Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Психологічні науки - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Взаємодія інтеркальованого в графіт літій флуориду з електроноакцепторними реагентами - А.А. Євтух
Досліджено основні закономірності взаємодії інтеркальованого у графіт літій флуориду з електроноакцепторними реагентами. Визначено стан літій флуориду в графітовій матриці. Встановлено вплив різноманітних чинників на процес деінтеркаляції літій флуориду водними і неводними розчинами кислот. Розроблено способи одержання літій тетрафлуороборату та електролітів на основі флуорокомплексних солей літію з використанням у якості вихідної сировини інтеркальованого літій флуориду.

Дослідження та розробка високочастотних конвеєрних аналого-цифрових перетворювачів із ваговою надлиш - О.В. Шапошніков
Досліджено основні закономірності взаємодії інтеркальованого у графіт літій флуориду з електроноакцепторними реагентами. Визначено стан літій флуориду в графітовій матриці. Встановлено вплив різноманітних чинників на процес деінтеркаляції літій флуориду водними і неводними розчинами кислот. Розроблено способи одержання літій тетрафлуороборату та електролітів на основі флуорокомплексних солей літію з використанням у якості вихідної сировини інтеркальованого літій флуориду.
Дисертації, автореферати » Психологічні науки

Психологічні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Агресивні реакції та шляхи їх корекції в молодших школярів О.Б. Бовть 35.0 КБ
Агресія в системі комунікації "мати - дитина" як фактор соціальної дезадаптованості молодших школярі О.С. Ісаєнко 28.9 КБ
Аксіопсихологічний потенціал гуманізації професійної підготовки соціальних педагогів В.П. Голован 71.6 КБ
Антиципаційні функції оперативної пам'яті у діяльності льотчика В.В. Плохіх 22.7 КБ
Аутоагресивна поведінка працівників органів внутрішніх справ України (соціально-психологічні детермі О.В. Тимченко 54.9 КБ
Афіліація та влада як соціально-психологічний феномен в організації спільних відносин М.С. Журов 28.8 КБ
Батьківська поведінка як психологічний чинник ресоціалізації осіб, які звільняються з місць позбавле О.В. Царькова 83.4 КБ
Варіанти, форми і психокорекція дезадаптації подружньої пари при позашлюбних зв'язках і венеричних з О.А. Мєшковська 29.5 КБ
Взаємини між дітьми в сім'ї як чинник їх психосоціального розвитку І.А. Дідук 30.4 КБ
Взаємодія слідчого з органом дізнання в системі МВС України (організаційно-правовий та психологічний І.В. Озерський 30.4 КБ
Взаємозв'язок емоційного компоненту самосвідомості з переживанням психотравмуючих ситуацій О.Є. Керик 25.5 КБ
Взаємозв'язок інфантилізму з психологічною імпотенцією та їх корекція А.С. Нодзельська 35.1 КБ
Взаємозв'язок механізмів символізації змісту несвідомого (на матеріалі психоаналізу комплексу темати К.А. Бабенко 41.3 КБ
Взаємозв'язок мислення, почуттів та уяви у розвитку критичності людини О.В. Кочерга 29.5 КБ
Взаємозв'язок між ефективністю мнемічних процесів та індивідуально- психологічними особливостями опе Олександр Петрович Крупський 25.5 КБ
Взаємозв'язок образу "Я", самооцінки і ціннісних орієнтацій молодших школярів К.О. Островська 37.8 КБ
Використання комп'ютерних систем діагностики цілепокладання в освіті А.Ф. Коган 26.0 КБ
Використання спеціальних психологічних знань щодо неповнолітніх учасників досудового розслідування О.Ю. Петечел 39.8 КБ
Виникнення і прояв післятравматичних стресових розладів у працівників органів внутрішніх справ в умо Т.П. Паронянц 38.0 КБ
Відображення часової складової в картині світу суб'єкта Р.М. Свинаренко 62.6 КБ
Вікові особливості подолання когнітивного дисонансу у потенційних емігрантів А.А. Рождественський 161.8 КБ
Вікові особливості розуміння особистого досвіду О.М. Назарук 62.5 КБ
Вікові та гендерні особливості уявлень студентської молоді про імідж політичного діяча О.М. Гайворонська 58.7 КБ
Внутрішній діалог як механізм творчого мислення О.В. Диса 31.2 КБ
Внутрішньоособистісний конфлікт як фактор соціалізації студентської молоді Т.Ю. Гущина 39.2 КБ
Внутрішньоособистісні конфлікти в процесі соціальної адаптації студентів до умов вищих навчальних за Наталія Євгеніївна Герасімова 125.1 КБ
Внутрішньоособистісні конфлікти студентнів у період навчання у вузі Г.М. Дубчак 31.9 КБ
