Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Концентраційні фазові переходи в полікристалічних твердих розчинах вісмут - сурма - Г.А. Дроздова
Вперше в твердих розчинах Bi-Sb на залежностях властивостей від складу в інтервалі концентрацій спостережено аномальне зростання електропровідності, магнітоопору, рухливості носіїв заряду, коефіцієнта поглинання ультразвуку та параметра кристалічної гратки, зменшення величини коефіцієнта Зеєбека, ширини дифракційних ліній, поздовжньої швидкості ультразвуку та критичного магнітного поля. Виявлені концентраційні аномалії властивостей розглянуто, як прояв критичних явищ, які супроводжують електронний фазовий перехід у безщілинний стан (БЩС). Висловлено припущення, що перехід у БЩС супроводжується процесами упорядкування домішкових атомів сурми. Вперше для твердих розчинів на ізотермах механічних, акустичних, електрофізичних, гальваномагнітних і термоелектричних властивостей спостережено аномалії, наявність яких пов'язується з концентраційними фазовими переходами перколяційного типу, які супроводжують перехід від розбавлених до концентрованих твердих розчинів.

Радіогенні цитогенетичні ефекти у учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС - Е.А. Дьоміна
Вперше в твердих розчинах Bi-Sb на залежностях властивостей від складу в інтервалі концентрацій спостережено аномальне зростання електропровідності, магнітоопору, рухливості носіїв заряду, коефіцієнта поглинання ультразвуку та параметра кристалічної гратки, зменшення величини коефіцієнта Зеєбека, ширини дифракційних ліній, поздовжньої швидкості ультразвуку та критичного магнітного поля. Виявлені концентраційні аномалії властивостей розглянуто, як прояв критичних явищ, які супроводжують електронний фазовий перехід у безщілинний стан (БЩС). Висловлено припущення, що перехід у БЩС супроводжується процесами упорядкування домішкових атомів сурми. Вперше для твердих розчинів на ізотермах механічних, акустичних, електрофізичних, гальваномагнітних і термоелектричних властивостей спостережено аномалії, наявність яких пов'язується з концентраційними фазовими переходами перколяційного типу, які супроводжують перехід від розбавлених до концентрованих твердих розчинів.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Договір факторингу Я.О. Чапічадзе 17.7 КБ
Договір фінансового лізингу І.Є. Якубівський 24.6 КБ
Договір щодо оплатного надання медичних послуг О.І. Смотров 26.1 КБ
Договірна матеріальна відповідальність працівників за трудовим правом В.В. Яковлєв 35.7 КБ
Договірне регулювання відносин подружжя В.К. Антошкіна 27.8 КБ
Договірне регулювання за трудовим правом України З.Я. Козак 22.0 КБ
Договірне регулювання пенсійного забезпечення в Україні Г.В. Татаренко 32.4 КБ
Договірні правовідносини членів сім'ї Г.М. Ахмач 34.1 КБ
Договірні форми реалізації соціально-економічних прав та інтересів працівників в Україні Л.О. Золотухіна 28.8 КБ
Договори в сфері реалізації майнових прав на музичний твір Олена Вячеславівна Жилінкова 35.2 КБ
Договори валютного дилінгу в цивільному праві України П.С. Матвєєв 32.5 КБ
Договори на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт М.М. Великанова 41.8 КБ
Договори на виконання підрядних робіт за державним замовленням І.І. Банасевич 32.3 КБ
Договори перевезення вантажів автомобільним транспортом Л.Я. Свистун 29.7 КБ
Договори про надання правових послуг В.М. Богославець 28.9 КБ
Договори франчайзингу Г.В. Цірат 28.6 КБ
Додаткові покарання та особливості їх призначення Н.В. Марченко 37.1 КБ
Дозвільна система в Україні О.В. Харитонов 34.8 КБ
Дозвільне провадження в адміністративному процесі С.В. Лихачов 24.7 КБ
Докази у провадженні в справах про порушення митних правил Д.В. Приймаченко 36.8 КБ
Доказові презумпції в цивільному судочинстві В.П. Феннич 37.1 КБ
Доказування в адміністративних справах, пов'язаних з виборчим процесом В.В. Гордєєв 30.7 КБ
Доказування в господарському процесі В.В. Бабенко 30.6 КБ
Доказування в господарському судочинстві Л.М. Ніколенко 29.8 КБ
Доказування і докази у справах про адміністративні правопорушення посадових осіб О.М. Круглов 25.9 КБ
Доказування та докази в господарському процесі України Т.В. Степанова 35.4 КБ
Доказування у правозастосовчій діяльності: загальнотеоретичні питання Д.О. Бочаров 34.1 КБ
