Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Особливості взаємодії магнітного поля з масивними плавлено-текстурованими YBa2Cu3
Запропоновано декілька моделей, що описують розподіл магнітного поля, протікання та перерозподіл струму у ПТ високотемпературних надпровідників. Доведено, що важливим чинником у перерозподілі магнітного потоку під дією слабкої змінної компоненти магнітного поля є рух межі надпровідної фази.

Чисельний аналіз варіаційних задач міграції домішок в нестисливих потоках із домінуючою конвекцією - Ю.С. Козаревська
Запропоновано декілька моделей, що описують розподіл магнітного поля, протікання та перерозподіл струму у ПТ високотемпературних надпровідників. Доведено, що важливим чинником у перерозподілі магнітного потоку під дією слабкої змінної компоненти магнітного поля є рух межі надпровідної фази.

Педагогічні науки - Страница 23, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Формування відповідальності старшокласників у процесі факультативних занять гуманітарного профілю в Т.В. Шиян 33.9 КБ
Формування відповідальності як професійно-особистісної якості у майбутніх офіцерів-прикордонників Ю.О. Сичевський 57.7 КБ
Формування військово-професійних умінь у студентів вищих медичних навчальних закладів Ю.А. Юрченко 65.8 КБ
Формування вмінь вибору методів навчання в процесі загальнодидактичної підготовки майбутніх вчителів І.В. Колеснікова 41.0 КБ
Формування вмінь використовувати засоби інформаційних технологій у майбутній професійній діяльності О.М. Снігур 40.0 КБ
Формування вмінь іншомовного ділового спілкування майбутніх соціальних працівників у процесі професі О.Л. Канюк 42.5 КБ
Формування вмінь іншомовного професійного спілкування майбутніх офіцерів у вищих військових навчальн Тетяна Олександрівна Брик 47.3 КБ
Формування вмінь професійного спілкування англійською мовою у студентів факультету фізичного вихован Л.І. Морська 38.8 КБ
Формування вмінь розв'язувати прикладні задачі в процесі вивчення математики студентами аграрного ун Л.І. Новицька 59.4 КБ
Формування вмінь самостійної пізнавальної діяльності у студентів педагогічних факультетів засобами і Олексій Павлович Муковіз 114.7 КБ
Формування вмінь самостійної роботи у майбутніх інженерів засобами ігрових форм І.В. Хом'юк 38.5 КБ
Формування вмінь учнів початкової школи розв'язувати текстові задачі Вікторія Анатоліївна Мізюк 33.0 КБ
Формування вокально-слухових навичок майбутнього вчителя музики О.В. Маруфенко 33.2 КБ
Формування вокально-хорової майстерності в процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики Л.П. Лабінцева 30.8 КБ
Формування гендерної культури студентів вищих технічних навчальних закладів П.П. Терзі 71.1 КБ
Формування геометричних умінь старшокласників шкіл (класів) гуманітарного профілю С.В. Іванова 18.1 КБ
Формування готовності викладачів до виховної роботи зі студентською молоддю у методичній діяльності Л.В. Мороз 97.9 КБ
Формування готовності вчителів іноземної мови до творчої самореалізації в професійній діяльності в с І.О. Тяллева 69.4 КБ
Формування готовності до професійного іншомовного спілкування у майбутніх менеджерів зовнішньоеконом Н.В. Логутіна 31.3 КБ
Формування готовності до професійного саморозвитку майбутніх учителів початкових класів засобами про А.Н. Бистрюкова 79.1 КБ
Формування готовності до професійного саморозвитку у майбутнього педагога-музиканта П.В. Харченко 34.4 КБ
Формування готовності до професійної діяльності в майбутніх фахівців у вищих морських навчальних зак М.В. Кулакова 39.4 КБ
Формування готовності до професійної діяльності майбутніх офіцерів пожежної охорони О.В. Бикова 36.4 КБ
Формування готовності до професійної діяльності у майбутніх офіцерів-кінологів Державної прикордонно О.Д. Богданюк 40.5 КБ
Формування готовності до професійної творчої діяльності майбутніх перекладачів Оксана Володимирівна Шупта 56.4 КБ
Формування готовності до управлінської діяльності у майбутніх магістрів військово-соціального управл О.В. Бойко 43.3 КБ
Формування готовності керівників до програмно-цільового управління розвитком позашкільного навчально В.О. Войчук 57.2 КБ
Формування готовності майбутніх аграріїв до реалізації міжнародних фахових програм І.В. Ляшенко 47.6 КБ
Формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до виховання відповідальн Р.В. Кондратенко 51.1 КБ
Формування готовності майбутніх вчителів початкових класів до гуманістичного виховання учнів Д.І. Пащенко 56.7 КБ
Формування готовності майбутніх економістів до викладацької діяльності в процесі магістерської підго Т.П. Приходько 70.9 КБ
Формування готовності майбутніх економістів до проектування фахової діяльності Н.Г. Кошелева 46.4 КБ
Формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до виховної діяльності в професійно-технічних на О.А. Макаренко 37.1 КБ
Формування готовності майбутніх педагогів до професійного самовдосконалення Т.В. Шестакова 34.8 КБ
Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з громадськими дитячими та молодіжним Олег Васильович Лісовець 51.5 КБ
Формування готовності майбутніх учителів гуманітарного профілю до педагогічної комунікації І.М. Міщук 306.5 КБ
Формування готовності майбутніх учителів до прийняття рішень у педагогічній діяльності С.О. Доценко 45.9 КБ
Формування готовності майбутніх учителів до складання та розв'язування навчально-пізнавальних завдан Т.Ф. Бєльчева 60.3 КБ
Формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до виховної роботи в школі Л.В. Бродська 36.5 КБ
Формування готовності майбутніх учителів музики до інструментально-виконавської діяльності Л.В. Гусейнова 47.2 КБ
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів використовувати персональний комп'ютер як Р.В. Моцик 198.2 КБ
Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до проведення педагогічних досліджень Л.С. Коржова 37.2 КБ
Формування готовності майбутніх учителів-словесників до диференційованого навчання молодших підліткі С.Г. Чиж 60.1 КБ
Формування готовності майбутніх фахівців банківської справи до аналітичної діяльності засобами модел Г.О. Савченко 37.6 КБ
Формування готовності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до впровадження технології сп Л.В. Безкоровайна 1.11 МБ
Формування готовності майбутнього вчителя до діяльності в умовах тимчасового виховного середовища А.Ф. Шевченко 48.5 КБ
Формування готовності майбутнього вчителя до комунікації з молодшими школярами засобами образотворчо О.С. Макарова 133.7 КБ
Формування готовності майбутнього вчителя до оцінювання навчальних досягнень молодших школярів Т.В. Бережинська 66.1 КБ
Формування готовності майбутнього вчителя до педагогічного управління колективною навчально-пізнавал О.М. Серняк 51.7 КБ
Формування готовності майбутнього вчителя математики до забезпечення наступності навчання у загально К.М. Гнезділова 46.5 КБ
Формування готовності майбутнього вчителя музики до інструментально-виконавської діяльності на основ М.П. Назаренко 61.9 КБ
Формування готовності майбутнього вчителя фізики до використання освітніх технологій у професійній д І.В. Манькусь 45.4 КБ
Формування готовності музиканта-педагога до інновацій у професійній діяльності Л.М. Шевченко 29.1 КБ
Формування готовності педагогічних працівників до комплексної оцінки дидактичного процесу в системі П.І. Матвієнко 26.7 КБ
Формування готовності старшокласників до вибору професії у сфері менеджменту Н.М. Ковальська 35.8 КБ
Формування готовності старшокласників до професійного самовизначення у сфері технічної діяльності в В.В. Мачуський 25.5 КБ
Формування готовності старшокласників до свідомого вибору майбутньої професії типу "людина - техніка Л.Б. Куліненко 42.0 КБ
Формування готовності старшокласників до фермерської праці у навчально-виховному процесі сільської ш А.О. Кучерявий 85.9 КБ
Формування готовності студентів біологічних факультетів до виховання у підлітків культури міжстатеви О.Я. Рибалка 34.9 КБ
Формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до діалогічного навчання Володимир Віталійович Морозов 26.2 КБ
Формування готовності студентів вищих педагогічних закладів до іншомовного спілкування Л.П. Гапоненко 28.4 КБ
Формування готовності студентів вузів культури до роботи з дитячим духовим оркестром Я.В. Сверлюк 20.6 КБ
Формування готовності студентів медичних коледжів до комунікативної взаємодії у професійній діяльнос С.Д. Поплавська 42.6 КБ
Формування готовності студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів до кр О.В. Бондаренко 116.4 КБ
Формування готовності студентів психолого-педагогічних факультетів до науково-дослідної діяльності Л.Ю. Султанова 37.4 КБ
Формування готовності студентів факультету міжнародних відносин до творчої професійної діяльності К.І. Долгош 101.0 КБ
Формування готовності студентської молоді до створення сім'ї А.П. Карасевич 59.5 КБ
Формування готовності у майбутніх учителів трудового навчання до використання інформаційних технолог О.М. Торубара 81.3 КБ
Формування готовності учнів музичних шкіл до творчої діяльності А.М. Король 27.1 КБ
Формування граматико-стилістичних умінь в учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення (Т Ю.В. Коломієць 70.8 КБ
Формування граматичної компетенції у майбутніх викладачів французької мови з комп'ютерною підпримкою Діана Андріївна Руснак 65.1 КБ
Формування графічних понять в учнів 8 - 9 класів на уроках креслення (методичний аспект) Л.О. Гриценко 35.2 КБ
Формування графічної культури у майбутніх учителів трудового навчання України та Російської Федераці П.Г. Буянов 31.6 КБ