Внутрішньоособистісні конфлікти у хворих на артеріальну гіпертензію Н.І. Волошко 48.5 КБ
Вплив акцентуацій характеру особистості на агресивність у підлітковому віці О.З. Запухляк 31.3 КБ
Вплив антиепілептичних препаратів на пізнавальні функції хворих на епілепсію Н.В. Завязкіна 30.0 КБ
Вплив гендерних експектацій на соціально-рольову позицію майбутнього фахівця О.В. Літвінова 40.5 КБ
Вплив гендерних установок на статеворольове самовизначення старших підлітків Д.В. Логвінова 111.5 КБ
Вплив гуманістично орієнтованого навчання на психічні стани школярів В.М. Красновський 21.7 КБ
Вплив етнічних стереотипів на процес міжособистісного оцінювання О.В. Квас 28.9 КБ
Вплив етногенних депресій на соціально-психологічну адаптацію німців-переселенців в Україні В.І. Кайгер 38.4 КБ
Вплив етнопсихологічних життєвих орієнтацій на самоактуалізацію студентської молоді М.Б. Боднар 36.0 КБ
Вплив когнітивного стилю вчителя на міжособистісні конфлікти з учнями Ю.П. Черненький 19.5 КБ
Вплив когнітивного стилю на спільну учбову діяльність школярів В.В. Федько 30.4 КБ
Вплив комунікативних особливостей жінки-керівника закладу освіти на ефективність її управлінської ді Я.І. Шкурко 91.7 КБ
Вплив масової комунікації на часові уявлення підлітків Г.В. Мироненко 62.8 КБ
Вплив методів православної автотрансформації на особистісне зростання О.О. Любченко 31.8 КБ
Вплив несприятливих умов соціалізації на психічний розвиток дитини Ю.М. Удовенко 33.1 КБ
Вплив низької навчальної успішності на становлення самооцінки школяра О.Д. Главінська 50.7 КБ
Вплив розлучення батьків на життєдіяльність дитини молодшого шкільного віку І.М. Руденко 123.1 КБ
Вплив рольових очікувань подружжя на характер сімейного спілкування Н.Є. Хлопоніна 35.1 КБ
Вплив смислової структури тексту на його розуміння студентами Р.В. Кириченко 30.1 КБ
Вплив смисложиттєвих орієнтацій на мотиваційну готовність до професійної діяльності майбутніх психол Х.М. Дмитерко-Карабин 101.8 КБ
Вплив статеворольових стереотипів на кар'єрні домагання молоді Л.М. Долгих 33.2 КБ
Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості О.С. Становихіна 33.4 КБ
Гендерна детермінація вибору студентами стратегії поведінки в конфлікті Н.М. Дорошенко 32.8 КБ
Гендерні особливості довільного та мимовільного запам'ятовування художнього та науково-популярного т Ганна Юріївна Гоенага 35.2 КБ
Гендерні особливості смислової сфери осіб, що вчинили насильницький злочин О.А. Назаров 40.9 КБ
Гендерні особливості смислової сфери особистості неповнолітніх правопорушників О.В. Мушинська 34.8 КБ
Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці Ольга Володимирівна Камінська 39.3 КБ
Гендерні особливості формування самоставлення в юнацькому віці О.В. Камінська 49.9 КБ
Гендерні стереотипи в структурі рольового конфлікту жінки- керівника Л.О. Пампуха 36.7 КБ
Гендерні уявлення як чинник формування індивідуального життєвого стилю в юності Г.В. Гритчук 35.7 КБ
Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами О.С. Козлова 31.3 КБ
Гендерно-перцептивні відмінності у формуванні першого враження у соціальній взаємодії Т.В. Данильченко 31.2 КБ
Генеза емоційних особливостей у дітей різного віку та статі І.В. Мельничук 25.7 КБ
Генеза негативних психічних станів молодших школярів та їх корекція С.М. Томчук 41.0 КБ
Генезис розуміння батьками проявів дитячої обдарованості Н.А. Карпенко 44.0 КБ
Глибинні детермінанти психічної дезадаптації суб'єкта М.М. Кононова 42.6 КБ
Глибинно-психологічні витоки тенденції особистості до психологічної смерті Ілона Вікторівна Калашник 51.3 КБ
Глибиннопсихологічне пізнання феномену експектацій методом активного соціально-психологічного навчан О.А. Коновалова 39.4 КБ
Глибиннопсихологічні витоки агресивності особистості (на матеріалах активного соціально-психологічно А.Е. Мелоян 34.1 КБ
Гуманістична спрямованість спілкування як умова подолання агресивних тенденцій у підлітків І.І. Павелко 47.7 КБ
Дезадаптація безробітних з особистісними, соматоформними і сексуальними розладами та її психокорекці Н.В. Мартиненко 152.0 КБ
Детермінанти розвитку психологічної культури вчителя початкової школи О.С. Созонюк 31.8 КБ
Динаміка емоційно-ціннісного ставлення молодших школярів до учбової діяльності В.П. Кутішенко 22.7 КБ
Динаміка здатності до життєтворчості особистості у дорослому віці Л.В. Яновська 36.6 КБ
