Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез та дослідження поліуретансечовинних органо-неорганічних гібридів - В.Г. Сєров
Розглянуто питання створення нових органо-неорганічних полімерів, які містять в складі органічного ланцюга сечовинні та уретанові фрагменти, а також функціональні фрагменти різної природи, що обумовлює створення катіонвмісних полімерних матеріалів багатофункціонального призначення. Описано нові гібридні полімери (ГП), одержані методом золь-гель синтезу на основі синтезованих прекурсорів на основі реакцій уретано- та сечовиноутворення. Досліджено модифікування полімерів хлоридом барію для додаткового структурування полімерів. Зазначено, що варіювання температурних умов золь-гель синтезу ГП призводить до змін в морфології поверхні та структурі пор. Виявлено, що стійкість за умов термоокиснювальної деструкції уретан- та сечовиновмісних органо-неорганічних гібридів перевищує показники лінійних поліуретаносечовин і регулюється вибором олігоетерного діоду. Доведено, що дана стійкість взаємозв'язана з утворенням системи водневих зв'язків. Визначено вплив складу органічного ланцюга та неорганічної складової на температури піролізу фрагментів полімерів за дослідженням термодеструкції.

Гідродинаміка та тепломасообмін в протитоковому контактному випаровувачі з сітчастою гофрованою наса - І.М. Кузьменко
Розглянуто питання створення нових органо-неорганічних полімерів, які містять в складі органічного ланцюга сечовинні та уретанові фрагменти, а також функціональні фрагменти різної природи, що обумовлює створення катіонвмісних полімерних матеріалів багатофункціонального призначення. Описано нові гібридні полімери (ГП), одержані методом золь-гель синтезу на основі синтезованих прекурсорів на основі реакцій уретано- та сечовиноутворення. Досліджено модифікування полімерів хлоридом барію для додаткового структурування полімерів. Зазначено, що варіювання температурних умов золь-гель синтезу ГП призводить до змін в морфології поверхні та структурі пор. Виявлено, що стійкість за умов термоокиснювальної деструкції уретан- та сечовиновмісних органо-неорганічних гібридів перевищує показники лінійних поліуретаносечовин і регулюється вибором олігоетерного діоду. Доведено, що дана стійкість взаємозв'язана з утворенням системи водневих зв'язків. Визначено вплив складу органічного ланцюга та неорганічної складової на температури піролізу фрагментів полімерів за дослідженням термодеструкції.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 9, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Кримськотатарська поезія 1920-х років Ш.Е. Юнусов 47.0 КБ
Кримськотатарська преса в 1917 - 1928 рр.: тенденції розвитку й національна своєрідність Г.З. Юксель 31.8 КБ
Культурно-національна конотація українських фразеологізмів Л.В. Мельник 28.7 КБ
Культуромовне буття художнього твору як перекладознавча проблема А.О. Пермінова 37.5 КБ
Латинськомовна інскрипція в Україні кінця XVI - початку XVIII століть (лексико-граматичний аспект) Н.В. Бойко 35.4 КБ
Латинськомовна історіографія в Україні середини XVII ст. як мовно-культурне джерело (на матеріалі хр Р.А. Щербина 32.9 КБ
Латинськомовний текст у церковному житті України кінця XVI-XVII ст. (на матеріалі документації Греко Ольга Михайлівна Косіцька 45.7 КБ
Лексика віршів Б.О.Чичибабіна К.В. Нестеренко 21.3 КБ
Лексика вогню в говірках російської мови Л.В. Педченко 33.4 КБ
Лексика графічного дизайну в українській мові кінця ХХ - початку XXI століття О.В. Гурко 45.6 КБ
Лексика грузинського походження в українській мові Я.В. Ільницька 40.9 КБ
Лексика і фраземіка інтимної лірики (на матеріалі українського фольклору) Світлана Михайлівна Григораш 36.2 КБ
