Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Явища локалізації та міграції носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук - В.М. Заїка
Досліджено явища локалізації та міграції носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук. Методом низькотемпературної термолюмінесценції та фракційного термовисвічування доведено, що пастками для носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук є власні "хвостові" локалізовані стани. Доведено, що їх розподіл має квазінеперервний характер, а функція густини розподілу - гаусову форму. Визначено величину параметра енергетичного розупорядкування для ряду аморфних плівок кремнійорганічних сполук. Виявлено чинники, що впливають на величину параметра енергетичного розупорядкування аморфних плівок кремнійорганічних сполук. Досліджено фотодеградацію аморфних плівок поліметилфенілсилану. Виявлено, що внаслідок опромінення плівок поліметилфенілсілану ультрафіолетовим світлом за кімнатної температури утворюються глибокі пастки для носіїв заряду. Визначено умови, за яких процеси фотодеградації мають повністю оборотний характер.

Багатоетапна робасна адаптивна фільтрація багатоканальних зображень дистанційного зондування - О.В. Цимбал
Досліджено явища локалізації та міграції носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук. Методом низькотемпературної термолюмінесценції та фракційного термовисвічування доведено, що пастками для носіїв заряду в аморфних плівках кремнійорганічних сполук є власні "хвостові" локалізовані стани. Доведено, що їх розподіл має квазінеперервний характер, а функція густини розподілу - гаусову форму. Визначено величину параметра енергетичного розупорядкування для ряду аморфних плівок кремнійорганічних сполук. Виявлено чинники, що впливають на величину параметра енергетичного розупорядкування аморфних плівок кремнійорганічних сполук. Досліджено фотодеградацію аморфних плівок поліметилфенілсилану. Виявлено, що внаслідок опромінення плівок поліметилфенілсілану ультрафіолетовим світлом за кімнатної температури утворюються глибокі пастки для носіїв заряду. Визначено умови, за яких процеси фотодеградації мають повністю оборотний характер.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 7, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Інформаційні стратегії впливу американської преси на соціально-політичний процес в Україні А.І. Наджос 39.0 КБ
Інформаційно-пресова діяльність Центральної Ради та українських урядів 1917 - 1920 рр. О.В. Богуславський 35.1 КБ
Інформаційно-тематична характеристика шпальти редактора в іранській пресі Ірадж Растегар 39.8 КБ
Інформаційно-технологічний і творчий потенціал агенційної журналістики (вічизняний і світовий досвід Ю.В. Нестеряк 40.0 КБ
Інфраструктура речень публіцистичного стилю В.І. Грицина 29.2 КБ
Іншомовні лексичні запозичення в українській мові: етапи і ступені адаптації (на матеріалі англіцизм Л.М. Архипенко 42.0 КБ
Іншомовні слова корейського походження в українській мові Р.І. Синишин 28.6 КБ
Іронія як принцип художнього структуротворення Р.А. Семків 42.2 КБ
Іронія як стильовий компонент прози Володимира Дрозда А.В. Харченко 50.8 КБ
Іспаномовний Інтернет-дискурс: комунікативно-прагматичний та лінгвостилістичний аспекти (на матеріал Наталія Григорівна Лукашенко 39.0 КБ
Іспаномовний рекламний дискурс і його відтворення українською мовою Н.Л. Волкогон 30.1 КБ
