Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Педагогічні науки - Страница 1, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Екологічні особливості формування підстилкової мезофауни у природних лісах південного Лісостепу Полт - Олександр Сергійович Комаров


Двокільцевий динамічно настроюваний гравіметр авіаційної гравіметричної системи - І.В. Коробійчук
Дисертації, автореферати » Педагогічні науки

Педагогічні науки - Страница 1, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Адаптація дітей-сиріт молодшого дошкільного віку до умов дитячого будинку засобами музично-театральн С.П. Нечай 138.4 КБ
Адаптація студентів педагогічних училищ до нових умов життєдіяльності Л.В. Зданевич 38.6 КБ
Адаптація учнів професійно-технічного училища до умов ринкової економіки засобами педагогічного мене Н.П. Шапошнікова 29.8 КБ
Адаптивне управління навчальним процесом в умовах загальноосвітнього комплексу Г.А. Полякова 39.2 КБ
Адаптивне управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарн О.М. Ельбрехт 50.6 КБ
Акмеологічний підхід у теорії й практиці вищої педагогічної освіти України, Білорусі, Росії (порівня В.М. Вакуленко 324.7 КБ
Акмеологічні засади професійно-педагогічної самореалізації майбутнього вчителя Людмила Сергіївна Рибалко 111.8 КБ
Аксіологічні засади педагогічного процесу в сучасних загальноосвітніх навчальних закладах Н.О. Ткачова 69.7 КБ
Аксіологічні засади ставлення школярів до природи у вітчизняній педагогічній теорії та практиці (кін О.О. Барліт 40.7 КБ
Аксіологічні засади формування екологічної культури студентів вищих технічних навчальних закладів Г.Г. Глухова 47.0 КБ
Аксіологічні основи формування загальної культури студентів вищих технічних навчальних закладів О.В. Картавих 28.4 КБ
Активізація вживання префіксальних дієслів і розуміння їх семантики дітьми старшого дошкільного віку Н.А. Лопатинська 38.1 КБ
Активізація корекційно-виховної роботи в допоміжній школі засобами рухливих ігор В.І. Грицюк 20.1 КБ
Активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів біології у процесі навчання інформа О.А. Фурман 81.8 КБ
Активізація навчально-пізнавальної діяльності старшокласників у процесі вивчення властивостей тверди І.В. Корсун 85.0 КБ
Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів коледжів у процесі навчання математичних дис М.Л. Бакланова 46.4 КБ
Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів 7 - 9 класів у процесі вивчення геометрії з вико Т.Л. Архіпова 36.7 КБ
Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп`ютерної техніки (на матеріалі викл В.Е. Краснопольський 24.5 КБ
Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на основі систем штучного інтелекту при навчанні І.С. Іваськів 30.2 КБ
Активізація навчальної діяльності молодших школярів у процесі використання дидактичних ігор В.А. Крутій 32.9 КБ
Активізація навчальної діяльності студентів на заняттях з креслення засобами графічних завдань І.С. Голіяд 31.5 КБ
Активізація пізнавальної діяльності студентів в умовах дистанційного навчання О.В. Собаєва 28.1 КБ
Активізація пізнавальної діяльності студентів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації у І.І. Засядько 56.0 КБ
Активізація пізнавальної діяльності студентів при вивченні чисельних методів у об'єктно-орієнтованій С.О. Семеріков 58.0 КБ
Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки О.Є. Олексюк 36.7 КБ
Активізація пізнавальної діяльності учнів 5 - 6 класів у процесі вивчення лексики й фразеології укра Т.В. Форостюк 27.4 КБ
Активізація пізнавальної діяльності учнів 5 - 7 класів у процесі самостійної роботи на уроках трудов О.В. Ващук 29.5 КБ
Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електрод А.М. Сільвейстр 32.5 КБ
Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи в процесі розв'язування математичних задач Л.С. Межейнікова 38.6 КБ
Активізація пізнавальної діяльності учнів основної школи у позакласній роботі з біології Н.Б. Грицай 31.7 КБ
Активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових О.О. Деркач 29.1 КБ
Актуальні проблеми реформування загальної середньої освіти в КНР Уюнтена 25.7 КБ
Алгоритмічний підхід у навчанні майбутніх інженерів-гірників вищих технічних навчальних закладів О.О. Русанова 37.1 КБ
Андрагогічний підхід до професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю В.М. Буренко 44.1 КБ
Антропологізм як чинник гуманізації освіти (теоретико-концептуальні основи) І.П. Аносов 78.7 КБ
Артистичне виховання особистості в системі освіти Франції Л.І. Зязюн 42.5 КБ