Лексика і фразеологія античного походження в англійській та українській мовах О.С. Скубашевська 35.6 КБ
Лексика іншомовного походження в північноукраїнських пам'ятках XVI - XVII ст. В.М. Титаренко 39.8 КБ
Лексика історичної прози Богдана Лепкого в контексті загальнолітературної та стилістичної норми Л.Ю. Бурківська 43.6 КБ
Лексика М.Клюєва та її зіставлення з лексикою С.Єсеніна (типологія парадигматичних структур) О.П. Просяник 29.3 КБ
Лексика на позначення наукових понять з мовознавства у пам'ятках української мови XVI-XVII ст. Дарія Богданівна Якимович-Чапран 37.9 КБ
Лексика на позначення паравербальних дій у семантичному і функціональному аспектах В.В. Ганєчко 40.0 КБ
Лексика народної медицини і лікувальної магії у степових говірках Дніпро-Бузького межиріччя О.М. Вікторіна 38.8 КБ
Лексика перекладів книг Святого Письма у контексті розвитку української літературної мови в другій п Т.В. Мороз 43.4 КБ
Лексика перекладів Миколи Лукаша у зв'язках із культурно-писемною традицією української мови О.Т. Федунович-Швед 53.4 КБ
Лексика поетичних творів Дмитра Білоуса: структурно-семантичний і когнітивно-прагматичний аспекти В.Г. Сухенко 42.6 КБ
Лексика права у старослов'янській та давньоруській мовах: семантична мотивованість, шляхи концептуал О.Р. Чмир 36.8 КБ
Лексика сімейних обрядів у говірках Донеччини В.Ю. Дроботенко 30.5 КБ
Лексика творів Уласа Самчука: народнорозмовні джерела, семантична структура та стилістичні функції С.О. Каленюк 37.7 КБ
Лексика традиційного господарювання в говорах Центральної Слобожанщини (Харківщини) Р.Л. Сердега 165.7 КБ
Лексика української мови в почаївських виданнях ХVІІІ - першої третини ХІХ ст. Р.Є. Кисельов 35.9 КБ
Лексико-граматична група слів, яка виражає поняття viel "багато"/WENIG "мало" в німецькій мові (діах І.В. Слободцова 39.7 КБ
Лексико-граматична структура турецького газетного тексту В.В. Пілик 42.9 КБ
Лексико-граматичне поле ітеративності в сучасній англійській мові І.П. Біскуб 48.6 КБ
Лексико-граматичні засоби вираження відносин часу у сучасній французькій мові (на матеріалі текстів І.Г. Лісова 36.5 КБ
Лексико-граматичні особливості прислівників у кримськотатарській мові Г.Ш. Аджимамбетова 72.4 КБ
Лексико-граматичні особливості та композиційна структура французької політичної промови (на матеріал М.Д. Гулей 38.4 КБ
Лексико-граматичні та структурно-стилістичні особливості слів на позначення китайських соціально-поб Г.А. Карпенко 58.7 КБ
Лексико-граматичні трансформації у перекладі міжнародно-правових документів (на матеріалі двосторонн І.С. Орлова 210.6 КБ
Лексико-семантична група "Всесвіт" у німецькій мові: діахронічне дослідження Л.В. Лисейко 87.5 КБ
Лексико-семантична група "рослинний світ" у німецькій мові: діахронічний аспект Н.І. Козак 33.5 КБ
Лексико-семантична група дієслів переміщення в сучасній німецькій мові (парадигматичні та синтагмати Ю.Є. Кійко 42.2 КБ
Лексико-семантична група слів з просторовим значенням у німецькій мові (діахронічне дослідження) Н.В. Романова 60.2 КБ
Лексико-семантична група слів, які позначають колір у німецькій мові (діахронічне дослідження) Т.Б. Козак 35.4 КБ
Лексико-семантична і морфологічна структура форм минулого часу дієслів дійсного способу в сучасній к Л.І. Караєва 30.0 КБ
Лексико-семантична парадигма широкозначних слів української мови С.С. Терещенко 33.2 КБ
Лексико-семантична рецепція іншомовної лексики в українській мовній картині світу В.П. Сімонюк 54.6 КБ
Лексико-семантична система англомовної травматологічної термінології І.Ф. Стоянова 1.08 МБ
Лексико-семантична структура російських та англійських дієслів мовлення А.Р. Кероп'ян 39.2 КБ
Лексико-семантична та словотвірна структура української термінології садівництва Л.М. Костенко 43.4 КБ
