Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Математичні моделі підвищення інформативності багатоспектральних фотограмметричних цифрових зображен - О.М. Гордієнко
Розвинуто математичні моделі, з застосуванням яких здійснюється об'єднання даних дистанційного зондування, одержаних мультисенсорними системами фіксації видової інформації з різними просторовими та радіометричними розрізненостями. Визначено кількісні характеристики інформативності цифрових зображень, сформованих шляхом центрального проекціювання, з урахуванням фізичних закономірностей їх формоутворення. Розроблено алгоритмічну базу об'єднання видових даних, зафіксованих у різних спектральних діапазонах випромінювання - носія видової інформації, на підставі їх стандартного та пакетного вейвлет аналізу з оптимізацією за інформаційними критеріями. Запропоновано алгоритм визначення оптимального пакетного вейвлет дерева, який базується на сигнальній ентропії - альтернативному стосовно відомого методу оптимізації на базі ентропії за Шенноном. Запропоновано графоаналітичний метод відображення багатовимірних результатів моделювання.

Біологічні та фізико-хімічні властивості фагів молочнокислих бактерій, виділених за умов виробництва - М.О. Шугай
Розвинуто математичні моделі, з застосуванням яких здійснюється об'єднання даних дистанційного зондування, одержаних мультисенсорними системами фіксації видової інформації з різними просторовими та радіометричними розрізненостями. Визначено кількісні характеристики інформативності цифрових зображень, сформованих шляхом центрального проекціювання, з урахуванням фізичних закономірностей їх формоутворення. Розроблено алгоритмічну базу об'єднання видових даних, зафіксованих у різних спектральних діапазонах випромінювання - носія видової інформації, на підставі їх стандартного та пакетного вейвлет аналізу з оптимізацією за інформаційними критеріями. Запропоновано алгоритм визначення оптимального пакетного вейвлет дерева, який базується на сигнальній ентропії - альтернативному стосовно відомого методу оптимізації на базі ентропії за Шенноном. Запропоновано графоаналітичний метод відображення багатовимірних результатів моделювання.
Дисертації, автореферати » Хімічні науки

Хімічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Естери та аміди бета-ароїлакрилових кислот в реакціях з 1,3- та 1,4-бінуклеофілами Л.Ю. Коваленко 217.4 КБ
Єнонові системи на основі гетероциклічних CH-кислот в реакціях з сечовинами, тіосечовинами та 1,2-ді Л.Л. Замігайло 52.6 КБ
Закономірності зневоднювання йодидів літію, натрію та цезію у вакуумі Д.С. Софронов 38.3 КБ
Закономірності нестаціонарної пасивації ніобію в умовах конвективної дифузії В.М. Устименко 38.3 КБ
Закономірності окислення сполук з активованими CH-зв'язками в полярних середовищах М.Г. Касянчук 36.7 КБ
Закономірності процесів галогенування та гідрогалогенування N-заміщених n-хінонмоноімінів О.М. Лудченко 42.3 КБ
Закономірності структуроутворення в вакуумних конденсатах оксидів металів III та IV груп і їх бінарн О.М. Заславський 64.6 КБ
Закономірності температурної зміни кроку спіралі, індукованої в нематичних рідких кристалах хіральни Н.І. Школьнікова 135.0 КБ
Заміщення стронцію на рідкісноземельні елементи в структурі апатиту Олексій Володимирович Ігнатов 30.8 КБ
Застосування S-амідоалкілювання в синтезах функціональних похідних азотистих гетероциклів О.В. Харченко 31.5 КБ
Застосування дипероксидикарбонових кислот як аналітичних реагентів на отруйні речовини та лікарські А.І. Баталов 99.0 КБ
Застосування каталітичних індикаторних реакцій комплексоутворення для визначення деяких оксигенвмісн Л.І. Михайлова 43.6 КБ
Застосування пероксидних похідних карбонових кислот у хімічному аналізі М.Є. Блажеєвський 78.8 КБ
Застосування реакції пірилоціанінів з амінами в синтезі кон'югатів піридоціанінів з біомолекулами О.М. Костенко 52.5 КБ
