Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

М-функції на некомпактних поверхнях - Катерина Ігорівна Міщенко


Транспорт надструму та вихори Абрикосова в плівках YBa2Cu3O7- дельта - Юрій Володимирович Черпак
индивидуалки киев, анкеты только с фото.
Rocol foodlube на http://generalcompany.su.
На pnevmohit.ru резервуар мягкий.
Контейнер ТБО читать далее.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 4, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Динаміка українського іменника м.Донецька з 1890 по 1990-і роки Галина Валеріївна Кравченко 26.6 КБ
Динаміка фонетичної структури слова в аспекті сучасної американської вимовної норми (на матеріалі ле Т.О. Дацька 30.4 КБ
Динаміка функціональних змін у мові американської публіцистики кінця XX - початку XXI століття А.О. Худолій 69.4 КБ
Динаміка функціонування усної епічної традиції (на матеріалі Нижньої Наддніпрянщини) І.Я. Павленко 96.6 КБ
Динамічний аспект семантики іменників і фразем із компонентом "погода" (на матеріалі російської мови Я.Е. Левченко 23.1 КБ
Динамічні процеси в лексико-семантичній системі та в словотворі української мови кінця ХХ ст. (на ма О.А. Стишов 57.9 КБ
Динамічні процеси в прийменниковій системі сучасної української літературної мови Г.С. Балабан 35.6 КБ
Динамічні процеси у формуванні української терміносистеми інформатики (словотвірний аспект) Л.М. Філюк 46.6 КБ
Директивні мовленнєві акти в публіцистичному дискурсі О.Л. Дмитренко 53.8 КБ
Дискурс А.Платонова в контексті наукових інтерпретацій А.В. Терехова 36.2 КБ
Дискурс акцентуйованих мовних особистостей: комунікативно-когнітивний аспект (на матеріалі персонажн Я.О. Бондаренко 34.0 КБ
Дискурс антиутопії (на матеріалі англійської, української та російської мов) І.Д. Стоянова 60.3 КБ
Дискурс дитини у прозі українських письменників-шістдесятників (Гр. Тютюнник, В. Близнець, Є. Гуцало О.В. Чепурна 53.1 КБ
Дискурс електронних засобів масової комунікації в інформаційному суспільстві Н.М. Рудніченко 51.1 КБ
Дискурс індивідуальної пам'яті в сучасному французькому романі (1970-ті - 2000 рр.) Ю.Ю. Павленко 35.1 КБ
Дискурс козацтва в поезії "української школи" польського романтизму М.В. Брацка 42.0 КБ
Дискурс національної ідентичності в українському постколоніальному літературознавстві: історико-літе М.В. Іванишин 24.6 КБ
Дискурс національної ідентичності у творчому надбанні Лесі Українки О.П. Онуфрієнко 21.7 КБ
Дискурс неореалістичної прози Олекси Слісаренка (жанрово-стильові модифікації) Ю.А. Лаврісюк 39.2 КБ
Дискурс сучасної англомовної сім'ї А.А. Бігарі 45.3 КБ
Дискурс театру у французькій драматургії XVII століття Наталія Євгеніївна Косенко 36.7 КБ
Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-с К.С. Серажим 56.9 КБ
Дискурсивні властивості мовленнєвого акту натякання (на матеріалі сучасної німецької мови) О.М. Бєлозьорова 32.6 КБ
Дискурсивні маркери когерентності англомовного діалогічного тексту: когнітивний та прагматичний аспе С.В. Засєкін 32.9 КБ
Дискурсивні особливості інтернет-публікацій дебатів британського парламенту Г.Л. Рябоконь 40.0 КБ
Дискурсивні парадигми концепту юродство як самобутнього феномена російської культури Олена Василівна Маслій 37.3 КБ
Дискурсивні слова турецького походження в текстах сучасних болгарських мас-медіа І.С. Огієнко 80.8 КБ
Дискурсивні стратегії і тактики подолання комунікативних порушень (на матеріалі французьких літерату О.В. Герасименко 40.2 КБ
Дискурсний аналіз проповіді як морально-духовного жанру словесності (на матеріалі православної Різдв С.О. Кот 44.9 КБ
Дискурсно- прагматичні особливості дитячого мовлення (на матеріалі сучасної англійської мови) О.Ю. Моісеєнко 20.3 КБ
Дискурсотворча роль теми у професійному конфліктному спілкуванні англомовних медиків (на матеріалі п О.В. Кудоярова 40.2 КБ
Дистрибуція приголосних фонем в українській мові С.С. Сеньків 35.7 КБ
Диференціація об'єктного значення в семантико-синтаксичній структурі речення Ярослав Миколайович Степаненко 43.2 КБ
