Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Структурно-функціональні дослідження ліпополісахаридів Ralstonia solanacearum - Н.В. Москаленко


Використання рослинних добавок антиоксидантної дії в технології виробів з листового тіста - А.В. Полякова
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Дидактичні ігри під час вивчення алгебри та геометрії в 7 - 9-х класах Л.В. Тополя 28.1 КБ
Дидактичні ігри як засіб активізації навчання фізики в основній школі О.В. Пішенко 77.9 КБ
Дидактичні основи вивчення української мови у шкільництві Галичини (друга половина XIX - перша трети М.В. Титова 59.7 КБ
Дидактичні основи використання еталонних вимірників якості знань у навчанні фізики старшокласників О.М. Семерня 31.7 КБ
Дидактичні основи курсу профорієнтації в підготовці вчителя трудового навчання В.Б. Харламенко 30.2 КБ
Дидактичні основи модульно-рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень студентів заочної фор Т.Ш. Ібрагімов 94.7 КБ
Дидактичні основи навчання графічної грамоти учнів початкової школи В.В. Васенко 110.4 КБ
Дидактичні основи оптимізації змісту післядипломної освіти педагогічних працівників В.М. Руссол 59.3 КБ
Дидактичні основи організації диференційованого навчання молодших школярів С.П. Логачевська 39.4 КБ
Дидактичні основи оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів з трудового навчання О.П. Панчук 41.7 КБ
Дидактичні основи підготовки студентів - майбутніх вчителів біології до реалізації екологічної освіт Е. Флешар 45.4 КБ
Дидактичні основи побудови підручників з природничо-математичних дисциплін для початкових шкіл Украї Л.М. Височан 36.7 КБ
Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції науко Л.Е. Гризун 93.8 КБ
Дидактичні основи професійної підготовки майбутніх учителів у ФРН (друга половина XVIII - кінець ХХ Н.В. Козак 49.0 КБ
Дидактичні основи розробки змісту шкільного курсу "Географія України" Й.Р. Гілецький 33.2 КБ
Дидактичні основи розробки та використання сучасних джерел випромінювання у шкільному фізичному експ Е.П. Сірик 36.9 КБ
Дидактичні основи створення сучасного комп'ютерного підручника Л.Е. Гризун 21.8 КБ
Дидактичні основи фахової підготовки студентів у медичних навчальних закладах України (друга половин М.Л. Кушик 55.9 КБ
Дидактичні основи формування навчального курсу у вищих закладах освіти ІІІ- ІV рівнів акредитації Лариса Петрівна Воронець 232.8 КБ
Дидактичні основи формування творчої активності студентів у процесі особистісно орієнтованого навчан О.С. Білоус 44.2 КБ
Дидактичні особливості інтегративного навчання комп'ютерних технологій у професійній підготовці елек Р.М. Собко 28.7 КБ
Дидактичні та методичні засади формування у молодших школярів мотивації вивчення російської мови О.В. Малихіна 78.3 КБ
Дидактичні умови активізації мислительної діяльності учнів 8 - 9 класів на уроках креслення Н.О. Бондар 27.7 КБ
Дидактичні умови взаємодії учителя і учнів засобами інноваційного програмово-методичного забезпеченн Я.А. Костін 106.0 КБ
Дидактичні умови використання коміксів у навчанні іноземних мов молодших школярів Д.В. Ольшанський 31.2 КБ
Дидактичні умови використання комп'ютерних технологій у процесі навчання студентів вищих технічних н Н.О. Голівер 51.8 КБ
Дидактичні умови використання комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання студентів медико-технічного С.М. Яцюк 94.8 КБ
Дидактичні умови використання нових інформаційних технологій в навчанні біології і хімії в медичних М.М. Лукащук 518.1 КБ
Дидактичні умови добору і використання навчальних матеріалів на уроках іноземної мови у початковій ш О.В. Скальська 177.5 КБ
Дидактичні умови забезпечення емоційності навчання молодших школярів М.М. Шпак 64.0 КБ
Дидактичні умови забезпечення успішності навчання студентів молодших курсів технічних закладів освіт Л.Р. Соломко 23.2 КБ
Дидактичні умови забезпечення якості знань з природознавства у розумово відсталих учнів Ганна Олександрівна Блеч 49.7 КБ
Дидактичні умови застосування ділових ігор у професійній підготовці фахівців пожежної безпеки О.М. Парубок 35.8 КБ
Дидактичні умови застосування комп'ютерної графіки в навчанні учнів 5 - 7 класів загальноосвітньої ш В.В. Кондратова 38.4 КБ
Дидактичні умови індивідуалізації трудового навчання учнів 8 - 9 класів засобами інформаційних техно І.М. Цідило 88.1 КБ
Дидактичні умови інтеграції знань з математики та спеціальних дисциплін у підготовці майбутніх радіо Л.С. Васіна 37.4 КБ
