Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Інформаційна технологія для управління фізико-хімічними процесами в енергетиці, що використовують яв - О.Б. Булгаков
Розглянуто теоретичні засади інформаційного забезпечення технологічних процесів в енергетиці та методи опису окремих компонент інформаційних засобів. Розроблено й обгрунтовано схему інформаційного забезпечення процесу керування даними процесами, що реалізуються на базі фізико-хімічних процесів з використанням явищ кавітації. Запропоновано загальну організацію системи керування технологічними процесами виробництва електроенергії на базі інформаційної моделі управління режимом кавітатора, а також підтримки режиму кавітації у процесі виробництва електроенергії. З використанням розроблених інформаційних технологій аналізу фізико-хімічних процесів, що використовують дані фізичні явища, створено нові способи реалізації спеціалізованих технологічних процесів, синтезовано стратегії управління ними, що дозволило суттєво підвищити ефективність основного енергогенеруючого технологічного процесу.

Інформаційна технологія передпроектного дослідження та проектування функціональної організації компл - Г.О. Пезенцалі
Розглянуто теоретичні засади інформаційного забезпечення технологічних процесів в енергетиці та методи опису окремих компонент інформаційних засобів. Розроблено й обгрунтовано схему інформаційного забезпечення процесу керування даними процесами, що реалізуються на базі фізико-хімічних процесів з використанням явищ кавітації. Запропоновано загальну організацію системи керування технологічними процесами виробництва електроенергії на базі інформаційної моделі управління режимом кавітатора, а також підтримки режиму кавітації у процесі виробництва електроенергії. З використанням розроблених інформаційних технологій аналізу фізико-хімічних процесів, що використовують дані фізичні явища, створено нові способи реалізації спеціалізованих технологічних процесів, синтезовано стратегії управління ними, що дозволило суттєво підвищити ефективність основного енергогенеруючого технологічного процесу.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 25, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Фонетичні і словозмінні особливості рукописних апокрифічних збірників XVII - XVIII ст. у контексті с Т.С. Бичкова 34.7 КБ
Фонографічні особливості українських антропонімів у французькій мові В.М. Мазниченко 28.7 КБ
Фонографічні та орфографічні особливості акронімів сучасної французької мови М.А. Цюпа 41.9 КБ
Фонологічна та морфологічна системи єгипетського діалекту арабської мови Ю.І. Петрова 38.1 КБ
Фоносемантизм у германських і слов'янських мовах: діахронія та синхронія В.І. Кушнерик 77.0 КБ
Фоносемантичні засоби компресії поетичної інформації: семіотичний та когнітивно-комунікативний аспек О.А. Тарасова 45.1 КБ
Фоностилістична варіативність мовлення викладачів Німеччини С.Є. Перепечкіна 41.4 КБ
Фоностилістичні особливості англійського мовлення датсько-англійських білінгвів (на прикладі студент Д.С. Бородіна 699.9 КБ
Формальне й семантичне варіювання моделі There-V-N(mod)-L у сучасній англійській мові Марина Миколаївна Медвідь 39.5 КБ
Формально-граматична і функціонально-семантична стратифікація імперативних конструкцій в українській І.Л. Шевчук 38.4 КБ
Формально-граматична та функціонально-семантична структура порівняльних синтаксем і підрядних речень С.М. Рошко 44.2 КБ
Формально-синтаксичні і семантико-функціональні параметри дієприслівникових зворотів у структурі реч З.І. Комарова 42.3 КБ
Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень у сучасній українській Г.В. Навчук 31.8 КБ
Форми вираження авторської свідомості в російській літературній казці 30 - 50-х років ХІХ століття Г.В. Шередека 41.8 КБ
Форми вираження історіософської концепції у трилогії Д.С.Мережковського "Царство зверя" В.Л. Єрмаков 33.1 КБ
Форми і функції інтертекстуальності в поезії Томаса Стернза Еліота Л.П. Статкевич 34.8 КБ
Форми інтертекстуальності у східних поемах Дж.Г.Байрона Т.Г. Пашняк 51.3 КБ
Форми синтезу ідейно-публіцистичного та образно-художнього начал у творах Івана Багряного Н.М. Шаповаленко 33.1 КБ
Формотворчі функції домінантних образів. На матеріалі української та російської поезії О.О. Бистрова 32.4 КБ
Формування загального сленгу в сучасній російській мові В.А. Гордієнко 35.7 КБ
Формування і розвиток критичної думки Нортропа Фрая (компаративний аспект) Е.Ю. Вечканова 54.5 КБ
Формування і розвиток української музичної термінології С.З. Булик-Верхола 32.7 КБ
Формування номенклатури назв релігійних споруд в українській мові Н.В. Піддубна 30.9 КБ
Формування ринку китайської місцевої газети в перехідний період (1978 - 2005 рр.) Коу Сяохуа 39.7 КБ
Формування словотвірної системи іменників з модифікаційним значенням жіночої статі в новій українськ С.П. Семенюк 23.5 КБ
Формування словотвірної структури і семантики множинних іменників у новій українській мові кінця XVI А.І. Тернова 54.9 КБ
Формування словотвірної структури іменників зі значенням опредметненої дії в новій українській мові О.М. Максимець 39.4 КБ
Формування та розвиток української термінології нафтогазової промисловості С.М. Дорошенко 37.2 КБ
Формування та становлення фольклористики Волині у XIX - початку XX ст. Я.С. Вернюк 36.1 КБ
Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми О.І. Яковенко 38.3 КБ
Формування тематичної групи "назви посуду" в сучасній українській літературній мові Н.Й. П'яст 30.0 КБ
Формування типу військового видання в процесі Українського державотворення 1917-1920 рр. (за матеріа Сергій Павлович Сегеда 17.4 КБ
Формування української ветеринарної лексики М.В. Дмитрук 40.0 КБ
Формування української екологічної термінології С.В. Овсейчик 34.9 КБ
Формування української медичної клінічної термінології Н.В. Місник 35.6 КБ
Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст. Н.А. Цимбал 33.6 КБ
Формування української термінології холодильної техніки О.І. Южакова 46.5 КБ
Формування української церковно-обрядової термінології (назви богослужбових предметів) Н.В. Пуряєва 36.4 КБ
Формування фразеології в переломні моменти історії народів Європи (на матеріалі української, російсь Б.Я. Бакай 28.5 КБ
Фраземіка в системі ідіостилю письменника (на матеріалі художньої прози Олеся Гончара і Павла Загреб Ю.І. Кохан 39.7 КБ
Фраземіка говірок Західного Поділля Н.Д. Коваленко 36.5 КБ
Фразеологізми з назвами людей у лексичному наповненні Н.В. Щербакова 32.8 КБ
Фразеологізми зі значенням побажання в німецькій та українській мовах (лінгвокультурологічний аспект Н.Б. Головіна 55.3 КБ
Фразеологізми української мови з компонентом "душа" (структурно-семантичний, ідеографічний, лінгвоку О.М. Каракуця 43.6 КБ
Фразеологічна мікросистема "Поведінка людини" в українській мові (ідеографічний і аксіологічний аспе Н.Ф. Грозян 102.9 КБ
Фразеологічні звороти, які не мають лексичних відповідників (семантичний, прагматичний та культуроло В.В. Місеньова 37.1 КБ
Фразеологічні інновації в сучасній німецькій мові: когнітивний та функціональний аспекти Н.Г. Лисецька 42.2 КБ
Фразеологічні одиниці з кінесичним компонентом у сучасній німецькій мові: семантико-структурний аспе О.В. Харчук 41.2 КБ
