Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Хімічні науки - Страница 4, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез та властивості п'єзоактивних оксидних і халькогенідних структур з розвиненою поверхнею - М.М. Філоненко
За результатом окиснення ZnSe одержано полікристалічні плівки оксиду цинку товщиною 0,1 - 1 мкм. Установлено, що перехід від сфалеритної структури ZnO до вюрцитної супроводжується різким зростанням низькопольової електронної емісії, що свідчить про визначальну роль п'єзоефекту у даному явищі. Уперше досліджено польову електронну емісію з п'єзоактивного квантоворозмірного оксиду цинку. Енергетичні стани електронів у ZnO розглянуто у наближенні трикутної потенціальної ями. Установлено резонансний характер їх тунелювання у разі збільшення зовнішньої напруги. та зміну прозорості потенціального бар'єра на межі ZnO - вакуум.

Екологічні особливості інтродукції представників мікробоценозу (Paenibacillus та Enterobacter) в кор - Іван Миколайович Пищур
За результатом окиснення ZnSe одержано полікристалічні плівки оксиду цинку товщиною 0,1 - 1 мкм. Установлено, що перехід від сфалеритної структури ZnO до вюрцитної супроводжується різким зростанням низькопольової електронної емісії, що свідчить про визначальну роль п'єзоефекту у даному явищі. Уперше досліджено польову електронну емісію з п'єзоактивного квантоворозмірного оксиду цинку. Енергетичні стани електронів у ZnO розглянуто у наближенні трикутної потенціальної ями. Установлено резонансний характер їх тунелювання у разі збільшення зовнішньої напруги. та зміну прозорості потенціального бар'єра на межі ZnO - вакуум.
Дисертації, автореферати » Хімічні науки

Хімічні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Комплексоутворення сполук Pb(II) та Pt(II) з краун-ефірами та тіоамідними лігандами, імобілізованими О.В. Кравченко 33.6 КБ
Конденсовані гетероцикли- продукти взаємодії діаміноазолів з альфа, бета- ненасиченими кетонами Борис Володимирович Папонов 260.0 КБ
Конденсовані піридазини - новий клас лігандів для синтезу координаційних полімерів П.В. Солнцев 41.3 КБ
Конформаційно обмежені та жорсткі аналоги проліну О.О. Григоренко 37.2 КБ
Концентраційні зміни у приелектродному шарі електроліту та їх вплив на параметри електрохімічних сис М.Д. Ткаленко 21.7 КБ
Концентрування та визначення мікрокількостей фосфору(V) і талію(І) у водах з використанням гетеропол О.М. Трохименко 30.6 КБ
Координаційна хімія карбациламідофосфатів В.М. Амірханов 56.0 КБ
Координаційні сполуки 3d-металів з N-ацильованими амінокислотами та їх похідними І.Е. Аметов 26.0 КБ
Координаційні сполуки 3d-металів з тетрадентатними відкритоланцюговими лігандами оксимного типу О.В. Присяжна 48.7 КБ
Координаційні сполуки деяких 3d-металів з ароматичними та гетероциклічними тіоамідами Анатолій Петрович Ранський 49.4 КБ
Координаційні сполуки деяких металів з аналогами антиракових препаратів фосфорамідного типу К.Є. Губіна 31.6 КБ
Координаційні сполуки міді (II) та заліза (II) з піридилгідроксамовими кислотами І.О. Голеня 39.7 КБ
Координаційні сполуки нікелю(II) та міді(II) з бідентатними лігандами оксимного, амідного та гідрокс М.М. Дударенко 26.1 КБ
Кополімери на основі 9-вінілкарбазолу - інформаційні середовища для засобів сучасної техніки Н.О. Березіна 25.9 КБ
Кополімери на основі акрилонітрилу як стабілізатори орієнтації рідкого кристалу М.В. Ковіня 48.8 КБ
Кореляція процесу відпалення полімеру з хімічною будовою макромолекул Л.С. Тонкопієва 25.8 КБ
Краун-етери, що містять біфенільний та дифенілоксидний фрагменти, синтез, будова, властивості Р.Я. Григораш 96.9 КБ