Динаміка когнітивних розладів при терапії різними антипсихотичними препаратами (на матеріалі хворих Г.В. Васильєва 29.1 КБ
Динаміка міжособистісної перцепції старшокласників О.В. Дудар 46.0 КБ
Динаміка неформального лідерства в навчальній групі ПТУ О.І. Василькова 45.9 КБ
Динаміка особистісних утворень майбутнього педагога на етапі первинної професіоналізації (на матеріа Д.М. Дубравська 35.9 КБ
Динаміка первинної психологічної адаптації до умов навчання та служби в навчальних закладах МВС Укра О.О. Назаров 16.8 КБ
Динаміка розвитку патріотичної рефлексії у молодших школярів Н.В. Михальченко 47.5 КБ
Динаміка самовдосконалення майбутнього офіцера у вищому військовому навчальному закладі А.С. Троц 34.7 КБ
Динаміка смислових структур осіб, залежних від психоактивних речовин, в процесі психологічної реабіл Л.Ф. Щербина 30.9 КБ
Динаміка уявлень студентів-психологів про майбутню професію К.О. Міхно 31.3 КБ
Динаміка ціннісних орієнтацій студентської молоді протягом професійної підготовки Н.І. Іванцев 28.4 КБ
Динаміка ціннісно-смислової сфери жінок, які послуговуються допоміжними репродуктивними технологіями О.О. Мурашко 38.8 КБ
Динаміка ціннісно-смислової сфери особистості в процесі професійного становлення майбутніх психологі Т.А. Вілюжаніна 40.6 КБ
Динаміка ціннісно-смислової сфери особистості в умовах екзистенціальної кризи О.А. Бреусенко 35.1 КБ
Динаміка Я-образу вчителя-професіонала І.Ю. Зубкова 33.8 КБ
Дискретна метрика життєвого шляху творчої особистості І.А. Страцинська 181.0 КБ
Диспозиційна модель особистісної зрілості О.С. Штепа 46.4 КБ
Диференційно-психологічний аналіз емпатії О.А. Орищенко 169.6 КБ
Діагностика і психокорекція професійних фрустрацій вчителя І.Ю. Остополець 84.4 КБ
Діагностика індивідуальних відмінностей учнів загальноосвітньої школи при комплектуванні профільних В.І. Доротюк 28.8 КБ
Діагностика професійної придатності операторів підземних шахтних електросистем А.О. Авєршин 77.2 КБ
Діагностика та корекція агресивної поведінки молодших школярів з порушеннями психічного розвитку В.І. Шебанова 32.4 КБ
Діагностика та формування творчого математичного мислення молодших школярів Л.Й. Скалич 40.0 КБ
Діагностичні можливості комплексу тематичних психомалюнків у дослідженні глибинних аспектів психіки Л.В. Мошенська 18.0 КБ
Ділове спілкування як чинник результативності діяльності педагогічного колективу О.Є. Яновська 40.9 КБ
Діяльність військового керівника по збереженню психічного здоров'я військовослужбовців В.Г. Кохан 35.7 КБ
Довіра як прояв афіліативної потреби особистості в юнацькому віці В.Ю. Кравченко 186.0 КБ
Допомога іншому як психологічний засіб розвитку особистості М.М. Наконечна 56.7 КБ
Емоційна пам'ять у мнемічній системі особистості М.А. Кузнєцов 119.4 КБ
Емоційна стійкість людини та її діагностика І.Ф. Аршава 129.5 КБ
Емоційне ставлення до себе та ровесників як чинник особистісного розвитку дитини дошкільного віку І.О. Лапченко 37.2 КБ
Емоційний інтелект як чинник соціально-психологічної адаптації особистості до студентського середови С.П. Дерев'янко 58.0 КБ
Емоційні розлади у чоловіків, хворих на ішемічну хворобу серця з порушеннями сексуальної функції В.Ю. Петренко 33.4 КБ
Емоційні та психосоціальні чинники ставлення до здоров'я О.В. Башмакова 34.1 КБ
Емоційно-вольовий образ "Я" студентів, що займаються різними видами фізичної культури В.Г. Тодорова 31.8 КБ
Емоційно-особистісні особливості осіб з ішемічною хворобою серця Р.П. Шевченко 75.7 КБ
Емпатійні чинники професійної адаптації медичних сестер Т.М. Павлюк 36.0 КБ
Емпатія і особливості її розвитку у дітей молодшого шкільного віку І.М. Коган 37.8 КБ
Емпатія як фактор ефективності педагогічного спілкування Т.В. Василишина 20.8 КБ
Етнокультурні особливості образу світу українців Л.К. Спиридонова 35.9 КБ
Етнокультурні чинники наративного самоконституювання та взаємної ідентифікації слов'ян та кримських О.Є. Духніч 60.2 КБ
Етнопсихологічні особливості картини світу дітей молодшого шкільного віку І.В. Маякова 30.7 КБ
Етнопсихологічні чинники виникнення особистісних проблем дитини Н.І. Міщенко 33.1 КБ
Етносоціальні установки студентської молоді у структурі міжособистісної взаємодії В.М. Струніна 33.4 КБ
Етносоціальні уявлення в структурі "Я"-концепції університетської молоді О.М. Васильченко 39.9 КБ