Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Теорія "фібоначчієвих" моделей даних, методів обчислень і операційних пристроїв високої продуктивнос - В.А. Лужецький
Запропоновано нетрадиційний підхід до представлення даних у цифрових обчислювальних пристроях, що базується на використанні p-чисел Фібоначчі. Для кодування таких математичних об'єктів, як цілі, дійсні, комплексні та гіперкомплексні числа, поліноми, матриці й вектори тривимірного простору використано алфавіт {0; 1; -1} і базисні послідовності, утворені однойменними математичними об'єктами, що засновані на p-числах Фібоначчі. Розроблено методи виконання арифметичних і алгебричних операцій над p-кодами математичних об'єктів, що базуються на обчисленні елементів узагальнених послідовностей Фібоначчі. Наведено принципи побудови "фібоначчієвих" операційних пристроїв високої продуктивності та надійності й спеціалізованих процесорів на їх основі.

Фото- та термоіндуковані явища у потрійних халькогенідних сегнетонапівпровідниках з неспівмірними фа - Ю.П. Гололобов
Запропоновано нетрадиційний підхід до представлення даних у цифрових обчислювальних пристроях, що базується на використанні p-чисел Фібоначчі. Для кодування таких математичних об'єктів, як цілі, дійсні, комплексні та гіперкомплексні числа, поліноми, матриці й вектори тривимірного простору використано алфавіт {0; 1; -1} і базисні послідовності, утворені однойменними математичними об'єктами, що засновані на p-числах Фібоначчі. Розроблено методи виконання арифметичних і алгебричних операцій над p-кодами математичних об'єктів, що базуються на обчисленні елементів узагальнених послідовностей Фібоначчі. Наведено принципи побудови "фібоначчієвих" операційних пристроїв високої продуктивності та надійності й спеціалізованих процесорів на їх основі.
Дисертації, автореферати » Юридичні науки

Юридичні науки - Страница 25, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Соціально-правовий захист інвалідів в Україні Р.О. Павлюков 33.2 КБ
Соціально-правовий захист працівників міліції України (адміністративно-правовий аспект) О.Я. Лапка 30.3 КБ
Соціально-правовий захист працівників органів внутрішніх справ (проблеми теорії та практики) К.Ю. Мельник 27.5 КБ
Соціально-правовий статус козацької старшини гетьманщини у другій половині XVII - XVIII ст. О.В. Горяга 33.7 КБ
Спадкове правовідношення в цивільному праві Є.О. Рябоконь 30.9 КБ
Спадковий договір в цивільному праві України Н.П. Шама 26.0 КБ
Спадковий договір у цивільному праві України С.В. Мазуренко 28.5 КБ
Спадкування прав засновника (учасника) корпоративного підприємства С.Я. Рабовська 31.7 КБ
Спадкування у сучасному міжнародному приватному праві О.О. Кармаза 28.2 КБ
Спеціальний режим підприємницької діяльності у вільних економічних зонах України (комплексне дослідж Лариса Володимирівна Крупа 34.8 КБ
Спеціальний суб'єкт злочину: кримінально-правовий аналіз Д.В. Бараненко 30.4 КБ
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності за злочини в сфері обігу наркотичних за О.В. Наден 25.0 КБ
Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності учасників організованих груп та злочинн Андрій Андрійович Вознюк 34.4 КБ
Спеціальні знання в розслідуванні злочинів (зміст, організація використання) В.В. Семенов 31.3 КБ
Співвідношення місцевого самоврядування та державного управління: конституційно-правові аспекти Василь Іванович Борденюк 61.4 КБ
Співвідношення повноважень місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування: те Т.О. Карабін 32.6 КБ
Співвідношення права і закону у правотворчій та правозастосовчій діяльності органів внутрішніх справ В.В. Корнієнко 37.0 КБ
Співвідношення соціальної правової держави і громадянського суспільства в умовах сучасної України С.О. Кириченко 35.6 КБ
Співучасть у злочині за кримінальним правом України Г.П. Жаровська 32.4 КБ
Спосіб вчинення злочину: сучасні проблеми вивчення та використання у боротьбі зі злочинністю С.М. Зав'ялов 31.0 КБ
Способи забезпечення виконання податкового обов'язку В.В. Кириченко 25.7 КБ
Способи та процесуальні форми захисту цивільних прав Г.П. Тимченко 27.0 КБ
Справедливість і толерантність у сучасному праві України О.М. Тарасишина 41.1 КБ
