Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Електродинаміка плазмових та плазмоподібних уповільнюючих структур для НВЧ-генераторів великих потуж - Г.В. Сотніков
Розроблено лінійну та нелінійну електродинаміку структур, які дозволяють генерувати більші потужності та збуджувати надвисокі прискорювальні градієнти поля у прискорювачах. За результатами дослідження показано, що одержати великі потужності та надвисокі поздовжні електричні поля можливо на основі гібридних плазмових уповільнювальних структур і за допомогою збудження кільватерних полів інтенсивними згустками заряджених частинок у плазмі, плазмово-діелектричних і діелектричних системах. Розглянуто практичні способи реалізації переваг гібридних уповільнювальних структур. Виконано розрахунки та наведено рекомендації щодо перевірки основних принципів високоградієнтного прискорення частинок з використанням кільватерних полів. Розроблено концепцію кільватерного прискорювача з використанням діелектричного резонатора.

Морфофункціональні особливості захисних систем і продуктивність худоби чорно-рябої породи при адапта - Л.І. Коюда
Розроблено лінійну та нелінійну електродинаміку структур, які дозволяють генерувати більші потужності та збуджувати надвисокі прискорювальні градієнти поля у прискорювачах. За результатами дослідження показано, що одержати великі потужності та надвисокі поздовжні електричні поля можливо на основі гібридних плазмових уповільнювальних структур і за допомогою збудження кільватерних полів інтенсивними згустками заряджених частинок у плазмі, плазмово-діелектричних і діелектричних системах. Розглянуто практичні способи реалізації переваг гібридних уповільнювальних структур. Виконано розрахунки та наведено рекомендації щодо перевірки основних принципів високоградієнтного прискорення частинок з використанням кільватерних полів. Розроблено концепцію кільватерного прискорювача з використанням діелектричного резонатора.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Артикуляторний жест: онтологія і аналіз (експериментально-фонетичне дослідження) З.В. Дудник 35.5 КБ
Архетип матері в сучасній французькій драмі: лінгвокогнітивний аспект Христина Володимирівна Старовойтова 43.7 КБ
Архетип у романістиці Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича Ю.Р. Матасова 35.4 КБ
Архетипи в поезії Т. Шевченка А.М. Шестак 44.4 КБ
Архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини XIX ст. Л.В. Дербеньова 84.2 КБ
Архів О.Олеся еміграційного періоду Н.І. Лисенко 27.9 КБ
Архітектоніка романного героя "Батьки і діти" І.С.Тургенєва І.В. Гапеєва 31.0 КБ
Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розпо Вікторія Едуардівна Шевченко 38.9 КБ
Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми В.І. Матюша 41.9 КБ
Аскетична література Київської Русі Ю.А. (Архиєпископ Ігор) Ісіченко 54.1 КБ
Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у різносистемних мовах У.Б. Марчук 50.7 КБ
Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті (на матеріалі української Р.І. Стефурак 48.9 КБ
Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної організації лексики (на матеріалі назв сезонів Т.В. Слива 44.2 КБ
Асоціативно-семантичне поле "безпека / небезпека" в дискурсі української преси ХХ - XXI століть К.В. Коротич 30.5 КБ
Атрибутивна конструкція з семантичним зсувом (на матеріалі поетичної творчості О.С.Пушкіна) Ге Яньлей 33.1 КБ
Афіксальне вираження конотації в англійській мові С.І. Нешко 33.6 КБ
Б.Антоненко-Давидович: доля, творчість, критична рецепція О.А. Хамедова 62.9 КБ
Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в сучасній українській літературній мові А.В. Шумейкіна 37.3 КБ
Багаторівнева поетика українського неокласичного сонета М.М. Турчин 46.6 КБ
Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса С.О. Варецька 37.5 КБ
Безсполучникові складні речення з компонентом обгрунтування О.О. Тєлєжкіна 28.4 КБ
Біблеїзми з Євангелія від Матвія у мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників та газетних О.М. Набока 35.4 КБ
Біблійна герменевтика в українській бароковій прозі Н.М. Алексеєнко 36.8 КБ
Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця XVI - початку XVII ст. С.В. Сухарєва 56.5 КБ
Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дис З.Б. Лановик 75.9 КБ
Біблійний інтертекст творів Л.М.Андреєва і М.О.Булгакова Г.О. Крапівник 40.1 КБ