Іспанська народна казка: жанрово-композиційний та лінгвопрагматичний аспекти Н.В. Мастилко 37.4 КБ
Іспанський поетичний текст другої половини ХХ століття в лінгвокогнітивному висвітленні Л.О. Шевченко 40.3 КБ
Історико-біографічна проза Оксани Іваненко І.В. Братусь 32.4 КБ
Історико-біографічна проза про Т.Шевченка в українській літературі 60 - 90-х років ХХ століття Л.П. Снігур 33.9 КБ
Історико-героїчні перекази українців: генеза, структура, поетика В.В. Сокіл 66.3 КБ
Історико-літературна концепція П.Д.Боборикіна (П.Д.Боборикін - історик російського та європейського Л.В. Дербеньова 29.5 КБ
Історико-міфологічний дискурс у творчості Гора Відала О.В. Єрмоленко 39.7 КБ
Історико-ономасіологічне та когнітивне дослідження префіксальних неологізмів у англійській мові Тетяна Миколаївна Сакал 36.1 КБ
Історична динаміка експресивів негативної емоційності в англійському дискурсі XVI - XX ст. Т.О. Биценко 39.0 КБ
Історична динаміка прагматичних властивостей англійського питального речення (16-20 ст.) І.С. Шевченко 42.6 КБ
Історична драматургія Людмили Старицької-Черняхівської (проблематика і поетика) В.С. Швець 32.3 КБ
Історична проза в кримськотатарській літературі ХV - ХVІІІ ст. Н.С. Сейтяг'яєв 38.4 КБ
Історична проза Івана Филипчака: проблематика і поетика Б.Ю. Денисюк 41.6 КБ
Історична проза Ю.Трифонова: концепція історизму, жанрова специфіка, традиції і новаторство О.В. Муравін 38.3 КБ
Історична проза Юрія Косача 30-х - початку 40-х років ХХ століття С.М. Романов 47.2 КБ
Історична проза Юрія Мушкетика Н.В. Горбач 38.1 КБ
Історична публіцистика як складова системи державотворення та самоорганізації громадянського суспіль О.К. Романчук 24.6 КБ
Історична топонімія Криму В.А. Бушаков 84.9 КБ
Історичний роман Вальтера Скотта та Михайла Старицького: рецепція, типологія О.О. Попадинець 37.1 КБ
Історичний роман Г.Сенкевича "Вогнем і мечем": джерела і художній дискурс Т.В. Чужа 40.3 КБ
Історичні зміни в морфемній будові слів сучасної української мови (перерозподіл та ускладнення) О.В. Плахоніна 31.7 КБ
Історичні романи І.Нечуя-Левицького: особливості поетики А.М. Калинчук 33.2 КБ
Історичні романи Олександра Соколовського в літературно-критичному контексті доби О.В. Литвиненко 43.9 КБ
Історичні романи Раїси Іванченко про давню Русь В.М. Ніколаєнко 35.4 КБ
Історіографія поезії Ліни Костенко Р.С. Мариняк 36.3 КБ
Історіософічна концепція пенталогії Б.Лепкого "Мазепа" та її художня реалізація Т.М. Литвиненко 23.0 КБ
Історіософський часопростір у творчості Микити Чернявського О.О. Кулініч 49.0 КБ
Історія акцентуації дієприслівників української мови К.В. Тішечкіна 39.1 КБ
Історія богослужбово-обрядової лексики української мови Ю.В. Осінчук 43.4 КБ
Історія лексико-семантичної групи "плати - податки - повинності" в українській мові ХV - ХVІІІ столі Т.І. Крехно 38.8 КБ
Історія прикметникової префіксації і конфіксації в українській мові Р.О. Коца 38.8 КБ
Історія ступенів порівняння в українській мові С.В. Зінченко 22.4 КБ
Історія українського перекладознавства ХХ ст.: ключові проблеми та періодизація Т.В. Шмігер 43.3 КБ
Історія української мови в науковій концепції А.Ю.Кримського К.А. Тищенко 43.9 КБ
Історія фонологічних систем східнословянських мов: лінгвоісторіографічний аспект А.С. Орел 60.4 КБ
Історія форм майбутнього часу дієслова в українській мові Л.М. Марчило 23.2 КБ
Історія формування прислівників місця української мови І.Б. Даценко 34.4 КБ