Діалог "автор-герой-читач" у творчості В.Набокова Т.С. Чонка 37.9 КБ
Діалогічна природа рок-твору Н.В. Ройтберг 34.6 КБ
Діалогічна природа сатири (на матеріалі романів Д.Свіфта "Мандри Гуллівера" та М.Салтикова-Щедрина " Юлія Андріївна Прибатень 50.4 КБ
Діалогічність філософської лірики Леоніда Вишеславського М.В. Кузьменко 30.0 КБ
Дієслівна лексика російських говірок Одеської області А.І. Швець 48.9 КБ
Дієслівна лексика соціально-економічної сфери (на матеріалі мови засобів масової інформації кінця ХХ М.І. Навальна 27.2 КБ
Дієслівна синоніміка в прозових творах Івана Багряного А.Г. Ярова 36.4 КБ
Дієслівна система арабської літературної мови: неправильні дієслова В.І. Рижих 38.5 КБ
Дієслівні конструкції у французькій художній прозі екзистенціалізму: структурний, семантичний та фун Н.Г. Філоненко 29.2 КБ
Дієслівні речення в українській літературній мові: структура, сематика, моделі О.І. Леута 61.9 КБ
Дієслівні словосполучення у східностепових говірках Донеччини Л.С. Білик 43.2 КБ
Дієслова з постпозитивними компонентами ON і OFF в сучасній англійській мові О.С. Палій 41.2 КБ
Діяльність видавництва "Вік" (1894 - 1919). Становлення видавничої галузі в Україні В.В. Хоню 32.7 КБ
Дмитро Донцов і "Літературно- Науковий Вістник" ("Вістник") на тлі розвитку української літератури і С.М. Квіт 39.7 КБ
Домінантні мовленнєві засоби створення образу святого в "Житії Теодосія Печерського" (XI ст.) Н.О. Ізмайлова 17.5 КБ
Дослідження фольклору і фольклористики болгар в українській науці І.П. Горбань 25.7 КБ
Дохристиянське минуле в українській літературі ХХ століття: проблема кореляції наукового і художньог М.І. Лаврусенко 37.3 КБ
Драма "Енума Еліш" в історико-культурному контексті творчості Анни Ахматової Поберезкіна 25.8 КБ
Драма в аспекті художнього перекладу (на матеріалі українських і російських перекладів п'єси Б.Шоу " Н.П. Бідненко 25.2 КБ
Драма Лесі Українки "Руфін і Прісцілла": проблематика, поетика, становлення тексту Г.О. Гаджилова 36.7 КБ
Драма О.Блока в інтертексті драматургії російського постмодернізму М.О. Самсонова 57.2 КБ
Драма-антиутопія. Генезис. Поетика О.В. Євченко 40.2 КБ
Драматичний цикл "Романтика" у творчості і долі М.І.Цвєтаєвої О.Р. Абдулаєва 43.0 КБ
Драматургічна творчість українських письменників-емігрантів середини ХХ століття С.О. Антонович 54.6 КБ
Драматургія в історико-культурному контексті (на матеріалі творчості Теннессі Уїльямса) А.В. Зорницький 38.0 КБ
Драматургія Володимира Винниченка. Проблеми поетики В.І. Гуменюк 62.0 КБ
Драматургія І.Д.Сургучова: проблематика і поетика І.С. Сергєєва 78.2 КБ
Драматургія Івана Дніпровського: стиль, проблема характеру. Соціально-історичний контекст Л.В. Скорина 36.2 КБ
Драматургія Людмили Старицької-Черняхівської: конфлікти і характери Л.Б. Процюк 44.4 КБ
Драматургія Олексія Коломійця: проблематика і поетика С.В. Литвинська 35.1 КБ
Драматургія Панаса Мирного. Жанрові особливості Н.Г. Явтушенко 41.9 КБ
Драматургія Пантелеймона Куліша: духовні виміри, проблематика, жанровий діапазон С.І. Ковпік 36.7 КБ
Драматургія російського символізму і символістська теорія життєтворчості Л.М. Борисова 55.7 КБ
Драматургія української діаспори першої половини ХХ століття: система конфліктів і характерів О.І. Семак 104.8 КБ
Дуальність художнього світу поета та його жанрова система (на прикладі творчості В.Сосюри 20-х років Л.І. Царик 40.4 КБ
Духовно-естетичні тенденції німецькомовної модерністської літератури XX ст. у ліриці Р.М. Рільке, пр Є.В. Волощук 104.6 КБ
Еволюційні процеси в німецькій лексиці суспільно-політичного змісту (на матеріалі періодичних видань А.В. Капуш 43.7 КБ
Еволюція антропонімних формул у слов'янських мовах С.М. Медвідь 72.0 КБ
Еволюція готичної поетики і роман "Буреверхи" Емілії Бронте Х.А. Пастух 43.3 КБ
Еволюція директивних мовленнєвих актів в англійській мові Л.В. Михайлова 59.3 КБ
Еволюція етнопсихологічної концепції особистості у прозі П.Загребельного Н.Д. Санакоєва 38.7 КБ
Еволюція засобів звертання в індоєвропейських мовах: компаративно-типологічний аспект В.П. Пономаренко 74.6 КБ
