Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Синтез і спектральні характеристики заміщених кумаринів та їхніх функціональних похідних - Л.О. Кобрин
З'ясовано регіоселективність взаємодії заміщених кумаринів з арендіазонієвими солями: у всіх випадках арилювання відбувається у положення 3 кумарину. Установлено, що 4,5-бензофуран-2-карбонова кислота арилюється хлоридами арендіазонію у положення 3 фуранового циклу. Запропоновано методи одержання 2-функціонально заміщених 3-арилкумаринів - 3-арил-2H-2-хроментіонів, оксимів, моно- і дизаміщених гідразонів, тіосемікарбазонів, 4-тіазолідинонів, а також 6-арилазо- і 6-азометинових барвників. Уперше одержано тетрафлуороборат o-феніленбісдіазонію. Здійснено квантово-хімічні розрахунки електронної будови та енергій електронних переходів у наближеннях ППП і АМІ та встановлено закономірності впливу електронної будови на спектральні характеристики синтезованих сполук.

Регуляторний вплив кальмодуліну та фосфорилювання на активність кальційзалежних ферментів лімфоцитів - Л.І. Гавриш
З'ясовано регіоселективність взаємодії заміщених кумаринів з арендіазонієвими солями: у всіх випадках арилювання відбувається у положення 3 кумарину. Установлено, що 4,5-бензофуран-2-карбонова кислота арилюється хлоридами арендіазонію у положення 3 фуранового циклу. Запропоновано методи одержання 2-функціонально заміщених 3-арилкумаринів - 3-арил-2H-2-хроментіонів, оксимів, моно- і дизаміщених гідразонів, тіосемікарбазонів, 4-тіазолідинонів, а також 6-арилазо- і 6-азометинових барвників. Уперше одержано тетрафлуороборат o-феніленбісдіазонію. Здійснено квантово-хімічні розрахунки електронної будови та енергій електронних переходів у наближеннях ППП і АМІ та встановлено закономірності впливу електронної будови на спектральні характеристики синтезованих сполук.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 5, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Емотивні дієслова як база іменного словотвору (семантико-функціональний аспект) І.В. Чепуріна 32.3 КБ
Емотивність фразеологічної системи німецької мови (досвід дослідження в синхронії та діахронії) М.В. Гамзюк 55.8 КБ
Емотивність художнього тексту: семантико-когнітивний аспект (на матеріалі сучасної англомовної прози С.В. Гладьо 31.5 КБ
Емоційна лексика у сучасній німецькій мові: структура, семантика А.М. Манзій 43.6 КБ
Емоційність та емотивність сучасного англомовного дискурсу: структурний, семантичний і прагматичний Я.В. Гнезділова 41.5 КБ
Емоційно-оцінний потенціал демінутивів у публіцистиці (на матеріалі української періодики (1995 - 20 О.Д. Федоренко 32.9 КБ
Емоціогенність концепту ВАМПІР в англійській мові й мовленні (на матеріалі словників та англомовних Ірина Юріївна Онищук 36.9 КБ
Енантіосемія в сучасній болгарській мові В.С. Червоножка 36.5 КБ
Епістемічна модальність в англійській мові (діахронний аспект) Н.В. Скибицька 39.0 КБ
Епістолярій Михайла Коцюбинського в історії української літературної мови (особливості конотації епі А.О. Найрулін 29.9 КБ
Епістолярій Олеся Гончара і творча індивідуальність письменника Л.М. Курило 31.5 КБ
Епістолярна проза А.Чехова та ідейно-художні пошуки письменника 80-х - 90-х рр. XIX - початку ХХ ст. О.Л. Фідкевич 39.0 КБ
