Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Інфрадіанна ритміка фізіологічних процесів у щурів із низькою руховою активністю у відкритому полі п - В.О. Мінко
Вивчено вплив змінного магнітного поля (ЗМП) наднизької частоти (ННЧ) на динаміку й інфрадіанну ритміку поведінкових реакцій, показників функціонального стану лімфоцитів й нейтрофілів крові щурів з низькою руховою активністю (НРА) у порівнянні з тваринами, що характеризуються середньою руховою активністю (СРА) у тесті "відкритого поля" (ВП). Установлено, що ЗМП частотою 8 Гц та індукцією 5 мкТл спричинює зміни параметрів інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів з різними індивідуально-типологічними особливостями, які більш вираженіу щурів з НРА. Зауважено, що істотні зміни параметрів ритміки відзначаються навіть у тому випадку, коли абсолютні їх значення не змінюються, внаслідок чого під впливом ЗМП ННЧ зменшуються розходження у динаміці та інфрадіанній ритміці досліджених показників у щурів з НРА і СРА.

Електроізоляційні тонкошарові покриття для сталей на основі розчинів силікатів - А.С. Романів
Вивчено вплив змінного магнітного поля (ЗМП) наднизької частоти (ННЧ) на динаміку й інфрадіанну ритміку поведінкових реакцій, показників функціонального стану лімфоцитів й нейтрофілів крові щурів з низькою руховою активністю (НРА) у порівнянні з тваринами, що характеризуються середньою руховою активністю (СРА) у тесті "відкритого поля" (ВП). Установлено, що ЗМП частотою 8 Гц та індукцією 5 мкТл спричинює зміни параметрів інфрадіанної ритміки фізіологічних процесів з різними індивідуально-типологічними особливостями, які більш вираженіу щурів з НРА. Зауважено, що істотні зміни параметрів ритміки відзначаються навіть у тому випадку, коли абсолютні їх значення не змінюються, внаслідок чого під впливом ЗМП ННЧ зменшуються розходження у динаміці та інфрадіанній ритміці досліджених показників у щурів з НРА і СРА.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Комплексна система корекційно-реабілітаційної роботи в дошкільному закладі для дітей з порушеннями з Т.М. Дегтяренко 83.5 КБ
Комплексне використання технічних засобів навчання для формування німецькомовної граматичної компете О.А. Палій 30.2 КБ
Комплексний контроль і корекція навчальної діяльності студентів вищих технічних навчальних закладів І.І. Філіпенко 53.9 КБ
Комплексний контроль рівня сформованості англомовної граматичної компетенції майбутніх філологів В.В. Осідак 57.5 КБ
Комплексний підхід до аналізу художніх творів у процесі вивчення зарубіжної літератури в старшій шко О.А. Каніболоцька 38.9 КБ
Комплексний підхід до розвитку мовлення першокласників у період навчання грамоти Марина Олегівна Орап 48.3 КБ
Комунікативно-діяльнісний підхід до вивчення синтаксису у мовній освіті вчителів української мови та І.О. Кухарчук 34.2 КБ
Конструктивні задачі як засіб розвитку творчого мислення учнів у процесі навчання алгебри С.В. Музиченко 42.6 КБ
Конструктивно-технологічні задачі як засіб інтелектуального розвитку учнів 5-7 класів на уроках труд Ігор Васильович Гевко 48.7 КБ
Конструювання творчого компонента змісту музичної освіти в основній школі Л.В. Беземчук 31.8 КБ
Контроль знань та вмінь у студентів вищих медичних навчальних закладів в умовах використання комп'ют О.В. Сілкова 41.1 КБ
Контроль знань, вмінь і навичок учнів на уроках інформатики П.С. Ухань 29.9 КБ
Корекційна спрямованість дидактичних ігор у формуванні кількісних уявлень в учнів допоміжної школи Катерина Володимирівна Ардобацька 23.8 КБ
Корекційна спрямованість музично- естетичної діяльності сліпих молодших школярів у позаурочний час Людмила Олександрівна Куненко 27.3 КБ
Корекційні функції естетичного виховання та механізм їх реалізації в старших класах допоміжної школи І.В. Дмитрієва 86.9 КБ