Еволюція історичного ядра лексичної системи англійської і німецької мов у VIII - XX ст. (структурний І.А. Галуцьких 43.5 КБ
Еволюція історичної повісті в українській літературі ХІХ - початку ХХ ст. К.О. Ганюкова 37.9 КБ
Еволюція німецької віршованої байки (ХІІІ - ХХ ст.): жанрово-стилістичні аспекти Л.С. Піхтовнікова 77.2 КБ
Еволюція образу автора в поезії Тараса Шевченка (1837 - 1847) О.В. Цепа 37.2 КБ
Еволюція поетичної творчості Казимєжа Вєжинського (віталізм, катастрофізм, універсалізм) С.І. Кочегарова 35.3 КБ
Еволюція проблематики і поетики у драматургії Людмили Старицької-Черняхівської І.П. Чернова 35.7 КБ
Еволюція системи німецьких голосних і зародження нових фонем (на матеріалі давньоверхньонімецьких, с І.А. Черняєва 35.7 КБ
Еволюція системи тропів псевдототожності в російському поетичному мовленні (на матеріалі фольклорних Т.В. Охріменко 82.2 КБ
Еволюція типологічних особливостей наукової фантастики Франції (на матеріалі літератури 1970 - 90 ро Н.В. Кирюшко 37.0 КБ
Еволюція українського історичного роману 90-х років ХХ століття О.А. Проценко 38.9 КБ
Еволюція української мови в діаспорі (етно- і соціолінгвістичні аспекти) Б.М. Ажнюк 41.3 КБ
Еволюція художнього мислення Аркадія Любченка: від "романтики вітаїзму" до соцреалізму Л.В. Пізнюк 33.1 КБ
Еволюція художньої метафори: лінгвокультурний аспект Т.Є. Кіс 36.7 КБ
Еволюція художньої рецепції образу гетьмана Івана Мазепи в українській літературі ХVІІ - ХХ століття О.В. Тарасова 38.9 КБ
Евфемізація і дисфемізація у фразеотворенні говірок сходу України І.В. Мілєва 35.2 КБ
Его-белетристика як жанр: питання поетики (на матеріалі японської та української прози) Ю.В. Осадча 48.3 КБ
Еквіваленти слова в українській і російській мовах А.А Лучик 47.8 КБ
Екзистенціалістська модель українського інтелектуального роману 20-х років ХХ століття І.А. Куриленко 39.6 КБ
Екзистенціалістські мотиви в "Сибірських новелах" Б.Антоненка-Давидовича О.С. Хмель 38.3 КБ
Екзистенціалістські мотиви в романістиці Івана Багряного Ірина Василівна Романова 41.1 КБ
Екзистенціальна модель світу в драматургії Лесі Українки О.Ю. Кузьма 54.4 КБ
Екзистенційна парадигма в творчості Л.М.Толстого А.О. Філіппова 41.8 КБ
Екзистенційна природа символіки в поезії В.Стуса О.А. Росінська 40.6 КБ
Екзистенційна проблематика бориславського циклу творів І.Франка Л.В. Водяна 38.8 КБ
Екзистенційний вимір людини в поезії Юрія Тарнавського І.В. Котик 39.5 КБ
Екзистенційні речення в ранньоновоанглійській мові: структурно-семантичний та функціональний аспекти М.В. Полховська 41.2 КБ
Екзистенційність як філософська та худождньо-естетична домінанта української малої прози кінця XIX - Л.Т. Назаревич 49.3 КБ
Економічна проблематика на сторінках преси ФРН (1996 - 2001 рр.) В.В. Мальцева 33.7 КБ
Економічний аспект діяльності друкованих ЗМІ України Юрій Петрович Васьківський 20.2 КБ
Експериментальна проза 20-их років XX століття: жанрово-стильові модифікації (В.Домонтович, А.Любчен О.М. Боярчук 37.7 КБ
Експлікація прихованого впливу публіцистичного тексту В.М. Корнєєв 27.0 КБ
Експліцитна й імпліцитна економія в словотвірній номінації української мови А.М. Нелюба 66.1 КБ
Експресиви як сигнали підтекстової інформації (на матеріалі роману Ф.М.Достоєвського "Брати Карамазо В.О. Вуколова 33.1 КБ
Експресивність номінативних речень як перекладознавча проблема (на матеріалі англійської та українсь З.Г. Коцюба 37.7 КБ
Експресивно-виражальні засоби мови французької та української поезії першої половини XX століття Я.Т. Стецько 34.8 КБ
Експресія власних назв як засіб публіцистики В.І. Ільченко 31.8 КБ
Екфрасис у російській поезії "срібного віку" А.В. Воєводіна 31.1 КБ
Елементи наукового та публіцистичного стилів в історичних творах Романа Іваничука Г.П. Городиловська 37.0 КБ
Елітарна мовна особистість: від діалектних витоків до літературної мови Є.М. Санченко 59.2 КБ
Емансипаційні тенденції в українській жіночій прозі кінця XIX - початку XX століть М.А. Крупка 36.6 КБ