Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Методи ідентифікації параметрів стохастичних систем із слабкою та сильною залежністю - Е.М. Молдавська
Зазначено, що певний клас оцінок параметра спектральної щільності випадкових процесів та полів інтерпретується як оцінки мінімального контрасту. Наведено умови конзистентності та асимптотичної нормальності цих оцінок для стохастичних систем зі слабкою та сильною залежністю та неперервним параметром. Знайдено необхідні умови конзистентності оцінок параметра регресії для критеріїв будь-якого типу, які полягають у мінімізації певного класу функціоналів. Уперше розглянуто оцінки найменших квадратів у лінійних регресійних моделях із сильною залежністю, неперервним параметром і нелінійними обмеженнями-нерівностями на параметр. Досліджено розв'язок задачі мінімізації функціонала найменших квадратів лінійної регресії з довгим радіусом залежності та нелінійними обмеженнями-нерівностями на параметр. Проаналізовано процес, одержаний як різниця цього розв'язку та істинного значення параметра, нормований певною матрицею. Доведено, що цей процес збігається за розподілом до розв'язку задачі стохастичного квадратичного програмування. Відзначено, що даний розв'язок є негауссівським майже в усіх випадках, на відміну від відомих результатів для моделей з сильною залежністю без обмежень на параметр, де процес, побудований таким чином, є асимптотично гауссівським у більшості випадків.

Вплив пероксиду водню на концентрацію кальцію в тимоцитах щура - О.Ю. Артеменко
Зазначено, що певний клас оцінок параметра спектральної щільності випадкових процесів та полів інтерпретується як оцінки мінімального контрасту. Наведено умови конзистентності та асимптотичної нормальності цих оцінок для стохастичних систем зі слабкою та сильною залежністю та неперервним параметром. Знайдено необхідні умови конзистентності оцінок параметра регресії для критеріїв будь-якого типу, які полягають у мінімізації певного класу функціоналів. Уперше розглянуто оцінки найменших квадратів у лінійних регресійних моделях із сильною залежністю, неперервним параметром і нелінійними обмеженнями-нерівностями на параметр. Досліджено розв'язок задачі мінімізації функціонала найменших квадратів лінійної регресії з довгим радіусом залежності та нелінійними обмеженнями-нерівностями на параметр. Проаналізовано процес, одержаний як різниця цього розв'язку та істинного значення параметра, нормований певною матрицею. Доведено, що цей процес збігається за розподілом до розв'язку задачі стохастичного квадратичного програмування. Відзначено, що даний розв'язок є негауссівським майже в усіх випадках, на відміну від відомих результатів для моделей з сильною залежністю без обмежень на параметр, де процес, побудований таким чином, є асимптотично гауссівським у більшості випадків.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 6, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Запозичення з англійської мови в лексико-семантичну систему української мови кінця ХХ та початку ХХІ Н.О. Попова 30.0 КБ
Запозичення з класичних мов у науковій термінології сучасних європейських мов (на матеріалі юридични І.І. Вакулик 33.7 КБ
Запозичення як спосіб адаптації концептуальної і лексичної системи англійської мови до альтернативно Н.С. Битко 535.5 КБ
Запорізька преса 20-40-х рр. ХХ ст.: жанрово-стильові особливості І.С. Герман 32.6 КБ
Зародження і розвиток журналістикознавчих досліджень в Україні (кінець XIX ст. - 80-ті роки XX ст.) Т.А. Трачук 35.0 КБ
Зародження, розвиток та функціонування граматичної категорії числа в німецькій мові (на матеріалі ім Ю.В. Іваницька 52.8 КБ
Засоби вираження агенса семантико-синтаксичної структури прислів'їв російської мови Н.І. Білан 35.5 КБ
