Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Надвисокочастотні спектральні і релаксаційні характеристики магнітостатичних хвиль і коливань в аніз - В.В. Загородній
Розглянуто спектральні характеристики магнітостатичних хвиль, що поширюються в площині дотично намагніченої шаруватої структури метал-діелектрик-ферит-діелектрик (МДФД) під довільним кутом до напрямку намагнічування, з урахуванням магнітної кристалографічної анізотропії феритового шару. Значну увагу приділено аналізу найширше використовуваних у техніці надвисокочастотних МДФД-структур на основі епітаксійної плівки залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) на підкладці з гадоліній-галієвого гранату з кристалографічною орієнтацією (111). Показано, що поверхневі магнітостатичні хвилі в МДФД-структурі можуть поширюватися відносно напрямку наманічування в діапазоні кутів, що не обмежується відомими для дотично намагніченого феритового шару критичними значеннями. Показано, що зміна частоти в межах існування поверхнево-об'ємних хвиль може призводити до зміни типу хвилі з поверхневого на об'ємний і навпаки. Відповідні дисперсійні залежності кількісно проаналізовано на прикладі МДФД-структури з епітаксійною плівкою ЗІГ з типовими параметрами. Досліджено межі зміни власної добротності прямокутних геометричних феритових резонаторів магнітостатичних коливань у складі МДФД-структур за різних типів коливань, значень напруженості поля підмагнічування та резонансних частот з урахуванням впливу магнітної кристалографічної анізотропії. Запропоновано наближений підхід до аналізу власної добротності МДФД-резонаторів різних типів коливань з довільними частотами та хвильовими числами. Експериментально досліджено добротність всіх основних типів магнітостатичних коливань у прямокутних геометричних плівкових резонаторах у 3-см діапазоні та прямих об'ємних коливань у 8-мм діапазоні. Створено та експериментально досліджено прилади на поверхневих хвилях: фільтр з ортогональними перетворювачами; фільтр на поверхневих хвилях, що поширюються під гострим кутом до поля підмагнічування у структурі МДФД; багатоканальний частотний розгалужувач. У смуговому фільтрі реалізовано найбільш оптимальні параметри внесеного затухання та позасмугового придушення серед приладів подібного класу.

Верхньоюрський рифогенний комплекс Українського Передкарпаття: біолітомікрофації та стратиграфія - О.В. Анікеєва
Розглянуто спектральні характеристики магнітостатичних хвиль, що поширюються в площині дотично намагніченої шаруватої структури метал-діелектрик-ферит-діелектрик (МДФД) під довільним кутом до напрямку намагнічування, з урахуванням магнітної кристалографічної анізотропії феритового шару. Значну увагу приділено аналізу найширше використовуваних у техніці надвисокочастотних МДФД-структур на основі епітаксійної плівки залізо-ітрієвого гранату (ЗІГ) на підкладці з гадоліній-галієвого гранату з кристалографічною орієнтацією (111). Показано, що поверхневі магнітостатичні хвилі в МДФД-структурі можуть поширюватися відносно напрямку наманічування в діапазоні кутів, що не обмежується відомими для дотично намагніченого феритового шару критичними значеннями. Показано, що зміна частоти в межах існування поверхнево-об'ємних хвиль може призводити до зміни типу хвилі з поверхневого на об'ємний і навпаки. Відповідні дисперсійні залежності кількісно проаналізовано на прикладі МДФД-структури з епітаксійною плівкою ЗІГ з типовими параметрами. Досліджено межі зміни власної добротності прямокутних геометричних феритових резонаторів магнітостатичних коливань у складі МДФД-структур за різних типів коливань, значень напруженості поля підмагнічування та резонансних частот з урахуванням впливу магнітної кристалографічної анізотропії. Запропоновано наближений підхід до аналізу власної добротності МДФД-резонаторів різних типів коливань з довільними частотами та хвильовими числами. Експериментально досліджено добротність всіх основних типів магнітостатичних коливань у прямокутних геометричних плівкових резонаторах у 3-см діапазоні та прямих об'ємних коливань у 8-мм діапазоні. Створено та експериментально досліджено прилади на поверхневих хвилях: фільтр з ортогональними перетворювачами; фільтр на поверхневих хвилях, що поширюються під гострим кутом до поля підмагнічування у структурі МДФД; багатоканальний частотний розгалужувач. У смуговому фільтрі реалізовано найбільш оптимальні параметри внесеного затухання та позасмугового придушення серед приладів подібного класу.