Аудіовізуальні мистецтва в системі професійної мовної підготовки майбутнього фахівця у сфері міжнаро Л.В. Волошинова 39.3 КБ
Багаторівнева підготовка інженерно-педагогічних кадрів для професійно-технічних навчальних закладів А.Ю. Джантіміров 61.1 КБ
Безпека життєдіяльності людини в педагогічній спадщині українських просвітителів (кінця ХІХ - початк Н.В. Герман 32.5 КБ
Благодійно-просвітницька діяльність сім'ї Романових у Криму в другій половині ХІХ на початку ХХ стол Г.Л. Круль 46.4 КБ
Валеологічна підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти Т.В. Книш 28.4 КБ
Валеологічна підготовка майбутніх фахівців з фізичної реабілітації у вищому педагогічному навчальном О.І. Міхеєнко 31.2 КБ
Валеологічне виховання старших підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного Т.Г. Шаповалова 67.7 КБ
Варіативність організаційних форм навчальної діяльності учнів 6 - 7-річного віку М.В. Матішак 33.7 КБ
Взаємодія вищих професійних училищ та органів внутрішніх справ у правовому вихованні учнів Ю.Р. Сурмяк 86.7 КБ
Взаємодія вокального і методичного компонентів у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя Л.М. Василенко 49.8 КБ
Взаємодія школи та соціального середовища у вихованні учнів колежів і ліцеїв Франції Т.Г. Харченко 30.0 КБ
Взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності учнів основної школи в процесі підготовки та ст В.І. Статівка 79.9 КБ
Взаємозв'язки принципів науковості та наочності в умовах кредитно-модульної системи навчання квантов О.М. Трифонова 77.9 КБ
Взаємозв'язок розумової і естетичної діяльності в навчально-виховному процесі школи I ступеня Т.М. Кривошея 41.2 КБ
Взаємозв'язок соціально-психологічних та дидактичних умов групової навчальної діяльності студентів М.В. Артюшина 85.7 КБ
Взаємозв'язок у розвитку усного і писемного мовлення молодших школярів В.І. Бадер 104.7 КБ
Вивчення алгебри і початків аналізу в професійно-технічних училищах в умовах впровадження освітнього О.Є. Волянська 19.8 КБ
Вивчення властивостей твердих тіл у загальноосвітніх навчальних закладах на основі інтегративно-пред В.І. Хитрук 79.0 КБ
Вивчення елементів статистики в контексті міжпредметних зв'язків шкільних курсів математики і фізики Т.І. Війчук 56.6 КБ
Вивчення ліричних творів на уроках української літератури у взаємозв'язку із зарубіжною (9 - 11 клас Л.Г. Бондаренко 27.3 КБ
Вивчення наближених обчислень в основній школі В.М. Кліндухова 48.6 КБ
Вивчення оглядових тем української літератури в старших класах середніх загальноосвітніх навчальних Н.І. Савчук 91.0 КБ
Вивчення педагогіки у вищих навчальних духовних закладах України (поч. XIX ст. - 20-і рр. XX ст.) В.В. Фазан 44.8 КБ
Вивчення творчості класиків української і зарубіжної літератури у школах Закарпаття (друга половина Л.В. Маляр 35.9 КБ
Вивчення творчості українських письменників ХІХ - початку ХХ століття як засіб формування християнсь В.М. Варенко 50.3 КБ
Вивчення української літератури у взаємозв'язках із зарубіжною в 5 - 11 класах загальноосвітньої шко В.В. Снєгірьова 30.6 КБ
Вивчення фольклорних джерел творчості українських письменників на уроках української літератури в 10 Наталія Михайлівна Логвіненко 76.7 КБ
Визначення освітнього рейтингу курсантів вищих військових навчальних закладів в умовах модульної сис А.І. Комишан 53.6 КБ
Використання автоматичних пристроїв і функціональних вузлів ЕОТ у системі шкільного фізичного експер Н.В. Федішова 24.3 КБ
Використання логічних схем-конспектів як засіб підвищення ефективності вивчення зарубіжної літератур Т.П. Матюшкіна 25.8 КБ
Використання пізнавальних завдань випереджаючого характеру в процесі навчання дітей 6-річного віку Н.М. Голуб 40.5 КБ
Використання системи дидактичних засобів в умовах диференційованого навчання фізики Т.М. Засєкіна 54.0 КБ
Використання спадщини Ф.І.Буслаєва, К.Д.Ушинського та І.І.Срезнєвського у фаховій підготовці майбутн Ірина Миколаївна Бакаленко 30.6 КБ
Використання спадщини харківських наукових фізичних шкіл у професійній підготовці майбутніх фізиків А.В. Таньшина 71.8 КБ
Використання тестових завдань для навчання студентів мовних спеціальностей граматично правильного яп В.В. Голубець 37.0 КБ
Використання фрагментів художніх відеофільмів для навчання студентів мовних спеціальностей соціокуль Т.О. Яхнюк 30.2 КБ
Виникнення і розвиток в Україні спеціальних шкіл для глухонімих у другій половині ХІХ - початку ХХ с В.М. Шевченко 34.2 КБ
Висвітлення зарубіжного педагогічного досвіду в творчій спадщині К.Д.Ушинського Ю.М. Корнейко 36.1 КБ