Формування громадянських цінностей старшокласників у загальноосвітніх навчальних закладах Л.В. Корінна 56.6 КБ
Формування громадянських якостей старшокласників у навчально-виховному процесі загальноосвітньої шко М.В. Рудь 27.6 КБ
Формування громадянського самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів у позанавчал І.Д. Сахневич 55.5 КБ
Формування громадянської відповідальності старшокласників у процесі вивчення предметів гуманітарного О.М. Міщеня 46.4 КБ
Формування громадянської зрілості в майбутніх учителів Т.П. Мироненко 83.3 КБ
Формування громадянської компетентності майбутніх учителів предметів гуманітарного циклу Микола Васильович Михайліченко 44.9 КБ
Формування громадянської позиції майбутніх економістів у навчально-виховному процесі університету К.Г. Чернишова 49.2 КБ
Формування громадянської позиції підлітків у молодіжних організаціях Н.І. Корпач 33.0 КБ
Формування громадянської позиції учнів у навчально-виховному процесі педагогічного ліцею Н.П. Нікітіна 99.7 КБ
Формування громадянської свідомості майбутніх учителів у процесі професійної підготовки В.І. Плахтєєва 34.2 КБ
Формування громадянської спрямованості старшокласників у виховному процесі загальноосвітніх навчальн Ю.І. Завалевський 4.2 КБ
Формування громадянськості студентів вищих аграрних навчальних закладів І.В. Сопівник 52.0 КБ
Формування громадянськості у дітей старшого підліткового віку з девіантною поведінкою Т.Є. Мальцева 36.5 КБ
Формування громадянськості у студентів вищих навчальних закладів України у другій половині XIX - на О.А. Рацул 32.9 КБ
Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій старшокласників у процесі вивчення іноземної мови О.А. Ціхоцька 40.6 КБ
Формування гуманістичних ціннісних орієнтацій у студентів вузів культури (на матеріалі кобзарського О.П. Гданська 16.6 КБ
Формування гуманістичних цінностей майбутніх учителів зарубіжної літератури в процесі фахової підгот Д.С. Мацько 30.6 КБ
Формування гуманістичних цінностей підлітків у позашкільних навчальних закладах туристсько-краєзнавч В.В. Лопатинська 37.5 КБ
Формування гуманістичних цінностей студентів культурно-мистецьких спеціальностей у процесі навчання В.В. Ципко 376.8 КБ
Формування гуманістичних цінностей у майбутніх вчителів В.Г. Кузнецова 35.4 КБ
Формування гуманістичних цінностей у студентів аграрних вищих навчальних закладів у позааудиторній д О.М. Тепла 46.6 КБ
Формування гуманістичного ідеалу старшокласників у позанавчальній діяльності А.П. Вірковський 31.4 КБ
Формування гуманістичної спрямованості майбутніх агрономів в процесі вивчення соціогуманітарних дисц Н.В. Нерух 52.0 КБ
Формування гуманістичної спрямованості майбутніх менеджерів-економістів у процесі професійної підгот Марина Вікторівна Опольська 59.7 КБ
Формування гуманістичної спрямованості майбутніх учителів початкових класів у процесі професійної пі А.Ш. Кудусова 33.1 КБ
Формування гуманних взаємин у дитячих хорових колективах Л.І. Сверлюк 38.3 КБ
Формування дидактичних комплексів у професійно-технічних училищах електро- і поштового зв'язку (інте Б.Т. Камінський 1.7 КБ
Формування дидактичної культури майбутнього вчителя В.Й. Гриньов 55.9 КБ
Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів О.А. Кучерява 35.2 КБ
Формування діалогічних умінь у дітей старшого дошкільного віку в іграх за сюжетами художніх творів В.В. Любашина 32.7 КБ
Формування дозвіллєвої культури молодших школярів засобами дитячого фольклору (на матеріалі Західног Т.І. Черніговець 35.8 КБ
Формування досвіду музично-виконавської діяльності у студентів вузів культури О.В. Хлєбнікова 30.4 КБ
Формування досвіду самостійної діяльності студентів вищої сільськогосподарської школи Л.Л. Головко 23.0 КБ
Формування досвіду спілкування у дошкільників з церебральним паралічем Л.О. Ханзерук 217.0 КБ
Формування досвіду сприйняття поліфонії у майбутніх учителів музики М.І. Сибірякова-Хіхловська 56.1 КБ
Формування дослідницьких умінь з дисциплін природничо-математичного циклу в студентів агротехнічного Н.М. Гловин 30.7 КБ
Формування дослідницьких умінь керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядиплом В.Г. Базелюк 47.6 КБ
Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів географії у процесі професійної підготовки О.Л. Миргородська 212.4 КБ
Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів музики у вищих педагогічних закладах освіти М.І. Фалько 40.7 КБ
Формування дослідницьких умінь у майбутніх учителів трудового навчання О.В. Рогозіна 30.4 КБ
Формування дослідницьких умінь школярів у процесі розв'язування математичних задач з параметрами А.Ю. Карлащук 37.4 КБ
Формування духовних потреб молодших школярів у сім'ї Г.Г. Авдіянц 31.5 КБ