Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Медичні науки - Страница 54, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Деформування та стійкість пружних складених пологих тонкостінних осесиметричних конструкцій при зовн - Марина Олександрівна Варяничко


Метод інфразвукового захисту мовної інформації в приміщенні від можливого витоку оптико-електронним - Ю.О. Ковальчук
Дисертації, автореферати » Медичні науки

Медичні науки - Страница 54, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Роль комплексу мікроелементів у підвищенні ефективності променевої терапії місцевопоширених форм рак Л.М. Барановська 36.2 КБ
Роль компонентів локальної стрес-лімітуючої системи печінки при токсичному дисгомеостазі М.М. Кондро 57.7 КБ
Роль корекції порушень гемодинаміки в системі мати - плацента - плід в комплексному лікуванні плацен Л.В. Ухналь 94.7 КБ
Роль лімфоцитарних кейлонів у реалізації імунного гомеостазу К.Г. Гаркава 49.1 КБ
Роль ліпідних медіаторів у перебігу генералізованого пародонтиту та ефективність їх корекції в компл В.І. Герелюк 52.6 КБ
Роль локальної стрес-лімітуючої системи у механізмах цитопротекції слизової оболонки стравоходу і шл О.С. Заячківська 77.6 КБ
Роль матриксних металопротеїназ у розвитку процесів ремоделювання міокарду та порушення енергетичног Є.О. Болокадзе 42.1 КБ
Роль матриксних металопротеїназ у формуванні гіпертензивного серця Є.В. Колосов 35.4 КБ
Роль метаболічного статусу тіаміну в патогенезі катаракти Ель-Бішара Рамзі Адель 26.1 КБ
Роль металопротеїнази ADAM8 у патогенезі раку підшлункової залози Н.В. Вальковська 38.9 КБ
Роль нейрогуморальної активації, ендотеліальної дисфункції та порушень сигнальної трансдукції в прог В.Д. Бабаджан 62.3 КБ
Роль окисної модифікації білків у діагностиці ендогенних та екзогенних психічних розладів О.Л. Малєв 33.3 КБ
Роль оксидативного стресу і ендотеліальної дисфункції в ремоделюванні лівого шлуночка серця та їх ко О.В. Ткаченко 29.7 КБ
Роль оксиду азоту в регуляції агрегатного стану крові (експериментальне дослідження) С.Г. Котюжинська 90.4 КБ
Роль опіоїдів у регуляції механізмів апоптозу при гострій серцевій недостатності в експерименті М.Є. Андросова 121.6 КБ
Роль опіоїдних пептидів в реакціях системи крові при запаленні О.Ю. Литвиненко 43.3 КБ
Роль патогенетичних і саногенетичних факторів у розвитку хронічного гастриту, гастродуоденіту, вираз І.В. Шалько 50.0 КБ
Роль патологічних змін внутрішньосерцевої гемодинаміки, кон'юнктивальної мікроциркуляції, кисневого О.М. Колесник 29.3 КБ
Роль перекисного окислення ліпідів і білків в патогенезі менінгітів та енцефалітів у дітей і корекці О.О. Крюгер 129.5 КБ
Роль переривистої нормобаричної гіпоксії в профілактиці пізнього гестозу у вагітних з хронічним пієл М.І. Павлюченко 67.2 КБ
Роль перинатального шляху передачі у розповсюдженні гепатитів B і C в Україні та удосконалення систе В.Р. Шагінян 55.1 КБ
Роль пероксидного окиснення ліпідів у розвитку уражень артерій і вен, зумовлених первинними порушенн Ю.О. Атаман 29.5 КБ
Роль печінки в модуляції трофічних процесів при формуванні гіпертензивного серця Л.В. Журавльова 57.2 КБ
Роль показників неспецифічної імунної резистентності у ранній діагностиці бактеріальної інфекції у н В.В. Татарченко 50.3 КБ
Роль порушення обміну ліпідів у прогресуванні діабетичної нефропатії О.В. Граніна 25.9 КБ
Роль порушення функції клапана носа у виникненні та перебігу захворювань носа і приносових пазух Л.Р. Джурко 24.1 КБ
