Deprecated: Assigning the return value of new by reference is deprecated in /home/users/o/onestep37/domains/disser.org.ua/includes/init.php on line 33
Філологічні науки - Страница 2, Cортировка по названию - Дисертації, автореферати

Пошук по сайту by Google
Случайная диссертация:

Самодія гаусового пучка світла в нематичному рідкому кристалі - С.Л. Субота
Удосконалено розрахунок розподілу директора нематичного рідкого кристала у гомеотропній комірці з жорстким зчепленням під дією гауссового пучка світла. Розрахунки здійснено з використанням пробної функції з гауссовим розподілом та базуючись на числовому розв'язанні рівнянь Ейлера. Уперше знайдено аналітичний вираз для порога переорієнтації директора нематичного рідкого кристала під дією гауссового пучка світла. Теоретично розроблено модель появи кругових крайових дислокацій внаслідок взаємодії гауссового пучка світла у разі проходження гомеотропної комірки нематичного рідкого кристала. Виконано порівняння ефективності та точності різних методів розрахунку переорієнтації директора в аспекті характеристик виникаючих сингулярностей хвильового фронту. Уперше поставлено задачу про самодію астигматичного гауссового пучка світла в нематичному рідкому кристалі та досліджено виникнення дислокацій хвильового фронту для такої задачі. Знайдено форму траєкторії нульової амплітуди.

Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d-металів на основі полінуклеативних азотвмісних лігандів - Юрій Сергійович Мороз
Удосконалено розрахунок розподілу директора нематичного рідкого кристала у гомеотропній комірці з жорстким зчепленням під дією гауссового пучка світла. Розрахунки здійснено з використанням пробної функції з гауссовим розподілом та базуючись на числовому розв'язанні рівнянь Ейлера. Уперше знайдено аналітичний вираз для порога переорієнтації директора нематичного рідкого кристала під дією гауссового пучка світла. Теоретично розроблено модель появи кругових крайових дислокацій внаслідок взаємодії гауссового пучка світла у разі проходження гомеотропної комірки нематичного рідкого кристала. Виконано порівняння ефективності та точності різних методів розрахунку переорієнтації директора в аспекті характеристик виникаючих сингулярностей хвильового фронту. Уперше поставлено задачу про самодію астигматичного гауссового пучка світла в нематичному рідкому кристалі та досліджено виникнення дислокацій хвильового фронту для такої задачі. Знайдено форму траєкторії нульової амплітуди.
Дисертації, автореферати » Філологічні науки

Філологічні науки - Страница 2, Cортировка по названию

Cортировка по: названию, популярности

Книга Автор Розмір
Артикуляторний жест: онтологія і аналіз (експериментально-фонетичне дослідження) З.В. Дудник 35.5 КБ
Архетип матері в сучасній французькій драмі: лінгвокогнітивний аспект Христина Володимирівна Старовойтова 43.7 КБ
Архетип у романістиці Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича Ю.Р. Матасова 35.4 КБ
Архетипи в поезії Т. Шевченка А.М. Шестак 44.4 КБ
Архетипна парадигма в російській реалістичній літературі другої половини XIX ст. Л.В. Дербеньова 84.2 КБ
Архів О.Олеся еміграційного періоду Н.І. Лисенко 27.9 КБ
Архітектоніка романного героя "Батьки і діти" І.С.Тургенєва І.В. Гапеєва 31.0 КБ
Архітектоніка сучасного українського газетного видання (системна організація та закономірності розпо Вікторія Едуардівна Шевченко 38.9 КБ
Асиметрія в українських перекладах сучасної англомовної драми В.І. Матюша 41.9 КБ
Аскетична література Київської Русі Ю.А. (Архиєпископ Ігор) Ісіченко 54.1 КБ
Асоціативний потенціал лінгвокультурних концептів у різносистемних мовах У.Б. Марчук 50.7 КБ