Справедливість як філософсько-правова засада українського державотворення І.М. Луцький 31.9 КБ
Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України В.Е. Беляневич 26.5 КБ
Стабільність закону: поняття, сутність та фактори забезпечення Д.А. Монастирський 35.3 КБ
Стадії вчинення злочину А.В. Шевчук 32.4 КБ
Стан сильного душевного хвилювання: кримінально-правові та психологічні аспекти О.В. Авраменко 39.0 КБ
Стандартизація у системі обов'язкового медичного страхування в Україні (адміністративно-правовий асп Я.М. Шатковський 39.6 КБ
Становлення і розвиток законодавства про господарську діяльність в першій Чехословацькій республіці В.В. Гомонай 27.2 КБ
Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дос Т.В. Курило 29.5 КБ
Становлення і розвиток ідеї українського державотворення в Галичині (друга половина ХІХ - початок ХХ М.М. Мацькевич 31.3 КБ
Становлення і розвиток інституту усиновлення в Україні: історико-правове дослідження І.В. Ковальчук 48.6 КБ
Становлення і розвиток конституційного судочинства в Україні: теоретичні та практичні проблеми Андрій Володимирович Портнов 70.4 КБ
Становлення і розвиток митного законодавства на території України А.П. Мицак 26.5 КБ
Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період О.В. Буткевич 32.7 КБ
Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права І.С. Гриценко 62.8 КБ
Становлення і розвиток органів державної автомобільної інспекції МВС України (1936 - 2000 рр.) Я.І. Хом'як 30.1 КБ
Становлення і розвиток органів дізнання і досудового слідства в Україні (1917 - 60-ті роки ХХ століт С.В. Губар 30.5 КБ
Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США Б.В. Сабецький 25.7 КБ
Становлення і розвиток сімейного права Другої Речі Посполитої (1918 - 1939 рр.) О.Б. Онишко 41.9 КБ
Становлення і розвиток спадкового права в Україні Ю.О. Заіка 50.7 КБ
Становлення інституту комерційної концесії в Україні (цивільно-правовий аспект) Я.О. Сидоров 34.2 КБ
Становлення міжнародного права: філософсько-правове дослідження Юрій Володимирович Чайковський 50.9 КБ
Становлення місцевої міліції в умовах реформування органів внутрішніх справ України А.І. Камінський 41.0 КБ
Становлення національної державності в Закарпатті (1918 - 1939 рр.) Б.М. Ринажевський 33.4 КБ
Становлення публічної самоврядної (муніципальної) влади в Україні В.А. Григор'єв 25.9 КБ
Становлення системи законодавства України в 1917 - 1920 роках (Українська Центральна Рада, Гетьманат Т.О. Подковенко 39.0 КБ
Становлення та конституційний розвиток Польської Республіки (1918-1939 рр.) О.Я. Паславська 31.9 КБ
Становлення та правове регулювання адміністративної юстиції в Україні Ю.С. Педько 27.5 КБ
Становлення та розвиток державно-правових інститутів Канади в XVII - 60-х роках XIX ст. В.О. Качур 32.4 КБ
Становлення та розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект Г.В. Довгань 25.9 КБ
Становлення та розвиток інституту нотаріату в Україні (історико-правовий аспект) Л.Е. Ясінська 30.4 КБ
Становлення та розвиток інституту прокуратури в Галичині у складі Австрії і Австро-Угорщини (1849 - Н.Ю. Панич 51.8 КБ
Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США (історико-правовий аспе Н.В. Пильгун 29.7 КБ
Становлення та розвиток митної справи на Півдні України з давніх часів до 1917 року (на матеріалах М В.К. Ковальський 28.9 КБ
Становлення та розвиток міської поліції Російської імперії у другій половині XVIII - на початку ХХ с В.М. Петровський 33.0 КБ
Становлення та розвиток співробітництва України з Радою Європи у сфері прав людини Л.Ю. Гіждіван 32.4 КБ
Становлення та розвиток, договірно-правової бази українсько-польського транскордонного співробітницт В.В. Колодяжна 36.2 КБ
Становлення та тенденції розвитку європейського правового простору М.М. Гнатовський 29.8 КБ
Становлення, сучасний стан та перспективи розвитку законодавства про дисципліну праці в Україні С.І. Кожушко 32.1 КБ
Статус біженців у Європейському Союзі М.М. Сірант 25.7 КБ
Статус біженця в міжнародному праві О.А. Гончаренко 25.9 КБ
Статус всесвітньої культурної та природної спадщини людства в міжнародному праві О.І. Мельничук 26.3 КБ