Застосування рентгенофлуоресцентної спектрометрії для визначення важких металів у повітряному середо К.М. Бєліков 30.0 КБ
Зв'язок між складом, стійкістю і спектральними властивостями комплексів 4f-елементів та їх використа С.Б. Мешкова 47.3 КБ
Зміна молекулярно-масового розподілу в сумішах лінійних полімерів в присутності аеросилу Г.В. Дударенко 56.8 КБ
Змочування та контактна взаємодія матеріалів на основі діоксиду цирконію з металевими розплавами О.В. Дуров 41.7 КБ
Золь-гель синтез і властивості іонітів на основі складних фосфатів багатовалентних металів і кремнез І.З. Журавльов 31.1 КБ
Золь-гель синтез нанорозмірних Pb- та Sn-вмісних сполук зі структурою перовськіту С.О. Солопан 51.8 КБ
Ізоморфне заміщення кальцію на лужні й рідкісноземельні елементи в синтетичному гідроксиапатиті Ю.В. Канюка 49.5 КБ
Ізоморфне заміщення кальцію на лужні та рідкісноземельні елементи в структурі ванадієвого апатиту Л.І. Арданова 55.3 КБ
Ізоморфні заміщення в структурі гідроксованадату стронцію Н.В. Яблочкова 34.0 КБ
Ізоморфні заміщення кальцію та стронцію на лужні елементи та Y(Bi) у структурі апатиту В.А. Кармалицький 98.5 КБ
Ізополі-ванадатні, вольфраматні та ванадатовольфраматні аніони у водних розчинах та у складі кристал О.І. Сазонова 45.1 КБ
Ізотритіондитіолати перехідних металів: синтез, будова та деякі фізико-хімічні властивості Т.М. Зіненко 62.4 КБ
Ізохіноліновмісні спірани на основі циклоалкілованих о-бромометилфенілацетонітрилів О.О. Костирко 52.6 КБ
Іммобілізація біолігандів на полістирольних колоїдних частинках з функціоналізованою поверхнею О.В. Федорова 425.6 КБ
Іммобілізація ліполітичних і протеолітичних ферментів та сульфамідних лікарських препаратів на полім О.М. Краюткіна 24.9 КБ
Іммобілізовані на кремнеземі 1-(2-тіазолілазо)-2-нафтол та дитизон як твердофазні реагенти для спект Н.І. Смик 210.3 КБ
Іммобілізовані на кремнеземі антрахінони, флавоноїди та краун-ефіри як твердофазні реагенти для визн Л.С. Іванько 33.5 КБ
Іммобілізовані на кремнеземі іонні асоціати молібденових гетерополікислот - нові аналітичні форми дл І.А. Качан 44.8 КБ
Іммобілізовані на поверхні кремнезему фталексони - твердофазні реагенти для сорбційно-спектрофотомет Л.Є. Цюкало 37.8 КБ
Інгібітори та активоване вугілля на основі обпалого листя Ю.О. Лесишина 43.5 КБ
Індикаторні плівки на основі желатинового гелю для виявлення та визначення лікарських органічних реч О.Ю. Коновалова 112.3 КБ
Індикаторні системи на основі органо-мінеральних аніонітів для визначення арсену та селену С.Л. Линник 87.7 КБ
Індуковані міцелярно-екстракційні системи на основі неіонних пар для концентрування нестероїдних ана Ольга Ігорівна Федорчук 69.9 КБ
Інтегральні характеристики процесу адсорбції ПАР для прогнозування властивостей їх сумішей на границ М.Р. Максимюк 49.7 КБ
Інтер- та інтрамолекулярні полікомплекси, стабілізовані водневими зв'язками в процесах флокуляції та Т.Б. Желтоножська 59.5 КБ
Інтерметаліди галію та рідкісноземельних елементів. Синтез, структура, властивості А.О. Федорчук 64.5 КБ
Інтерметаліди та оксиди: від ідеальної до реальної кристалічної структури Р.Є. Гладишевський 68.8 КБ
Інтермолекулярні полікомплекси, утворені водневими зв'язками, як нові функціональні матеріали Н.М. Пермякова 42.3 КБ
Інтрамолекулярні полікомплекси в триблок-кополімерах на основі поліетиленоксиду та поліакриламіду С.В. Федорчук 65.1 КБ
Іонізація заліза в умовах катодної поляризації та вплив на цей процес концентраційних змін у приелек М.В. Бик 35.9 КБ
Іоніти на основі фосфатів титану, синтезовані з титанілсульфату золь-гель методом Г.О. Зайцева 42.0 КБ
Іонні асоціати ацидокомплексів металів з поліметиновими барвниками у фотометричному аналізі та іоном Я.Р. Базель 47.0 КБ
Іонні асоціати нітрофенолів з основними поліметиновими барвниками у спектрофотометричному аналізі та Р.С. Шкумбатюк 53.2 КБ