Асоціативно-образний потенціал внутрішньої форми слова у поетичному тексті (на матеріалі української Р.І. Стефурак 48.9 КБ
Асоціативно-семантична група як форма парадигматичної організації лексики (на матеріалі назв сезонів Т.В. Слива 44.2 КБ
Асоціативно-семантичне поле "безпека / небезпека" в дискурсі української преси ХХ - XXI століть К.В. Коротич 30.5 КБ
Атрибутивна конструкція з семантичним зсувом (на матеріалі поетичної творчості О.С.Пушкіна) Ге Яньлей 33.1 КБ
Афіксальне вираження конотації в англійській мові С.І. Нешко 33.6 КБ
Б.Антоненко-Давидович: доля, творчість, критична рецепція О.А. Хамедова 62.9 КБ
Багатозначність дієслів конкретної фізичної дії в сучасній українській літературній мові А.В. Шумейкіна 37.3 КБ
Багаторівнева поетика українського неокласичного сонета М.М. Турчин 46.6 КБ
Барокова парадигма у творчості Гюнтера Граса С.О. Варецька 37.5 КБ
Безсполучникові складні речення з компонентом обгрунтування О.О. Тєлєжкіна 28.4 КБ
Біблеїзми з Євангелія від Матвія у мові та мовленні (на матеріалі англомовних словників та газетних О.М. Набока 35.4 КБ
Біблійна герменевтика в українській бароковій прозі Н.М. Алексеєнко 36.8 КБ
Біблійна герменевтика української польськомовної прози кінця XVI - початку XVII ст. С.В. Сухарєва 56.5 КБ
Біблійна герменевтика: становлення, методологія (символіко-алегоричний аспект літературознавчого дис З.Б. Лановик 75.9 КБ
Біблійний інтертекст творів Л.М.Андреєва і М.О.Булгакова Г.О. Крапівник 40.1 КБ
Біблійні мотиви в ліриці А.Ахматової: інтертекстуальність як структуроутворюючий принцип О.А. Троцик 39.9 КБ
Біблійно-християнська метафора в німецькій мові: номінативний аспект І.Б. Дубровська 39.2 КБ
Бінарні колізії модернізму та авангардизму в українській літературі першої половини ХХ ст. (творчіст О.Ю. Ковальова 42.8 КБ
Біологічна та медична лексика у лікарських порадниках ХVІ - ХVІІІ ст. Т.Г. Файчук 29.4 КБ
Болгарська переселенська говірка мішаного типу: стан і етапи формування С.І. Георгієва 51.0 КБ
В.Берроуз: проблематика та поетика творчості Л.О. Гречуха 45.4 КБ
В.Винниченко та І.Бунін: еволюція психологізму в малій прозі Л.В. Мацевко 39.1 КБ
В.К.Кюхельбекер - літературний критик (Ідеї. Жанри. Стиль) О.В. Тереховська 30.1 КБ
Валентна і невалентна сполучуваність відприкметникових іменників у сучасній українській мові О.І. Ващенко 34.0 КБ
Варіантна структура локативних синтаксем В.В. Коломийцева 29.6 КБ
Варіантність дієслівного керування в сучасній словацькій мові Надія Петрівна Кашуба 54.3 КБ
Варіантність і синонімія в словосполученні й реченні О.М. Гомас 23.2 КБ
Варіантність і синонімія в умовно-наслідкових складних реченнях Т.В. Бєляєва 29.9 КБ
Варіантність російських термінів юриспруденції в системному та комунікативно-прагматичному аспектах Е.В. Неженець 48.0 КБ
Варіантно зумовлена концептуалізація діяності у сучасній англійській мові М.В. Томенчук 39.2 КБ
Варіативність інтонації англійського офіційно-ділового діалогічного мовлення в соціолінгвістичному а Г.О. Ющенко 105.6 КБ
Варіативність інтонаційної моделі висловлення-вибачення у мовленнєвій комунікації (експериментально- С.Ф. Алексенко 41.7 КБ
Варіативність інтонаційної моделі висловлення-подяки у мовленнєвій комунікації (експериментально-фон І.В. Чарікова 49.2 КБ
Василь Пачовський - лірик Е.Ю. Балла 41.2 КБ
Василь Стус: еволюція поетичного мислення О.А. Рарицький 20.2 КБ
Вербалізація концептосфери "фемінізм" в американському жіночому дискурсі XIX - XXI ст. Н.В. Соколова 193.4 КБ
Вербалізація концепту ВЛАДА у сучасному британському газетному дискурсі Ольга Олександрівна Чорновол-Ткаченко 36.7 КБ