Роль порушень вільнорадикальних процесів та ендогенної інтоксикації в патогенезі ураження нирок отру О.М. Сопель 46.1 КБ
Роль порушень гемо- та гідродинаміки ока в розвитку прогресуючої міопії та розробка методу їх корекц Т.М. Барковська 29.1 КБ
Роль порушень детоксикуючої системи та ендогенної інтоксикації в патогенезі експериментального гепат С.С. Гранківська 34.3 КБ
Роль порушень імунітету в патогенезі гонартрозу і прогнозування його перебігу І.В. Пузирьов 37.1 КБ
Роль порушень імунітету та неспецифічної резистентності у патогенезі асептичного некрозу голівки сте Федір Володимирович Климовицький 32.1 КБ
Роль порушень імунітету та неспецифічної резистентності у патогенезі асептичного некрозу голівки сте Ф.В. Климовицький 29.9 КБ
Роль порушень імунітету та неспецифічної резистентності у патогенезі асептичного некрозу голівки сте Ф.В. Климовицький 32.8 КБ
Роль порушень кальцієвого гомеостазу в патогенезі розладів системної гемодинаміки в гострому періоді С.В. Піщуліна 81.8 КБ
Роль порушень ліпідного обміну в прогресуванні хронічної ниркової недостатності різної етіології та О.А. Желеховський 29.5 КБ
Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у прогресуванні хронічної ниркової недос О.В. Кудря 51.8 КБ
Роль порушень ліпідного обміну та ендотеліальної дисфункції у розвитку фіброміоми матки на фоні ожир І.А. Гузь 34.0 КБ
Роль порушень метаболізму оксиду азоту в розвитку глаукоматозної оптичної нейропатії та можливості ї О.В. Петренко 1.32 МБ
Роль порушень нейро-гуморальної адаптації в патогенезі передменструального синдрому та шляхи їх коре О.А. Іоффе 64.9 КБ
Роль порушень обміну кальцію та вторинних посередників у патогенезі обмеженої склеродермії та методи І.М. Сербіна 31.6 КБ
Роль порушень прооксидантно-антиоксидантних процесів у патогенезі експериментального алергічного аль Ф.Й. Щепанський 34.4 КБ
Роль порушень регіонарної гемодинаміки та процесів вільнорадикального окислення в розвитку ендотеліа О.А. Ісакова 47.7 КБ
Роль природженої та спадкової патології у репродуктивних втратах сім'ї Р.В. Богатирьова 52.1 КБ
Роль прозапальних цитокінів (TNF-альфа, IL-6) та CRP у розвитку і прогресуванні серцевої недостатнос Олена В'ячеславівна Майко 826.6 КБ
Роль прозапальних цитокінів у маніфестації та прогресуванні гломерулонефриту у дітей Л.Є. Латишев 37.2 КБ
Роль прозапальних цитокінів у прогресуванні діабетичної нефропатії Р.В. Алексеєнко 26.2 КБ
Роль простагландинів у регуляції хроноритмів функцій нирок Р.Є. Булик 106.7 КБ
Роль протеасомного протеолізу в патогенезі аліментарного атеросклерозу та іммобілізаційного стресу Д.О. Пашевін 48.0 КБ
Роль процесів імуно-запальної активації в ремоделюванні судин у хворих на гіпертонічну хворобу Олександ Вікторович Гончаров 51.4 КБ
Роль процесів ПОЛ в механізмі токсичної дії метил-біс-(beta-хлоретил)-аміну на репродуктивну систему В.О. Охріменко 31.3 КБ
Роль редокс-системи та цитокінів у патогенезі алкогольного ураження печінки О.А. Герасименко 50.2 КБ
Роль ремоделювання серця і вегетативного статусу у розвитку хронічної серцевої недостатності у хвори О.І. Афанасюк 33.9 КБ
Роль рецепторів, які активують проліферацію пероксісом-гамма, в регуляції функцій та апоптозу моноци О.М. Расін 104.2 КБ
Роль селезінки в регуляції еритропоезу через вплив серотоніну на процеси вільнорадикального окисленн І.Є. Сухомлінова 34.5 КБ
Роль сечової кислоти в реалізації лікувальних ефектів бальнеочинників курорту Трускавець (клініко-ек Б.І. Аксентійчук 72.5 КБ
Роль сидеропенічного синдрому в патогенезі та клініці хронічного, рецидивуючого бронхіту і методи йо С.О. Погурська 122.9 КБ