Дидактичні умови організації навчального діалогу "вчитель-учень" у процесі вивчення гуманітарних дис Г.М. Салащенко 37.9 КБ
Дидактичні умови організації навчального діалогу в процесі вивчення суспільно-гуманітарних предметів Олена Львівна Ткаченко 2.37 МБ
Дидактичні умови організації навчального діалогу учнів 6 - 8-річного віку О.М. Кондратюк 47.3 КБ
Дидактичні умови організації самостійної навчально-пізнавальної діяльності майбутніх економістів у в С.М. Кустовський 34.0 КБ
Дидактичні умови організації самостійної навчальної роботи студентів вищих навчальних закладів І.М. Шимко 31.7 КБ
Дидактичні умови організацій дистанційного навчання студентів фізико-математичних факультетів педаго О.В. Хмель 2.00 МБ
Дидактичні умови розвитку допитливості учнів 1 класу О.О. Ліннік 39.2 КБ
Дидактичні умови розвитку пізнавального інтересу учнів гімназії в процесі вивчення предметів гуманіт І.Ф. Шудзіховська 45.7 КБ
Дидактичні умови стимулювання самостійної навчальної діяльності студентів медичного коледжу О.А. Жерновникова 44.0 КБ
Дидактичні умови творчого розвитку старшокласників у процесі вивчення предметів природничого циклу з С.П. Пескун 36.6 КБ
Дидактичні умови формування алгоритмічної культури молодших школярів Ю.С. Мельник 158.5 КБ
Дидактичні умови формування діалогічних умінь у студентів вищих навчальних педагогічних закладів Л.В. Бурман 28.4 КБ
Дидактичні умови формування економічних знань у студентів вищих педагогічних навчальних закладів А.М. Войнаровський 96.2 КБ
Дидактичні умови формування естетичних інтересів старшокласників Л.І. Косяк 30.0 КБ
Дидактичні умови формування загальнопізнавальних умінь і навичок у молодших школярів (на матеріалі в О.В. Арделян 47.9 КБ
Дидактичні умови формування інтелектуальних умінь старшокласників при вивченні науково-природничих д О.О. Лаврентьєва 536.5 КБ
Дидактичні умови формування креативної особистості майбутнього економіста в процесі гуманітарної під Л.Л. Мацепура 33.6 КБ
Дидактичні умови формування полікультурної компетентності молодших школярів Л.Є. Перетяга 48.9 КБ
Дидактичні умови формування природничих понять в учнів початкових класів О.М. Варакута 63.1 КБ
Дискусія як засіб мотивації навчальної діяльності учнів 7 - 8 класів на уроках історії Н.О. Вєнцева 38.3 КБ
Дисциплінуюче виховання в педагогічній спадщині Джона Локка О.Л. Скринська 35.8 КБ
Дитина як суб'єкт виховання у спадщині К.Д. Ушинського І.В. Волошанська 40.2 КБ
Дитяча література як засіб формування особистості дитини (друга половина XIX - початок XX ст.) І.В. Вавілова 46.2 КБ
Дитяча субкультура як фактор соціалізації молодшого школяра в навчально-виховному процесі Л.О. Варяниця 33.0 КБ
Диференціація навчання в профільних класах біологічного спрямування на матеріалах курсу "Загальна бі Я.С. Фруктова 41.6 КБ
Диференціація навчання в процесі групової форми його організації (на прикладі предметів природничо-м Т.І. Дейніченко 48.7 КБ
Диференціація навчання учнів 7 - 11 класів у процесі поглибленого вивчення предметів природничо-мате Л.В. Жовтан 27.3 КБ
Диференціація самостійної роботи студентів коледжів технічного профілю в процесі вивчення природничо О.М. Королюк 97.0 КБ
Диференційоване вивчення основ квантової фізики у середніх навчальних закладах різного профілю Л.Д. Костенко 38.9 КБ
Диференційоване навчання аналітичної геометрії студентів вищих навчальних закладів педагогічного про О.М. Коломієць 51.8 КБ
Диференційоване навчання в умовах групової форми навчальної діяльності учнів початкової школи О.В. Кузьміна 28.5 КБ
Диференційоване навчання молодших школярів аудіювання англійського мовлення з використанням комп'юте Л.В. Городнича 61.6 КБ
Диференційоване програмування розвитку рухових здібностей дівчат початкової школи з урахуванням сома Г.В. Кротов 68.6 КБ
Диференційоване формування прийомів евристичної діяльності старшокласників на уроках стереометрії Ю.Л. Сморжевський 54.4 КБ
Диференційований контроль навчальних досягнень учнів основної школи І.П. Упатова 40.0 КБ
Диференційований підхід до вивчення фундаментальних дисциплін у процесі підготовки майбутніх інженер О.М. Горіна 34.2 КБ
Диференційований підхід до контролю і оцінювання навчальних досягнень з фізики учнів 8-х класів зага Т.С. Колечинцева 85.4 КБ
Диференційований підхід до навчання комп'ютерних технологій майбутніх учителів інформатики Г.В. Шугайло 32.4 КБ