Іонометрія катіонів різної природи з використанням твердоконтактних і плівкових ІСЕ на основі молібд Т.О. Бубель 32.8 КБ
Іонометрія у багатокомпонентних і організованих розчинах: параметри електродного відгуку, особливост Л.П. Логінова 87.9 КБ
Каліксаренфосфонові кислоти С.О. Черенок 30.8 КБ
Калікс[4]арени з фосфорильними угрупованнями на верхньому вінці макроциклу А.В. Соловйов 22.5 КБ
Карбокс- та сульфонаміди з каркасними фрагментами норборнена, норборнана та адамантана Д.В. Карпенко 28.6 КБ
Карбонілвмісні органічні азиди в процесах полімеризації та модифікації полімерів К. Голец 31.9 КБ
Каркасні вуглеводні в реакціях з окисниками на основі перехідних металів Б.О. Ткаченко 33.8 КБ
Каталіз окиснення вуглецю сполуками лужних і перехідних металів Г.Г. Цапюк 21.7 КБ
Каталізатор крекінгу на основі цеолітвмісної мікросфери: фізико-хімічні та каталітичні властивості Л.К. Патриляк 33.2 КБ
Каталітична активність в окисненні CO та фізико-хімічні властивості Fe - Mn та Fe - Cu оксидних сист Л.В. Філіппова 22.1 КБ
Каталітична активність в реакціях окиснення СО і Н2 та фізико-хімічні властивості d-металвмісних нан Людмила Петрівна Олексенко 94.6 КБ
Каталітичне окиснення H2 та CO на металокомплексах платини та паладію, гетерогенізованих на поверхні Ольга Юріївна Болдирєва 56.5 КБ
Каталітичне окиснення метану та водню на напівпровідникових матеріалах на основі SnO2, модифікованих Олександра Геннадіївна Телегєєва 38.2 КБ
Каталітичні перетворення малих молекул на складних системах на основі 3d- та 4d-елементів О.В. Іщенко 67.0 КБ
Квазіхімічні реакції між дефектами в CdTe, легованому металами III-А підгрупи О.О. Коров'янко 60.4 КБ
Квантово-хімічне дослідження механізмів реакцій алканів з електрофілами Т.Є. Шубіна 30.5 КБ
Квантово-хімічне дослідження механізмів реакцій утворення та розкриття епоксидного циклу С.І. Оковитий 579.4 КБ
Квантово-хімічний аналіз кластеризації амінів, тіоспиртів і цис-моноєнових карбонових кислот на пове О.О. Бєляєва 58.9 КБ
Квантово-хімічний опис фізико-хімічних характеристик радикалів та іон-радикалів з супряженими зв'язк В.С. Брянцев 61.7 КБ
Кислотні властивості високотемпературних іонних розчинників на основі галогенідів лужних та лужнозем Т.П. Реброва 64.8 КБ
Кислотно-основна взаємодія діоксиду сульфуру з водними розчинами амідів Р.Є. Хома 95.9 КБ
Кислотно-основні рівноваги в нанорозмірних системах, що містять четвертинні амонієві групи К.Ю. Брильова 54.3 КБ
Кислотно-основні рівноваги в ультрамікрогетерогенних системах на основі катіонних поверхнево-активни Г.В. Тімій 74.9 КБ
Кількісний аналіз асиметрії та хіральності молекул для вирішення задач "Структура - властивості орга С.Е. Аліханіді 59.4 КБ
Кількісний опис хімічної модифікації міцелярних розчинів додецилсульфату натрію і модель утримування Л.В. Самохіна 55.5 КБ
Кількісні характеристики, чутливість та біфуркації складноперіодичних та детерміновано хаотичних реж П.Є. Стрижак 89.7 КБ
Кінетика і механізм реакцій оксидативного приєднання диметилсульфату та етиленоксиду до ацидокомплек В.І. Шологон 31.3 КБ
Кінетика кристалізації низькомолекулярних органічних речовин В.А. Постніков 4.75 МБ
Кінетика процесів формування наповнених епоксидних полімерів Р.В. Складанюк 37.3 КБ
Кінетика розпаду третинних гідропероксидів в присутності галогенідів тетраетиламонію В.М. Шуфлетюк 86.3 КБ
Кінетика розчинення монокристалів іодиду цезію у воді та н-аліфатичних спиртах в умовах природної ко О.Б. Лось 50.8 КБ
Кінетика та механізм взаємодії фотозбуджених молекул алкіламінобензофенонів з бутилметакрилатом Т.С. Коцюба 33.2 КБ
Кінетика та механізм електроосадження міді, олова та їх сплавів із цитратних комплексів Ю.С. Японцева 40.1 КБ
Кінетика та механізм інгібуючої дії арилгідразонів при рідиннофазному окисненні органічних речовин О.І. Хижан 65.6 КБ
Кінетика термолізу та термодинамічні властивості силіцій- та нітрогенвмісних органічних пероксидів Н.О. Бутиліна 49.0 КБ
