Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Пристосованість і частота кросинговеру у мутантів Drosophila melanogaster залежно від віку та штучни - Нассер Мох'д Юсеф Ал-Шиблі


Методи розщеплення в задачах ідентифікації лінеаризованих моделей польоту - С.Г. Єфремов
Дисертації, автореферати » Хімічні науки

Хімічні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Окиснення ненасичених сполук молекулярним та зв'язаним киснем Ю.Б. Трач 239.5 КБ
Окиснення олефінів молекулярним киснем у присутності молібденвмісних гетерогенних каталізаторів Л.В. Булгакова 630.3 КБ
Окисно-відновний каталіз системами на основі [CuL][MnCl4] та [CuL][ZnCI4] Вікторія Григорівна Герасьова 121.2 КБ
Окисно-відновні процеси при взаємодії активного вугілля з металами підгрупи міді С.А. Копил 59.3 КБ
Окисно-відновні реакції на напівпровідникових алмазних та алмазоподібних електродах О.М. Федоришена 33.1 КБ
Оксиген- та нітрогенвмісні похідні ангідриду біцикло[2.2.1]гепт-5-ен- ендо,ендо-2,3-дикарбоної кисло Віталій Олександрович Пальчиков 71.5 КБ
Оксидно-гідроксидні нікелеві композиційні покриття. Отримання та електрокаталітичні властивості А.О. Гиренко 40.7 КБ
Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних азотвмісних лігандів Юрій Сергійович Мороз 106.2 КБ
Онієві перегрупування каркасних спиртів у середовищі трифторооцтової кислоти І.В. Коломіцин 23.0 КБ
Онієві похідні нітрогеновмісних гетероциклів і кумарину: синтез і властивості П.І. Ягодинець 64.0 КБ
Оптимізація вибору кремнеземних адсорбентів для концентрування іонів основних біотоксикантів у комбі Т.Д. Рева 579.3 КБ
Оптимізація стадії пробірної плавки при визначенні благородних металів у рудах та продуктах їх перер В.О. Воропаєв 37.5 КБ
Органілсульфоксидифторооцтові кислоти, їх похідні та оптична активність А.В. Мацнєв 18.4 КБ
Органічні люмінофори на основі похідних квадратної кислоти А.Л. Татарець 41.3 КБ
Органодитіофосфати металів: протизношувальні та біологічні властивості О.В. Москаленко 23.5 КБ
Орто-фосфорильовані похідні електронозбагачених ароматичних і гетероароматичних карбонових кислот О.О. Чекотило 19.0 КБ
Основні барвники як аналітичні реагенти для визначення форм Os (IV, VI, VIII) та Ru (VI) Світлана Іванівна Корольчук 54.4 КБ
Особливості агрегації пірену В.Ю. Крикунова 27.5 КБ
Особливості гідразинолізу похідних 1,4-дигідропіридин- та піридиндикарбонових кислот М.В. Воєвудський 76.4 КБ
Особливості електродугового синтезу вуглецевих наноструктур, їх термостійкість та воднеємність О.Д. Золотаренко 42.8 КБ
Особливості електроосадження сплаву цинк-нікель з лужного полілігандного електроліту І.А. Шевляков 28.4 КБ
Особливості мікроструктури та динаміки неводних розчинників та електролітних розчинів у вуглецевих н В.В. Чабан 90.3 КБ
Особливості пероксидазного окиснення фенольних сполук О.В. Осійчук 75.4 КБ
Особливості прискореної пробопідготовки біомедичних об'єктів О.В. Саєвич 109.6 КБ
Особливості проявів і врахування кластерної адсорбції у металевих рідинах поблизу поверхонь оксидних І.В. Ярошенко 35.4 КБ
Особливості термічної деструкції вугілля різних генетичних типів О.М. Турчаніна 54.4 КБ
Особливості утворення і будови кристалічних комплексів галогенідів Cu(I) з N-алільними онієвими соля О.В. Павлюк 67.7 КБ