Біблійні мотиви в ліриці А.Ахматової: інтертекстуальність як структуроутворюючий принцип О.А. Троцик 39.9 КБ
Біблійно-християнська метафора в німецькій мові: номінативний аспект І.Б. Дубровська 39.2 КБ
Бінарні колізії модернізму та авангардизму в українській літературі першої половини ХХ ст. (творчіст О.Ю. Ковальова 42.8 КБ
Біологічна та медична лексика у лікарських порадниках ХVІ - ХVІІІ ст. Т.Г. Файчук 29.4 КБ
Болгарська переселенська говірка мішаного типу: стан і етапи формування С.І. Георгієва 51.0 КБ
В.Берроуз: проблематика та поетика творчості Л.О. Гречуха 45.4 КБ
В.Винниченко та І.Бунін: еволюція психологізму в малій прозі Л.В. Мацевко 39.1 КБ
В.К.Кюхельбекер - літературний критик (Ідеї. Жанри. Стиль) О.В. Тереховська 30.1 КБ
Валентна і невалентна сполучуваність відприкметникових іменників у сучасній українській мові О.І. Ващенко 34.0 КБ
Варіантна структура локативних синтаксем В.В. Коломийцева 29.6 КБ
Варіантність дієслівного керування в сучасній словацькій мові Надія Петрівна Кашуба 54.3 КБ
Варіантність і синонімія в словосполученні й реченні О.М. Гомас 23.2 КБ
Варіантність і синонімія в умовно-наслідкових складних реченнях Т.В. Бєляєва 29.9 КБ
Варіантність російських термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах Е.В. Неженець 48.0 КБ
Варіантно зумовлена концептуалізація діяності у сучасній англійській мові М.В. Томенчук 39.2 КБ
Варіативність інтонації англійського офіційно-ділового діалогічного мовлення в соціолінгвістичному а Г.О. Ющенко 105.6 КБ
Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально- С.Ф. Алексенко 41.7 КБ
Варіативність інтонаційної моделі висловлення-подяки у мовленнєвій комунікації (експериментально-фон І.В. Чарікова 49.2 КБ
Василь Пачовський - лірик Е.Ю. Балла 41.2 КБ
Василь Стус: еволюція поетичного мислення О.А. Рарицький 20.2 КБ
Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американському жіночому дискурсі XIX - XXI ст. Н.В. Соколова 193.4 КБ
Вербалізація концепту ВЛАДА у сучасному британському газетному дискурсі Ольга Олександрівна Чорновол-Ткаченко 36.7 КБ
Вербалізація концепту ДОЛЯ у давньогерманських мовах: етнокультурний аспект Олена Володимирівна Троць 51.8 КБ
Вербалізація концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах М.Стельмаха Анна Олексіївна Пікалова 49.3 КБ
Вербалізація концепту СІМ'Я в українській мовній картині світу Вікторія Борисівна Яковлєва 48.1 КБ
Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства XX - початку XXI ст. К.С. Карпова 42.0 КБ
Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові М.О. Шведова 38.7 КБ
Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в українській мові О.Ю. Грипас 34.4 КБ
Вербалізація просодичних характеристик голосу в сучасній англійській мові (на матеріалі словників і А.І. Демчук 60.7 КБ
Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті Н.В. Паршук 33.5 КБ
Вербалізація стереотипів іспаномовної культури в американському варіанті англійської мови А. Б. Юнацька 30.6 КБ
Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситу Н.О. Кушнір 27.0 КБ
Вербальне вираження етнопсихічних архетипів у романі О.Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." С.В. Помирча 146.2 КБ
Вербальний компонент традиційного поховального обряду в поліських говорах В.Л. Конобродська 23.0 КБ
Вербальний та невербальний аспекти дискурсивної поведінки обманника (на матеріалі сучасної англомовн М.-М.О. Рибалко 36.8 КБ
Вербальні й невербальні засоби емпатизації діалогічного дискурсу (на матеріалі англомовної прози ХХ Л.В. Козяревич 3.0 КБ
Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому дискурсі (на мате Н.П. Киселюк 76.8 КБ
Весільні пісні Поділля: функціонування, поетика, символіка С.В. Маховська 30.7 КБ
Весняна календарно-обрядова поезія українців: регіональна специфіка та жанрова динаміка Т.Й. Міндер 34.8 КБ
Весняно-обрядовий фольклор Буковини В.В. Костик 27.1 КБ
Вживання підрядних речень у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англомовної прози та Ю.П. Бойко 37.4 КБ
Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові (на матеріалі трьох функціональних стилів М.М. Лучак 30.0 КБ
Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі Л.В. Солощук 178.6 КБ
Взаємодія граматичного значення й граматичної форми у вираженні лексико-граматичної категорії роду і В.В. Мерінов 27.4 КБ
Взаємодія епічного, драматичного та ліричного начал в оповіданнях А.П.Чехова 80-х років Н.Ю. Козирєва 38.1 КБ
