Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 8, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Аналітичні дослідження нелінійних диференціальних рівнянь другого і третього порядків - О.В. Чичурін
Обгрунтовано систему умов, яка визначає однопараметричні сім'ї розв'язків. Знайдено систему коефіцієнтних умов, за яких нелінійні диференціальні рівняння (НЛДР) 3-го порядку P-типу мають двохпараметричну сім'ю розв'язків, яка визначається як розв'язок спеціальних НЛДР 2-го порядку. Вивчено зв'язок між НЛДР 2-го порядку спеціального вигляду та ЛДР 3-го порядку. Розроблено та реалізовано у середовищі СКА "Mathematica" алгоритми для побудови розв'язків зазначених задач.

Деформативне моделювання об'єктів на основі політочкових перетворень - Ю.В. Сидоренко
Обгрунтовано систему умов, яка визначає однопараметричні сім'ї розв'язків. Знайдено систему коефіцієнтних умов, за яких нелінійні диференціальні рівняння (НЛДР) 3-го порядку P-типу мають двохпараметричну сім'ю розв'язків, яка визначається як розв'язок спеціальних НЛДР 2-го порядку. Вивчено зв'язок між НЛДР 2-го порядку спеціального вигляду та ЛДР 3-го порядку. Розроблено та реалізовано у середовищі СКА "Mathematica" алгоритми для побудови розв'язків зазначених задач.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 8, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Навчання дев'ятикласників основ правознавства з використанням інформаційно- комунікаційних технологі Сергій Іванович Нетьосов 47.9 КБ
Навчання дітей старшого дошкільного віку складати розповіді-роздуми А.В. Омеляненко 38.0 КБ
Навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних відеокурсів (англійська мова, ІІ к Наталя Вікторівна Мосьпан 52.6 КБ
Навчання емоційно-модальної інтонації з використанням автентичних відеокурсів (англійська мова, ІІ к Н.В. Мосьпан 39.9 КБ
Навчання майбутніх економістів ділових усних та писемних переговорів англійською мовою О.П. Биконя 48.5 КБ
Навчання майбутніх економістів іншомовного професійно спрямованого монологічного мовлення (монологу- Н.Л. Драб 33.8 КБ
Навчання майбутніх учителів німецької мови писемного мовлення (початковий ступінь) Н.В. Горобченко 31.1 КБ
Навчання майбутніх учителів професійно спрямованої писемної комунікації англійською мовою як другою О.В. Пінська 26.9 КБ
Навчання майбутніх учителів розуміння англійського мовлення з національними та регіональними типами Оксана Анатоліївна Мацнєва 63.4 КБ
Навчання майбутніх юристів усного професійного спрямованого англійського монологічного мовлення з ви С.Е. Кіржнер 72.7 КБ
Навчання молодших школярів розв'язувати математичні завдання підвищеної складності О.П. Корчевська 27.0 КБ
Навчання писемного англійського професійного мовлення студентів фінансово-економічних спеціальностей Г.С. Скуратівська 35.9 КБ
Навчання початків теорії ймовірностей і вступу до статистики в ліцеях і класах з поглибленим вивченн О.В. Трунова 38.6 КБ
Навчання професійно орієнтованого читання наукових англомовних текстів студентів-магістрів аграрних О.С. Малюга 46.0 КБ
Навчання розповідання дітей старшого дошкільного віку в театралізованій діяльності Н.В. Водолага 30.7 КБ
Навчання старших дошкільників суфіксального творення іменників і прикметників (на матеріалі емоційно Н.В. Маковецька 33.1 КБ
Навчання старшокласників загальноосвітніх шкіл моделей комунікативної поведінки британців О.Л. Красковська 80.7 КБ
Навчання старшокласників середньої загальноосвітньої школи французького писемного мовлення на основі О.А. Щербак 33.9 КБ
Навчання створення фахової документації англійською мовою студентів факультетів зовнішньоторговельно О.М. Устименко 29.7 КБ