Особливості утворення, будова і властивості п'ятишарових перовскітоподібних сполук та ізоморфнозаміщ Володимир Валентинович Чумак 31.7 КБ
Особливості формування структури лінійних полімерів в умовах обмежень об'єму, що накладаються тривим Л.А. Сорочинська 98.6 КБ
Особливості хімічної поведінки кремнеземів, модифікованих алкіламінами В.Д. Олійник 30.9 КБ
Отримання і дослідження властивостей індивідуальних та іммобілізованих на полісахаридних матрицях аз С.С. Лосєв 31.0 КБ
Оцінка біологічної активності та біосумісності модифікованих полімерів як потенційних імплантаційних Д.В. Кулєш 100.4 КБ
Паладійкомплексні хімічні модифікатори у визначенні металів електротермічним атомно-абсорбційним мет Н.Д. Щепіна 125.3 КБ
Пар-стабілізовані емульсії типу "масло/вода" у титриметричному, спектрофонометричному та атомно-абсо Г.М. Шевченко 34.5 КБ
Перенесення енергії в нових синтетичних пептидвмісних системах Н.М. Юхименко 25.8 КБ
Пероксидна модифікація целюлози для одержання багатокомпонентних полімерних систем М.Р. Чобіт 623.3 КБ
Пероксимоносульфатна кислота- окиснювач люмінолу в хемілюмінесцентному аналізі Олена Миколаївна Стаднічук 26.4 КБ
Перфторалкілування сполук, які містять С=O зв'язки та їх гетероатомні аналоги, системою RFSiMe3/F- Леся Аркадіївна Бабаджанова 28.3 КБ
Перфторокетендитіоацеталі і перфторокетен-N,S-ацеталі в синтезі фторовмісних ациклічних та гетероцик С.С. Михайличенко 44.7 КБ
Підвищення чутливості та селективності люмінесцентного визначення Tb(III), Dy(III), Pr(III) та Eu(II Г.В. Кіріяк 51.9 КБ
Плазмохімічна деструкція поверхнево-активних речовин та їх адсорбційне визначення у водних розчинах Я.Б. Тарасова 39.9 КБ
Плазмохімічна пробопідготовка для атомно-абсорбційного аналізу Т.М. Деркач 21.6 КБ
Поведінка диметиламінозаміщених ароматичних сполук в умовах реакції Вільсмайєра О.М. Семенова 75.7 КБ
Поведінка похідних діалкіламінонафталевих кислот в умовах реакції Вільсмайєра - Хаака Є.Ю. Артюхова 32.4 КБ
Полімераналогічні перетворення в прищеплених кополімерах для створення функціональних матеріалів при Т.В. Вітовецька 35.5 КБ
Полімери з сульфаніламідними фрагментами Е.Г. Бездушна 31.4 КБ
Полімери на основі макрогетероциклічних сполук та похідних гідразину Юрій Васильович Савельєв 41.9 КБ
Полімеризація альфа, омега-біс(вініл-о-фталатетиленокси)етилену у присутності бета-дикетонатів перех Ю.Б. Нікозять 181.0 КБ
Полімерна модифікація мінеральної поверхні за допомогою пероксидовмісних олігомерів Муджеєб Койєджо Одуола 74.9 КБ
Полімерні біоциди на основі некласичних сульфонамідів О.М. Крупка 73.6 КБ
Полімерні четвертинні амонієві солі на основі алкілароматичних та аліфатичних дигалогенидів і морфол О.С. Свердліковська 31.1 КБ
Полімерні четвертинні амонієві солі та їх властивості у фотографічних системах В.В. Земцов 23.1 КБ
Поліметинові барвники на основі 2,2-дифторо-1,3,2(2Н)діоксаборинів, похідних 1,3-дикетонів аліцикліч Костянтин Володимирович Зябрев 42.9 КБ
Поліметинові сполуки з іонохромною здатністю Я.О. Простота 22.6 КБ
Поліуретанові аніономери з йонною функцією в олігооксиалкіленовому ланцюзі Н.Я. Грищук 48.8 КБ
Поліядерні координаційні сполуки перехідних металів з азотвмісними лігандами в моделюванні активних Ігор Олегович Фрицький 70.2 КБ
Посилення трансдермального введеня похідних 1,4-бенздіазепіну В.Б. Ларіонов 98.8 КБ