Статус народного депутата України: проблеми теорії і правового регулювання О.І. Радченко 30.0 КБ
Створення та реєстрація суб'єктів підприємництва недержавного сектору економіки В.І. Марков 37.5 КБ
Створення юридичних осіб приватного права П.П. Черевко 35.8 КБ
Страхування кредитних ризиків: цивільно-правові аспекти Р.Б. Сабодаш 30.2 КБ
Страхування як спосіб забезпечення виконання зобов'язань у цивільному законодавстві України Анна Сергіївна Жила 36.8 КБ
Стримування і противаги в системі поділу влади в Україні (загальнотеоретичні проблеми) Н.А. Жук 32.5 КБ
Строки (терміни) у цивільному праві Т.М. Вахонєва 29.1 КБ
Строки у кримінальному процесі України в контексті європейських стандартів С.О. Заїка 36.2 КБ
Строковий трудовий договір С.О. Сільченко 30.6 КБ
Суб'єкти адміністративної юрисдикції в Україні Л.С. Анохіна 22.6 КБ
Суб'єкти доказування та оцінки доказів у цивільному процесі Т.В. Цюра 30.5 КБ
Суб'єкти права соціального забезпечення України О.І. Кульчицька 26.8 КБ
Суб'єкти сімейних правовідносин В.А. Ватрас 47.3 КБ
Суб'єкти трудового права І.М. Якушев 23.9 КБ
Суд як суб'єкт цивільних процесуальних правовідносин О.В. Колісник 33.1 КБ
Суддівський розсуд у теорії права Павло Вячеславович Куфтирєв 35.5 КБ
Суди і кримінальне судочинство України в добу Гетьманщини Н.П. Сиза 29.4 КБ
Судова влада в Україні (загальнотеоретичні проблеми) В.С. Смородинський 26.0 КБ
Судова гносеологія: проблеми методології та практики І.І. Котюк 72.3 КБ
Судова діяльність у досудовому провадженні І.В. Гловюк 38.1 КБ
Судова експертиза в цивільному процесі Ж.В. Васильєва-Шаламова 139.8 КБ
Судова експертиза як засіб доказування при розгляді цивільних справ щодо порушення прав на об'єкти і О.Ф. Дорошенко 37.2 КБ
Судова лінгвістична експертиза: процесуальні і криміналістичні аспекти М.О. Богославська 41.7 КБ
Судова система та судочинство в Галичині у складі Австро-Угорщини (1867 - 1918 рр.) О.В. Кондратюк 34.5 КБ
Судова система української держави (Гетьманщини) 1648 - 1657 рр. О.І. Биркович 31.5 КБ
Судове рішення в цивільному судочинстві Г.В. Фазикош 46.0 КБ
Судове слідство в апеляційній інстанції І.Ю. Мірошников 32.8 КБ
Судовий захист майнових цивільних прав П'янова 29.9 КБ
Судовий захист неповнолітніх осіб у цивільному процесі України Л.А. Кондрат'єва 32.1 КБ
Судовий захист прав і інтересів членів сім'ї власника жилого приміщення Л.Г. Лічман 29.1 КБ
Судовий захист прав споживачів Ю.Ю. Рябченко 41.6 КБ
Судовий захист права на працю О.С. Боєва 77.1 КБ
Судовий прецедент в системі джерел права: філософсько-правовий аспект Н.А. Гураленко 35.2 КБ
Судовий прецедент у праві Європейського Союзу Т.М. Анакіна 29.7 КБ
Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-правовий аспект) Б.В. Малишев 30.1 КБ
Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України Д.В. Кухнюк 27.0 КБ
Судовий розгляд справ про адміністративні проступки С.О. Короєд 47.7 КБ
Судові витрати в цивільному судочинстві С.С. Богля 35.2 КБ
Судові витрати у кримінальному процесі України Андрій Андрійович Павлишин 28.4 КБ
Судові постанови у цивільному процесі України (на матеріалі рішень і ухвал суду першої інстанції) О.М. Шиманович 43.0 КБ
Судові реформи в Лівобержній Україні (Гетьманщині) XVIII ст. Л.С. Гамбург 29.1 КБ
Судоустрій та судочинство в Україні (XVI - початок XVII ст.) О.В. Сокальська 35.0 КБ
Судочинство у справах за позовами про захист прав та інтересів невизначеного кола осіб Т.В. Степаненко 34.8 КБ
Судочинство у справах про визнання фізичної особи безвісно відсутньою та оголошення її померлою В.Г. Бобко 36.8 КБ
Сукупність злочинів за кримінальним правом України А.А. Стрижевська 26.6 КБ
Суміжні права в авторському праві Н.Є. Яркіна 33.0 КБ
Сумісництво та суміщення професій (посад) в трудовому праві Тетяна Георгіївна Головань 30.2 КБ
Суспільний та державний лад Київської Руси в історичній спадщині М.Грушевського Д.І. Бочарніков 25.1 КБ
Суспільні та особисті інтереси у кримінальному судочинстві О.В. Шпотаківська 27.0 КБ
Сутність правових спорів у сфері підприємництва та способи їх вирішення О.В. Бринцев 28.1 КБ
Сутність та послідовність роботи з особистісними і речовими джерелами доказів у кримінальному судочи Ю.О. Ланцедова 52.4 КБ