Вербалізація концепту ДОЛЯ у давньогерманських мовах: етнокультурний аспект Олена Володимирівна Троць 51.8 КБ
Вербалізація концепту ЛЮДИНА в поетичних текстах М.Стельмаха Анна Олексіївна Пікалова 49.3 КБ
Вербалізація концепту СІМ'Я в українській мовній картині світу Вікторія Борисівна Яковлєва 48.1 КБ
Вербалізація національно-специфічних концептів американського суспільства XX - початку XXI ст. К.С. Карпова 42.0 КБ
Вербалізація образних стереотипів сприйняття часу в російській мові М.О. Шведова 38.7 КБ
Вербалізація пропозиційних тривалентних предикатів в українській мові О.Ю. Грипас 34.4 КБ
Вербалізація просодичних характеристик голосу в сучасній англійській мові (на матеріалі словників і А.І. Демчук 60.7 КБ
Вербалізація спонукальної інтенції у російському рекламному тексті Н.В. Паршук 33.5 КБ
Вербалізація стереотипів іспаномовної культури в американському варіанті англійської мови А. Б. Юнацька 30.6 КБ
Вербалізація чуттєвих інтенцій у російському діалогічному мовленні (на матеріалі комунікативної ситу Н.О. Кушнір 27.0 КБ
Вербальне вираження етнопсихічних архетипів у романі О.Ільченка "Козацькому роду нема переводу..." С.В. Помирча 146.2 КБ
Вербальний компонент традиційного поховального обряду в поліських говорах В.Л. Конобродська 23.0 КБ
Вербальний та невербальний аспекти дискурсивної поведінки обманника (на матеріалі сучасної англомовн М.-М.О. Рибалко 36.8 КБ
Вербальні й невербальні засоби емпатизації діалогічного дискурсу (на матеріалі англомовної прози ХХ Л.В. Козяревич 3.0 КБ
Вербальні та невербальні засоби актуалізації емоційного стану радості в художньому дискурсі (на мате Н.П. Киселюк 76.8 КБ
Весільні пісні Поділля: функціонування, поетика, символіка С.В. Маховська 30.7 КБ
Весняна календарно-обрядова поезія українців: регіональна специфіка та жанрова динаміка Т.Й. Міндер 34.8 КБ
Весняно-обрядовий фольклор Буковини В.В. Костик 27.1 КБ
Вживання підрядних речень у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англомовної прози та Ю.П. Бойко 37.4 КБ
Вживання часових форм дієслова в сучасній англійській мові (на матеріалі трьох функціональних стилів М.М. Лучак 30.0 КБ
Взаємодія вербальних і невербальних компонентів комунікації у сучасному англомовному дискурсі Л.В. Солощук 178.6 КБ
Взаємодія граматичного значення й граматичної форми у вираженні лексико-граматичної категорії роду і В.В. Мерінов 27.4 КБ
Взаємодія епічного, драматичного та ліричного начал в оповіданнях А.П.Чехова 80-х років Н.Ю. Козирєва 38.1 КБ
Взаємодія лексико-семантичного, синтаксичного, фонетичного та прагматичного рівнів у текстах реклами Андрій Олександрович Ворначев 63.2 КБ
Взаємодія невербальних та вербальних компонентів ситуації комунікативного домінування в англомовному Г.І. Барташева 45.5 КБ
Взаємодія словотворчих засобів із семантико-синтаксичною функцією суб'єкта О.В. Рембецька 34.5 КБ
Взаємодія східної і західної традиції в українській літературі: гендерний аспект образності С.В. Бусел 35.8 КБ
Вивчення "Слова о полку Ігоревім" в Україні у 1970 - 1990-х роках І.І. Костікова 21.4 КБ
Вивчення "Слова о полку Ігоревім" в Україні у 1970- 1990-х роках Ілона Іванівна Костікова 21.4 КБ
Вигуки сучасної англійської мови (системний та дискурсивний аспекти) О.В. Каптюрова 38.6 КБ
Вигукові фразеологізми української мови: етнолінгвістичний та функціональний аспекти Г.Т. Кузь 44.5 КБ
Видавнича справа в Києві (друга половина XIX - початок XX ст.) С.С. Петров 34.0 КБ
Видавнича та редакторська діяльність Михайла Максимовича О.О. Рясна 29.1 КБ
Використання комунікативних методів побудови політичного іміджу в засобах масової інформації М.П. Бабак 35.3 КБ