Диференційований підхід у вивченні основ штучного інтелекту в курсі інформатики фізико-математичного О.М. Спірін 62.7 КБ
Діагностика ефективності навчального процесу у вищих навчальних закладах Г.С. Цехмістрова 31.8 КБ
Діагностика соціально-виховного процесу як умова соціалізації студента вищого навчального закладу Ж.В. Баб'як 30.4 КБ
Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку Н.В. Манько 58.8 КБ
Діагностування навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти Великої Британії Г.П. Бутенко 36.0 КБ
Діалогізація дидактичного процесу в курсовій підготовці педагогічних кадрів Л.В. Зазуліна 27.0 КБ
Ділова гра як засіб підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності М.І. Воровка 70.0 КБ
Діяльність закладів післядипломної освіти з удосконалення педагогічного процесу в загальноосвітній ш А.П. Соколовська 18.0 КБ
Діяльність міського управління освіти з підвищення управлінської компетентності керівників загальноо Р.П. Вдовиченко 232.4 КБ
Діяльність районних відділів народної освіти з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в Україні О.Л. Капченко 20.8 КБ
Діяльність соціального педагога з профорієнтації учнів загальноосвітньої школи Н.Л. Отрощенко 42.7 КБ
Доброчинність у сфері освіти України (XIX - початок XX століття) Н.А. Сейко 96.2 КБ
Домашній експеримент в навчанні фізики учнів основної школи М.П. Руденко 26.9 КБ
Допрофесійна підготовка майбутніх учителів освітньої галузі "технологія" в умовах профільного навчан Н.А. Алік 32.5 КБ
Допрофесійна підготовка майбутніх учителів освітньої галузі "Технологія" в умовах профільного навчан Н.А. Алік 69.2 КБ
Допрофесійна підготовка старшокласників у системі "середня загальноосвітня школа - професійний ліцей В.Ф. Соловйов 106.1 КБ
Допрофесійна підготовка учнів авіакосмічного ліцею в системі "ліцей - ВНЗ" Н.П. Муранова 85.0 КБ
Духовне виховання молодших підлітків засобами християнської етики Т.В. Саннікова 72.3 КБ
Духовний розвиток учнівської молоді в регіональному культурно-освітньому просторі О.П. Омельченко 32.3 КБ
Духовно-моральне виховання курсантів вищих навчальних закладів системи МВС України В.В. Серебряк 42.2 КБ
Еволюція теорії і практики навчання у Сполучених Штатах Америки першої половини ХХ століття Н.В. Пацевко 35.1 КБ
Екологічна підготовка майбутніх менеджерів з туризму у вищих навчальних закладах О.О. Фастовець 88.0 КБ
Екологічне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами авторської казки Т.С. Науменко 109.6 КБ
Екологічне виховання студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації будівельного проф С.В. Сапожников 46.0 КБ
Екологічне виховання учнів на засадах "глибинної екології" в процесі вивчення біології М.О. Колесник 31.6 КБ
Екологічні знання як чинник гуманітаризації шкільного курсу фізики Л.М. Маркович 50.5 КБ
Еколого-естетичне виховання ліцеїстів у процесі ознайомлення з історико-природними заповідниками Кри Н.І. Карпенкова 47.2 КБ
Еколого-естетичне виховання у школах Німеччини І.В. Рудковська 28.5 КБ
Економічне виховання студентів педагогічних училищ П.М. Бойчук 33.2 КБ
Експертні системи як засіб формування якісних знань учнів 7 - 8 класів з предметів природничого цикл М.О. Антонченко 80.7 КБ
Емоційна стійкість як засіб формування інструментально-виконавської надійності у студентів музично-п Л.М. Котова 30.5 КБ
Ергономічна підготовка майбутніх учителів трудового навчання у процесі навчально-трудової діяльності Т.М. Борисова 83.4 КБ
Естетична підготовка вчителів у діяльності педагогічних курсів Слобожанщини (кінець ХІХ - початок ХХ В.Л. Попова 32.3 КБ
Естетична підготовка майбутніх учителів у Харківському університеті (друга половина XIX - початок XX О.О. Шумська 35.6 КБ
Естетичне виховання майбутнього вчителя-філолога засобами мистецтва В.М. Швирка 34.3 КБ
Естетичне виховання студентської молоді у процесі клубної роботи Ю.В. Максимчук 33.0 КБ
Естетичне виховання у вищих навчальних закладах України у сучасний період Бані-Ісса Халдун 26.0 КБ
Естетичне виховання учнів початкових класів у процесі хореографічної діяльності Юліана Володимирівна Гончаренко 52.9 КБ
Естетичне виховання учнів середнього шкільного віку в полікультурному середовищі на Закарпатті (1919 Т.М. Цибар 209.2 КБ
Естетичне виховання учнів у вальдорфських школах В.В. Новосельська 67.0 КБ
Естетичний розвиток молодших школярів засобами синтезу мистец. Т.М. Голінська 40.8 КБ