Корекція витривалості школярів з вадами зору засобами фізичної культури О.В. Криличенко 34.1 КБ
Корекція девіантної поведінки молодших школярів у процесі діяльності дитячих громадських організацій Н.П. Онищенко 86.4 КБ
Корекція заїкання у дітей молодшого та середнього шкільного віку засобами комплексної фізичної реабі А.І. Кравченко 27.0 КБ
Корекція мовленнєво-рухової діяльності дошкільників з дитячою афазією А.М. Савицький 41.2 КБ
Корекція мовленнєвого розвитку молодших школярів із тяжкими вадами мовлення засобами комп'ютерних те О.Б. Качуровська 57.1 КБ
Корекція психічного і фізичного розвитку інвалідів з порушенням функцій спинного мозку О.М. Зінов'єв 29.9 КБ
Корекція психофізичного розвитку розумово відсталих підлітків засобами плавання Я.Є. Коштур 122.6 КБ
Корекція рухових порушень дітей старшого шкільного віку з розладами слуху засобами адаптивного фізич О.В. Колишкін 34.7 КБ
Корекція рухових порушень у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем М.Д. Мога 34.7 КБ
Корекція рухових якостей дітей середнього дошкільного віку з порушеннями зору В.Г. Ковиліна 34.5 КБ
Корекція рухової сфери глухих підлітків швидкісно-силовими вправами І.М. Бабій 30.2 КБ
Корекція рухової функції дітей, хворих на геміпаретичну форму церебрального паралічу в процесі занят М.М. Желізний 566.9 КБ
Корекція фізичного розвитку слабозорих дітей засобами плавання Д.О. Силантьєв 28.4 КБ
Корекція художнього сприймання розумово відсталих підлітків засобами образотворчого мистецтва І.В. Дмитрієва 31.8 КБ
Коригування мовлення дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності Н.В. Савінова 36.3 КБ
Краєзнавча освіта в системі професійної підготовки вчителя В.В. Обозний 62.9 КБ
Краєзнавчо-пошукова робота учнів у загальноосвітніх школах України (1950 - 2000 рр.) М.В. Соловей 27.5 КБ
Країнознавство як компонент професійної підготовки вчителів іноземної мови у вищих навчальних заклад Ю.М. Коган 31.7 КБ
Критеріально-орієнтоване тестування в системі формування професійної готовності вчителя початкових к О.М. Івлієва 28.0 КБ
Критеріально-орієнтоване тестування як засіб корекції навчальних досягнень молодших школярів А.Г. Разумна 30.2 КБ
Культура мовлення майбутнього вчителя-словесника в умовах українсько-російської двомовності Т.Г. Окуневич 35.3 КБ
Культурно-просвітницька діяльність та педагогічні погляди Степана Сірополка Р.В. Кіра 33.0 КБ
Культурно-просвітницька діяльність татарської діаспори в Україні як засіб формування інтересу молодш Тетяна Григорівна Зякун 60.1 КБ
Культурно-просвітня діяльність як засіб адаптації дітей в інтернатних закладах спортивного профілю О.Г. Чигирин 61.0 КБ
Культурологічні засади географічної освіти старшокласників Л.Ф. Мелько 43.2 КБ
Культурологічні основи розвитку системи освіти та педагогічної думки на Донеччині в кінці ХІХ - поча Л.О. Терських 40.9 КБ
Лабораторні заняття з педагогіки в системі загальнопедагогічної підготовки вчителя в університеті Г.В. Гунда 68.9 КБ
Лексико-стилістичний аналіз тексту як засіб удосконалення комунікативних умінь і навичок учнів 5 - 7 А.В. Нікітіна 36.8 КБ
Лінгвістичні мініатюри як засіб удосконалення мовної компетенції учнів 5 - 7 класів Н.В. Мордовцева 56.6 КБ
Лінгво-методичні засади навчання орфографії української мови в основній школі І.М. Хом'як 58.5 КБ
Лінгводидактична підготовка майбутнього учителя-словесника до роботи над формуванням ділового мовлен Л.В. Стасів 104.8 КБ
Лінгводидактична система початкового навчання української мови у школах з російською мовою викладанн О.Н. Хорошковська 13.1 КБ
Лінгводидактичні засади вивчення простого ускладненого речення на філологічних факультетах у педагог Світлана Іванівна Єрмоленко 70.7 КБ
Лінгводидактичні засади навчання лексики німецької мови учнів 7 - 8 класів спеціалізованих шкіл С.В. Церна 52.8 КБ
