Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Ензимно-кінетичне визначення фосфорорганічних отруйних сполук з використанням індикаторних реакцій о - В.В. Дядченко
Розроблено методики ензимно-кінетичного визначення фосфорорганічних отруйних сполук у штучно виготовлених модельних сумішах та метафосу в об'єктах довкілля.

Синтез та кристалічна структура сполук гомологічної серії M2Cu2O3- - Оксана Іванівна Заремба
Розроблено методики ензимно-кінетичного визначення фосфорорганічних отруйних сполук у штучно виготовлених модельних сумішах та метафосу в об'єктах довкілля.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 21, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Стильові домінанти німецького романтичного дискурсу та їх мовна об'єктивація О.В. Романенко 40.9 КБ
Стильові домінанти оповіді в романістиці Бориса Харчука С.В. Полякова 53.4 КБ
Стильові домінанти поезії Тодося Осьмачки С.М. Маринкевич 42.2 КБ
Стильові особливості моделювання жіночих характерів в українській літературі другої половини XIX - п Н.В. Білоус 41.9 КБ
Стильові тенденції імпресіоністичної прози в українській, російській та англійській літературах поча Л.М. Кондратюк 45.3 КБ
Стійкі дієслівні сполуки у публіцистичному тексті: типологічні ознаки та експресивний потенціал Н.О. Бойченко 31.9 КБ
Стійкі народні порівняння як об'єкт фразеології (семантичний і структурний аспекти) А.М. Найда 31.4 КБ
Стратегії домінування в аргументативному дискурсі: гендерний аналіз (на матеріалі англійської мови) К.В. Піщікова 29.3 КБ
Стратегії й тактики конфліктного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської мови) О.В. Фадєєва 22.4 КБ
Структура і семантика деагентивних речень у сучасній чеській літературній мові О.В. Невмивака 37.2 КБ
Структура і семантика прасло'янського слова в генетичному гнізді *ver- О.І. Іліаді 41.8 КБ
Структура і семантика словотвірних парадигм дієслів із семою руйнування об'єкта Н.М. Пославська 39.9 КБ
Структура і функції алюзії в пресі Німеччини, Австрії та Швейцарії А.А. Тютенко 20.6 КБ
Структура і функції конотативної сфери поетонімів та досвід їхньої лексикографічної інтерпретації О.В. Філатова 30.6 КБ
Структура іменникової фрази та її обумовленість лексико-семантичною групою ядра-іменника (на матеріа І.М. Калиновська 52.5 КБ
Структура лексико-семантичного поля "мова - слово" в українській поетичній мові XIX - початку XX ст. Н.О. Мех 21.0 КБ
Структура лексико-семантичного поля візуального сприйняття в українській мові О.М. Присяжнюк 35.2 КБ
Структура потоку свідомості в романній трилогії Г.Міллера "Тропік Рака", "Чорна весна" і "Тропік Коз Я.О. Павліщева 31.3 КБ
Структура семантичного поля дієслів багатократно-дистрибутивної і розподільної дії Н.М. Мединська 33.8 КБ
Структура складного речення у діалогічному мовленні (на матеріалі художніх творів) Н.В. Шульжук 29.2 КБ
Структура словотвірних парадигм українських назв тварин та рослин Р.О. Бачкур 33.8 КБ
Структура спонукальних мовленнєвих актів сучасної французької мови (комунікативно-прагматичний аспек В.Г. Куликова 34.3 КБ
Структура та прагматика фрагментованих лексичних одиниць у сучасній англійській мові (на матеріалі м І.П. Гусак 111.6 КБ
Структура та семантика іменникових парадигм в англійській мові (на матеріалі французьких правових за В.В. Шило 47.6 КБ
