-хімічних властивостей гомо-n-мерних монометинових ціанінових барвників І.О. Кочешев 49.0 КБ
Синтез та кристалічна структура комплексів галогенідів купруму(І) з органічними сульфідами та їх пох Н.Ф. Салівон 33.5 КБ