Епістолярна спадщина В.Винниченка: адресування і стиль Т.В. Заболотна 33.3 КБ
Епістолярна спадщина Лесі Українки: джерелознавчо-текстологічний аспект В.А. Савчук 36.4 КБ
Епітет у конфесійному стилі сучасної української мови (функціонально-семантичний аспект) С.В. Лук'янчук 44.3 КБ
Епітет у системі тропів сучасної англійської мови (Семантика. Структура. Прагматика) Т.М. Онопрієнко 36.6 КБ
Епітетика українських весільно-обрядових пісень (структурно-семантичний і функціональний аспекти) О.В. Слюсарева 32.0 КБ
Епічні стильові домінанти художньої прози Уласа Самчука М.В. Стасик 37.5 КБ
Епоха й людина в художньо-екзистенційному вимірі літератури періоду ДіПі І.П. Василишин 34.4 КБ
Ергонімія м. Луганська: структурно-семантичний і соціально-функціональний аспекти Н.М. Лєсовець 44.4 КБ
Ергономічні характеристики категорій англійського дієслова Є.П. Ісакова 29.7 КБ
Ерос як естетична і поетологічна проблема української прози 20 - 30-х років XX століття А.А. Михайлова 39.0 КБ
Есеїстика Василя Барки: жанрова специфіка та проблематика Г.Д. Швець 37.0 КБ
Есеїстичне письмо і поетика межових форм в українській літературі 1920-их років Наталія Сергіївна Іванова 46.9 КБ
Естетика і поетика вісниківського неоромантизму О.Р. Баган 36.0 КБ
Естетика міфу і міфологічний горизонт раннього українського модернізму Я.О. Поліщук 43.4 КБ
Естетика смерті у прозі Є.Пашковського та О.Ульяненка Н.М. Тендітна 47.0 КБ
Естетика та поетика модернізму в російській письменницькій критиці кінця XIX - початку ХХ ст. С.О. Кочетова 68.3 КБ
Естетична природа поетичного мислення Василя Барки Т.П. Головань 36.8 КБ
Естетична система Михайла Драй-Хмари: генеза, творча реалізація О.Ф. Томчук 37.0 КБ
Естетична система Михайла Ореста: генеза, творча реалізація Н.М. Кирієнко 84.1 КБ
Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного Н.Б. Ладиняк 30.5 КБ
Естетичні функції картин сновидінь у художніх творах українських письменників другої половини ХІХ-ХХ Н.М. Фенько 21.3 КБ
Естетичні функції ліричного героя (на матеріалі української поезії початку ХХ ст.) О.Г. Ікомасова 41.1 КБ
Естетичні функції символів у творчості Павла Загребельного С.М. Нестерук 32.2 КБ
Етикетизація англо-американського наукового дискурсу О.М. Ільченко 69.4 КБ
Етикетна латиномовна поезія в українській літературі XVI - XVIII ст. Л.Г. Шевченко-Савчинська 34.1 КБ
Етико-естетична парадигма кримськотатарської прози 60 - 80 рр. ХХ століття Ф.А. Сеферова 31.9 КБ
Етико-естетичний ідеал у творчості Олександра Кониського Т.М. Камишова 44.1 КБ
Етико-естетичні засади української соціально-побутової пісні Н.Г. Мельник 25.4 КБ
Етимологія та семантика латинських омонімічних іменників К.В. Третьякова 37.9 КБ
Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела Ю.Б. Залізняк 45.6 КБ
Етнічні особливості концептуалізації дійсності мовами європейського культурного ареалу (на матеріалі Ю.О. Письменна 49.9 КБ
Етнокультурна наступність образів першоелементів буття в художній мові М.Гумільова та В.Хлєбникова О.А. Петриченко 36.9 КБ
Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць О.С. Комар 39.9 КБ
Етнокультурні особливості ідеографічної параметризації української лексики Л.С. Савельєва 56.9 КБ