Взаємодія лексико-семантичного, синтаксичного, фонетичного та прагматичного рівнів у текстах реклами Андрій Олександрович Ворначев 63.2 КБ
Взаємодія невербальних та вербальних компонентів ситуації комунікативного домінування в англомовному Г.І. Барташева 45.5 КБ
Взаємодія словотворчих засобів із семантико-синтаксичною функцією суб'єкта О.В. Рембецька 34.5 КБ
Взаємодія східної і західної традиції в українській літературі: гендерний аспект образності С.В. Бусел 35.8 КБ
Вивчення "Слова о полку Ігоревім" в Україні у 1970 - 1990-х роках І.І. Костікова 21.4 КБ
Вивчення "Слова о полку Ігоревім" в Україні у 1970- 1990-х роках Ілона Іванівна Костікова 21.4 КБ
Вигуки сучасної англійської мови (системний та дискурсивний аспекти) О.В. Каптюрова 38.6 КБ
Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти Г.Т. Кузь 44.5 КБ
Видавнича справа в Києві (друга половина XIX - початок XX ст.) С.С. Петров 34.0 КБ
Видавнича та редакторська діяльність Михайла Максимовича О.О. Рясна 29.1 КБ
Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах масової інформації М.П. Бабак 35.3 КБ
Виражальні можливості різнорівневих мовних одиниць у художніх творах К.Г.Паустовського Р.Я. Гладкова 34.4 КБ
Вираження аксіологічних категорій у сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцін Л.Ф. Соловйова 30.7 КБ
Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів) Зоряна Зіновіївна Коржак 35.9 КБ
Вираження картини світу в лексиці японської мови М.В. Якименко 36.3 КБ
Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досв Д.О. Олтаржевський 30.6 КБ
Висловлення звинувачення та виправдання у вербальних інтеракціях (на матеріалі сучасної французької О.П. Снєжик 39.1 КБ
Висловлення-звинувачення у сучасному німецькомовному художньому дискурсі А.А. Король 36.6 КБ
Висловлювання з негативною оцінкою адресата в сучасній англійській мові (комунікативно- прагматичний Тетяна Анатоліївна Крисанова 26.5 КБ
Висловлювання похвали в комунікативно-діяльнісній парадигмі спілкування (на матеріалі англійської мо Л.І. Клочко 48.5 КБ
Висловлювання-відмова: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі су І.М. Осовська 37.7 КБ
Виховні концепти й особливості поетики української дитячої поезії початку ХХ ст. (на матеріалі творч Л.В. Ткаченко 4.5 КБ
Відвигукова лексика сучасної української літуратурної мови: склад та структура О.Й. Курило 35.2 КБ
Віддієслівні іменники без словотворчих афіксів у середньоверхньонімецькій і сучасній німецькій мові А.В. Гутнікова 31.2 КБ
Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті Г.А. Ярмоленко 26.6 КБ
Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові XIV - XVIII ст. У.М. Штанденко 38.0 КБ
Відображення невербальних засобів спілкування у болгарській фразеології Л.Є. Петровська 35.4 КБ
Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв'язків словоформ Н.Г. Чейлитко 150.5 КБ
Відображення стану тривоги персонажа в англомовній художній прозі: семантико-когнітивний та наративн Г.І. Харкевич 39.4 КБ
Відонімні утворення: структурно-семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної публі Т.В. Стасюк 38.2 КБ
Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній українській мові М.А. Курушина 29.6 КБ
Відприкметникові дієслова у німецькій, англійській та українській мовах Андрій Анатолійович Пузік 28.4 КБ
Відтворення авторської алюзії в художньому перекладі (на матеріалі українських перекладів англомовно О.М. Копильна 41.9 КБ
Відтворення англійської сенсорної лексики в українських віршових перекладах А.В. Пермінова 36.9 КБ
Відтворення арготизмів в українських перекладах французької художньої прози ХІХ - ХХ ст. А.А. Білас 42.3 КБ
Відтворення власних назв у перекладі А.Г. Гудманян 54.5 КБ
Відтворення домінантних мовленнєвих актів в українських перекладах англомовної драми Т.О. Шліхар 46.3 КБ
Відтворення ідіостилю Нікоса Казандзакіса в українських перекладах С.Є. Перепльотчикова 36.8 КБ
Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі А.Б. Кам'янець 39.0 КБ
Відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах Ю.П. Чала 39.0 КБ
Відтворення мовно-стилістичних особливостей творів Е.А.По в українських перекладах О.П. Рихло 35.6 КБ
Відтворення функціональної семантики українських часток у перекладах англійською та французькою мова Б.М. Колодій 34.6 КБ
Візуально-живописний компонент в поезії Тараса Шевченка М.О. Тарасова 53.1 КБ
Вікова диференціація стратегій і тактик дискурсу в сучасній англійській мові О.М. Галапчук 20.9 КБ