Структура та семантика складного речення в ідіостилі Євгена Гуцала (на матеріалі художньої прози) Наталя Володимирівна Морозова 35.5 КБ
Структура та функції абсолютної дієприкметникової конструкції у середньоанглійській мові Н.І. Гусар 34.2 КБ
Структура функціонально-семантичного поля ітеративності в сучасній українській мові Л.І. Париляк 36.2 КБ
Структура функціонально-семантичного поля неповноти ознаки З.О. Митяй 24.1 КБ
Структура, семантика і прагматика англійських, німецьких, російських та українських публічних покажч В.Є. Приседська 65.4 КБ
Структура, семантика і прагматика ділового діалогічного дискурсу (на матеріалі сучасної англійської Т.В. Чрділелі 42.1 КБ
Структура, семантика і прагматика окличних речень у сучасній французькій мові Т.В. Тришкіна-Аудіа 46.0 КБ
Структура, семантика і прагматика текстів-інтерв'ю (на матеріалі сучасної англомовної преси) Г.П. Апалат 39.7 КБ
Структура, семантика і стилістичні функції епітета в художній прозі Івана Багряного М.Ф. Братусь 26.6 КБ
Структура, семантика і функції неподільних дієслівно-іменникових сполук у сучасній українській мові Н.О. Карпенко 56.5 КБ
Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Па П.А. Борисенко 34.9 КБ
Структура, семантика та словотворчі функції основ префіксальних дієслів (на матеріалі англійської ек В.І. Пушкар 38.1 КБ
Структура, семантика та функціонування складних іменників у сучасній німецькій мові (на матеріалі ху Ю.Й. Мацкуляк 32.5 КБ
Структура, семантика та функціонування складних прикметників в українській поетичній мові ХХ столітт О.М. Рудь 32.5 КБ
Структура, функції та лексикографія конотативної топонімії В.Ю. Канна 33.9 КБ
Структурна організація і семантика гончарської лексики у подільських говірках А.М. Мединський 38.1 КБ
Структурна організація й динаміка побутової лексики південнослобожанських говірок Л.М. Тищенко 28.2 КБ
Структурна організація складних слів (концепція "золотої" пропорції) Л.Є. Азарова 65.2 КБ
Структурний та функціонально-семантичний аспекти складнопідрядних речень з підрядним часу в сучасній П.М. Бокова 33.5 КБ
Структурний, семантичний і прагматичний аспекти англомовних торгових назв (на матеріалі веб-сайтів м О.В. Вінарєва 38.9 КБ
Структурні зміни у пізньолатинському реченні О.П. Василевська 41.1 КБ
Структурні і комунікативні параметри жанру вільного інтерв'ю (на матеріалі телепередач 2000 - 2004 р Г.О. Денискіна 44.5 КБ
Структурні і смислові трансформації логоепістем у французькому медіа-дискурсі: комунікативно-прагмат Ю.В. Данелян 71.4 КБ
Структурні й семантичні особливості композит-метафор в американському сленгу І.А. Гонта 22.2 КБ
Структурні особливості літературного дискурсу 1990-х рр. І.Є. Бондар-Терещенко 36.2 КБ
Структурні особливості субстантивної конструкції у вузькоспеціальному тексті І.Б. Петриченко 30.7 КБ
Структурні та жанрово-стилістичні особливості текстів інтерв'ю в сучасній французькій пресі (комунік Н.Є. Гапотченко 43.3 КБ
Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові (на матеріа А.Р. Семів 32.8 КБ
Структурні та семантичні особливості німецьких дієслів з першим безпосереднім складником durch-, unt Г.Ф. Новак 34.9 КБ
Структурні та функціональні особливості англомовних електронних текстів (на матеріалі персональних в С.С. Данилюк 38.7 КБ
Структурні та функціональні особливості вторинної предикації в сучасній англійській мові (досвід фор І.Д. Карамишева 32.8 КБ
Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах (на матеріал Н.Я. Стрілець 36.8 КБ
Структурні, логіко-семантичні і функціональні типи допустових речень у сучасній науковій мові Н.О. Ковальова 59.3 КБ
Структурні, семантичні та комунікативно-прагматичні особливості інтрасуб'єктних мовленнєвих актів (н Н.І. Романишин 42.4 КБ
Структурні, семантичні та функціональні особливості власних назв сучасної німецької мови (на матеріа В.М. Кам'янець 29.1 КБ
Структурно-композиційні та комунікативно-прагматичні особливості французького детективного гумористи О.О. Пономарьова 49.8 КБ
Структурно-композиційні та семантико-прагматичні особливості французького епістолярного роману XVIII О.Б. Рогоза 44.3 КБ
Структурно-композиційні, лінгвостилістичні та прагматичні особливості тексту мистецтвознавчої реценз Т.С. Ляшенко 39.0 КБ
Структурно-компонентний аналіз термінів кібернетики в англійській мові у зіставленні з українською т Е.Р. Брагіна 26.8 КБ
Структурно-комунікативні ознаки неповноти речення Н.М. Дзюбак 20.9 КБ
Структурно-семантична адаптація і переосмислення англіцизмів та їх відбиття у російськомовних виданн Н.А. Іванова 44.6 КБ
Структурно-семантична варіативність фразеологічних одиниць в англомовному художньому дискурсі: когні Г.В. Кузнєцова 226.0 КБ
Структурно-семантична і функціональна характеристика предикатів процесу в сучасній українській мові Г.В. Кутня 48.5 КБ
Структурно-семантична організація весільної лексики бойківських говірок Н.В. Хібеба 51.8 КБ
Структурно-семантична організація словотворчих гнізд з базовими дієсловами мовлення в українській мо С.П. Гірняк 30.0 КБ
Структурно-семантична організація та географічна диференціація пастушої лексики гуцульського говору Т.О. Ястремська 32.1 КБ
Структурно-семантична характеристика термінології програмування, комп'ютерних мереж та захисту інфор А.О. Ніколаєва 25.4 КБ
Структурно-семантичні і комунікативно-прагматичні особливості висловлювань із концептом "порада" Н.О. Бондарєва 34.8 КБ
Структурно-семантичні і функціональні особливості метакомунікативного блоку прощання (на матеріалі а Ю.В. Косенко 42.8 КБ
Структурно-семантичні моделі ергонімів (на матеріалі ергонімікону м.Одеси) Н.В. Кутуза 33.2 КБ
Структурно-семантичні особливості буттєвих речень в українській мові Л.І. Лонська 31.4 КБ
Структурно-семантичні особливості новітніх лексичних запозичень з англійської в українську мову (90- Н.О. Попова 36.7 КБ
Структурно-семантичні особливості синтаксичних конструкцій посесивності в сучасній українській мові Т.М. Мішеніна 44.8 КБ
Структурно-семантичні особливості сучасних словотвірних гнізд з вершинами сажать, садити і sadzic у Наталія Олександрівна Ярошенко 45.3 КБ
Структурно-семантичні особливості термінів оподаткування в американському і британському варіантах с О.В. Константінова 34.5 КБ
Структурно-семантичні особливості фразеологічних модифікацій та їхні функції в німецькому газетному С.Б. Пташник 33.1 КБ
Структурно-семантичні параметри російської авіаційної терміносистеми (макрополе "рух літального апар М.М. Бондарчук 23.2 КБ
Структурно-семантичні параметри складного речення в поетичному мовленні Ю.Є. Ричагівська 34.8 КБ
Структурно-семантичні та комунікативно-прагматичні особливості висловлень осуду (на матеріалі англом О.П. Черняк 89.1 КБ
Структурно-семантичні та прагматичні особливості речень з прямою мовою (на матеріалі сучасної іспано В.І. Гріпцов 40.8 КБ