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 29, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування у старшокласників комунікативної компетенції в процесі вивчення іноземної мови Ю.П. Федоренко 48.2 КБ
Формування у старшокласників морально-ціннісного ставлення до продуктивної праці В.В. Бурдун 30.5 КБ
Формування у старшокласників пізнавального інтересу до економічних знань у позакласній роботі В.І. Загривий 17.8 КБ
Формування у старшокласників техніко-конструкторських знань і вмінь засобами нових інформаційних тех І.О. Петрицин 53.2 КБ
Формування у старшокласників уміння конспектувати навчальні тексти на уроках рідної мови О.М. Шуневич 61.1 КБ
Формування у студентів вищих навчальних закладів сфери туризму готовності до іншомовного спілкування М.М. Галицька 28.0 КБ
Формування у студентів знань і вмінь проектування уроку на засадах матрично-модульного підходу О.Г. Коханко 60.1 КБ
Формування у студентів коледжу професійних вмінь і навичок в процесі вивчення предмета "Сільськогосп І.Й. Блозва 33.6 КБ
Формування у студентів педагогічних університетів цінностей особистісно орієнтованої моделі вихованн О.І. Кондрицька 63.4 КБ
Формування у студентів педагогічного університету вмінь і навичок самостійної роботи засобами бібліо Л.В. Савенкова 29.4 КБ
Формування у студентів педагогічного училища пізнавальної самостійності (на матеріалі вивчення психо Галина Степанівна Адамів 31.7 КБ
Формування у студентів філологічного факультету умінь сприймати і відтворювати зміст науково-навчаль Л.М. Златів 30.4 КБ
Формування у студентів-інструменталістів навичок виразного виконання в процесі вивчення курсу "Загал Ю.Г. Тарчинська 31.4 КБ
Формування у юнаків та дівчат готовності до сімейно- побутової праці у процесі родинного виховання А.А. Даник 13.8 КБ
Формування узагальнених прийомів розумової діяльності в майбутніх вчителів початкових класів у проце Н.А. Глузман 32.0 КБ
Формування українського національного характеру старшокласників у процесі вивчення літератури Г.Л. Бійчук 32.8 КБ
Формування українського професійного мовлення у студентів вищих навчальних закладів економічної осві Н.М. Костриця 76.0 КБ
Формування умінь аналізу художньої деталі літературного твору в учнів 5-7 класів Світлана Павлівна Паламар 54.0 КБ
Формування умінь діалогічної взаємодії майбутніх учителів трудового навчання у процесі професійної п О.І. Копіца 28.6 КБ
Формування умінь експертизи умов праці у майбутніх інженерів- педагогів В.В. Мальована 51.7 КБ
Формування умінь з інформаційних технологій у процесі дистанційного навчання студентів вищих економі О.В. Кареліна 87.4 КБ
Формування умінь і навичок ділового мовлення в учнів 5 - 9 класів М.Є. Марун 19.2 КБ
Формування умінь і навичок здорового способу життя учнів I - IV класів шкіл-інтернатів О.М. Ващенко 41.9 КБ
Формування умінь і навичок самостійної роботи з іноземною фаховою літературою у майбутніх інженерів М.Г. Гордієнко 97.8 КБ
Формування умінь майбутніх учителів іноземних мов до творення віртуальної педагогічної взаємодії Р.О. Павлюк 56.6 КБ
Формування умінь спілкування молодших школярів у позакласній навчально-виховній роботі К.М. Слесик 24.7 КБ
Формування управлінських навичок в учнів вищих професійних училищ невиробничої сфери Л.М. Сергеєва 29.2 КБ
Формування управлінських умінь і навичок у майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах С.М. Резнік 35.5 КБ
Формування управлінських умінь майбутнього вчителя у позанавчальній діяльності Н.Ю. Сердюк 44.5 КБ
Формування управлінської компетентності керівника дошкільного навчального закладу Р.В. Шаповал 46.5 КБ
Формування управлінської культури керівника школи в системі післядипломної педагогічної освіти Л.В. Васильченко 50.7 КБ
Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України О.М. Денисюк 30.3 КБ
Формування уявлень про властивості і співвідношення предметів у дітей раннього віку Л.М. Олійник 34.0 КБ
Формування фахових знань майбутніх молодших спеціалістів будівельного профілю засобами ділових ігор Ю.В. Бадюк 609.0 КБ
Формування фахових умінь майбутніх вчителів хореографії засобами українського народного танцю О.О. Таранцева 31.8 КБ
Формування фахової компетентності майбутніх учителів математики засобами розвитку пізнавальної актив Аліна Леонідівна Воєвода 74.3 КБ
Формування фахової компетентності майбутнього вчителя музики М.А. Михаськова 35.8 КБ
Формування фізичних понять в учнів основної школи засобами інформаційних технологій навчання Н.А. Мисліцька 39.5 КБ
Формування фізичної культури студентів вищих навчальних закладів у позааудиторний час Г.І. Матукова 39.4 КБ
Формування фізичної культури учнів 8 - 9 класів у процесі фізкультурно-спортивної роботи в позашкіль К.К. Жукотинський 58.0 КБ
Формування фізичної культури учнів початкової школи в умовах диференційованого навчання О.П. Аксьонова 72.4 КБ
Формування фонетико-орфоепічної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закл Н.Ф. Босак 37.4 КБ
Формування функціональних знань старшокласників з органічної хімії в загальноосвітніх навчальних зак П.В. Хоменко 31.7 КБ