Засоби вираження внутрішнього мовлення в художньому тексті О.А. Сєнічева 40.9 КБ
Засоби вираження вольової модальності в текстах кодексів України В.Г. Рогожа 37.9 КБ
Засоби вираження кратності у сучасній англійській мові Андрій Андрійович Тронь 45.5 КБ
Засоби вираження супроводжувальної дії в німецькій мові Н.В. Пирлік 31.9 КБ
Засоби інтеграції іншокодових повідомлень у текст (на матеріалі наукової та художньої англомовної пр Н.В. Степанюк 26.6 КБ
Засоби масової інформації у контексті громадської думки: формування, функціонування, жанрові прийоми Л.М. Городенко 26.9 КБ
Засоби моделювання історії в постмодерній українській прозі З.В. Шевчук 35.7 КБ
Засоби передачі слов'яноруського синтаксису у "простій" мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичн Ю.В. Кашета 39.3 КБ
Засоби публіцистичної виразності та дієвості (на матеріалах памфлетів і нарисів Миколи Хвильового) А.М. Микитенко 28.8 КБ
Засоби реалізації комунікативності у науково-технічних текстах (на матеріалі текстів технічної рекла С.В. Подолкова 34.4 КБ
Засоби реалізації мегаконцептів простір, час, інформація в сучасній англійській мові (на матеріалі і Наталія Віталіївна Таценко 38.0 КБ
Засоби стилізації розмовності в прозі Михайла Стельмаха Т.В. Ткаченко 41.6 КБ
Засоби та форми репрезентації зв'язності в газетному тексті С.В. Лазаренко 42.1 КБ
Засоби тема-рематичного поділу висловлення Н.О. Меркулова 34.6 КБ
Західноукраїнська проза 20 - 30-х років ХХ століття: проблема неоромантизму (О.Турянський, Р.Купчинс Л.І. Лебедівна 34.2 КБ
Західноукраїнська та еміграційна проза 20 - 30-х років ХХ століття: стильові та ідейні парадигми Н.В. Мафтин 71.7 КБ
Збірка "Перло многоценноє" Кирила Транквіліона Ставровецького в контексті барокової культури Т.М. Трофименко 43.5 КБ
Збірка П.Тичини "Замість сонетів і октав": семантика і поетика Ю.О. Тітаренко 40.3 КБ
Збірник "Piesni Polskie i Ruskie Ludu Galicyjskiego" Вацлава з Олеська в історії української фолькло К.А. Бородін 36.6 КБ
Звертання у прагмалінгвістичному аспекті (на матеріалі сучасної російської мови) Л.В. Корновенко 31.9 КБ
Звертання як динамічний засіб вираження зверненості мовлення (на матеріалі сучасної німецької мови) І.В. Корнійко 27.1 КБ
Звукозображальна лексика кримськотатарської мови З.Н. Аджімуратова 44.6 КБ
Звукосимволічні властивості початкових приголосних звукосполучень у сучасній англійській мові Н.Л. Львова 33.8 КБ
Зіставлення лексико-семантичних мікросхем із значенням "міцний" у французькій та англійській мовах М.Р. Ковтанюк 33.7 КБ
Зіставлення словника перекладу із словником оригіналу як перекладознавча проблема (на матеріалі пере Н.А. Куконіна 32.2 КБ
Зіставний аналіз категорії авторизації в українській та англійській мовах: структура та семантика В.А. Ригованова 36.8 КБ
Зіставно-порівняльна характеристика словесно-образних систем О.Олеся, П.Тичини, М.Рильського К.С. Буркут 28.1 КБ
Зміни в семантичній структурі та функціонуванні маркованої лексики О.О. Кабиш 44.5 КБ
Знаки необарокової культури у творчості Валерія Шевчука: компаративні аспекти Н.А. Городнюк 40.2 КБ
Знакова структура мовної одиниці в комунікативно-епістемічній перспективі С.С. Єрмоленко 56.4 КБ
Знакові образи-символи як стильові чинники в поезії та прозі символізму (на матеріалі творчості Петр Г.В. Осадко 75.7 КБ
Значення преференційності та способи його вираження в українській мові П.Б. Ткач 40.3 КБ
Значення прийменника і основні типи смислів прийменникових словосполучень (на матеріалі англійських С.П. Гулкевич 35.7 КБ
Значення та вживання дієслова to get у сучасній англійській мові С.О. Лещинський 911.6 КБ