Кінетика утворення та мікрофазова структура взаємопроникних полімерних сіток на основі поліуретану і Т.Т. Алексєєва 77.8 КБ
Кінетика формування та релаксаційні переходи в гетероциклічних полімерних сітках В.Ю. Крамаренко 97.5 КБ
Кінетична модель блочної лінійної фотоініційованої полімеризації до глибоких конверсій А.М. Братусь 40.9 КБ
Кінетична модель прищепленої полімеризації, ініційованої від поверхні твердого тіла Г.В. Гафійчук 49.3 КБ
Кінетичне визначення аніонів, що містять сірку, в об'єктах навколишнього середовища та неорганічних Н.Л. Єгорова 32.0 КБ
Кінетичні закономірності інгібування лужної фосфатази з кишок теляти L-цистеїном, відновленим глутат О.В. Музичка 110.8 КБ
Кінетичні закономірності фотоініційованої кополімеризації моно- і ди(мет)акрилатів до глибоких конве Г.І. Хованець 436.9 КБ
Кінетичні особливості ферментативного окиснення лінолевої кислоти та лінолевого спирту в присутності М.Г. Казачков 26.3 КБ
Кластери кобальту CO3(мю3-C-X) (CO)9- стабілізатори окиснення органічних сполук Сергій Андрійович Циганков 94.7 КБ
Коагуляційно-флокуляційні процеси в квазірівноважних водних дисперсіях І.М. Соломенцева 106.4 КБ
Колоїдно-хімічні властивості пористих структур, які формуються при селективному розчиненні системи A В.В. Зозуля 48.8 КБ
Колоїдно-хімічні закономірності біоагрегації грунтових колоїдів Катерина Миколаївна Борисова 40.4 КБ
Колоїдно-хімічні закономірності біофлокулярної та зворотної катіонної флотації золотовмісних руд О.О. Ващенко 34.4 КБ
Колоїдно-хімічні закономірності вилучення солей гексадецилпіридинію із водних розчинів О.В. Волювач 74.7 КБ
Колоїдно-хімічні закономірності метаморфізму шаруватих силікатів та карбонатів під впливом техногенн Є.В. Корякіна 49.5 КБ
Колоїдно-хімічні закономірності флотації тонкоемульгованих органічних речовин Т.В. Небеснова 55.5 КБ
Колоїдно-хімічні закономірності флотаційного вилучення сполук урану (УІ) із водних розчинів А.О. Ширикалова 39.4 КБ
Колоїдно-хімічні методи приготування новітніх гетерогенних каталізаторів Ігор Олександрович Лєдєньов 48.0 КБ
Колоїдно-хімічні процеси біотрансформації важких металів у грунті Л.О. Керносенко 34.2 КБ
Комбіновані спектроскопічні методи визначення Pb (II), Cd (II), Cu (II), Co (II), Ni (II) іммобілізо М.В. Іщенко 34.0 КБ
Комбіновані спектроскопічні методи визначення співіснуючих форм ванадію, феруму, кобальту та купруму Р.П. Линник 31.4 КБ
Комп'ютерне моделювання диметилсульфоксиду та його електролітних розчинів методом молекулярної динам М.М. Волобуєв 34.0 КБ
Комплекси Eu(III) та Tb(III) з похідними хінолонкарбонової кислоти та застосування їх в аналізі О.І. Теслюк 66.7 КБ
Комплекси алкілпіридилпохідних ізотритіондитіолів з солями перехідних металів Г.Ю. Штьосер 38.6 КБ
Комплекси перехідних металів з піридинвмісними ізоксазолідинами А.Б. Лисенко 30.3 КБ
Комплексні сполуки d-елементів з нітроген-, оксиген- та сульфуровмісними похідними пропіонової кисло С.І. Нейковський 73.9 КБ
Комплексні сполуки лантанідів з макроциклічними лігандами. Люмінісцентні властивості в інфрачервоній Ю.В. Коровін 63.3 КБ
Комплексні сполуки лантанідів з несиметрично заміщеними тетрапіролами порфіринового і порфіразиновог С.О. Журавльов 779.0 КБ
Комплексні сполуки паладію (II) з оксиетилідендифосфоновою та нітрилотриметиленфосфоновою кислотами Н.В. Царик 49.1 КБ
Комплексні сполуки титану (IV) та цирконію (IV) з ортофосфатною та оксиетилідендифосфоновою кислотам І.В. Романова 18.7 КБ
Комплексоутворення галогенідів фосфору та силіцію з N- та O-донорними лігандами Л.В. Безгубенко 34.3 КБ
Комплексоутворення міді (II) на поверхні силікагелів, активованих одночасно N-, S-вмісними лігандами В.А. Кузовенко 25.6 КБ
Комплексоутворення органічних краунвмісних люмінофорів з іонами лужноземельних металів в основному і О.В. Григорович 34.0 КБ