Фразеологічні одиниці з ономастичним компонентом у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний т Н.С. Лалаян 46.2 КБ
Фразеологічні одиниці з топонімічним компонентом у німецькій мові: лінгвокультурологічний аспект Ю.А. Фірсова 34.9 КБ
Фразеологічні одиниці зі значенням говоріння в прагматичному аспекті (на матеріалі сучасної російськ Т.В. Крисенко 31.7 КБ
Фразеологія верхньонаддністрянських говірок нижньої течії річки Бистриці Н.В. Романюк 28.9 КБ
Фразеологія говірок центральної Слобожанщини (структурно-семантичний аспект) О.Л. Плетнєва 41.1 КБ
Фразеологія гуцульських говірок М.Я. Олійник 32.4 КБ
Фразеологія лемківського говору української мови Г.Ф. Ступінська 38.2 КБ
Фразеологія офіційно-ділового стилю української мови (на матеріалі документів першої половини ХХ сто О.І. Сушко 29.4 КБ
Фразеологія у системі мови Я.А. Баран 33.8 КБ
Фразеосемантична група з компонентом "хата" в українській мові: структурно-семантичний та етнокульту Ю.М. Лебеденко 39.7 КБ
Фразеосемантичне поле "життя/смерть": національні стереотипи та їх кореляція І.Б. Іванова 60.8 КБ
Франкомовні та румуномовні назви військових структур в українському перекладі П.А. Матюша 37.5 КБ
Французька екзистенціальна проза в українських перекладах (на матеріалі творів А.Камю і Ж.-П.Сартра) М.П. Лук'янченко 38.0 КБ
Французький поетичний дискурс епохи середньовіччя А.В. Скрипник 38.1 КБ
Французький сюрреалізм в Україні: форми міжлітературної рецепції В.В. Радзієвська 34.9 КБ
Фреймова репрезентація іронії в пресі (на матеріалах української, російської, польської та англомовн Г.В. Яновська 32.4 КБ
Фрідріх Гельдерлін як особистість і митець: особливості рецепції в Україні Б.С. Чуловський 33.5 КБ
Функції композитної ономасіологічної структури в англомовній художній прозі О.Я. Кресан 39.5 КБ
Функціональна ідеографія як засіб опису лексики (на матеріалі номінативних одиниць зі значенням "осо Р.В. Забашта 37.8 КБ
Функціональна сфера апеляції в українській мові (семантика, граматика, прагматика, стилістика) М.С. Скаб 54.7 КБ
Функціональний аспект "чужої мови" в науковому тексті С.В. Малихіна 23.1 КБ
Функціональний аспект "чужої мови" в науковому тексті Світлана Володимирівна Малихіна 23.1 КБ
Функціональний опис тексту (на матеріалі творів російських поетів ХХ століття) Ю.В. Дорофєєв 36.4 КБ
Функціональний потенціал алюзивних власних імен у рекламних текстах (на матеріалі англійської, украї С.М. Кудиба 49.5 КБ
Функціональні особливості англійських та українських морфолого-синтаксичних утворень у текстах міжна Ю.О. Лоскутова 31.2 КБ
Функціональні параметри образності в науковому стилі (на матеріалі текстів природничих та технічних Г.М. Дядюра 40.0 КБ
Функціональні різновиди прислівних складнопідрядних речень у художніх текстах О.А. Луценко 42.1 КБ
Функціональні характеристики заперечення в системі дієслівних перифраз сучасної іспанської мови Ю.Г. Підіпригора 30.3 КБ
Функціональні характеристики некодифікованих графічних утворень у сучасному французькому письмі Анастасія Сергіївна Сизенко 42.2 КБ
Функціональні характеристики нелітерних знаків французької орфографії О.В. Станіслав 38.0 КБ
Функціональні характеристики прислівників міри та ступеня в сучасній англійській мові О.М. Торосян 15.7 КБ
Функціонально- семантична категорія локативності у сучасній російській мові Інга Василівна Богданова 20.5 КБ
Функціонально- семантичні параметри абсолютивних дієслів української мови Наталя Борисівна Іваницька 24.5 КБ
Функціонально-адаптивна система питання-відповідь у англомовному розмовному дискурсі Г.В. Висоцька 33.2 КБ