Знижені (позалітературні) мовні засоби в сучасному публіцистичному дискурсі І.О. Соболєва 87.3 КБ
Зооморфні образи в українському фольклорі. Образ зозулі Н.А. Пастух 29.8 КБ
Зоонімічна лексика в польській фразеології: склад, семантика, функції М.В. Пасюрківська 61.9 КБ
Зоосемізми в англійській та українській мовах: семантико-когнітивний і функціонально-прагматичний ас Г.Л. Кривенко 40.0 КБ
І.О.Родіонов і літературний процес кінця XIX - початку XX століть Г.О. Гетманець 32.0 КБ
Іван Багряний: "нова релігійність" як конструент художньої творчості М.А. Балаклицький 45.3 КБ
Іван Франко та літературні напрями кінця XIX - початку ХХ ст. Р.Б. Голод 74.3 КБ
Іво Андрич і Україна: контакти, рецепція, типологія Н.Л. Білик 35.7 КБ
Івритський текст: лінгвістичні аспекти організації структури (на матеріалі сучасної прози) С.О. Колода 45.9 КБ
Ідеал прекрасного в прозі Т.Г. Шевченка І.О. Терехова 36.6 КБ
Ідейно-естетичний феномен творчості Г.Квітки-Основ'яненка: герменевтичний аспект Я.В. Вільна 75.9 КБ
Ідейно-естетичні засади літературно-критичної діяльності Андрія Ніковського П.О. Дунай 39.7 КБ
Ідейно-естетичні пошуки у літературній критиці Львова 20 - 30-х рр. ХХ ст. (на матеріалах літературн І.І. Капраль 20.2 КБ
Ідейно-художні шукання в українській драматургії кінця ХІХ - початку ХХ століття (проблематика, жанр А.В. Захарченко 33.2 КБ
Ідеографічний поділ дієслівної лексики в сучасній українській мові А.Я. Середницька 26.9 КБ
Ідеологічний та національно-культурний компоненти в семантичній структурі лексики політичного дискур Т.В. Весна 34.1 КБ
Ідіолект Тараса Шевченка і сучасні мовні норми С.А. Січкар 34.2 КБ
Ідіоматичний простір "homo socialis" у сучасній англійській мові: лінгвокогнітивний та комунікативно Ю.І. Фещенко 33.7 КБ
Ідіостиль Валерія Шевчука О.С. Переломова 28.1 КБ
Ідіостиль поетичних творів Святослава Гординського В.Ф. Півень 37.4 КБ
Ідіостиль Ю.Клена у контексті інтелектуалізаторських мовних традицій українського неокласицизму О.М. Черевченко 41.0 КБ
Із історії української лексикографії на Закарпатті (ХІХ - 1-а половина ХХ ст.) Я.В. Галас 36.3 КБ
Ізоморфізм та аломорфізм в ойконімії США й Україні О.М. Скляренко 40.4 КБ
Ізосемні причинові сполучники у різносистемних мовах (на матеріалі української, російської, англійсь Наталія Євгенівна Леміш 65.5 КБ
Іконічність художнього образу (на матеріалі творів І.С.Шмельова) М.Ю. Шкуропат 36.9 КБ
Імагологічні особливості художньої прози та публіцистики Джона Стейнбека Оксана Яромирівна Ничко 46.8 КБ
Іменний словотвір західнополіського говору Г.Л. Аркушин 106.6 КБ
Іменники зі значенням подібності: способи творення та сфери використання О.Ф. Тилик 50.8 КБ
Іменниковий словотвір у середньоверхньонімецьких діалектах: префіксальна система у динамічному аспек Лариса Миколаївна Ягупова 70.4 КБ
Іміджевий текст: лінгвопрагматичний і лінгвокультурологічний аспекти (на матеріалі російськомовної п Людмила Геннадіївна Єгорова 35.0 КБ
Імплікація в рекламному дискурсі (на матеріалі англомовної комерційної реклами) О.Є. Ткачук-Мірошниченко 33.4 КБ
Імпресіонізм в українській прозі кінця XIX - початку XX ст. (проблеми естетики і поетики) Ю.Б. Кузнецов 69.3 КБ
Імпресіоністична поетика лірики О. О. Фета О.М. Скорик 47.8 КБ
Імпресіоністське начало в ліриці Ігоря Сєверяніна Л.В. Авдєєва 37.7 КБ
Інваріантні значення і типові смисли англійських прикметників семантичного поля температурної ознаки Н.В. Батрин 34.9 КБ
Інгресія та інхоативність як кореляти зачинної фазовості у сучасній англійській мові М.Г. Божеску 33.4 КБ
Індивідуально-авторські новотвори в поетичному дискурсі 80 - 90-х років XX століття О.О. Жижома 33.2 КБ
Інноваційні процеси в лексиці сучасної української літературної мови (90-і роки ХХ ст.) Д.В. Мазурик 43.5 КБ