Лінгводидактичні засади навчання української мови у педагогічному училищі М.І. Чабайовська 28.2 КБ
Лінгводидактичні засади системи тестів з морфології української мови в основній школі Л.В. Плетньова 65.8 КБ
Лінгводидактичні засади функціонування інтерактивних методів на уроках української мови в старших кл Н.В. Солодюк 47.2 КБ
Лінгводидактичні стратегії навчання української мови студентів неспеціальних факультетів вищих навча О.В. Любашенко 81.8 КБ
Лінгвокультурологічний підхід до вивчення української лексики у 5 - 6 класах шкіл з російською мовою В.Ф. Дороз 39.4 КБ
Літературний розвиток учнів 5 -7 класів у процесі навчально-ігрової діяльності А.О. Мельник 57.5 КБ
Макетно-графічне моделювання як засіб вивчення технології швейних виробів майбутніми інженерами-педа Л.З. Тархан 59.5 КБ
Метод вправ у навчанні орфографії учнів 6 - 7 класів О.М. Антончук 41.0 КБ
Метод переконування в процесі особистісно орієнтованого виховання молодших школярів Л.А. Шульга 30.9 КБ
Метод проектів у профільному навчанні інформатики учнів старшої школи С.С. Петровський 49.5 КБ
Метод проектів як засіб формування життєвої компетентності старшокласників у процесі навчання україн В.А. Нищета 53.9 КБ
Методи вдосконалення виконавського апарату музиканта-інструменталіста О.І. Андрейко 28.8 КБ
Методи навчання історії у вітчизняній школі другої половини XIX - початку ХХ століття М.В. Рапаєва 35.3 КБ
Методика вдосконалення просторових здібностей льотного складу К.В. Суркова 31.5 КБ
Методика взаємозв'язаного навчання зарубіжної літератури та англійської мови в школах гуманітарного Ю.А. Рибінська 74.4 КБ
Методика вивчення "наскрізних" тем у шкільному курсі "Зарубіжна література" В.Є. Храброва 62.7 КБ
Методика вивчення "Української народної вишивки" майбутніми вчителями обслуговуючої праці Л.В. Савка 68.8 КБ
Методика вивчення властивостей трикутника в умовах рівневої диференціації в основній школі Л.С. Голодюк 31.5 КБ
Методика вивчення драматичних творів зарубіжної літератури у взаємозв'язках з українською на уроках О.А. Гордієнко 59.3 КБ
Методика вивчення епічних творів модернізму на уроках зарубіжної літератури В.В. Уліщенко 39.2 КБ
Методика вивчення епічного твору параболічного типу в шкільному курсі зарубіжної літератури (11 клас Г.О. Островська 49.3 КБ
Методика вивчення іменника у шкільних курсах російської та англійської мов (порівняльний аспект) С.А. Коростельова 31.4 КБ
Методика вивчення індивідуального стилю письменника на заняттях з української літератури в педагогіч Л.В. Рудницька 46.1 КБ
Методика вивчення комплексних чисел у профільних класах загальноосвітніх шкіл О.В. Шаран 65.9 КБ
Методика вивчення літературного краєзнавства в курсі зарубіжної літератури у старших класах загально Ірина Миколаївна Волинець 50.2 КБ
Методика вивчення математики на економічних факультетах вищих закладів освіти Г.С. Пастушок 31.1 КБ
Методика вивчення молекулярної фізики на основі особистісно орієнтованої технології в умовах профіль С.М. Стадніченко 72.6 КБ
Методика вивчення повнозначних частин мови на функціонально-стилістичних засадах в основній школі В.І. Луценко 70.9 КБ
Методика вивчення повнозначних частин мови на функціонально-стилістичних засадах в основній школі В.І. Луценко 118.1 КБ
Методика вивчення публіцистичних творів у старших класах загальноосвітньої школи І.В. Горячок 62.0 КБ
Методика вивчення творів української літератури в 10 - 11 класах на тлі подій і явищ відповідної іст Н.В. Білоус 43.2 КБ
Методика вивчення української еміграційної прози в старших класах загальноосвітньої школи А.Б. Уліщенко 38.8 КБ
Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження О.П. Прокопова 38.5 КБ
Методика вивчення хімічних елементів та їх сполук у класах хіміко-біологічного профілю загальноосвіт О.О. Гиря 30.8 КБ
