Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Мартенситні перетворення в сплавах на основі Ni - Al, легованих B i Re - В.В. Односум
Показано, що основною причиною відсутності пластичності у сплавах NiAl є сильний ковалентний зв'язок між атомами Ni і Al. З'ясовано, що за умов легування NiAl сплавів ренієм має місце подрібнення структури. Установлено, що реній виділяється у міжвіттях дендритів NiAl, що призводить до фрагментації поліедрів під час проходження первинної рекристалізації, але не покращує механічних властивостей. Показано, що легування бором призводить до суттєвого зміцнення сплаву внаслідок утворення зерномежової боридної фази, але не впливає на пластичність. Визначено, що легування ренієм і бором не заважає мартенситному перетворенню, проте зменшує ступінь відновлення форми у порівнянні з бінарними сплавами. Відзначено, що досягнення умов, за яких деформація відбувається за мартенситного механізму, є можливим тільки у разі зменшення впливу сильного ковалентного зв'язку між атомами Ni і Al.

Математичне моделювання динамічних режимів електричних машин змінного струму на основі статичних час - Ламарі Абдессалем Бен Атрі
Показано, що основною причиною відсутності пластичності у сплавах NiAl є сильний ковалентний зв'язок між атомами Ni і Al. З'ясовано, що за умов легування NiAl сплавів ренієм має місце подрібнення структури. Установлено, що реній виділяється у міжвіттях дендритів NiAl, що призводить до фрагментації поліедрів під час проходження первинної рекристалізації, але не покращує механічних властивостей. Показано, що легування бором призводить до суттєвого зміцнення сплаву внаслідок утворення зерномежової боридної фази, але не впливає на пластичність. Визначено, що легування ренієм і бором не заважає мартенситному перетворенню, проте зменшує ступінь відновлення форми у порівнянні з бінарними сплавами. Відзначено, що досягнення умов, за яких деформація відбувається за мартенситного механізму, є можливим тільки у разі зменшення впливу сильного ковалентного зв'язку між атомами Ni і Al.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Кримськотатарська поезія 1920-х років Ш.Е. Юнусов 47.0 КБ
Кримськотатарська преса в 1917 - 1928 рр.: тенденції розвитку й національна своєрідність Г.З. Юксель 31.8 КБ
Культурно-національна конотація українських фразеологізмів Л.В. Мельник 28.7 КБ
Культуромовне буття художнього твору як перекладознавча проблема А.О. Пермінова 37.5 КБ
Латинськомовна інскрипція в Україні кінця XVI - початку XVIII століть (лексико-граматичний аспект) Н.В. Бойко 35.4 КБ
Латинськомовна історіографія в Україні середини XVII ст. як мовно-культурне джерело (на матеріалі хр Р.А. Щербина 32.9 КБ
Латинськомовний текст у церковному житті України кінця XVI-XVII ст. (на матеріалі документації Греко Ольга Михайлівна Косіцька 45.7 КБ
Лексика віршів Б.О.Чичибабіна К.В. Нестеренко 21.3 КБ
Лексика вогню в говірках російської мови Л.В. Педченко 33.4 КБ
Лексика графічного дизайну в українській мові кінця ХХ - початку XXI століття О.В. Гурко 45.6 КБ
Лексика грузинського походження в українській мові Я.В. Ільницька 40.9 КБ
Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі українського фольклору) Світлана Михайлівна Григораш 36.2 КБ
Лексика і фразеологія античного походження в англійській та українській мовах О.С. Скубашевська 35.6 КБ
Лексика іншомовного походження в північноукраїнських пам'ятках XVI - XVII ст. В.М. Титаренко 39.8 КБ
Лексика історичної прози Богдана Лепкого в контексті загальнолітературної та стилістичної норми Л.Ю. Бурківська 43.6 КБ
Лексика М.Клюєва та її зіставлення з лексикою С.Єсеніна (типологія парадигматичних структур) О.П. Просяник 29.3 КБ
Лексика на позначення наукових понять з мовознавства у пам'ятках української мови XVI-XVII ст. Дарія Богданівна Якимович-Чапран 37.9 КБ
Лексика на позначення паравербальних дій у семантичному і функціональному аспектах В.В. Ганєчко 40.0 КБ
Лексика народної медицини і лікувальної магії у степових говірках Дніпро-Бузького межиріччя О.М. Вікторіна 38.8 КБ
Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій п Т.В. Мороз 43.4 КБ
Лексика перекладів Миколи Лукаша у зв'язках із культурно-писемною традицією української мови О.Т. Федунович-Швед 53.4 КБ
Лексика поетичних творів Дмитра Білоуса: структурно-семантичний і когнітивно-прагматичний аспекти В.Г. Сухенко 42.6 КБ
Лексика права у старослов'янській та давньоруській мовах: семантична мотивованість, шляхи концептуал О.Р. Чмир 36.8 КБ
Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини В.Ю. Дроботенко 30.5 КБ
Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура та стилістичні функції С.О. Каленюк 37.7 КБ
Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини (Харківщини) Р.Л. Сердега 165.7 КБ
Лексика української мови в почаївських виданнях ХVІІІ - першої третини ХІХ ст. Р.Є. Кисельов 35.9 КБ
Лексико-граматична група слів, яка виражає поняття viel "багато"/WENIG "мало" в німецькій мові (діах І.В. Слободцова 39.7 КБ
Лексико-граматична структура турецького газетного тексту В.В. Пілик 42.9 КБ
Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові І.П. Біскуб 48.6 КБ
Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу у сучасній французькій мові (на матеріалі текстів І.Г. Лісова 36.5 КБ
Лексико-граматичні особливості прислівників у кримськотатарській мові Г.Ш. Аджимамбетова 72.4 КБ
Лексико-граматичні особливості та композиційна структура французької політичної промови (на матеріал М.Д. Гулей 38.4 КБ
Лексико-граматичні та структурно-стилістичні особливості слів на позначення китайських соціально-поб Г.А. Карпенко 58.7 КБ
Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонн І.С. Орлова 210.6 КБ
Лексико-семантична група "Всесвіт" у німецькій мові: діахронічне дослідження Л.В. Лисейко 87.5 КБ
Лексико-семантична група "рослинний світ" у німецькій мові: діахронічний аспект Н.І. Козак 33.5 КБ
Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагмати Ю.Є. Кійко 42.2 КБ
Лексико-семантична група слів з просторовим значенням у німецькій мові (діахронічне дослідження) Н.В. Романова 60.2 КБ
Лексико-семантична група слів, які позначають колір у німецькій мові (діахронічне дослідження) Т.Б. Козак 35.4 КБ
Лексико-семантична і морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній к Л.І. Караєва 30.0 КБ
Лексико-семантична парадигма широкозначних слів української мови С.С. Терещенко 33.2 КБ
Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу В.П. Сімонюк 54.6 КБ
Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології І.Ф. Стоянова 1.08 МБ
Лексико-семантична структура російських та англійських дієслів мовлення А.Р. Кероп'ян 39.2 КБ
Лексико-семантична та словотвірна структура української термінології садівництва Л.М. Костенко 43.4 КБ
Лексико-семантична характеристика німецької терміносистеми тваринництва І.В. Котеленець 42.6 КБ
Лексико-семантична характеристика сучасної української фізичної термінології (на матеріалі спеціаліз І.В. Волкова 33.9 КБ
Лексико-семантичне й асоціативне поле любов у мові творів Павла Загребельного Ірина Миколаївна Ходарєва 39.7 КБ
Лексико-семантичне поле "жестикуляція" в мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників і текс І.П. Попік 43.6 КБ
Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі ім Л.О. Ніжегородцева-Кириченко 44.2 КБ
Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідже Л.В. Строченко 50.2 КБ
Лексико-семантичне поле ДОБРО в українській та англійській мовах Надія Вікторівна Іваненко 627.2 КБ
Лексико-семантичне поле звуконайменувань у сучасній українській літературній мові (склад, структура, І.В. Багмут 39.1 КБ
Лексико-семантичне та асоціативне поле "народ" у наукових і художніх текстах Івана Франка В.А. Капась 39.3 КБ
Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти) Ольга Вікторівна Сорочан 29.3 КБ
Лексико-семантичні групи прикметників зі значеннями "сміливий" та "боязливий" в сучасній німецькій м Л.Ф. Когут 44.9 КБ
Лексико-семантичні засоби кінетичної характеристики персонажа (на матеріалі французького роману ХХ с О.А. Стародубцева 34.2 КБ
Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів і праг С.О. Шестакова 27.8 КБ
Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної проз Н.Г. Єсипенко 28.3 КБ
Лексико-семантичні особливості фразеологізмів у кримськотатарській мові А.М. Куртсеїтов 31.5 КБ
Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії початку ХХ ст. Т.В. Ковальова 23.5 КБ
Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові І.В. Бочарова 33.3 КБ
Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвоста В.В. Жуковська 31.9 КБ
Лексико-семантичні та словотвірні особливості назв городніх культур української мови Т.А. Марченко 39.6 КБ
Лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості судово-медичної термінології Т.В. Лепеха 33.5 КБ
Лексико-семантичні та структурні особливості тематично-описового дискурсу "природа" у творах англійс Г.П. Пасічник 36.7 КБ
Лексико-семантичні та функціональні особливості евфемізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі Олена Іванівна Манютіна 39.0 КБ