Роль спадкової схильності і середовищних факторів у виникненні захворювань щитовидної залози в дитяч З.В. Осадчук 31.7 КБ
Роль співвідношення метаболітів головного мозку в перебігу епілепсії та епілептичних синдромів у діт В.О. Свистільник 32.8 КБ
Роль сполучнотканинних елементів плідних оболонок у виникненні їх передчасного розриву при недоношен Ахмад Халед Німер Абу Халіл 89.1 КБ
Роль структурних компонентів бактерій у порушенні продукції медіаторів пухлинними клітинами HeLa, еп Т.В. Левченко 30.8 КБ
Роль структурно-функціональних змін стінки внутрішньої сонної артерії у патогенезі атеротромботичног Олена Володимирівна Пісоцька 573.2 КБ
Роль субклінічного гіпотиреозу у виникненні ендокринної безплідності у жінок І.А. Феськова 22.0 КБ
Роль субклінічного гіпотиреозу у виникненні ендокринної безплідності у жінок Ірина Анатоліївна Феськова 22.0 КБ
Роль Т-хелперної ланки імунітету в реакції відторгнення алогенного трансплантата нирки людини Г.Г. Луньова 65.1 КБ
Роль та місце 13 C-метацетинового дихального тесту в діагностиці хронічних дифузних захворювань печі Наталія Миколаївна Міхньова 42.0 КБ
Роль та місце малоінвазивних хирургічних втручань при хронічному панкреатиті Анатолій Анатолійович Горбунов 50.0 КБ
Роль тканинних базофілів у клітинних реакціях при хронічному запаленні М.В. Лупир 48.4 КБ
Роль тромбоцитарно-лейкоцитарних факторів в патогенезі судинних ускладнень при справжній поліцитемії О.В. Курмишов 50.6 КБ
Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді М.С. Кишеня 32.3 КБ
Роль факторів міжклітинної взаємодії в механізмах регуляції центрального і регіонарного кровообігу А.В. Дмитрієва 59.8 КБ
Роль факторів Чорнобильської катастрофи - інкорпорованих радіонуклідів 137Cs та хронічного психо-емо Микола Миколайович Чапля 45.7 КБ
Роль фенотипів біотрансформації в механізмах взаємодії лікарських засобів у хворих на бронхіальну ас А.І. Косован 34.2 КБ
Роль фотоперіоду в регуляції процесів пероксидації в базальних ядрах мозку щурів за гострої гіпоксії І.Ю. Сопова 68.3 КБ
Роль фторпіримідинів в променевому лікуванні хворих на інвазивні форми раку шийки матки Т.В. Хруленко 168.1 КБ
Роль холінергічних механізмів у патогенезі епілептичного синдрому (експериментальне дослідження) О.А. Кащенко 34.9 КБ
Роль холінергічної системи в патогенезі адреналінової міокардіодистрофії у тварин різної статі М.Р. Хара 133.2 КБ
Роль хронічної серцевої недостатності у розвитку остеопатій та їх лікування М.І. Марущак 48.6 КБ
Роль цитокінів (інтерлейкіну-6 та інтерлейкіну-12) у прогресуванні хронічного гломерулонефриту О.Г. Шевченко 23.1 КБ
Роль цитокінів, що продукуються Т-хелперами I та II типу, в патогенезі та діагностиці атопічного дер Д.В. Плахотна 48.7 КБ
Роль цитокінової агресії та оксиду азоту у патогенезі гострого коронарного синдрому С.В. Дем'янець 31.3 КБ
Роль шишкоподібного тіла у регуляції гемостазу при гіпо- та гіпертиреоїдних станах С.І. Анохіна 25.8 КБ
Роль шишкоподібної залози в регуляції хроноритмів діяльності нирок за умов іммобілізаційного стресу Н.М. Шумко 99.8 КБ
Ротавірусна інфекція у новонароджених: клініка, лікування та профілактика І.П. Тунда 33.6 КБ
Руховий режим та рівень фізичного здоров'я людини в зв'язку з ризиком розвитку ішемічної хвороби сер Ю.П. Дехтярьов 118.9 КБ
Сальмонельозна інфекція у дітей - клініко-генетична та морфологічна характеристика, сучасні підходи І.І. Незгода 80.2 КБ