Методика викладання української літератури в старшій школі на екзистенціально-діалогічних засадах Г.Л. Токмань 78.3 КБ
Методика використання графічних засобів навчання алгебри та початків аналізу студентів техніко-техно С.П. Параскевич 161.1 КБ
Методика використання електронних додатків до підручників фізики в основній школі С.К. Мисловська 40.9 КБ
Методика використання елементів дистанційних технологій у процесі навчання фізики в загальноосвітніх Микола Олексійович Моклюк 58.0 КБ
Методика використання епістолярних матеріалів у процесі вивчення української літератури Н.Г. Петриченко 37.2 КБ
Методика використання інтернет-ресурсів у процесі профільного навчання фізики Георгій Володимирович Жабєєв 95.0 КБ
Методика використання історичних документів на уроках історії України в загальноосвітній школі Л.В. Задорожна 29.6 КБ
Методика використання комп'ютерно-орієнтованих засобів у процесі вивчення фізичної географії у загал Катерина Іванівна Ковальова 47.5 КБ
Методика використання літературного краєзнавства в системі підвищення кваліфікації вчителів-словесни А.В. Лисенко 34.5 КБ
Методика використання пізнавальних задач з органічної хімії у професійно-педагогічній підготовці сту С.Ф. Решнова 35.8 КБ
Методика використання системи завдань екологічного змісту в навчанні хімії студентів аграрних спеціа О.Г. Власенко 72.6 КБ
Методика використання українських виконавських традицій кінця ХІХ - початку ХХ ст. у фаховій підгото Л.М. Воєвідко 63.9 КБ
Методика випереджувального навчання синтаксису російської мови учнів 5-х класів загальноосвітніх шкі Т.В. Аржанцева 69.6 КБ
Методика діагностування навчальних досягнень учнів V - IX класів на уроках трудового навчання В.В. Бербец 70.8 КБ
Методика застосування ациклічних навантажень з різними обсягами рухової активності молодших школярів О.М. Калініченко 89.3 КБ
Методика застосування засобів дистанційного навчання у процесі вивчення військово-технічних дисциплі В.Є. Лукін 49.8 КБ
Методика застосування модульно-рейтингової технології навчання правознавства учнів 9-го класу А.С. Киричук 40.1 КБ
Методика застосування особистісно орієнтованих технологій навчання в процесі диригентсько-хорової пі І.О. Цюряк 113.0 КБ
Методика застосування стилістичного аналізу в процесі вивчення творів зарубіжної літератури в 9 - 11 К.В. Таранік-Ткачук 51.8 КБ
Методика застосування філософських джерел у процесі вивчення зарубіжної літератури (IX - XI кл.) А.Ю. Нагорна 48.9 КБ
Методика індивідуального навчання історії математики студентів педагогічних університетів Т.Л. Годованюк 448.2 КБ
Методика інтенсивного навчання інженерів професійно орієнтованої англійської мови В.М. Александров 48.1 КБ
Методика інтерактивного навчання писемного мовлення майбутніх учителів англійської мови Г.Ф. Крівчикова 38.6 КБ
Методика контролю навчальних досягнень студентів-аграрників у процесі вивчення спеціальних технічних А.О. Есаулов 36.9 КБ
Методика контролю та корекції навчальних досягнень з математики учнів основної школи Л.П. Черкаська 35.9 КБ
Методика музично-теоретичної підготовки майбутніх учителів музики на історико-стильовій основі І.А. Малашевська 43.7 КБ
Методика навчання англійських прийменників майбутніх філологів Н.М. Ковальчук 34.7 КБ
Методика навчання біології учнів 8 - 9 класів з використанням комп'ютерних технологій І.Ю. Сліпчук 83.6 КБ
Методика навчання дисципліні "Безпека польотів" майбутніх пілотів у вищих навчальних закладах Л.М. Зеленська 31.2 КБ
Методика навчання ділового спілкування англійською мовою студентів старших курсів вищих технічних на Д.В. Бубнова 46.6 КБ
Методика навчання електромагнетизму в основній школі в умовах диференціації навчання В.І. Бурак 86.4 КБ
Методика навчання елементів теорії графів у шкільному курсі інформатики з використанням педагогічних В.Б. Івасик 30.1 КБ