Формування художніх і конструктивних умінь у майбутніх вихователів дошкільних закладів Н.М. Голота 29.2 КБ
Формування художньо-аналітичних умінь майбутніх учителів музики О.В. Плотницька 82.0 КБ
Формування художньо-графічних умінь і навичок майбутніх учителів початкових класів О.В. Саган 23.7 КБ
Формування художньо-графічних умінь майбутніх дизайнерів у процесі вивчення фахових дисциплін Г.Є. Максименко 98.4 КБ
Формування художньо-естетичних інтересів у дітей із затримкою психічного розвитку І.Б. Кузава 35.9 КБ
Формування художньо-естетичного досвіду майбутніх учителів хореографії Т.І. Сердюк 63.5 КБ
Формування художньо-естетичного смаку як професійної якості майбутнього вчителя В.Ф. Радкіна 35.7 КБ
Формування художньо-естетичної культури старших підлітків у процесі вивчення інформатики у загальноо В.З. Антонюк 40.0 КБ
Формування художньо-конструкторських знань і умінь старшокласників у процесі трудової підготовки В.М. Трофімчук 45.3 КБ
Формування художньо-конструкторських знань та вмінь старшокласників у процесі проектування і виготов В.В. Харитонова 55.3 КБ
Формування художньо-образного мислення молодших школярів на уроках музики Н.О. Батюк 32.1 КБ
Формування художньо-творчих умінь майбутніх учителів музики у процесі диригентсько-хорової підготовк І.В. Шинтяпіна 35.2 КБ
Формування художнього світогляду майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-історичних ди К.М. Васильковська 27.6 КБ
Формування художнього світогляду старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої шко О.В. Артюхова 33.3 КБ
Формування художнього смаку майбутнього вчителя музики у процесі професійної підготовки С.Ю. Гуров 107.5 КБ
Формування художньої культури підлітків у Центрах дитячої творчості С.Л. Кучер 37.0 КБ
Формування художньої культури учнів загальноосвітньої школи засобами мистецтва слова Н.Є. Миропольська 61.3 КБ
Формування ціннісних орієнтацій дев'ятикласників у процесі навчання правознавства І.О. Матвієнко 34.4 КБ
Формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки Н.Ю. Шемигон 48.8 КБ
Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів засобами сучасної фортепіанної музики Н.В. Свещинська 32.4 КБ
Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів В.В. Денисенко 29.3 КБ
Формування ціннісних орієнтацій молоді засобами аматорського театру Г.О. Єскіна 29.5 КБ
Формування ціннісних орієнтацій підлітків у галузі музичної культури в позашкільних навчальних закла Т.Ф. Фурсенко 41.0 КБ
Формування ціннісних орієнтацій підлітків у діяльності дитячого театру В.М. Шахрай 32.8 КБ
Формування ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах навчально-виховного процесу гімназії О.М. Рудіна 92.1 КБ
Формування ціннісних орієнтацій у старшокласників спеціалізованих класів економічного профілю О.Г. Набока 29.2 КБ
Формування ціннісного ставлення до власного здоров'я в дітей старшого дошкільного віку Т.К. Андрющенко 37.6 КБ
Формування ціннісного ставлення до навчання в учнів молодших класів школи-комплексу естетичного вихо С.М. Лупінович 34.7 КБ
Формування ціннісного ставлення майбутніх учителів до фізичної культури О.І. Смакула 31.0 КБ
Формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров'я О.І. Соколенко 35.1 КБ
Формування цінності самореалізації майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки Ю.А. Гришко 43.9 КБ
Формування читацької компетенції старшокласників у процесі вивчення зарубіжної літератури О.Н. Шкловська 39.2 КБ
Формування якостей господині у дівчат-підлітків у позакласній роботі І.В. Чеботарьова 36.2 КБ
Фостерна сім'я Великої Британії як соціально-педагогічне середовище підтримки особистості дитини О.О. Романовська 34.6 КБ
Фундаментальна підготовка бакалавра в технічному вузі: експертно-часова оцінка якості Н.В. Ладогубець 159.6 КБ
Функціональний підхід до вивчення категорії відмінка іменника в початкових класах С.Г. Дубовик 38.8 КБ
Функціонально-стилістичний підхід до вивчення сполучників і часток у загальноосвітній середній школі І.А. Нагрибельна 76.7 КБ
Художнє виховання учнів у початковій школі Франції В.Л. Полтавець 65.6 КБ
Художній розпис у змісті професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва Ю.А. Мохірєва 38.3 КБ
Художньо-естетичне виховання студентської молоді в цілісному педагогічному процесі університету Ю.А. Пастухова 44.9 КБ
Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору в професійній підготовці майбутніх учителів музик О.Д. Ляшенко 30.3 КБ
Церковнопарафіяльні школи в системі початкової освіти на Волині (друга половина ХІХ - 20-ті рр. ХХ с С.Б. Бричок 30.2 КБ
Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов Р.Ю. Мартинова 69.8 КБ
Цільовий компонент навчання іноземних мов у контексті розвитку змісту вітчизняної загальної середньо Т.В. Литньова 34.5 КБ
Шкільна політика в Галичині в контексті європейських освітніх реформ XIX століття І.А. Прокоп 37.2 КБ
Шляхи оптимізації викладання елементарної теорії музики студентам режисерських спеціалізацій К.І. Станіславська 36.5 КБ