Кремнеземи, модифіковані алкілсульфокислотою: синтез, термохімічна поведінка, будова закріпленого ша С.О. Алексєєв 35.5 КБ
Кристалічна структура металідів на основі дисиліцидів і дигерманідів Gd i Er та окремих p-елементів Світлана Ярославівна Пукас 696.2 КБ
Кристалічна структура нових багатокомпонентних алюмінійсиліцидів та алюмінійгерманідів Pr(Tb) I d-ел Наталія Михайлівна Муць 48.1 КБ
Кристалічний і склоподібний Li2B4O7: вплив фізико-хімічних умов одержання на властивості впорядкован Вадим Михайлович Головей 68.7 КБ
Кристалохімія та фазові перетворення складних оксидів рідкісноземельних елементів зі структурою перо Л.О. Василечко 77.2 КБ
Кристалохімія точкових дефектів і властивості нестехіометричного SnTe та твердих розчинів на його ос І.М. Іванишин 129.4 КБ
Кристалохімія халькогенідів та інтерметалідів рідкісноземельних і перехідних елементів з Pb (Si, Ge, Л.Д. Гулай 92.2 КБ
Критерії та загальні причини виникнення нестійкостей стаціонарних станів, що зумовлюють їх множинніс М.М. Ткачук 81.8 КБ
Купрокаталітичне хлоро(бромо, тіоціанато)арилювання похідних пропену Г.М. Тулайдан 249.4 КБ
Ліпофільні глікозиди мурамоїлдипептиду: синтез і антиінфекційна протективна дія В.М. Цикалова 63.9 КБ
Літійпровідні сполуки на основі складних оксидів ніобію і танталу зі структурою дефектного перовскіт О.М. Гавриленко 46.0 КБ
Люмінесцентне визначення деяких біологічно активних речовин за допомогою комплексів лантанідів з пох Ю.В. Скрипинець 85.6 КБ
Макроініціатори на основі 5-метил-5-гексен-2,4-діонату кобальту (ІІ) К.В. Буренкова 79.2 КБ
Мезофазо- і склоутворення, будова та властивості алканоатів лантану і неодиму та систем на їх основі Д.В. Биліна 27.1 КБ
Мезофазоутворення та оптичні властивості алканоатів двовалентних металів і систем на їх основі Л.С. Судовцова 36.5 КБ
Метакрилові мономери з різноактивними подвійними зв'язками для фоторезистних технологій Л.Ю. Грищук 30.1 КБ
Металохімія сполук індію з рідкісноземельними та перехідними металами Я.М. Каличак 82.5 КБ
Методи синтезу та властивості оптично активних амінофосфонових і гідроксифосфонових кислот С.Ю. Шейко 19.3 КБ
Механізм каталітичних та топохімічних red-ox реакцій у системі Ni-NiO- газова фаза Віталій Євгенович Діюк 22.6 КБ
Механізм синтезу літійвмісних феритів, реакційна здатність та прогнозування властивостей Т.Р. Татарчук 80.1 КБ
Механізм та кінетика електродних процесів при осадженні та співосадженні вольфраму та молібдену з ко С.Ю. Саричев 36.5 КБ
Механізм та кінетика електроокиснення іонів Mn(ІІ) з фторвмісного електроліту І.С. Макєєва 22.7 КБ
Механізм та селективність гомолітичного окислення алкенаренів В.Я. Супрун 198.2 КБ
Механізм утворення електрохімічно активних часток у розплавах вольфраматів лужних та лужноземельних Л.О. Черненко 39.9 КБ
Механізми багатостадійного піролізу гідратцелюлози, імпрегнованої SiO2, та утворення волокон бета-Si Катерина Леонівна Вишнякова 34.6 КБ
Механізми дефектоутворення і термодинамічний n - p-перехід у бездомішковому та легованому кадмій тел У.М. Писклинець 70.5 КБ
Механізми дефектоутворення і фізико-хімічні властивості твердих розчинів у системах Pb - Sb(Bi) - Te О.В. Галюк 62.4 КБ
Механізми реакцій утворення ферит-хромітів магнію, одержаних методом співосадження та шляхом твердоф А.В. Луцась 60.1 КБ
Механоактивовані реакції галогенідних комплексів платини з метилйодидом і ненасиченими вуглеводнями Є.В. Хомутов 121.0 КБ
Механохімічне модифікування та синтез V- та Mo-вмісних каталізаторів окиснення нижчих вуглеводнів С.В. Халамейда 26.5 КБ
Міжфазна область в напів-взаємопроникних полімерних сітках і сумішах лінійних полімерів, одержаних р Наталія Володимирівна Ярова 40.1 КБ