Виховання безпритульних дітей в Україні 20-х років ХХ століття В.Є. Виноградова-Бондаренко 35.8 КБ
Виховання в сім'ї моральних якостей дітей молодшого шкільного віку засобами природи у Великій Британ С.С. Червонецька 51.9 КБ
Виховання в учнів 5-7 класів позитивного ставлення до занять фізичною культурою Євгеній Володимирович Столітенко 32.6 КБ
Виховання в учнів 8 - 9 класів здорового способу життя В.Ю. Кузьменко 60.2 КБ
Виховання в учнів молодших класів гуманних якостей в процесі вивчення предметів гуманітарного циклу І.М. Тадєєва 33.7 КБ
Виховання в учнів початкових класів гуманістичних цінностей у позаурочній діяльності О.М. Лавроненко 100.2 КБ
Виховання відповідальної поведінки в учнів 7 - 8-х класів загальноосвітньої школи Т.Ю. Куниця 50.0 КБ
Виховання відповідальної поведінки у дітей старшого дошкільного віку Т.С. Фасолько 20.9 КБ
Виховання відповідальності у дітей шестирічного віку у взаємодії сім'ї та школи Н.В. Стаднік 54.9 КБ
Виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів у процесі роботи над музичним образом О.Д. Чурікова-Кушнір 27.7 КБ
Виховання вольових якостей в учнів середнього шкільного віку в процесі занять фізичною культурою А.О. Артюшенко 92.2 КБ
Виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів В.В. Зонь 31.0 КБ
Виховання впевненості в собі у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку М.Є. Мішечкіна 79.8 КБ
Виховання готовності учнів допоміжної школи до праці в системі професійно-трудового навчання К.В. Рейда 37.5 КБ
Виховання громадянської самосвідомості страшокласників засобами символіки народного мистецтва Україн О.О. Красовська 24.3 КБ
Виховання громадянськості студентів засобами самоврядування у вищих навчальних закладах Канади І.В. Василенко 60.8 КБ
Виховання гуманізму в студентів вищих технічних навчальних закладів у процесі вивчення предметів гум Ж.С. Свиренко 45.2 КБ
Виховання гуманістично спрямованої особистості підлітка у позаурочний час О.М. Лисенко 48.8 КБ
Виховання гуманістичного ідеалу старших підлітків у позакласній діяльності К.Г. Дорошенко 49.2 КБ
Виховання гуманних якостей учнів основної школи у процесі занять фізичною культурою С.В. Гуменюк 58.0 КБ
Виховання гуманності у майбутніх соціальних працівників в умовах професійної підготовки Н.В. Клименюк 30.4 КБ
Виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки О.Я. Андрійчук 53.0 КБ
Виховання дітей-безпритульників на Полтавщині в 20-30-і рр. ХХ ст. О.Ю. Ільченко 42.6 КБ
Виховання доброчесності в учнів 7 - 9 класів загальноосвітньої школи засобими нової української літе О.А. Степанова 31.1 КБ
Виховання дошкільників засобами етнопедагогіки у кримськотатарських сім'ях З.І. Мустафаєва 68.2 КБ
Виховання духовних цінностей дітей і молоді у творчій спадщині Івана Огієнка І.О. Кучинська 30.7 КБ
Виховання духовних цінностей у студентської молоді в полікультурному просторі В.О. Долженко 32.0 КБ
Виховання духовно-моральних цінностей у студентів з обмеженими фізичними можливостями О.С. Хорошайло 34.2 КБ
Виховання духовності особистості вчителя в теорії і практиці вітчизняної педагогіки (кінець XIX - по С.Я. Черніков 34.4 КБ
Виховання духовності страшокласників засобами молодіжної музичної субкультури Н.В. Долгая 44.7 КБ
Виховання духовності у підлітків в сучасній українській сім'ї і школі Катерина Олександрівна Журба 19.4 КБ
Виховання емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей старшого дошкільного віку В.В. Маршицька 70.1 КБ
Виховання естетичного смаку в студентів вищих навчальних закладів МВС України засобами іноземних мов В.Л. Вертегел 161.5 КБ
Виховання естетичного ставлення старшокласників до творів мистецтва української діаспори С.М. Замашна 34.2 КБ
Виховання естетичної культури старшокласників (на матеріалі творів світового мистецтва) Л.М. Михайлова 51.3 КБ
Виховання життєвих перспектив старшокласників у позанавчальній діяльності О.Л. Чуланова 38.2 КБ
Виховання культури взаємин батьків і дітей молодшого шкільного віку в сім'ї і школі І.Л. Сіданіч 31.1 КБ
Виховання культури вчинку у студентської молоді у позааудиторній роботі вищого навчального закладу А.С. Ушаков 336.1 КБ
Виховання культури людських взаємин в учнів 5 - 8-х класів у процесі вивчення художньої літератури В.С. Черній 33.1 КБ
Виховання культури міжетнічних відносин старшокласників у позаурочній діяльності Галина Анатоліївна Назаренко 77.1 КБ
Виховання культури праці молодших школярів у процесі навчальної трудової діяльності Н.В. Дупак 72.8 КБ