Казки Івана Франка як естетико-поетикальна система Г.П. Сабат 101.1 КБ
Казки Слобожанщини: від перших фіксацій до публікацій XIX - початку XX ст. (історія та критика текст О.О. Кухаренко 35.1 КБ
Календарно-обрядовий фольклор Західного Полісся: регіональна специфіка та динаміка побутування О.А. Білик 34.9 КБ
Календарно-обрядовий фольклор Західної Волині: динаміка побутування, жанри, мотиви, поетика Т.Ю. Шемберко 34.7 КБ
Календарно-обрядові пісні: архетипно-образна система фольклорної свідомості Г.С. Литвиненко 37.9 КБ
Карнавальна поетика та жанрові особливості міжвоєнної експериментальної прози Майка Йогансена та Віт Н.П. Лобас 36.2 КБ
Категоризація негативних моральних якостей людини у французькій мовній картині світу О.О. Павлюк 52.9 КБ
Категорії аспектуальності та темпоральності в системі італійського й українського дієслова: зіставни Ю.П. Ісакова 47.2 КБ
Категорії ствердження і заперечення в українській мові О.П. Кущ 26.4 КБ
Категорії часу та простору в романі Б.Пастернака "Доктор Живаго" Я.С. Маркович 31.7 КБ
Категорія sacrum у художній прозі XX - XXI століть І.Й. Набитович 73.3 КБ
Категорія аспектуальності в сучасній українській літературній мові М.І. Калько 76.8 КБ
Категорія атрибутивності в структурі простого українського речення Л.С. Островська 28.8 КБ
Категорія безвідносної міри ознаки в слов'янських і германських мовах: семантика, структура форм Л.О. Дорошенко 32.4 КБ
Категорія градації в сучасній українській літературній мові Л.М. Марчук 56.4 КБ
Категорія згоди в українському літературному діалогічному дискурсі (на матеріалі художньої літератур Н.К. Войцехівська 39.5 КБ
Категорія інтенсивності в сучасній німецькій фразеології (на матеріалі фразеологічних одиниць темати М.З. Гурко 36.4 КБ
Категорія означеності/неозначеності в різних типах англійського дискурсу Л.М. Грижак 70.0 КБ
Категорія оцінки та засоби її вираження в публіцистичних та інформаційних текстах І.В. Онищенко 41.9 КБ
Категорія персональності та засоби її вираження в публіцистичному стилі О.В. Китиця 30.5 КБ
Категорія питальної модальності в сучасній українській мові С.Т. Шабат 20.5 КБ
Категорія порівняння та її вираження в структурі простого речення Л.В. Прокопчук 26.6 КБ
Категорія роду в сучасній російській мові (функціональний та типолого-характерологічний аспекти) М. Рожавін 17.9 КБ
Категорія роду іменників у словацькій мові О.Л. Мадяр 1.6 КБ
Категорія спонукальності у прагмастилістичному аспекті О.В. Нарушевич-Васильєва 38.8 КБ
Категорія спонукання і її вираження в непрямих висловленнях сучасної української мови С.В. Мясоєдова 28.6 КБ
Категорія суб'єкта в політичній промові (на матеріалі виступів федеральних канцлерів ФРН повоєнного М.С. Дорофеєва 38.9 КБ
Категорія суб'єктивної модальності В.М. Ткачук 42.5 КБ
Категорія теперішності та засоби її реалізації в англомовному художньому дискурсі (на матеріалі проз Т.В. П'ятничка 70.2 КБ
Категорія умови: функціонально-когнітивний аспект А.О. Малявін 45.7 КБ
Каузація в російській мові: онтологія та концептуалізація Т.А. Ященко 54.9 КБ
Квазідефініції у тлумачному словнику російської мови (заголовне слово іменник) Н.Л. Тичинська 33.7 КБ
Кембріджська школа в літературознавстві Англії Т.В. Шадріна 38.9 КБ
Кількісні способи дієслівної дії в українській мові Т.М. Сидоренко 41.0 КБ
Кількісні характеристики синонімії іменника в сучасній німецькій мові А.А. Венгринович 34.7 КБ