Доказування як метод пізнання в процесі розслідування злочинів Л.А. Кірмач 29.5 КБ
Доктрина прав людини в романо-германській правовій системі В.Ю. Васецький 33.5 КБ
Документи як процесуальні джерела доказів у кримінальному судочинстві А.П. Запотоцький 31.9 КБ
Достатність доказів у кримінальному процесі України М.В. Дєєв 26.6 КБ
Доступність права: теоретико-правові проблеми І.М. Жаровська 30.8 КБ
Доступність правосуддя та гарантії його реалізації О.М. Овчаренко 32.8 КБ
Досудове провадження у кримінальних справах щодо окремих службових осіб, які обіймають особливо відп І.В. Бабій 39.8 КБ
Досудове слідство в Україні: становлення та перспективи розвитку О.А. Солдатенко 30.3 КБ
Дотримання принципів територіальної цілісності та непорушності кордонів у міжнародному праві Т.С. Цимбрівський 28.5 КБ
Дуалізм природного і позитивного права як синтез цілей правової системи Н.В. Мамченко 33.5 КБ
Еволюція державної влади в сучасній Україні (теоретико-правове дослідження) Раїса Миколаївна Мінченко 63.1 КБ
Еволюція західноєвропейського приватного права (історико-правовий аспект) В.В. Шабуніна 40.5 КБ
Еволюція структури й змісту права користування морем: теорія та практика О.М. Шемякін 58.9 КБ
Еволюція судової системи і судочинства на українських землях Великого князівства Литовського С.Г. Ковальова 33.7 КБ
Еколого-правове регулювання карантину рослин В.В. Курзова 39.0 КБ
Еколого-правове регулювання лісокористування в Україні С.М. Шершун 32.7 КБ
Еколого-правове регулювання раціонального використання об'єктів тваринного світу Л.Д. Нечипорук 35.7 КБ
Еколого-правове регулювання спеціального використання дикої фауни П.В. Тихий 31.6 КБ
Економіко-кримінологічна теорія детінізація економіки В.М. Попович 59.2 КБ
Економіко-правовий механізм забезпечення екологічної безпеки сільськогосподарської продукції С.М. Романко 34.4 КБ
Економічна культура юриста: правовий аспект О.Д. Несімко 37.6 КБ
Економічні і соціальні права людини: європейські стандарти та їх впровадження в юридичну практику Ук С.О. Верланов 30.8 КБ
Економічні права та свободи людини і громадянина в Україні Ю.М. Фролов 27.2 КБ
Економічні функції сучасної держави: природа, зміст, тенденції розвитку в Україні О.Г. Варич 34.4 КБ
Експерт у проведженні у справах про адміністративні правопорушення А.В. Іванов 38.5 КБ
Експертиза в митній справі: організаційно-правовий аспект Г.Л. Карпенко 27.0 КБ
Експертиза в цивільному процесі України С.С. Бичкова 30.4 КБ
Експертиза при провадженні справ про порушення митних правил та контрабанду Л. В. Калаянова 25.5 КБ
Експертна профілактика: становлення та перспективи розвитку Д.П. Гуріна 28.8 КБ
Експертні помилки: сутність, генезис, шляхи подолання В.М. Абрамова 31.8 КБ
Екстрадиція в правовій системі України: основні кримінально-правові аспекти М.П. Свистуленко 32.3 КБ
Екстрадиція як інститут кримінально-процесуального права України В.С. Березняк 57.8 КБ
Емоційний стан особи, яка вчинила злочин, за кримінальним законодавством України Л.І. Шеховцова 31.8 КБ
Емфітевзис у римському праві та його рецепція у праві України В.В. Гутьєва 31.4 КБ
Естетична культура юриста: філософсько-правовий аспект А.С. Романова 40.4 КБ
Етичні основи діяльності адвоката-захисника Н.М. Таварткіладзе 30.2 КБ
Етичні основи діяльності слідчого Л.М. Гуртієва 42.5 КБ
Етносоціокультурні чинники формування національної правосвідомості (на прикладі судової системи Запо Д.В. Андреєв 31.0 КБ
Ефективність дії норм міжнародного гуманітарного права в їх еволюційному розвитку В.І. Дяченко 27.9 КБ
Ефективність міжнародно-правових засобів забезпечення реалізації Конвенції про захист прав і основни Л.В. Пастухова 27.8 КБ
Ефективність норм кримінального права України у запобіганні злочинам І.О. Рощина 32.1 КБ
Європейська модель конституційної юстиції: теоретико-правові проблеми становлення та розвитку І.Г. Алєксєєнко 28.7 КБ
Європейська система безпеки: міжнародно-правові аспекти становлення і розвитку О.А. Делінський 36.4 КБ
Європейська соціальна хартія (переглянута) і трудове законодавство України: питання адаптації М.М. Феськов 27.1 КБ
Європейська соціальна хартія: регіональний міжнародно-правовий механізм захисту соціальних та економ Н.С. Сидоренко 28.2 КБ
Європейське право у галузі оподаткування (загальнотеоретичні та історико-правові аспекти) В.М. Слепець 31.3 КБ