Виражальні можливості різнорівневих мовних одиниць у художніх творах К.Г.Паустовського Р.Я. Гладкова 34.4 КБ
Вираження аксіологічних категорій у сучасній англійській мові (атрибути, предикативи і релятиви оцін Л.Ф. Соловйова 30.7 КБ
Вираження експресивності номінативних речень (на матеріалі сучасних українських художніх текстів) Зоряна Зіновіївна Коржак 35.9 КБ
Вираження картини світу в лексиці японської мови М.В. Якименко 36.3 КБ
Висвітлення екологічної тематики на сторінках сучасної української преси (засади, проблематика, досв Д.О. Олтаржевський 30.6 КБ
Висловлення звинувачення та виправдання у вербальних інтеракціях (на матеріалі сучасної французької О.П. Снєжик 39.1 КБ
Висловлення-звинувачення у сучасному німецькомовному художньому дискурсі А.А. Король 36.6 КБ
Висловлювання з негативною оцінкою адресата в сучасній англійській мові (комунікативно- прагматичний Тетяна Анатоліївна Крисанова 26.5 КБ
Висловлювання похвали в комунікативно-діяльнісній парадигмі спілкування (на матеріалі англійської мо Л.І. Клочко 48.5 КБ
Висловлювання-відмова: структурно-семантичний та комунікативно-прагматичний аспекти (на матеріалі су І.М. Осовська 37.7 КБ
Виховні концепти й особливості поетики української дитячої поезії початку ХХ ст. (на матеріалі творч Л.В. Ткаченко 4.5 КБ
Відвигукова лексика сучасної української літуратурної мови: склад та структура О.Й. Курило 35.2 КБ
Віддієслівні іменники без словотворчих афіксів у середньоверхньонімецькій і сучасній німецькій мові А.В. Гутнікова 31.2 КБ
Віддієслівні іменники української мови в когнітивно-ономасіологічному аспекті Г.А. Ярмоленко 26.6 КБ
Відіменний суфіксальний словотвір дієслів у староукраїнській мові XIV - XVIII ст. У.М. Штанденко 38.0 КБ
Відображення невербальних засобів спілкування у болгарській фразеології Л.Є. Петровська 35.4 КБ
Відображення синтаксичної та лексичної цілісності речення через зони зв'язків словоформ Н.Г. Чейлитко 150.5 КБ
Відображення стану тривоги персонажа в англомовній художній прозі: семантико-когнітивний та наративн Г.І. Харкевич 39.4 КБ
Відонімні утворення: структурно-семантичні і функціонально-стилістичні аспекти у мові сучасної публі Т.В. Стасюк 38.2 КБ
Відономастичні моделі товарних знаків та номенів у сучасній українській мові М.А. Курушина 29.6 КБ
Відприкметникові дієслова у німецькій, англійській та українській мовах Андрій Анатолійович Пузік 28.4 КБ
Відтворення авторської алюзії в художньому перекладі (на матеріалі українських перекладів англомовно О.М. Копильна 41.9 КБ
Відтворення англійської сенсорної лексики в українських віршових перекладах А.В. Пермінова 36.9 КБ
Відтворення арготизмів в українських перекладах французької художньої прози ХІХ - ХХ ст. А.А. Білас 42.3 КБ
Відтворення власних назв у перекладі А.Г. Гудманян 54.5 КБ
Відтворення домінантних мовленнєвих актів в українських перекладах англомовної драми Т.О. Шліхар 46.3 КБ
Відтворення ідіостилю Нікоса Казандзакіса в українських перекладах С.Є. Перепльотчикова 36.8 КБ
Відтворення інтертекстуальної іронії в англо-українському художньому перекладі А.Б. Кам'янець 39.0 КБ
Відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби в українських перекладах Ю.П. Чала 39.0 КБ
Відтворення мовно-стилістичних особливостей творів Е.А.По в українських перекладах О.П. Рихло 35.6 КБ
Відтворення функціональної семантики українських часток у перекладах англійською та французькою мова Б.М. Колодій 34.6 КБ
Візуально-живописний компонент в поезії Тараса Шевченка М.О. Тарасова 53.1 КБ
Вікова диференціація стратегій і тактик дискурсу в сучасній англійській мові О.М. Галапчук 20.9 КБ