Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Розсіювання електронів низьких енергій поверхнею твердих тіл - Т.Ю. Попик


Бурштин покривних відкладів Українського Полісся - Є.А. Соляник
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 3, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Вільні атрибутивні словосполучення як засіб об'єктивації гендерних стереотипів (на матеріалі сучасно Тетяна Геннадіївна Лукьянова 43.9 КБ
Вінок сонетів в українській поезії. Генезис та історія розвитку М.Г. Якубовська 37.1 КБ
Вірогідність як параметр констативного висловлювання та засоби її вираження в сучасній англійській м В.М. Березенко 49.3 КБ
Віршовані переклади Йосипа Бродського як відображення його картини світу (художньої та мовної) Т.О. Пономарьова 21.6 КБ
Віршування Івана Франка в контексті української версифікації XIX - поч. XX століття Б.І. Бунчук 47.4 КБ
Власна назва в композиційно-смисловій структурі віршованих текстів американської поезії: комунікатив С.М. Співак 40.8 КБ
Власна назва в українській поезії ІІ пол. ХХ ст. (семантико-функціональний аспект) І.В. Хлистун 46.5 КБ
Власне ім'я як засіб інтелектуалізації поетичного мовлення (на матеріалі поезій Ліни Костенко) Л.П. Петрова 34.6 КБ
Власні назви в російському рекламному тексті: лінгвістичний і функціональний аспекти Ю.А. Грушевська 35.9 КБ
Власні назви в українській фразеології та пареміології Н.М. Пасік 21.4 КБ
Внутрішнє мовлення: лінгвостилістичні аспекти інтерпретації української художньої прози ХХ століття В.Я. Семенюк 36.2 КБ
Внутрішній монолог як форма літературного викладу З.І. Лещишин 36.8 КБ
Внутрішньокатегоріальні заміни словоформ в англо-українському перекладі (на прикладі числових форм і Л.З. Загородня 25.0 КБ
Внутрішньофразовий еліпсис у сучасній російській мові Н.Д. Писаренко 32.8 КБ
Внутрішня організація прозового тексту (на матеріалі художніх творів Івана Франка) С.М. Луцак 44.1 КБ
Внутрішня форма назв емоцій в українській мові П.О. Селігей 42.3 КБ
Внутрішня форма та словотвірна семантика назв діяча у сучасній російській мові Л.В. Бердник 34.6 КБ
Вплив поетонімогенезу на образні можливості пропріальної лексики Т.В. Чуб 40.1 КБ
Всеукраїнська загальнополітична газета 1998 - 2006 рр. (в контексті утвердження суспільної моралі в О.І. Ільченко 33.1 КБ
Вставлені конструкції в українському художньому тексті Оксана Василівна Галайбіда 47.1 КБ
Вторинна номінація в системі української медичної термінології Н.З. Цісар 39.0 КБ
Гавриїл Костельник як журналіст і літературний критик Л.М. Вежель 35.0 КБ
Газета "Волинь" та однойменне видавництво (1941 - 1944рр.): організаційний і проблемно-тематичний ас Р.В. Радчик 36.9 КБ
Гаївки в системі української весняної обрядової пісенності О.М. Голубець 29.8 КБ
Галліцизм в сучасній українській сільськогосподарської термінології Євгенія Степанівна Ємельянова 56.2 КБ
Галузева лексика в словнику української мови в 11-ти томах (1970 - 1980 рр.) (семантичний та стиліст В.О. Балог 30.2 КБ
Гамлет і гамлетизм у європейській літературі першої половини XX ст. Г.Ю. Горенок 355.0 КБ
Гармонія як основа єдності літературного твору Оксана Анатоліївна Кравченко 29.2 КБ
Гастроніми в сучасній французькій мові: когнітивно-ономасіологічний аспект Я.В. Браницька 62.5 КБ
Гендерна інтерпретація художнього світу Тараса Шевченка Ю.О. Гончар 36.7 КБ
Гендерна концептологія: мовна репрезентація концептів "Дім" і "Любов" у жіночій поезії Е.В. Мінаєва 34.1 КБ
Гендерна специфіка об'єктивації концепту "щастя" у сучасному англомовному художньому дискурсі Т.В. Братусь 37.2 КБ
Гендерний аспект репрезентації персонажного мовлення в англійських драматичних творах кінця XX столі Н.Д. Борисенко 35.9 КБ
Гендерний дискурс у літературі NON-fiction (на матеріалі щоденників письменників першої половини ХХ М.М. Варикаша 71.2 КБ
Гендерні аспекти творчості О.Шапір Н.О. Клименко 43.5 КБ
Гендерні стереотипи в англомовному фольклорі Олена Володимирівна Ткачик 45.0 КБ