Кінонімія в сучасній українській мові: принципи номінації та способи творення Ольга Леонідівна Кирилюк 43.0 КБ
Кіноромани Алена Роб-Грійє: генеза, структура, синтез мистецтв О.В. Романова 40.9 КБ
Кличний відмінок у староросійській мові В.М. Прохоренков 41.6 КБ
Ключові концепти єврейської культури в сучасній англійській мові Ю.М. Нідзельська 52.5 КБ
Ключові концепти поетичної картини світу М.Гумільова в метафоричному осмисленні А.І. Башук 42.4 КБ
Ключові слова у мовній картині світу Михайла Коцюбинського С.В. Форманова 22.1 КБ
Когнітивна стуктура концепту "радість" (на матеріалі англійської мови) Ю.Ю. Шамаєва 39.0 КБ
Когнітивні механізми формування рекламного іміджу Т.В. Смирнова 37.3 КБ
Когнітивні та комунікативні аспекти вербалізації концепту неправди у діалогічному дискурсі (на матер О.Г. Пироженко 26.9 КБ
Когнітивні чинники еволюції назв осіб в англійській мові XX століття Ганна Миколаївна Шиманович 41.0 КБ
Когнітивно-дискурсивна концептуалізація часу в сучасні німецькій мові Ю.С. Бєлозьорова 53.7 КБ
Когнітивно-комунікативний потенціал еліптичного речення в сучасній англійській мові В.Г. Александрова 67.8 КБ
Когнітивно-комунікативні характеристики американського електорального дискурсу республіканців О.В. Горіна 34.6 КБ
Когнітивно-ономасіологічний аналіз назв лікарських рослин в українській мові В.В. Калько 30.1 КБ
Когнітивно-прагматичні характеристики імпліцитних смислів у німецькомовному дискурсі Л.Р. Безугла 83.2 КБ
Когнітивно-прагматичні характеристики мовленнєвого акту вибачення в англомовному дискурсі XVI - XXI Т.М. Буренко 48.5 КБ
Когнітивно-семантична і комунікативно-функціональна організація німецької народної загадки А.І. Мамедова 48.5 КБ
Когнітивно-семантичні аспекти метафоризованих лексико-фразеологічних номінацій неправди та обману в О.І. Потапова 42.6 КБ
Кодифікаційно-інтерпретаційні особливості текстів міжнародних нормативно-правових актів (на матеріал Ю.В. Юлінецька 39.4 КБ
Кодифікація української літературної мови в першій третині ХХ ст.: правописні і граматичні норми та І.М. Марушкевич 41.0 КБ
Кодифікація української мови в галицьких граматиках першої половини ХІХ ст. Г.П. Мацюк 55.3 КБ
Колірна номінація як елемент вторинної мовної картини світу (на матеріалі сучасної англійської мови) Т.В. Пастушенко 18.0 КБ
Коломийський журнал "Жіноча доля" (1925 - 1939) в літературному процесі Галичини початку ХХ ст. Л.І. Кліщ 39.4 КБ
Колоративна композита в англійській мові: когнітивно-ономасіологічний аспект О.В. Деменчук 34.5 КБ
Колористика української прози доби модернізму (на матеріалі новелістики М. Коцюбинського, О. Кобилян О.М. Дроботун 43.2 КБ
Колористика як перекладознавча проблема (на матеріалі українських і англомовних художніх текстів) І.В. Ковальська 32.3 КБ
Колористична семантика в структурі російського художнього тексту (мова поезії 70 - 80-х рр. XX ст.) С.П. Муляр 38.3 КБ
Кольороназви в індивідуально-авторській картині світу Максиміліана Волошина К.О. Давиденко 31.6 КБ
Коментабельні конструкції в сучасній англійській мові О.П. Косенко 100.9 КБ
Комерційна радіожурналістика в Україні: становлення, розвиток, перспектива О.Я. Гоян 59.1 КБ
Комп'ютерний лексикон сучасної англійської мови: структурний, семантичний, функціональний аспекти О.С. Чирвоний 34.6 КБ
Компаративна модель світу в російській мові та її реалізація у творах І.Бабеля О.П. Барменкова 37.5 КБ