Структурно-семантичні та прагматичні особливості фармацевтичних текстів (на матеріалі англомовних ін А.В. Боцман 33.1 КБ
Структурно-семантичні та функціональні особливості ремарки в художньому тексті (на матеріалі творів О.А. Мойсієнко 38.1 КБ
Структурно-семантичні та функціональні особливості французьких інтенсифікаторів процесуальної ознаки І.В. Удовенко 34.8 КБ
Структурно-семантичні та функціональні характеристики давньоанглійської метафори М.О. Антонюк 37.7 КБ
Структурно-семантичні та функціональні характеристики міжчастиномовної морфологічної омонімії сучасн О.О. Шипнівська 31.6 КБ
Структурно-семантичні типи аброутворень в українській мові С.М. Климович 46.5 КБ
Структурно-семантичні, стилістичні та прагматичні особливості військових омофраз (на матеріалі англо Валерій Лук'янович Вигівський 61.8 КБ
Структурно-семантичні, стилістичні та текстові функції епітета в історичному романі (на матеріалі тв В.В. Красавіна 71.9 КБ
Структурно-стилістична та лексико-семантична організація щоденникових текстів Л.М.Толстого А.М. Приймак 31.5 КБ
Структурно-стильові та лексико-семантичні особливості заповітної документації (на матеріалі духівниц Н.І. Білан 32.7 КБ
Структурно-типологічні параметри порівняльних конструкцій в ідіостилі М.М.Коцюбинського О.І. Марчук 35.5 КБ
Структурно-функціональні особливості драматургійних текстів Н.О. Слюсар 32.0 КБ
Структурно-функціональні параметри вертикального контексту художнього твору Ю.С. Васейко 36.1 КБ
Структурно-функціональні різновиди номінативних речень у сучасній українській мові І.М. Сушинська 35.5 КБ
Структурносемантичний аналіз апроксиматорів сучасної французької мови (у зіставленні з українською) Галина Георгіївна Морєва 46.5 КБ
Струкурні та лінгвопрагматичні особливості рекламного знака (на матеріалі англомовної реклами) Н.С. Лиса 33.4 КБ
Ступені фразеологізації речень М.І. Личук 21.8 КБ
Суб'єктивна модальність у діалозі та полілозі сучасної української драми (семантика та прагматика) Н.М. Сафонова 40.1 КБ
Суб'єктиво-об'єднані детермінанти в семантико-синтактичній структурі простого речення в сучасній рос О.В. Гейна 69.2 КБ
Суб'єктні трансформації в англо-українському перекладі Н.О. Федотова 33.8 КБ
Суб'єктно-образна система фольклору: категоріальний аспект О.П. Івановська 74.1 КБ
Сугестивна лірика кінця ХІХ - початку ХХ ст.: генеза, структура, функціонування Ю.В. Джугастрянська 43.9 КБ
Суспільно-політична лексика у пресі 90-х років ХХ ст. (семантико-функціональний аналіз) І.В. Холявко 32.9 КБ
Суспільно-політична сатира І.Франка та В.Теккерея: типологічні відповідності І.Р. Плавуцька 35.7 КБ
Суфіксальна підсистема сучасної української літературної мови: будова та реалізація Є.А. Карпіловська 50.8 КБ
Суфіксальний словотвір іменника в говірках полісько- середньонаддніпрянського порубіжжя Л.В. Дика 30.8 КБ
Суфіксальні деривати в професійній термінології (нормативний аспект) Л.М. Сидоренко 33.6 КБ
Суфіксальні універби російської мови: семантика, дериваційні відношення Р.І. Гафарова 56.3 КБ
Сучасна англомовна термінолексика сфери освіти Н.О. Стефанова 37.0 КБ
Сучасна політична метафора в російськомовній газетній комунікації України: когнітивно-прагматичний о І.О. Філатенко 34.2 КБ
Сучасна російська антиутопія (1980 - 2000-і роки): традиції та новаторство (проза) О.О. Копач 36.1 КБ