Постадійний синтез гетеробіметальних координаційних полімерів на основі піридинзаміщених [бета]-дике Володимир Дмитрович Врещ 33.6 КБ
Потрійні системи Dy-{Mn, Co, Ni, Cu, Ag}-Sn:кристалічна структура, електричні та магнітні властивост Віталій Володимирович Ромака 56.9 КБ
Потрійні системи {Gd, Tb, Er}-Mn-Al (фазові рівноваги, кристалічні структури та фізичні властивості А.М. Паласюк 54.4 КБ
Потрійні системи {Pr,Tb} - Al - {Si,Ge}. Фазові рівноваги, кристалічні структури і електричні власти Н.З. Семусьо 46.7 КБ
Похідні 10,11-епоксиундеканової кислоти. Синтез та реакційна здатність О.І. Петухова 69.6 КБ
Похідні 2,3-дигідро-1H-1,5-бензодіазепінонів-2 та їх тіоаналогів. Синтез і властивості Олександр Олексійович Гапонов 35.6 КБ
Похідні бензимідазолу з фторовмісними замісниками - потенційні антагоністи ангіотензину II Д.В. Федюк 23.0 КБ
Похідні бензофуро[2,3-C]- та бензотієно[2,3-C]пірилію та піридину. Синтез та реакції С.В. Толкунов 34.5 КБ
Природа точкових дефектів легованого кадмій телуриду П.М. Фочук 177.2 КБ
Прогнозування біологічної активності сполук за їх просторовою будовою методом штучних нейронних мере В.В. Ковалішин 32.2 КБ
Пропілтіоетиламіно кремнезем для концентрування та визначення іонів Au (III), Pd (II), Ag (I) та Hg О.П. Конопліцька 59.2 КБ
Просторова та електронна будова арилових, вінілових та ацетиленових етерів, тіоетерів та селеноетері Є.Г. Капустін 27.7 КБ
Просторово ускладнені ціаніни для флуоресцентної детекції нуклеїнових кислот С.С. Лукашов 58.6 КБ
Протолітичні рівноваги та комплексоутворення похідних дифлавонолу в основному та збудженому станах В.В. Мороз 137.0 КБ
Протолітичні рівноваги та фотофізичні властивості функціоналізованих ксантенів і деяких інших барвни Г.Г. Якубовська 369.8 КБ
Протолітичні та комплексоутворюючі властивості волокнистих комплекситів у сумішах вода-діоксан Н.І. Коровникова 58.4 КБ
Процеси електровідновлення міді, цинку, нікелю та хрому на біполярному електроді Н.Є. Власенко 23.5 КБ
Процеси інтеркаляції діхалькогенідів d-перехідних металів з шаруватими структурами Л.М. Куліков 76.7 КБ
Процеси подвійного обміну в розчинах комплексних фторидів Л.Д. Тарасова 172.6 КБ
Процеси сорбції благородних металів на силікагелі, активованому N-(5-меркапто-1,3,4-тіодіазол-2-IЛ)- І.М. Бойченко 82.5 КБ
Процеси структуроутворення в концентрованих розчинах полівінілового спирту в бінарних розчинниках Дмитро Олексійович Мішуров 86.5 КБ
Процеси утворення дисперсних фаз у системі гальваноконтактів залізо-вуглець (кокс) у водному середов О.М. Лавриненко 33.6 КБ
Прямий синтез та кристалічна будова гетеробіметалічних комплексів з етилендіаміном на основі міді, н О.В. Нестерова 67.0 КБ
Прямий синтез, будова та властивості гетерометальних комплексів міді та кобальту з аміноспиртами В.Г. Маханькова 32.9 КБ
Прямий синтез, будова та властивості гетеротриметалічних комплексів з аміноспиртами на основі міді т Д.С. Нестеров 23.8 КБ
Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Mn/M (М = Cu, Co) комплексів А.О. Безніщенко 119.2 КБ
Прямий темплатний синтез гетерометалевих комплексів 3d-металів Д.В. Шевченко 34.9 КБ
Пурини, їх гетероаналоги та N-оксиди на основі імідазолів і піримідинів. Синтез, структура та перетв Аркадій Олександрович Яволовський 71.6 КБ