Лексико-словотвірні інновації в українському соціально-політичному назовництві С.С. Лук'яненко 55.8 КБ
Лексико-стилістична парадигма української поезії пісенного жанру 60 - 80-х років ХХ ст. С.М. Романчук 44.4 КБ
Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність візантійської гімнографії III - VIII сто О.В. Кожушний 61.7 КБ
Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала С.А. Шуляк 41.3 КБ
Лексико-фразеологічна основа текстів політичних дискусій (на матеріалі української преси кінця XX - Оксана Іванівна Андрейченко 45.0 КБ
Лексикографічна інтерпретація семантичної структури багатозначних прикметників російської мови Н.В. Кузнецова 36.9 КБ
Лексикографічне подання слів-моносемантів (на матеріалі російської мови) М.Л. Вотінцева 47.8 КБ
Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англійської мови) Г.І. Емірсуінова 32.9 КБ
Лексична ідіосистема в поезіях М.Вінграновського Л.К. Гливінська 41.1 КБ
Лексична ідіосистема роману Лонга "Дафніс і Хлоя" І.С. Макар 48.0 КБ
Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі Г.О. Гарбузова 69.7 КБ
Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація С.Н. Бук 56.2 КБ
Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, О.І. Федоренко 58.7 КБ
Лексична та граматична семантика іменників у словнику української мови (назви знарядь праці та спору О.О. Погрібна 133.4 КБ
Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості (на матеріалі українських народних Т.В. Жук 33.3 КБ
Лексичні засоби формування імпліцитності в драматургійному тексті (на матеріалі української драми по Н.Я. Іванишин 36.4 КБ
Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості поетів-молодомузівців (ономасіологічний і с В.О. Діц 32.7 КБ
Лексичні одиниці мікросистеми "Рослини" в українських фольклорних текстах В.В. Галайчук 35.4 КБ
Лексичні параметри роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського транс З.І. Будій 1.7 КБ
Лексичні старослов'янізми в українській літературній мові XIX століття (семантичний і стилістичний а С.І. Корнієнко 35.1 КБ
Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті Т.В. Саварин 34.1 КБ
Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: співмірність творчих особистостей і художньої спадщини Г.А. Синьоок 61.1 КБ
Лингвостатистические характеристики антонимов пространственно-временного континуума в текстах художе С.В. Белова 25.4 КБ
Ліна Костенко: філософія бунту й "філософія серця" О.В. Ковалевський 29.7 КБ
Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту О.І. Зелінська 26.8 КБ
Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійськ О.І. Морозова 68.3 КБ
Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте А.Б. Підгорна 37.3 КБ
Лінгвальні засоби вираження етнічних упереджень у політичному дискурсі британських консерваторів (на Е.О. Кущ 54.0 КБ
Лінгвістична діяльність Максима Рильського М.І. Пелипась 27.7 КБ
Лінгвістична позначеність слогана в структурі рекламного тексту Н.Л. Коваленко 177.0 КБ
Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка О.О. Семенець 62.2 КБ
Лінгвістична спадщина П.О.Бузука в сучасному контексті О.М. Голуб 41.3 КБ
Лінгвістична термінологія турецької мови В.М. Підвойний 30.8 КБ
Лінгвістичний аналіз німецької фахової мови лісівництва В.В. Синьо 44.7 КБ
Лінгвістичний статус неологізмів у неокласичному тексті А.А. Калєтнік 29.3 КБ
Лінгвістичні засоби реконструкції особистості Вінстона Черчилля у британській документалістиці С.В. Єрьоменко 51.8 КБ
Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі О.В. Мазепова 34.4 КБ
Лінгвістичні параметри кіноанонсу С.А. Панченко 282.6 КБ
Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори наповнення семантичних полів у сучасній російській літера О.О. Половинко 38.8 КБ
Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській Т.В. Гончарова 43.0 КБ
Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь в українській і англійській мова С.В. Талько 83.5 КБ
Лінгвоакустичні характеристики паузації в сучасному англомовному лекційному дискурсі (експерименталь І.В. Петренко 19.5 КБ
Лінгвогендерна інтерпретація лексичного та граматичного потенціалу наукового стилю сучасної російськ А.Г. Шиліна 28.7 КБ
Лінгвокогнітивна експлікація фантастичного образу в російському художньому тексті (на матеріалі твор І.В. Павлова 39.6 КБ
Лінгвокогнітивне моделювання англомовного детективного дискурсу Т.О. Бехта 53.8 КБ
Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії О.В. Борисович 43.1 КБ
Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії О.В. Борисович 931.2 КБ