Інноваційні процеси в сучасному медіатексті (функціонально-лінгвістичні аспекти) Г.В. Шаповалова 41.3 КБ
Інституційний комунікативний простір Німеччини (фахова мова економіки) Р.Є. Пилипенко 66.3 КБ
Інструментарій засобів масової інформації у процесі формування іміджу політиків О.М. Холод 46.1 КБ
Інтегрований брендинг як стратегія медіа-діяльності Інна Валеріївна Мельник 41.1 КБ
Інтелектуалізація української літературної мови: лінгвістична та теоретико-епістемологічна аспектоло Л.І. Шевченко 44.1 КБ
Інтелектуальна драма Тома Стоппарда в культурно-історичному та літературному контексті Л.В. Бондаренко 46.4 КБ
Інтелектуальна проза В.Петрова: жанрово-стильові особливості Н.В. Мариненко 38.6 КБ
Інтелектуальний інтертекст прози Докії Гуменної Т.В. Николюк 30.2 КБ
Інтерв'ю в системі жанрів сучасної українськомовної комунікації М.Л. Штельмах 42.0 КБ
Інтернет-комунікація: когнітивно-прагматичний та лінгвокультурологічний аспекти Л.Ф. Компанцева 62.1 КБ
Інтерпретаційна модель формально-синтаксичних структур української мови Б.В. Бабич 30.2 КБ
Інтерпретація іронії реципієнтом: когнітивний і комунікативний аспекти (на матеріалі англомовного ху І.В. Лесик 49.7 КБ
Інтерпретація національної історії в українській прозі ХХ ст. Л.І. Ромащенко 86.4 КБ
Інтерсеміотичність у творчості письменників Нью-Йоркської групи (Емма Андієвська і Віра Вовк) Ірина Михайлівна Жодані 38.7 КБ
Інтертекстуальна основа художньої прози В.Домонтовича (на матеріалі романів "Дівчина з ведмедиком", Т.В. Белімова 38.4 КБ
Інтертекстуальні і текстуальні аспекти творчості Ю.Липи С.А. Киричук 39.5 КБ
Інтертекстуальні та жанрово-стильові параметри фантастики Олеся Бердника С.М. Олійник 34.9 КБ
Інтертекстуальність ліричного циклу М.Волошина І.В. Шаповалова 41.8 КБ
Інтертекстуальність прози О.І.Купріна 1890 - 1900-х років Н.Ф. Соценко 71.2 КБ
Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української преси: лінгвістичний аспект О.К. Рябініна 33.8 КБ
Інтертекстуальність у драматургії Михайла Булгакова О.І. Кобзар 33.6 КБ
Інтертекстуальність у словесній культурі постмодерну (на матеріалі поетичного дискурсу) К.В. Шаповалова 52.1 КБ
Інтертекстуальність як модус новаторства (на матеріалі творчості В.Стуса та І.Світличного) Л.І. Біловус 31.7 КБ
Інтертекстуальність як проблема перекладу (на матеріалі англомовних перекладів української постмодер Л.В. Грек 35.6 КБ
Інтерферентні явища в українському мовленні студентів Північної Донеччини О.В. Зубарєв 47.6 КБ
Інтимна лірика як духовний феномен (чоловічий і жіночий дискурси) Г.В. Маковей 116.1 КБ
Інтонаційна організація судового дискурсу (експериментально-фонетичне дослідження) Г.В. Савчук 37.4 КБ
Інтонаційна організація тексту радіорепортажу (експериментально-фонетичне дослідження на матеріалі ф О.В. Семенова 49.0 КБ
Інтонаційне вираження категорії згоди/незгоди у французькому діалогічному мовленні (експериментально Е.М. Андрієвська 28.0 КБ
Інтонація переконування в публічному мовленні (експериментально-фонетичне дослідження) Наталія Сергіївна Вербич 32.1 КБ
Інтра- та екстралінгвальні чинники розвитку мови - реципієнта (на матеріалі латинських запозичень в У.Л. Мрозіцька 31.7 КБ
Інфернальний герой в російській прозі XX століття. Витоки. Типологія. Трансформація Ю.В. Грузін 32.0 КБ
Інформативно недостатні слова української мови: семантика, функції Л.М. Коваль 34.3 КБ
Інформаційна телевізійна програма: типологічна характеристика, параметри діяльності журналіста В.В. Гоян 23.6 КБ
Інформаційне мовлення Національної радіокомпанії України: сутність і структура М.В. Нагорняк 34.0 КБ
Інформаційні маніпуляції у повідомленнях світової періодичної преси в контексті інформаційної безпек А.В. Юричко 37.0 КБ