Європейське право як феномен духовно-практичного освоєння дійсності В.М. Ляшенко 17.5 КБ
Європейський правовий гуманізм як чинник реформування кримінально-процесуального права України С.Г. Пепеляєв 31.8 КБ
Європейський союз: правова природа об'єднання Х.С. Якименко 38.4 КБ
Європейські механізми боротьби із торгівлею людьми О.В. Святун 32.2 КБ
Європейські міждержавні правові системи: загальнотеоретична характеристика Л.А. Луць 44.4 КБ
Європейські принципи адміністративного права та їх запровадження в законодавстві України А.А. Пухтецька 36.8 КБ
Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин працівників органів внутрішніх справ Л.В. Могілевський 29.1 КБ
Єдність і диференціація правового регулювання трудових відносин робочого часу, часу відпочинку і зар В.Я. Бурак 17.9 КБ
Єфремівська Кормча - джерело права Київської Русі (кінець XI - початок XII ст.) Ю.В. Цвєткова 24.1 КБ
Жертва шахрайства: віктимологічне дослідження К.Л. Попов 32.8 КБ
Жінка як суб'єкт кримінальної відповідальності В.О. Меркулова 49.9 КБ
Жіноча злочинність в Україні (кримінально-правові та кримінологічні проблеми) В.В. Федусик 35.0 КБ
Забезпечення адвокатурою конституційного права обвинуваченого на захист у кримінальному процесі Укра А.М. Бірюкова 37.1 КБ
Забезпечення безпеки праці як умови трудового договору Л.П. Амелічева 36.6 КБ
Забезпечення виборчих прав громадян України та діяльність міліції у цій сфері Л.В. Гудзь 46.5 КБ
Забезпечення виконання господарських договорів з реалізації продукції О.О. Герасименко 31.6 КБ
Забезпечення виконання господарських зобов'язань у сфері банківського кредитування С.М. Андросов 34.6 КБ
Забезпечення державою конституційного права людини і громадянина на підприємницьку діяльність С.В. Різник 40.4 КБ
Забезпечення екологічної безпеки адміністративно-правовими заходами, які застосовуються міліцією О.М. Хіміч 28.8 КБ
Забезпечення законності в діяльності митних органів О.М. Тараненко 29.8 КБ
Забезпечення законності застосування заходів адміністративного примусу, не пов'язаних з відповідальн Р.С. Мельник 28.8 КБ
Забезпечення застосування колізійної норми: кваліфікація, зворотне відсилання, обхід закону в міжнар В.В. Балдинюк 34.0 КБ
Забезпечення конституційних прав особи в досудовому провадженні по кримінальних справах Д.Є. Кутоманов 46.7 КБ
Забезпечення конституційно-правового статусу людини і громадянина в Україні Т.А. Француз-Яковець 26.7 КБ
Забезпечення кримінально-процесуального статусу особи, засудженої судами України до позбавлення волі Н.О. Бородовська 31.2 КБ
Забезпечення обвинуваченому права на захист у кримінальному процесі Федеративної Республіки Німеччин А.В. Молдован 33.5 КБ
Забезпечення охорони банківської таємниці у кримінальному процесі України А.О. Шаповалова 42.9 КБ
Забезпечення податковою міліцією законності у сфері оподаткування: організаційно-правові аспекти пов А.А. Козіна 34.5 КБ
Забезпечення прав і свобод громадян при здійсненні митних процедур (організаційно-правові аспекти) Л.М. Давиденко 37.3 КБ
Забезпечення прав і свобод людини органами внутрішніх справ: організаційно-правові засади О.В. Негодченко 57.1 КБ
Забезпечення прав та законних інтересів особи, яку затримано за підозрою у вчиненні злочину О.С. Мазур 40.0 КБ
Забезпечення прав та законних інтересів суб'єктів кримінального судочинства у досудових стадіях в Ук В.А. Савченко 29.7 КБ
Забезпечення прав, свобод та реалізації обов'язків громадян в умовах надзвичайних адміністративно-пр С.О. Магда 44.1 КБ
Забезпечення права обвинуваченого на захист у системі кримінального судочинства Н.П. Черняк 37.9 КБ
Забезпечення соціальної та трудової реабілітації осіб, звільнених з місць позбавлення волі О.М. Неживець 35.8 КБ
Завдаток як спосіб забезпечення зобов'язань Г.В. Макаренко 31.4 КБ
Загальна аварія (цивілістичні аспекти) В.Ю. Шемонаєв 28.1 КБ
Загальна поліція Російської імперії в Україні в 1862 - 1905 рр. Ю.А. Холод 30.5 КБ
Загальні засади призначення покарання та їх кримінально-правове значення В.В. Полтавець 33.4 КБ
Загальні засади припинення прав громадян щодо природних об'єктів І.В. Кирєєва 25.2 КБ
Загальні правила накладення адміністративних стягнень І.В. Гарда 37.7 КБ
Загальнонаукові та процесуальні питання проведення судової правової експертизи в судочинстві України К.В. Легких 31.3 КБ