Етнокультурні особливості семантики англійських фразеологізмів (на матеріалі британського варіанту а О.О. Нагорна 287.8 КБ
Етномовний компонент поетичного тексту давньогрецької трагедії як перекладознавча проблема (на матер У.В. Головач 35.2 КБ
Етномовний та соціолінгвістичний аспект острівного писемного дискурсу Е.П. Стоянова 108.9 КБ
Етнореалії у сучасній німецькій мові (на матеріалі лексичних та фразеологічних одиниць) Анжеліка Вікторівна Соломаха 41.6 КБ
Етносимволіка мовних одиниць в українському обрядовому дискурсі М.В. Філіпчук 35.0 КБ
Етноспецифічні константи мовної свідомості І.О. Голубовська 71.3 КБ
Етнотипи та їх художні стереотипи в українському анекдоті (на матеріалі видань XIX століття) О.О. Стоколос-Ворончук 34.9 КБ
Ефект очуження як теоретико-літературна категорія: генезис, поетика (на матеріалі творчості Б.Брехта С.Ф. Соколовська 21.7 КБ
Ефективність телереклами в Україні (комунікативний аспект) Ю.І. Шмига 32.4 КБ
Євген Маланюк: витоки й еволюція творчої особистості Л.В. Куценко 50.5 КБ
Євген Чикаленко та газета "Рада" у формуванні мови преси на початку ХХ століття Н.М. Фіголь 45.2 КБ
Жанр поеми у творчості Д.Павличка О.М. Присяжнюк 30.8 КБ
Жанр псалма: генеза, адаптація, трансформація В.А. Чотарі 48.7 КБ
Жанр трагедії в українській драматургії 1910 - 1920-х років: ідейно-естетична парадигма В.П. Атаманчук 34.1 КБ
Жанр щоденника в українській літературі другої половини XX - початку XXI ст. А.В. Ільків 36.4 КБ
Жанрова диференціація і поетика українського історичного оповідання XIX - початку XX століття І.Д. Бабенко 41.0 КБ
Жанрова модифікація канону молитви в ліриці XVII-ХХ століть Ірина Іванівна Даниленко 110.8 КБ
Жанрова своєрідність і комунікативні властивості прози Наталі Саррот С.А. Іванова 34.3 КБ
Жанрова своєрідність прози Віктора Некрасова Н.В. Цехановська 45.5 КБ
Жанрова своєрідність та внутрішня єдність "Кінармії" І.Е.Бабеля Ф.М. Штейнбук 27.1 КБ
Жанрова своєрідність творів Михайла Арцибашева А.Л. Кудіна 36.1 КБ
Жанрова семантика фемінних романів у художній системі українського постмодернізму Тетяна Миколаївна Кисла 38.4 КБ
Жанрова система лірики Івана Франка Ю.І. Клим'юк 59.2 КБ
Жанрова специфіка "драми для читання" А.М. Речка 34.5 КБ
Жанрова структура романів Уласа Самчука в контексті західноукраїнської романної прози 30 - 40-х рр. С.В. Бородіца 19.3 КБ
Жанровий поліцентризм української повісті 60 - 80-х років ХХ ст. А.І. Гурбанська 110.5 КБ
Жанрові діалогічні форми сучасного українського телебачення Т.М. Шальман 33.6 КБ
Жанрові модифікації казки у творчості Івана Франка Н.Б. Тихолоз 38.5 КБ
Жанрові модифікації сучасного історичного роману Дамір Пешорда 32.0 КБ
Жанрові новації Ніколаса Бретона-прозаїка в контексті творчих пошуків єлизаветинської доби О.В. Гутарук 33.4 КБ
Жанрові особливості англійської жіночої літератури мандрів кінця XVIII - першої половини XIX ст. (на О.М. Деремедведь 43.6 КБ
Жанрові особливості роману Ф.Сологуба "Творима легенда" О.П. Мойсеєва 19.2 КБ
Жанрово-лінгвістичні особливості темпорально-оповідальної структури художнього тексту (на матеріалі Л.В. Дученко 86.0 КБ
Жанрово-стильова своєрідність "Былей и небылиц" В.І.Даля Н.Л. Юган 41.4 КБ
Жанрово-стильова своєрідність малої прози Генрі Джеймса Н.В. Богиня 37.5 КБ