Міжфазний імпеданс. Фарадеївські та адсорбційні процеси В.В. Джелалі 64.8 КБ
Міжфазний розподіл водню в системі (газ) - (фторидно-оксидні розплави) - (металеві розплави) В.В. Брем 57.4 КБ
Міжфазний розподіл хлороорганічних токсикантів і його застосування в аналізі О.М. Глушкова 54.4 КБ
Міжфазні реакції функціональних олігомерів як метод створення наношарів і композитних матеріалів В.С. Токарєв 142.5 КБ
Міжчастинкова взаємодія в дисперсіях оксиду титану(IV) Дмитро Михайлович Никипанчук 28.9 КБ
Міжчастинкові взаємодії та розчинність речовин різної природи в гліколях та змішаних розчинниках на О.Ю. Ситнік 65.2 КБ
Мікромодифіковані диоксидносвинцеві електроди О.Б. Веліченко 51.3 КБ
Мікронеоднорідність металевих рідин евтектичних систем на основі нікелю і заліза та вплив її на реак Ю.Ф. Каверін 43.0 КБ
Мікроструктура та динаміка електролітних розчинів на основі ацетонітрилу і метанолу: молекулярно-дин Я.В. Колесник 41.6 КБ
Мікрофазова структура та властивості модифікованих уретановмісних полімерів В.І. Штомпель 87.9 КБ
Міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та внутрішньо-комплек С.О. Лелюшок 35.1 КБ
Міцелярна рідинна хроматографія: особливості модифікованих фаз та застосування для розділення консер О.Ю. Купчик 54.2 КБ
Модельні окиснювальні перетворення тіаміну і тіамінфосфатів Л.В. Бабій 84.8 КБ
Моделювання кінетики формування поруватої структури вуглецевих адсорбентів у процесі парогазового ак Олександр Володимирович Ледовських 29.8 КБ
Моделювання перетворень вітаміну B1 і його структурних тіазолієвих аналогів в процесах біологічного Роман Валерійович Бугас 161.4 КБ
Моделювання утримування та оптимізація розділення у міцелярній рідинній хроматографії О.П. Бойченко 1.82 МБ
Модифікація акрилових полімерів малеїновою кислотою та дибутилмалеїнатом Ірина Борисівна Собечко 412.5 КБ
Модифікація акрилових полімерів моно- і ди(мет)акрилатами 1,4-бутандіолу Т.Ю. Запорожець 24.8 КБ
Модифікація епоксиакрилат-уретанів різними реакційноздатними сполуками О.І. Грищук 34.4 КБ
Модифікація полімерних поверхонь з використанням поліпероксидів В.Я. Самарик 1.38 МБ
Модифікація сітчастих поліціануратів реакційноздатними олігомерами та полімерами В.В. Гриценко 41.3 КБ
Модуль оптимізації токарної обробки ступінчастих валів на верстатах з ЧПК Амін Афшар Камбіз 63.8 КБ
Молекулярна структура та конформаційний аналіз похідних і гетероциклічних аналогів циклогексену С.В. Шишкіна 67.7 КБ
Молекулярна структура та конформаційний аналіз шестичленних дигідроциклів О.В. Шишкін 25.4 КБ
Молекулярний дизайн функціоналізованих похідних 1,2,3-триазолу та 1Н- тетразолу, одержаних реакціями Назарій Тарасович Походило 263.8 КБ
Молекулярний механізм дії снотворного й анксіолітичного засобу циназепаму І.А. Бойко 33.4 КБ
Молекулярні комплекси одноланцюгових РНК з інтеркаляторами - індуктори інтерферонів І типу О.В. Карпов 32.3 КБ
Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів О.В. Мороз 100.2 КБ
Мономери і полімери що містять імідні групи М.Е. Вільчек 32.7 КБ
Мономери на основі гідроксилвмісних пероксидів Р.І. Флейчук 37.4 КБ
Мономолекулярний обрив ланцюга в кінетиці постполімеризації біфункціональних мономерів А.Р. Киця 55.6 КБ
Направлений синтез та фізико-хімія несиметричних макробіциклічних трис-диімінатних комплексів заліза О.А. Варзацький 42.6 КБ
Нафтилвмісні олігомерні фотонапівпровідники О.В. Мокринська 23.8 КБ
Неемпіричне квантово-хімічне моделювання біологічно суттєвих фізико-хімічних властивостей ізольовани Л.Г. Горб 754.5 КБ