Гендерні та вікові особливості кооперативної мовленнєвої поведінки в сімейному дискурсі (на матеріал А.А. Семенюк 41.0 КБ
Генеза і трансформація міфопоетичних парадигм у російській прозі 30-х років XX століття О.О. Корнієнко 76.6 КБ
Генеза образної предикації в етнолінгвістичному аспекті М.В. Жуйкова 67.0 КБ
Генеза та функціонування художніх образів у китайській поезії доби Тан (VII-X ст.) Я.В. Шекера 45.9 КБ
Генеза та функціонування числової символіки у поезії ХХ століття Л.М. Мних 35.8 КБ
Генеза українських східнослобожанських говірок на лексичному рівні О.В. Верховод 38.1 КБ
Генеза українських східнослобожанських говірок на лексичному рівні О.В. Верховод 38.1 КБ
Генезис і еволюція квантитативних імен у слов'янських мовах (порівняльно-історичний аналіз) Т.Б. Лукінова 63.1 КБ
Географічна апелятивна лексика східностепових говірок Центральної Донеччини Н.П. Сіденко 597.8 КБ
Географічна термінологія Волині О.К. Данилюк 19.5 КБ
Географічні назви у мовленні угорців м. Берегова та його околиць Н.Й. Кидибиц 38.5 КБ
Георафічні назви м. Ужгорода та його околиць Х.І. Зикань 31.9 КБ
Герман Мелвілл і Федір Достоєвський. Авторські міфи в романах "Мобі Дік" та "Злочин і кара" М.М. Калініченко 39.8 КБ
Герменевтичні аспекти українського перекладу німецьких філософських текстів ХХ століття П.В. Демешко 37.1 КБ
Героїчне в фольклорі та літературі. Дискурс канону Н.А. Малинська 76.5 КБ
Гетьман Мазепа у фольклорі і літературі М.М. Коновалова 37.9 КБ
Гідронімія басейну Стрию Микола Дмитрович Матіїв 28.2 КБ
Гідронімія Буковини (назви непротічних вод) Л.Б. Костик 29.1 КБ
Гідронімія колишнього Великого Лугу Запорозького Ю.В. Кравченко 58.0 КБ
Гідронімно- ойконімні паралелі в західноукраїнському ономастиконі Мирослав Михайлович Юрків 28.3 КБ
Глобалізація комунікаційного простору і процеси національної ідентифікації у посткомуністичному світ Т.Я. Лильо 34.4 КБ
Голодомор в Україні 1932 - 1933 років як проблема світової журналістики А.М. Яценко 34.1 КБ
Горизонт сподівань та його функціонування в літературному процесі (на матеріалі української літерату О.Д. Сінченко 34.4 КБ
Готична традиція у літературі США та її трансформація у творчості Вокера Персі О.Ю. Білоус 50.1 КБ
Гра як художній прийом в епічному тексті (на матеріалі прози українських письменників 10 - 20-х рокі С.В. Жигун 42.8 КБ
Градаційне відношення в структурі складних сполучникових конструкцій сучасної української мови Т.М. Спільник 36.1 КБ
Граматика говірки у світлі тексту М.С. Делюсто 56.2 КБ
Граматична ідентифікація та класифікаційні аспекти іменної словозмінної парадигми у сучасній турецьк К.В. Широков 344.5 КБ
Граматична семантика аналітичних сполучників підрядності у структурі складного речення Н.Ю. Ясакова 37.4 КБ
Граматична та лексична семантика українського дієслова в лексикографічній системі Н.М. Сухарина 61.4 КБ
Граматична характеристика вільного поєднання в структурі простого речення Н.В. Кобченко 46.3 КБ
Граматичні особливості українського перекладу англомовної науково-технічної та художньої прози О.О. Мушніна 40.9 КБ
Граматичні труднощі перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою М.О. Кур'янова 35.6 КБ
Грамемна структура категорії темпоральності в сучасній українській мові С.А. Романюк 40.2 КБ
Грецькі та італійські запозичення в кримськотатарській мові А.С. Мазінов 33.3 КБ
Григорій Костюк - історик літератури та літературний критик Н.Г. Баштова 43.5 КБ
Громадське ТБ як форма організації та функціонування телемовлення (зарубіжний досвід та українські р Н.А. Гусак 34.1 КБ
Гротеск у прозі М.О.Булгакова Т.М. Самойленко 32.7 КБ
Група "Бу-Ба-Бу" як явище українського літературного процесу кінця ХХ ст. Н.М. Філоненко 39.5 КБ
Гумористичний компонент у семантиці лексичних і фразеологічних одиниць мови творів Євгена Дударя Т.А. Шульга 37.9 КБ
Гуцульський говір в українській художній мові XIX - I пол. ХХ ст. В.В. Грещук 36.9 КБ