Жанрово-стильова своєрідність трилогії У.Самчука "Ост" В.В. Кизилова 34.2 КБ
Жанрово-стильові і поетикальні параметри творчості М.С.Грушевського Н.І. Янкова 41.5 КБ
Жанрово-стильові моделі сучасного турецького роману (80 - 90 рр.) Г.В. Рог 29.7 КБ
Жанрово-стильові модифікації українського письменницького епістолярію другої половини XX ст. Г.С. Мазоха 62.8 КБ
Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку І.Л. Савенко 32.3 КБ
Жанрово-стильові особливості драми Гергарта Гауптмана: натуралістичний об'єктивізм (німецько-українс В.С. Вишинський 37.9 КБ
Жанрово-стильові особливості історичної трилогії Д.Міщенка про добу VI - VII ст. н. е. І.М. Домалега 39.5 КБ
Жанрово-стильові особливості прози Василя Барки В.Ф. Пушко 35.5 КБ
Жанрово-стильові особливості української історичної малої прози ХХ століття М.М. Богданова 33.6 КБ
Жанрово-стильові особливості української історичної повісті 20 - 30-х років ХХ століття В.М. Разживін 79.2 КБ
Жанрово-стильові особливості художньо-біографічної прози 80 - 90-х років XX століття І.М. Акіншина 36.6 КБ
Жанрово-строфічні модифікації українського сонета М.В. Сіробаба 14.5 КБ
Жанрово-тематична парадигма паломницької прози в китайській та європейських літературах ХVІ - ХVІІІ Н.А. Кірносова 40.1 КБ
Жаргонна лексика в друкованих ЗМІ (номінально-експресивна функція) Н.В. Третяк 43.6 КБ
Жіноча персоносфера Іво Андрича: концептуальні засади та семантичні конфігурації О.М. Ткаченко 36.1 КБ
Жіноча творчість як чинник вестернізації в російській літературі XVIII ст. Г.А. Улюра 45.3 КБ
Жіночі образи у художньому світі І.О.Гончарова Н.Ю. Чупрінова 24.8 КБ
Жіночі типи в російському романі 1860-х років І.В. Івакіна 38.7 КБ
Жуковський і англійські романтики С.С. Сакура 31.5 КБ
Жуковський і англійські романтики Світлана Степанівна Сакура 30.1 КБ
Журнал "Молода Україна": місце і роль у розвитку української дитячої літератури Н.В. Антипчук 37.9 КБ
Журнал "Рідний край" і літературний процес початку XX століття С.В. Семенко 24.3 КБ
Журнал "Украинская жизнь" і літературний процес початку ХХ століття О.О. Полумисна 34.4 КБ
Заборонена епіка В.Сосюри В.В. Краснікова 31.0 КБ
Загальні жіночі особові номінації в українській мові XVI - XVII століть: словотвір і семантика М.П. Брус 34.6 КБ
Загальнолінгвістична теорія фонеми та її розвиток в Україні Д.В. Радван 31.5 КБ
Загальномовна та індивідуально-авторська фразеологія в художніх текстах (на матеріалі творів О.Гонча Л.Ф. Щербачук 34.1 КБ
Заголовок англомовного журнального мікротексту-повідомлення: структура, семантика, прагматика (на ма А.М. Коваленко 54.9 КБ
Займенник у віршованих текстах американської поезії: когнітивно-семіотичний та лінгвосинергетичний а Н.В. Петренко 69.0 КБ
Закономірності еволюції образу Дож Жуана в європейській літературі XVI - XX ст. Т.М. Івашина 32.2 КБ
Закономірності якісної кваліфікації предметних імен у структурі українського наукового стилю Л.І. Чернишова 34.3 КБ
Заперечення в сучасному американському газетному дискурсі: функціональний та лінгвокогнітивний аспек Г.А. Кришталюк 45.2 КБ
Заперечення та сфери його дії: семантика, синтактика, прагматика, просодика А.Й. Паславська 69.3 КБ
Запозичена лексика в сучасній російськомовній рекламі в інформативному та соціокультурному аспектах І.М. Мозова 37.3 КБ