Непряме визначення фосфору у вигляді гетерополікомплексів з використанням екстракційного та сорбційн О.В. Вишнікіна 38.7 КБ
Низькотемпературні радикальні ініціатори на основі металокомплексів гетерофункціональних олігоперокс Н.Є. Мітіна 53.7 КБ
Нітрогенвмісні похідні моно- і дикарбонових кислот з норборненовим фрагментом Я.С. Бондаренко 32.5 КБ
Нітрогено-, сульфуро- та оксигеновмисні металохелати: синтез, хімотологічні та біологічні властивост В.В. Суховєєв 98.8 КБ
Нові аналітичні форми на основі різнолігандних комплексів європію (ІІІ) з деякими антибіотиками К.О. Вітюкова 62.8 КБ
Нові гідриди інтерметалічних сполук і сплавів на основі цирконію та титану І.Ю. Завалій 83.1 КБ
Нові екстракційні системи для селективного концентрування і визначення платинових металів, цинку і м О.С. Гонтар 45.3 КБ
Нові інгібітори тромбіну, їх ефективність та селективність дії О.О. Поярков 74.5 КБ
Нові метакрилові азополімери та їх фотоперетворення під дією УФ-випромінювання О.М. Надтока 30.9 КБ
Нові перетворення 1,2,4-тіадіазол-5(2Н)-імінів та їх солей у похідні інших азотистих гетероциклів М.О. Ренський 66.9 КБ
Нові перетворення 2-арил-4-дихлорометилен-5(4Н)-оксазолонів та їх аналогів Віталій Миколайович Свиріпа 43.4 КБ
Нові перетворення альфа-арилсульфонілзаміщених енамідів та споріднених реагентів у похідні азотистих Сергій Богданович Бабій 27.2 КБ
Нові перетворення хлоровмісних енамідів та 2-аза-1,3-дієнів у похідні азотистих гетероциклів Б.А. Демидчук 329.1 КБ
Нові похідні амінів з каркасними фрагментами. Методи синтезу і спектральні параметри О.А. Голодаєва 24.2 КБ
Нові флуоровмісні аналоги природних амінокислот як 19F-ЯМР мітки для дослідження пептидів Павло Костянтинович Михайлюк 52.1 КБ
Нові хемометричні засоби обробки даних аналітичного експерименту А.В. Пантелеймонов 236.9 КБ
Нові хіральні естери та 1-арил-спіро[2,5]октан-4-они на основі (+)-ізоментона в рідкокристалічних си Т.Г. Друшляк 80.3 КБ
Нуклеофільне заміщення в ряду похідних хлоропіримідинкарбонових кислот Є.В. Блюмін 29.1 КБ
Нуклеофільні перегрупування N-трифлюорометилсульфонілімінопохідних карбоніальних сполук Любов Валентинівна Соколенко 31.0 КБ
Обернення фаз у поліуретановмісних взаємопроникних полімерних сітках та їхні властивості О.О. Бровко 78.3 КБ
Оберненофазова високоефективна рідинна хроматографія піролідин- і діетилдитіокарбамінатних комплексі С.В. Зима 19.1 КБ
Обмін одно- і двозарядних катіонів на пористих поліакрилових іонітах Г.В. Климова 37.0 КБ
Оборотне приєднання молекулярного кисню змішанолігадними гістидинатдіаміновими комплексами кобальту Б.В. Ішков 59.7 КБ
Одержання діізопропілового ефіру на гетерогенних каталізаторах Р.В. Корж 106.5 КБ
Одержання ізопропілового спирту на протонопровідних каталітичних мембранах В.О. Євдокименко 35.1 КБ
Одержання низькомолекулярних симетричних етерів на протонопровідних каталітичних мембранах Т.В. Ткаченко 44.7 КБ
Одержання хіральних фторовмісних структурних блоків та їх використання у синтезі аналогів природних І.Б. Кулик 21.3 КБ
Одно- та різнолігандні комплексні сполуки хрому (ІІІ) з цистеїном та іншими alpha-амінокислотами О.О. Чернушенко 24.9 КБ
Однорідно- та різнометальні комплексонати германію (ІV) О.Е. Марцинко 30.1 КБ
Одностадійне отримання поліепоксиакрилатів в умовах фотохімічно ініційованої полімеризації О.П. Батог 34.0 КБ
Окислення алкіларенів, ініційоване системами ацилпероксид-амонієва сіль О.М. Туровська 42.0 КБ
Окислювальне сполучення метану на перовскитних каталізаторах в нестаціонарних умовах А.І. Бостан 43.2 КБ
Окиснення малих молекул на поверхні оксидів вольфраму та молібдену з нанесеними платиновим металом т І.М. Гут 31.7 КБ