Лексико-семантична характеристика німецької терміносистеми тваринництва І.В. Котеленець 42.6 КБ
Лексико-семантична характеристика сучасної української фізичної термінології (на матеріалі спеціаліз І.В. Волкова 33.9 КБ
Лексико-семантичне й асоціативне поле любов у мові творів Павла Загребельного Ірина Миколаївна Ходарєва 39.7 КБ
Лексико-семантичне поле "жестикуляція" в мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників і текс І.П. Попік 43.6 КБ
Лексико-семантичне поле "Інтелектуальна діяльність": досвід концептуального аналізу (на матеріалі ім Л.О. Ніжегородцева-Кириченко 44.2 КБ
Лексико-семантичне поле "коштовне каміння" в англійській мові та мовленні (лінгвокогнітивне дослідже Л.В. Строченко 50.2 КБ
Лексико-семантичне поле ДОБРО в українській та англійській мовах Надія Вікторівна Іваненко 627.2 КБ
Лексико-семантичне поле звуконайменувань у сучасній українській літературній мові (склад, структура, І.В. Багмут 39.1 КБ
Лексико-семантичне та асоціативне поле "народ" у наукових і художніх текстах Івана Франка В.А. Капась 39.3 КБ
Лексико-семантичні групи відприкметникових дієслів (семантичний та функціональний аспекти) Ольга Вікторівна Сорочан 29.3 КБ
Лексико-семантичні групи прикметників зі значеннями "сміливий" та "боязливий" в сучасній німецькій м Л.Ф. Когут 44.9 КБ
Лексико-семантичні засоби кінетичної характеристики персонажа (на матеріалі французького роману ХХ с О.А. Стародубцева 34.2 КБ
Лексико-семантичні інновації у системі сучасної української номінації (на матеріалі ергонімів і праг С.О. Шестакова 27.8 КБ
Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна картина світу (на матеріалі англомовної проз Н.Г. Єсипенко 28.3 КБ
Лексико-семантичні особливості фразеологізмів у кримськотатарській мові А.М. Куртсеїтов 31.5 КБ
Лексико-семантичні поля кольоративів в українській поезії початку ХХ ст. Т.В. Ковальова 23.5 КБ
Лексико-семантичні та граматичні параметри назв релігійних свят у сучасній українській мові І.В. Бочарова 33.3 КБ
Лексико-семантичні та граматичні характеристики англійського дієслова у художньому тексті: лінгвоста В.В. Жуковська 31.9 КБ
Лексико-семантичні та словотвірні особливості назв городніх культур української мови Т.А. Марченко 39.6 КБ
Лексико-семантичні та словотвірно-структурні особливості судово-медичної термінології Т.В. Лепеха 33.5 КБ
Лексико-семантичні та структурні особливості тематично-описового дискурсу "природа" у творах англійс Г.П. Пасічник 36.7 КБ
Лексико-семантичні та функціональні особливості евфемізмів у сучасній англійській мові (на матеріалі Олена Іванівна Манютіна 39.0 КБ
Лексико-словотвірні інновації в українському соціально-політичному назовництві С.С. Лук'яненко 55.8 КБ
Лексико-стилістична парадигма української поезії пісенного жанру 60 - 80-х років ХХ ст. С.М. Романчук 44.4 КБ
Лексико-стилістичні характеристики та жанрова спадкоємність візантійської гімнографії III - VIII сто О.В. Кожушний 61.7 КБ
Лексико-тематичні парадигми у поетичному ідіолекті Євгена Гуцала С.А. Шуляк 41.3 КБ
Лексико-фразеологічна основа текстів політичних дискусій (на матеріалі української преси кінця XX - Оксана Іванівна Андрейченко 45.0 КБ
Лексикографічна інтерпретація семантичної структури багатозначних прикметників російської мови Н.В. Кузнецова 36.9 КБ
Лексикографічне подання слів-моносемантів (на матеріалі російської мови) М.Л. Вотінцева 47.8 КБ
Лексикон сучасного фемінізму (на матеріалі англійської мови) Г.І. Емірсуінова 32.9 КБ
Лексична ідіосистема в поезіях М.Вінграновського Л.К. Гливінська 41.1 КБ
Лексична ідіосистема роману Лонга "Дафніс і Хлоя" І.С. Макар 48.0 КБ
Лексична модуляція в англо-українському художньому перекладі Г.О. Гарбузова 69.7 КБ