РIII-фосфорильовані аміди полігалогенкарбоновних кислот Олександр Олександрович Шалімов 24.5 КБ
Реакції alpha-аміноазолів з похідними ненасичених кислот і кетонів М.Г. Широбокова 30.9 КБ
Реакції ароматичних солей діазонію з біненасиченими сполуками з ізольованими кратними зв'язками у пр В.С. Барановський 62.3 КБ
Реакції в хлоридно- кремнійфторидних розплавах при одержанні електролітичного кремнію Геннадій Якович Касьяненко 88.3 КБ
Реакції гетероциклізації 1,6-дизаміщених діімідазо[1,5-а; 1',5'-d]піразин-(4Н, 9Н)-5,10-діонів і 4,5 Ю.Е. Іванов 23.1 КБ
Реакції гетероциклізації піровиноградної кислоти та її похідних з аміноазолами Я.І. Сахно 57.2 КБ
Реакції гідрокситолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у рідкій фазі Г.О. Сєдих 43.0 КБ
Реакції диметилкарбамоїльного переносу між піридинами та N-оксидами піридину В.В. Коваленко 46.6 КБ
Реакції місткових єнамінів з електрофільними реагентами К.В. Швиденко 19.9 КБ
Реакції нітротолуолів і їх кисневмісних похідних з озоном у розчині оцтової кислоти А.Г. Галстян 216.5 КБ
Реакції окиснення фероїну та дифеніламіносульфонату пероксимоносульфатною кислотою та використання ї М.І. Гуменний 58.2 КБ
Реакції отримання макромерів діетиленгліколь-біс-алілкарбонату В.А. Степанов 31.7 КБ
Реакції різнолігандних ізо- та гетерополікомплексів з трифенілметановими барвниками і неіонними пове А.М. Вакуліч 21.7 КБ
Реакції розкладу озону закріпленими на пористих носіях комплексами Co (II), Cu (II), Mn (II) Л.А. Раскола 47.0 КБ
Реакції тетрагалогенідів селену і телуру з ацетиленовими сполуками М.Ю. Онисько 17.4 КБ
Реакції толуолу і його кисневмісних похідних з озоном в середовищі оцтової кислоти І.М. Літвінова 51.9 КБ
Реакції фенілселенійтригалогенідів з 2-(2-пропенілтіо)-, 2-(2-пропінілтіо)тієнопіримідинами та 1,3,4 А.О. Кривов'яз 25.2 КБ
Реакційна здатність трьохатомних фенолів в реакціях з перекисними радикалами Махмуд Абду Амер Нассар 123.7 КБ
Реакційна здатність функціональних детергентів на основі альфа-нуклеофілів у процесах переносу ациль Є.А. Карпічев 53.8 КБ
Реакційноздатні пероксидвмісні колоїдні металополімери та радикальні реакції за їх участю О.М. Шевчук 40.4 КБ
Реакція внутрішньосферного заміщення і окиснення-відновлення в бісдіамінових комплексах кобальту (II О.В. Фурман 66.8 КБ
Регіо- та стереоселективна функціоналізація калікс[4]аренів В.І. Бойко 82.7 КБ
Редиспергування порошків карбонатів металів та структурні особливості їх седиментаційних осадів І.А. Мороз 37.0 КБ
Рентгенографічне дослідження та аналіз локальної структури розплавів 3d-перехідних металів з оловом С.Ю. Смик 45.6 КБ
Рентгенофлуоресцентний аналіз природних та стічних вод із попереднім кристалізаційним концентрування І.Б. Щербаков 44.5 КБ
Рівновага рідина - пара в розчинах бутилметакрилатів у органічних розчинниках Ван Тхань Чан 39.1 КБ
Рівноважна та нерівноважна сорбція сірчаної кислоти гелевими та пористими поліакриловими аніонітами Т.В. Кушнір 39.4 КБ
Рідиннофазне співокиснення алкіларенів, реакційна здатність їх молекул і пероксирадикалів А.Г. Матвієнко 44.1 КБ
Різнолігандні і різнометальні комплекси германію (ІV) з гідроксокарбоновими кислотами. Синтез, будов О.Г. Пєсарогло 71.3 КБ
Різнолігандні комплекси благородних, перехідних металів, бісмуту та селену на поверхні кремнеземів з О.А. Циганович 38.8 КБ