Навчання студентів вищих технічних навчальних закладів анотування англійських професійно орієнтовани Т.М. Корж 81.6 КБ
Навчання студентів мовних спеціальностей написання наукового проблемно-тематичного повідомлення англ Е.В. Васильєва 53.2 КБ
Навчання студентів мовних спеціальностей професійно спрямованого діалогічного мовлення з використанн Л.В. Ананьєва 28.3 КБ
Навчання студентів мовних спеціальностей усного англійського монологічного мовлення з використанням В.С. Пащук 33.9 КБ
Навчання студентів розуміння соціокультурної інформації при читанні англомовної художньої літератури Л.П. Рудакова 43.0 КБ
Навчання студентів університету професійно орієнтованого спілкування іноземною мовою Н.А. Сура 31.7 КБ
Навчання студентів фізико-математичних факультетів професійно спрямованого монологу-міркування на ос Н.Р. Петранговська 102.7 КБ
Навчання студентів-філологів ідіоматичних предикативних конструкцій англійського розмовного мовлення Г.І. Подосиннікова 58.4 КБ
Навчання студентів-філологів письма англійською мовою як другою іноземною (перший рік навчання) І.М. Мельник 22.5 КБ
Навчання усного англомовного мовлення учнів початкової загальноосвітньої школи з використанням відео О.І. Гузь 35.5 КБ
Навчання учнів VIII - IX класів просторовим перетворенням у графічній діяльності на уроках креслення Д.Е. Кільдеров 38.4 КБ
Навчання учнів основної загальноосвітньої школи культурно-країнознавчої компетенції на уроках англій Л.П. Голованчук 42.1 КБ
Навчання учнів початкової школи техніки читання англійською мовою М.В. Денисенко 653.2 КБ
Навчання учнів старшої загальноосвітньої школи писемного спілкування англійською мовою С.В. Литвин 32.8 КБ
Навчання учнів старшої школи міжкультурного спілкування англійською мовою з орієнтацією на вибір про А.С. Іванова 48.2 КБ
Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва О.М. Піддубна 62.8 КБ
Народність як принцип виховання у педагогічній науці другої половини XIX - XX століття Н.М. Горбатюк 94.7 КБ
Наступність в економічній освіті учнів загальноосвітньої школи і студентів вищого педагогічного навч В.І. Терес 39.7 КБ
Наступність в ознайомленні з природою дітей 6 і 7 років (в умовах діяльності навчально-виховного ком Д.І. Струннікова 19.7 КБ
Наступність допрофесійної і професійної підготовки майбутніх учителів математики в умовах комплексу Л.А. Тютюн 60.8 КБ
Наступність змісту трудового навчання у педагогічних училищах і педагогічних університетах у процесі Н.С. Казьмірчук 1.34 МБ
Наступність і перспективність вивчення словотвору української мови в початкових і середніх класах за Л.В. Чемоніна 68.6 КБ
Наступність і перспективність формування стилістичних умінь в учнів початкових та 5 класів загальноо Л.Г. Сугейко 27.8 КБ
Наступність ігрових форм навчальної діяльності в умовах навчально-виховного комплексу "школа - дошкі О.В. Чепка 37.7 КБ
Наступність у вивченні геометричного матеріалу в початковій та основній школі М.М. Волчаста 34.5 КБ
Наступність у змісті природничо-математичної та спеціальної підготовки вчителя трудового навчання у С.Д. Цвілик 83.7 КБ
Наступність у змісті трудового навчання в школі та професійної підготовки в ПТУ швейного профілю О.Ю. Пінаєва 39.8 КБ
Наступність у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Л.А. Порядченко 39.9 КБ
Наступність у навчанні прав людини учнів початкової і основної школи О.Є. Святокум 42.1 КБ
Наступність у професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі в системі "коледж - уніве М.Т. Левочко 500.6 КБ
Наступність у професійній підготовці фахівців машинобудівного профілю в системі "ВПУ - вищі заклади А.В. Литвин 78.8 КБ
Наступність у формуванні цілісних знань про живу природу в учнів 5-7 класів Ліна Миколаївна Рибалко 42.8 КБ