Лексична основа української мови: виділення та системно-структурна організація С.Н. Бук 56.2 КБ
Лексична сполучуваність компонентів сталих дієслівно-субстантивних виразів типу to give a smile, О.І. Федоренко 58.7 КБ
Лексична та граматична семантика іменників у словнику української мови (назви знарядь праці та спору О.О. Погрібна 133.4 КБ
Лексичний та синтаксичний повтор в українській народній творчості (на матеріалі українських народних Т.В. Жук 33.3 КБ
Лексичні засоби формування імпліцитності в драматургійному тексті (на матеріалі української драми по Н.Я. Іванишин 36.4 КБ
Лексичні і контекстуальні синоніми в поетичній творчості поетів-молодомузівців (ономасіологічний і с В.О. Діц 32.7 КБ
Лексичні одиниці мікросистеми "Рослини" в українських фольклорних текстах В.В. Галайчук 35.4 КБ
Лексичні параметри роману Германа Мелвілла "Мобі Дік, або Білий Кит" у проекції американського транс З.І. Будій 1.7 КБ
Лексичні старослов'янізми в українській літературній мові XIX століття (семантичний і стилістичний а С.І. Корнієнко 35.1 КБ
Лемківські весільні обрядові пісні в міжетнічному контексті Т.В. Саварин 34.1 КБ
Леонід Первомайський і Арсеній Тарковський: співмірність творчих особистостей і художньої спадщини Г.А. Синьоок 61.1 КБ
Лингвостатистические характеристики антонимов пространственно-временного континуума в текстах художе С.В. Белова 25.4 КБ
Ліна Костенко: філософія бунту й "філософія серця" О.В. Ковалевський 29.7 КБ
Лінгвальна характеристика українського рекламного тексту О.І. Зелінська 26.8 КБ
Лінгвальні аспекти неправди як когнітивно-комунікативного утворення (на матеріалі сучасної англійськ О.І. Морозова 68.3 КБ
Лінгвальні засоби актуалізації авторських моделей світу в романах сестер Бронте А.Б. Підгорна 37.3 КБ
Лінгвальні засоби вираження етнічних упереджень у політичному дискурсі британських консерваторів (на Е.О. Кущ 54.0 КБ
Лінгвістична діяльність Максима Рильського М.І. Пелипась 27.7 КБ
Лінгвістична позначеність слогана в структурі рекламного тексту Н.Л. Коваленко 177.0 КБ
Лінгвістична синергетика ідіолекту Євгена Маланюка О.О. Семенець 62.2 КБ
Лінгвістична спадщина П.О.Бузука в сучасному контексті О.М. Голуб 41.3 КБ
Лінгвістична термінологія турецької мови В.М. Підвойний 30.8 КБ
Лінгвістичний аналіз німецької фахової мови лісівництва В.В. Синьо 44.7 КБ
Лінгвістичний статус неологізмів у неокласичному тексті А.А. Калєтнік 29.3 КБ
Лінгвістичні засоби реконструкції особистості Вінстона Черчилля у британській документалістиці С.В. Єрьоменко 51.8 КБ
Лінгвістичні особливості ідіостилю Сохраба Сепехрі О.В. Мазепова 34.4 КБ
Лінгвістичні параметри кіноанонсу С.А. Панченко 282.6 КБ
Лінгвістичні та екстралінгвістичні фактори наповнення семантичних полів у сучасній російській літера О.О. Половинко 38.8 КБ
Лінгвоаксіологічна семантика агентивних номінативних одиниць із формантом -er у сучасній англійській Т.В. Гончарова 43.0 КБ
Лінгвоаксіологічна семантика антропоцентричних метафор та порівнянь в українській і англійській мова С.В. Талько 83.5 КБ
Лінгвоакустичні характеристики паузації в сучасному англомовному лекційному дискурсі (експерименталь І.В. Петренко 19.5 КБ
Лінгвогендерна інтерпретація лексичного та граматичного потенціалу наукового стилю сучасної російськ А.Г. Шиліна 28.7 КБ
Лінгвокогнітивна експлікація фантастичного образу в російському художньому тексті (на матеріалі твор І.В. Павлова 39.6 КБ
Лінгвокогнітивне моделювання англомовного детективного дискурсу Т.О. Бехта 53.8 КБ
Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії О.В. Борисович 43.1 КБ
Лінгвокогнітивний аспект онімів та їх дериватів у англомовній літературній рецензії О.В. Борисович 931.2 КБ