Функціонально-категорійні параметри прикметника та прислівника в семантико-синтаксичній структурі ре М.Я. Фенко 63.4 КБ
Функціонально-когнітивні відповідники українських історико-культурних реалій в англомовних виданнях М.І. Сливка 43.6 КБ
Функціонально-комунікативні вияви складнопідрядних речень прислівного типу В.В. Орєхов 35.2 КБ
Функціонально-ономасіологічний аналіз дієслів на позначення емоційних станів у сучасній українській Т.В. Парасюк 42.8 КБ
Функціонально-прагматичний і лінгвоментальний аналіз чеських прагматичних кліше Н.Ф. Баландіна 71.6 КБ
Функціонально-семантична категорія допустовості в сучасній українській мові Т.П. Ткачук 32.7 КБ
Функціонально-семантична категорія інтенсивності дії О.М. Попенко 33.5 КБ
Функціонально-семантична категорія локативності в сучасній українській літературній мові О.В. Виноградова 28.9 КБ
Функціонально-семантична категорія модальності істинності в російській мові (на матеріалі науково-гу Л.М. Кулєшова 35.9 КБ
Функціонально-семантична категорія можливості в класичній перській мові (на матеріалі "Шагнаме" Ферд М.Ю. Стельмах 34.9 КБ
Функціонально-семантична категорія потенційності в українській мові О.О. Сікорська 33.3 КБ
Функціонально-семантична структура незакінчених речень у сучасній українській мові В.І. Пітель 25.7 КБ
Функціонально-семантичне дослідження дієслівної метафори: семасіологічний та ономасіологічний аспект І.Д. Гажева 33.6 КБ
Функціонально-семантичне поле здрібнілості в слов'янських та германських мовах О.О. Ситенко 35.5 КБ
Функціонально-семантичне поле квантитативності в сучасній українській мові С.А. Бронікова 35.8 КБ
Функціонально-семантичне поле компаративності О.А. Щепка 32.5 КБ
Функціонально-семантичне поле параметричності в українській мові О.М. Хавкіна 29.9 КБ
Функціонально-семантичне поле починальності в німецькій мові у зіставленні з англійською мовою І.Г. Воротнікова 33.3 КБ
Функціонально-семантичне поле темпоральності в публіцистичних та інформаційних текстах І.О. Талаш 37.8 КБ
Функціонально-семантичний опис лексичної групи "нефізичний вплив на людину" Н.А. Руденко 35.6 КБ
Функціонально-семантичний опис лексичної групи "функціональний простір" Л.А. Моря-Міцик 28.0 КБ
Функціонально-семантичні особливості дієслівних операторів гумористичної модальності (на матеріалі с А.А. Марчишина 54.2 КБ
Функціонально-семантичні параметри іменників з неповною числовою парадигмою Л.Ю. Алтицева 32.8 КБ
Функціонально-стилістичний аспект лексичних перенесень у публіцистичних текстах І.Я.Франка (1878 - 1 Н.М. Блинова 41.6 КБ
Функціонально-стилістичні особливості прономінальної транспозиції в різних типах тексту (на матеріал Н.П. Михайлюк 40.5 КБ
Функціонально-стильові характеристики префіксальної номінації в сучасній англійській мові О.І. Миголинець 43.4 КБ
Функціонально-структурні особливості текстів дипломатичного листування О.М. Пазинич 32.2 КБ
Функціонування алофонів фонеми /r/ у мовленні дикторів Німеччини 1923 - 2003 рр. (інструментально-фо О.Г. Васильченко 53.1 КБ
Функціонування вставлених конструкцій у складі багатокомпонентних складних речень (на матеріалі проз Ольга Миколаївна Антонюк 40.9 КБ
Функціонування вторинної композиційно зумовленої номінації у художньому тексті (на матеріалі коротко І.М. Микитюк 34.6 КБ
Функціонування займенникових слів у структурі тексту Г.В. Волчанська 31.7 КБ
Функціонування прийменників в українському тексті: морфологічний та семантико-синтаксичний аспекти О.В. Бугаков 54.9 КБ
Функціонування синонімів і антонімів у поезіях Ігоря Муратова В.А. Василенко 24.5 КБ