Наступність у формуванні цілісного сприйняття природи між дошкільною та початковою ланками освіти Т.І. Мантула 34.4 КБ
Наступність фізико-математичної підготовки в ліцеях і вищих навчальних закладах III-IV рівнів акреди М.В. Дідовик 109.1 КБ
Наступність форм навчання в загальноосвітній школі і вищому закладі освіти як засіб дидактичної адап В.В. Петренко 36.0 КБ
Наукове обгрунтування змісту і методики викладання курсу "Соціально-психологічні аспекти підприємниц Л.Г. Козачок 40.4 КБ
Наукове обгрунтування змісту і проведення лабораторного практикуму з "Технології конструкційних мате І.О. Носова 44.7 КБ
Наукове обгрунтування змісту та методики викладання курсу "обладнання для обробки харчових продуктів В.С. Блах 48.3 КБ
Наукові засади професійного засвоєння лінгводидактичної термінології студентами філологічних факульт Н.С. Бородіна 98.1 КБ
Наукові засади розвитку творчої пізнавальної діяльності учнів у вітчизняній педагогіці (20-ті - сере С.Г. Головко 31.9 КБ
Наукові основи адаптивного управління закладами та установами загальної середньої освіти Г.В. Єльникова 118.9 КБ
Наукові основи підготовки менеджера освіти у системі неперервної педагогічної освіти Л.М. Кравченко 514.1 КБ
Наукові основи техніки як складова загальної освіти у початковій школі Польщі К. Крашевскі 77.6 КБ
Науково-дослідна робота майбутніх диспетчерів міжнародних авіаліній як засіб формування професійних С.В. Щербина 30.3 КБ
Науково-методичне забезпечення якості дистанційного навчання у технічному університеті Є.Ю. Владимирська 37.5 КБ
Науково-методичні засади інтеграції знань з фізики і хімії студентів вищих навчальних закладів I - I Г.І. Шатковська 51.6 КБ
Науково-методичні засади розвитку системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників України ( Н.М. Чепурна 31.5 КБ
Науково-методичні засади створення та використання навчального комплекту з оптики С.М. Гайдук 34.4 КБ
Науково-методичні основи математичної освіти студентів економічних спеціальностей вищих навчальних з Л.І. Нічуговська 65.9 КБ
Науково-методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін у вищих пед С.В. Стрижак 46.2 КБ
Науково-педагогічна діяльність С.А.Ананьїна (1873 - 1942) Н.В. Кошечко 38.2 КБ
Науково-педагогічна діяльність української еміграції в країнах Центральної і Західної Європи (1919 - Р.А. Петришин 33.1 КБ
Науково-педагогічна спадщина Івана Огієнка А.А. Марушкевич 38.7 КБ
Науково-педагогічна спадщина Іоанникія Галятовського (бл. 1620 - 1689 рр.) Г.А. Панчук 35.0 КБ
Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Олександра Янати А.А. Коробченко 39.6 КБ
Науково-педагогічний доробок Олександра Самійловича Залужного (1886-1938 рр.) Лариса Симонівна Смолінчук 43.1 КБ
Науково-педагогічні основи навчально-виховного процесу в сучасній школі за ідеями вальдорфської педа О.М. Іонова 79.1 КБ
Науково-просвітницька діяльність В.П.Науменка (1852 - 1919) І.В. Скоропад 39.4 КБ
Науково-теоретичні засади створення навчально-методичного комплексу з курсу загальної фізики для вищ Т.М. Точиліна 117.1 КБ
Національна спрямованість змісту українських шкільних підручників з читання для молодших школярів (1 Н.М. Кузьменко 20.9 КБ
Національне виховання в родинах української еліти (кінець XIX - початок ХХ століття) І.Г. Хлистун 35.7 КБ
Національне виховання молоді української діаспори в Канаді (кінець XIX - XX ст.) Т.В. Михайленко 32.7 КБ
Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи (теоретико-методологічний аспект) І.В. Лебідь 30.0 КБ
Національно-патріотичне виховання підлітків в умовах позашкільного навчального закладу Т.М. Гавлітіна 34.8 КБ
Національно-патріотичне виховання студентів вищих педагогічних закладів засобами декоративно-ужитков О.І. Гевко 68.8 КБ
Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у позаурочний час на західноукраїнських землях ( Я.М. Яців 31.9 КБ
Опікунська діяльність релігійних організацій Української греко-католицької церкви у Галичині (кінець І.В. Комар 38.1 КБ
Оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів в умовах регіону (друга половина ХХ-початок Олександр Вікторович Пастовенський 49.8 КБ
Оптимізація розвитку слухового сприймання у дітей з порушенням слуху О.О. Савченко 40.9 КБ
Організаційні засади діяльності педагогічного колективу з розвитку деонтологічної культури учнів мед Л.В. Переймибіда 32.9 КБ
Організаційні форми надання вищими навчальними закладами додаткових освітніх послуг обдарованим студ Я.М. Рудик 191.1 КБ
Організаційно-адаптивне управління навчально-виховним процесом у загальноосвітніх школах-інтернатах Л.С. Токарук 29.6 КБ
Організаційно-методичне забезпечення практичної підготовки студентів техніко-технологічних спеціальн М.П. Хоменко 35.8 КБ
Організаційно-методичне забезпечення управління інноваційною діяльністю загальноосвітніх навчальних В.М. Малихіна 66.9 КБ
Організаційно-методичні засади консультативного забезпечення управлінської діяльності керівників заг Н.В. Попова 77.4 КБ
Організаційно-методичні засади педагогічної практики майбутніх учителів початкової школи в умовах ст Н.В. Казакова 40.6 КБ
Організаційно-методичні засади підготовки вчителів до класного керівництва в системі підвищення квал Є.М. Бачинська 90.3 КБ
Організаційно-методичні засади розвитку фахової компетентності викладачів інформатики вищих навчальн О.М. Самойленко 37.7 КБ
Організаційно-методичні засади удосконалення управління освітою на районному рівні В.В. Мануйленко 35.1 КБ
Організаційно-методичні умови превентивного виховання учнів початкових класів Л.М. Рондяк 72.3 КБ
Організаційно-методичні умови удосконалення педагогічної діяльності викладача вищого аграрного навча Оксана Василівна Полозенко 32.5 КБ
Організаційно-педагогічна діяльність соціальних служб для молоді в Російській Федерації В.В. Шульга 31.9 КБ
Організаційно-педагогічні засади атестації керівників загальноосвітніх навчальних закладів А.А. Петренко 34.3 КБ
Організаційно-педагогічні засади виховного процесу у скаутській організації Пласт Ю.М. Жданович 44.0 КБ
Організаційно-педагогічні засади виховної роботи з умовно засудженими неповнолітніми І.І. Парфанович 34.1 КБ
Організаційно-педагогічні засади впровадження кредитно-модульної системи підготовки фахівців у вищих Т.М. Козак 40.9 КБ
Організаційно-педагогічні засади громадянської освіти старшокласників П.В. Вербицька 22.4 КБ
Організаційно-педагогічні засади дистанційного навчання банківських працівників В.О. Жулкевська 44.6 КБ
Організаційно-педагогічні засади діяльності Київського імператорського університету св. Володимира ( С.Г. Черняк 40.4 КБ
Організаційно-педагогічні засади діяльності полілінгвістичної гімназії Н.В. Ананьєва 116.7 КБ
Організаційно-педагогічні засади експертного оцінювання навчально-виховної діяльності загальноосвітн О.С. Боднар 345.2 КБ
Організаційно-педагогічні засади навчально-виховного процесу у мистецькому коледжі О.О. Фурса 53.8 КБ
Організаційно-педагогічні засади оцінювання управлінської діяльності керівників загальноосвітніх нав І.М. Пархоменко 133.6 КБ
Організаційно-педагогічні засади підготовки майбутніх дизайнерів у вищих навчальних закладах України В.Ф. Прусак 790.9 КБ
Організаційно-педагогічні засади природоохоронної діяльності учнів молодших класів на західноукраїнс Л.В. Ілійчук 33.0 КБ
Організаційно-педагогічні засади реформування шкільної освіти в Україні у ХХ столітті Л.Д. Березівська 84.3 КБ