Санаторно-курортна реабілітація дітей, часто хворіючих на гострі респіраторні захворювання, з урахув Ю.Ю. Василенко 113.9 КБ
Санаторно-курортне лікування дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, з урахуванням вегетативних д Н.В. Шишкіна 29.1 КБ
Санаторно-курортне лікування порушень репродуктивної сфери дівчаток пубертатного віку з остеопенічни О.В. Попова 40.5 КБ
Санаторно-курортне лікування хворих на артеріальну гіпертензію із застосуванням різних видів лазерно І.М. Шувалова 54.7 КБ
Санаторно-курортне лікування хлопчиків-підлітків при затриманні статевого розвитку Т.С. Янченко 101.2 КБ
Санація очевидної порожнини в комплексному лікуванні різних форм перитоніту (експериментально-клініч В.В. Максим'юк 28.9 КБ
Санотипування: об'єктивна експертиза функціональної достатності організму в умовах спортивного удоск О.П. Романчук 63.1 КБ
Саркома матки: особливості клініко-морфологічної діагностики і тактики лікування І.О. Шуміло 29.9 КБ
Саркоми молочної залози: прогностичні та предиктивні фактори О.В. Шуліга-Недайхлєбова 33.6 КБ
Секретно-моторні взаємозв'язки у дітей із хронічною Helicobacter pylori - асоційованою гастродуодена Тетяна Олексіївна Денисюк 49.2 КБ
Селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія в комплексному лікуванні первинно-неоперабельного І.Є. Сєдаков 63.2 КБ
Селективна внутрішньоартеріальна поліхіміотерапія і штучна регіонарна гіперглікемія, як перший етап В.І. Лунгу 29.9 КБ
Селективна магнітолазерна терапія пізніх променевих ушкоджень м'яких тканин у онкологічних хворих І.М. Кіхтенко 145.5 КБ
Селективна невротомія та гетеротопічна міоневротизація в лікуванні контрактур кульшового та колінног В.В. Горелік 261.2 КБ
Селективна проксимальна ваготомія з гастропексією при субкомпенсованих та декомпенсованих виразкових С.Р. Закут 41.6 КБ
Сепсис новонароджених: патологічна анатомія та патогенетичне значення коагулопатій С.А. Томашова 40.0 КБ
Серцева недостатність у вагітних: клініко-патофізіологічні особливості, прогнозування ускладнень, пр І.С. Лук'янова 78.1 КБ
Серцева недостатність: клініко-гемодинамічні, структурно-функціональні, нейрогуморальні і лікувально О.Є. Березін 52.9 КБ
Сигма-ШОЕ та імунологічні показники крові при нейрофіброматозі I типу В.В. Короленко 33.7 КБ
Симптоматична епілепсія травматичного генезу (судово-психіатричний аспект) В.Г. Семенов 63.4 КБ
Симультанні лапароскопічні операції при жовчнокам'яній хворобі в поєднанні з хірургічною патологією М.А. Каштальян 32.4 КБ
Симультанні операції в онкохірургії В.В. Олексенко 44.8 КБ
Синдром гострого пошкодження легень у новонароджених (патогенез, діагностика, прогнозування перебігу Ю.Б. Ященко 50.1 КБ
Синдром діабетичної стопи: оптимізація анестезіологічної тактики при хірургічному лікуванні О.А. Галушко 42.7 КБ
Синдром Ейзенменгера: клінічний перебіг, морфофункціональний стан серця та результати лікування при С.П. Ташова 80.4 КБ
Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на вовчакову нефропатію та його корекція на етапі стаціонар Н.Я. Панчишин 31.7 КБ
Синдром ендогенної інтоксикації у хворих на хронічний пієлонефрит без порушення азотовидільної функц С.В. Дзига 30.5 КБ
Синдром ентеральної недостатності та його корекція у немовлят після операцій на органах травного тра О.М. Никифорук 44.1 КБ
Синдром м'язової дрожі після операцій, виконаних в умовах загальної анестезії: профілактика, лікуван Ю.Ю. Веньовцева 29.3 КБ
Синдром підвищеної стомленості у хворих з поєднаною патологією гепатобіліарної та гастродуоденальної Світлана Павлівна Краснова 36.9 КБ