Давньоруські повісті Соломонового циклу: джерела, текстологія, проблематика, поетика К.В. Бондар 32.7 КБ
Двоскладні речення з одновалентними дієслівними предикатами в українській мові В.М. Каленич 32.5 КБ
Дебалканізація болгарських переселенських говірок в Україні В.О. Колесник 83.5 КБ
Декаданс як проблема авторської свідомості в українській літературі кінця XIX - початку XX століття Р.П. Ткаченко 33.0 КБ
Демонологічна лексика української мови Н.І. Тяпкіна 46.8 КБ
Демонологічний дискурс прози Валерія Шевчука О.П. Карпова 27.2 КБ
Дендроніми у поетичних текстах першої половини ХХ ст. (семантичний і функціональний аспекти) Д.В. Лісничий 54.1 КБ
Дериваційна репрезентація категорії оцінки у сучасній російській мові Л.П. Летюча 41.5 КБ
Дериваційний потенціал дієслів конкретної фізичної дії з семантикою створення об'єкта І.Ф. Джочка 36.6 КБ
Дериваційний потенціал іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці, частин тіла, мета І.С. Беркещук 37.4 КБ
Дериваційні процеси у німецькій фразеології (на матеріалі фразеологічних біблеїзмів) О.М. Лисенко 28.8 КБ
Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній системі української мови (на матеріалі тлумачного С Н.В. Стратулат 44.9 КБ
Детермінованість/недетермінованість іменника у мовленні (на матеріалі французької мови) М.М. Попович 50.0 КБ
Дефразеологічні деривати в сучасній німецькій мові: структура і семантика О.О. Лазаренко 55.1 КБ
Джеймс Джойс: специфіка художнього світу та проблема творчого методу (роман "Улісс") А.П. Краснящих 27.4 КБ
Джерела вивчення історії мови в українському та російському мовознавстві XIX ст. - 30-х рр. ХХ ст. І.М. Рябініна 69.5 КБ
Дзеркальна гра набутками культури: романтична та постмодерністська модель (на матеріалі романів М.Ше Л.В. Пікун 131.4 КБ
Дивергенція та конвергенція регіональних варіантів англійської мови Р.Я. Кріцберг 77.0 КБ
Диверсифікація авторської свідомості в інтелектуальній прозі В.Домонтовича М.О. Гірняк 38.8 КБ
Дилогія Вс.Соловйова "Волхвы" та "Великий Розенкрейцер" у соціокультурному контексті епохи Т.П. Ворова 47.6 КБ
Динаміка антропонімікону м.Тернополя XIX - ХХ ст. Н.О. Свистун 59.6 КБ
Динаміка і статика в діалектних просторових конструкціях (на матеріалі ІІ тому АУМ) О.М. Костів 33.0 КБ
Динаміка конфіксальної деривації іменника української мови XI - XVIII століть О.В. Меркулова 49.7 КБ
Динаміка лексичних норм в українській лексикографії ХХ століття Л.В. Струганець 53.0 КБ
Динаміка лексичного складу російської мови наприкінці XX ст. (на матеріалі однотомних тлумачних слов І.А. Салата 35.4 КБ
Динаміка міфологізації у ранній творчості М.В.Гоголя: постмодерністська інтерпретація О.Г. Зеленський 33.8 КБ
Динаміка мовної репрезентації гендера в англійському публіцистичному дискурсі (друга половина ХХ ст. О.В. Дудоладова 249.1 КБ
Динаміка особистості героя у художній прозі Андре Жіда С.К. Криворучко 33.9 КБ
Динаміка особових імен мешканців Українського Придунав'я (на матеріалі Кілійського та Болградського О.Ю. Медведєва 33.8 КБ
Динаміка прізвищ слов'янського р-ну Донецької області (кінець XIX - початок XXІ ст.) Р.М. Падалка 52.1 КБ
Динаміка розвитку військової лексичної підсистеми в сучасній німецькій мові Т.Б. Лєбєдєва 43.2 КБ
Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних жанрів в українській пресі М.К. Василенко 64.2 КБ
Динаміка розвитку лексичної системи англійської мови в Австралії: етнолінгвістичний аспект (на матер Т.О. Козлова 34.3 КБ
Динаміка розмовних конструкцій в англійських та українських художніх текстах ХVІІІ - поч. ХХІ ст. Н.В. Новохатська 76.2 КБ
Динаміка середньонаддніпрянсько-поліського діалектного суміжжя у світлі ізофон В.М. Михайленко 23.6 КБ
Динаміка складно-суфіксальної деривації іменників в українській мові XI - XVIII ст. В.М. Ліпич 48.0 КБ
Динаміка суспільно-політичної лексики української мови кінця ХХ - початку ХХІ століття (на матеріалі Л.Л. Михайленко 65.5 КБ
Динаміка українських східнослобожанських говірок К.Д. Глуховцева 793.2 КБ